Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Zarząd Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Spółka Przejmująca], działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych [KSH], niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Spółka Przejmowana].

Połączenie nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, z uwagi na treść art. 514 § 1 KSH, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Jednocześnie Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że łączące się Spółki – w oparciu o przepis art. 500 § 21 KSH oraz 505 § 31 KSH – nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała o połączeniu, i nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego ostatnią uchwałę w sprawie połączenia, będą bezpłatnie udostępniać do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, pod adresami:

następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:

 1. Plan Połączenia;
 2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane;
 3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. o połączeniu Spółek,
 4. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Budrex Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
 5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Budrex Sp. z o.o. na dzień 01 grudnia 2022 roku,
 6. Oświadczenie o stanie księgowym Budrex Sp. z o.o. na dzień 01 grudnia 2022 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

 

Data: 13 lutego 2023 roku

 • Utworzono .

Plan połączenia spółek Unibep SA oraz BUDREX Sp. z o.o.

 • Utworzono .

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Zarząd Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Spółka Przejmująca], działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych [KSH], niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Spółka Przejmowana].

Połączenie nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, z uwagi na treść art. 514 § 1 KSH, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Jednocześnie Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że łączące się Spółki – w oparciu o przepis art. 500 § 21 KSH oraz 505 § 31 KSH – nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała o połączeniu, i nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego ostatnią uchwałę w sprawie połączenia, będą bezpłatnie udostępniać do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, pod adresami:

następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:
1) Plan Połączenia;
2) Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane;
3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. o połączeniu Spółek,
4) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Budrex Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
5) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Budrex Sp. z o.o. na dzień 01 grudnia 2022 roku,
6) Oświadczenie o stanie księgowym Budrex Sp. z o.o. na dzień 01 grudnia 2022 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.

 

Data: 27 stycznia 2023 roku

 • Utworzono .

Kalendarium wydarzeń

Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

[arrow-down]

Kalendarium wydarzeń

2021
 • 15.11.2021

  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.

 • 31.08.2021

  Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r.

 • 12.07.2021

  Dzień wypłaty dywidendy
 • 01.07.2021

  Dzień dywidendy

 • 17.06.2021

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • 01.06.2021

  Dzień rejestracji na ZWZA za rok 2020

 • 31.05.2021

  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.

 • 21.04.2021

  Spotkanie z analitykami po publikacji raportu za rok 2020

 • 20.04.2021

  Publikacja raportu rocznego jednostkowego za 2020 rok

 • 20.04.2021

  Publikacja raportu rocznego skonsolidowanego za 2020 rok

 
 • Utworzono .

Strategia podatkowa

Realizowana przez Unibep SA polityka podatkowa nastawiona jest na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych i zapewnienie zgodności z prawem zawieranych transakcji. Spółka przy podejmowaniu decyzji biznesowych i realizowaniu obowiązków podatkowych nie poszukuje oderwanych od okoliczności gospodarczych oszczędności podatkowych.
Spółka dokłada wszelkich starań, aby jej podejście do realizacji obowiązków podatkowych było zgodne z podstawowymi wartościami Spółki oraz całej Grupy, jak i jej ogólną strategią biznesową. Spółka dokonuje kompleksowych działań, aby być odpowiedzialnym podatnikiem i płatnikiem oraz podejmować odpowiedzialne i uczciwie działania we wszystkich kontaktach z organami podatkowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z całą informacją o realizacji strategii podatkowej.

Unibep Raport z realizacji strategii podatkowej 2020 rok

Unibep Raport z realizacji strategii podatkowej 2021 rok

 • Utworzono .

Skup akcji

Skup akcji w 2020 r.

Skup dokonany w 2019 r.

Skup dokonany w 2017 r.

 

 • Utworzono .

Dobre praktyki

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

pdfDobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021

pdf Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

pdf Polityka dywidendowa Unibep SA 

 

Podstawowe dokumenty korporacyjne

 

Władze Spółki:

Zarząd

Rada Nadzorcza

 

Zakresy zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu:

 

Struktura akcjonariatu

Struktura kapitału zakładowego

 

Raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami:

 

 

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

 

Materiały informacyjne nt. strategii spółki oraz wyników finansowych

 

 

Wybrane dane finansowe spółki za ostatnie 5 lat zarówno jednostkowe, jak i Grupy Unibep

Rekomendacje i analizy nt. spółki

 

Informacje na temat dywidendy: 

 

Prognozy finansowe

 

Polityki dotyczące podmiotu do badania sprawozdań finansowych

 

Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę ładu korporacyjnego zamieszczone jest w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym:

 

Materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu:

 

Polityka różnorodności:

 

 

Wskaźnik wysokości wynagrodzeń

 

Program motywacyjny

 

Transmisja obrad walnego zgromadzenia

 

Czaty inwestorskie

 

Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia:

 

Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad. Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.

 

Sekcja pytań 

 

Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia

 

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami


Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Unibep SA okresie 05.2012 do 31.03.2021 r.:

 • Utworzono .

Polityka dywidendowa

Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

[arrow-down]

Polityka dywidendowa

Intencją Zarządu Unibep S.A. (Spółka) jest rekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu - po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki - wypłaty dywidendy w wysokości od 20% do 50% skonsolidowanego zysku netto ujawnionego w sprawozdaniu finansowym Grupy Unibep za dany rok obrotowy.

Zarząd Spółki dąży do maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu bezpieczeństwa. Polityka dywidendowa Spółki zakłada zamiar stabilnego realizowania przez Unibep S.A. w długim terminie wypłat dywidendy, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Spółką i Grupą Unibep.

pdfPolityka dywidendowa Unibep SA

Czytaj więcej

 • Utworzono .

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

[arrow-down]

Władze Spółki:

Zakresy zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu:

 • Zakres zadań i odpowiedzialności Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki

  Do zadań i odpowiedzialności Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki należy sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie całością działalności Spółki a w szczególności:

  1. Ustalanie kierunków i celów strategicznych oraz tworzenie perspektyw rozwoju Spółki i Grupy UNIBEP.
  2. Uzyskanie planowanych wyników Spółki.
  3. Prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w Spółce.
  4. Decydowanie w sprawach przyjęć, zwolnień, wyróżnień i przeszeregowań pracowników Spółki.
  5. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych.
  6. Nadzór nad budowaniem i utrzymaniem wizerunku firmy.
  7. Nadzór nad wdrożeniem i utrzymaniem skutecznych systemów jakości, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego.
  8. Nadzór nad obszarami komunikacji, administracji i gospodarki transportowej Spółki.
  9. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostakch organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  10. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych, w tym obszaru budownictwa kubaturowego eksportowego.
 • Zakres zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektora Finansowego

  Do zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Finansowego należy w szczególności:

  1. Kreowanie polityki finansowej Spółki i Grupy UNIBEP.
  2. Optymalizowanie gospodarowania zasobami finansowymi oraz kreowanie i optymalizowanie polityki podatkowej Spółki.
  3. Organizowanie finansowania projektów inwestycyjnych oraz bieżącej działalności Spółki.
  4. Zarządzanie płynnością finansową Spółki.
  5. Nadzór nad regulowaniem zobowiązań Spółki.
  6. Nadzorowanie całości spraw w obszarze księgowym.
  7. Nadzorowanie działalności w obszarze IT.
  8. Nadzorowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w zakresie polityki informacyjnej.
  9. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych,  norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  10. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.
 • Zakres zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektora Budownictwa Kubaturowego

  Do zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Budownictwa należy w szczególności:

  1. Zapewnienie portfela zleceń w obszarze krajowego budownictwa kubaturowego w systemie generalnego wykonawstwa.
  2. Nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowywaniem ofert w obszarze krajowego budownictwa kubaturowego w systemie generalnego wykonawstwa.
  3. Uzyskanie planowanych wyników na realizowanych kontraktach w obszarze budownictwa kubaturowego krajowego.
  4. Nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowaniem, organizacją i realizacją budów w obszarze budownictwa kubaturowego krajowego.
  5. Nadzór nad realizacją polityki zakupu materiałów i urządzeń na potrzeby budów
   w podległym obszarze.
  6. Nadzorowanie całości spraw związanych z jakością i technologią wykonywania robót w obszarze budownictwa kubaturowego krajowego.
  7. Nadzorowanie całości spraw związanych z obsługą gwarancyjną budów w obszarze krajowego budownictwa kubaturowego w systemie generalnego wykonawstwa.
  8. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  9. Optymalizacja efektywności Spółki w przedmiocie: przygotowywania ofert, negocjacji umów z inwestorami, organizacji produkcji budowlanej, jakości produkcji budowalnej, stosowanych rozwiązań projektowych i technologii robót oraz obsługi gwarancyjnej budów.
  10. Analiza rynku pod kątem zasobów, otoczenia, konkurencji, nowych technologii, optymalizacji portfela zleceń.
  11. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.
 • Zakres zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu Unibep SA, Dyrektora Oddziału Infrastruktury

  Do zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu Dyrektora Oddziału Infrastruktury należy w szczególności:

  1. Sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie całością działalności Oddziału Infrastruktury, w tym między innymi:
   • zapewnienie portfela zleceń dla Oddziału Infrastruktury,
   • uzyskanie planowanych wyników Oddziału Infrastruktury,
   • nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zamówień pozyskanych przez Oddział Infrastruktury,
   • nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowywaniem ofert oraz obsługą gwarancyjną Oddziału Infrastruktury,
   • optymalizacja efektywności Oddziału Infrastruktury w przedmiocie przygotowywania ofert, negocjacji umów, organizacji produkcji, jakości produkcji, stosowanych rozwiązań projektowych, obsługi gwarancyjnej,
   • analiza rynku pod kątem zasobów, otoczenia, konkurencji, nowych technologii, optymalizacji portfela zleceń Oddziału Infrastruktury,
   • nadzór nad realizacją polityki zakupu materiałów, sprzętu i urządzeń na potrzeby Oddziału Infrastruktury.
  2. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  3. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.
 • Zakres zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu Unibep SA, Dyrektora Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego

  Członek Zarządu Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego: Do zadań i odpowiedzialności Dyrektora Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego należy w szczególności:

  a) Sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie całością działalności obszaru budownictwa energetyczno-przemysłowego oraz obszaru budownictwa zagranicznego, w tym między innymi:

  • zapewnienie portfela zleceń,
  • uzyskanie planowanych wyników,
  • nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowaniem i realizacją pozyskanych zamówień,
  • nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowywaniem ofert oraz obsługą
  • gwarancyjną,
  • optymalizacja efektywności w przedmiocie przygotowywania ofert, negocjacji umów,
  • organizacji produkcji, jakości produkcji, stosowanych rozwiązań projektowych, obsługi • gwarancyjnej,
  • analiza rynku pod kątem zasobów, otoczenia, konkurencji, nowych technologii, optymalizacji portfela zleceń.

  b) Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych: norm i zasad etycznych, obowiązujących przepisów (w tym przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska), obowiązujących regulacji wewnętrznych.

  c) Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Unibep S.A. w 2021 roku

Materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu:

Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia:

Program motywacyjny

Założenia Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA w dniu 15 czerwca 2020 roku przyjęło założenia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów. W ramach tego Programu Spółka będzie mogła zbywać na rzecz tych osób akcje własne Spółki. Na realizację Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie przeznaczyło wszystkie akcje własne Spółki, tj. 3 500 000 akcji. Walne zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe zasady realizacji tego Programu, w tym zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie. Cena nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego będzie nie niższa niż 1 zł za Akcję. Walne Zgromadzenie UNIBEP SA upoważniło Rade Nadzorczą do ustalenia ceny nabycia Akcji dla każdego z Uczestników Programu Motywacyjnego. Cena ta może być różna w ramach poszczególnych transakcji, na podstawie których następować będzie nabycie Akcji.

 

W dniu 4 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. uchwaliła Regulamin Programu Motywacyjnego UNIBEP S.A. (dalej „Program”).

 

Program motywacyjny za 2021 rok:

 

W dniu 14 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała o realizacji Programu na rok obrotowy 2021, w szczególności: ustalając kryteria przydziału akcji, przyjmując listę uczestników Programu oraz ustalając cenę sprzedaży akcji w ramach Programu.

 

Zgodnie z w/w decyzją Rady Nadzorczej:

 1. lista uczestników Programu obejmuje członków Zarządu Spółki;
 2. kryteria przydziału akcji Spółki na rok oceny 2021 obejmują w szczególności pozostawanie w składzie Zarządu Spółki jak również zrealizowanie ustalonych zamierzeń finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Unibep;
 3. cena sprzedaży akcji, które mogą być skierowane do nabycia przez uprawnionego uczestnika Programu za rok oceny 2021 wynosi 3 zł za jedną akcję;
 4. uprawnionym uczestnikom Programu [pod warunkiem spełnienia ww. kryteriów przydziału] zostanie zaoferowanych za rok oceny 2021 co najmniej 600.000 akcji, w tym co najmniej 220.000 akcji Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu, co najmniej 190.000 akcji Panu Sławomirowi Kiszyckiemu, co najmniej 140.000 akcji Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi oraz co najmniej 50.000 akcji Panu Adamowi Polińskiemu.

 

W dniu 17 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej weryfikacji kryteriów przydziału akcji Spółki za rok oceny 2021 oraz zadecydowała o zaoferowaniu w ramach realizacji Programu: i] 220.000 akcji Prezesowi Zarządu Spółki Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu, ii] 190.000 akcji Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Kiszyckiemu, iii] 140.000 akcji Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi oraz iv] 50.000 akcji Członkowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Polińskiemu. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pozytywnej weryfikacji kryteriów przydziału akcji Spółki za rok oceny 2021 wchodzi w życie pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Unibep S.A. sprawozdań finansowych za rok 2021, z dniem, w którym warunek ten zostanie spełniony.

 

W związku z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie Unibep S.A. sprawozdań finansowych za rok 2021, w dniu 22 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki złożyła oferty sprzedaży akcji Spółki wyżej wymienionym osobom, tj.: i] Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu 220.000 akcji Spółki, ii] Panu Sławomirowi Kiszyckiemu 190.000 akcji Spółki, iii] Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi 140.000 akcji Spółki oraz iv] Panu Adamowi Polińskiemu 50.000 akcji Spółki, a ww. osoby złożyły z tym samym dniem oświadczenia o przyjęciu kierowanych do nich ofert sprzedaży akcji Spółki.

 

Zbyte w wyniku powyższych działań akcje Spółki zostały w całości opłacone.

 

Program motywacyjny za 2022 rok:

 

W dniu 19 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. podjęła uchwały w sprawie przyjęcia listy uczestników Programu na rok 2022, ustalenia kryteriów przydziału akcji oraz ceny sprzedaży akcji w ramach Programu na rok oceny 2022.

 

Zgodnie z w/w decyzją Rady Nadzorczej:

 

 1. Lista uczestników Programu w 2022 roku obejmuje członków Zarządu UNIBEP S.A. oraz członków Zarządu Unidevelopment S.A.;
 2. Kryteria przydziału akcji UNIBEP S.A. na rzecz członków Zarządu UNIBEP S.A. na rok oceny 2022 obejmują: a] kryteria finansowe, tj. zrealizowanie ustalonych zamierzeń finansowych UNIBEP S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unibep, b] kryteria niefinansowe, w szczególności: pozostawanie w składzie Zarządu UNIBEP S.A., przyjęcie strategii ESG dla UNIBEP S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unibep, przyjęcie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla UNIBEP S.A. w określonych perspektywach czasowych;
 3. Kryteria przydziału akcji UNIBP S.A. na rzecz członków Zarządu Unidevelopment S.A. na rok oceny 2022 obejmują: a] kryteria finansowe, tj. zrealizowanie ustalonych zamierzeń finansowych Unidevelopment S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unidevelopment, b] kryteria niefinansowe, w szczególności: pozostawanie w składzie Zarządu Unidevelopment S.A., przyjęcie strategii ESG dla Unidevelopment S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unidevelopment;
 4. Cena sprzedaży akcji, które mogą być skierowane do nabycia przez uprawnionego uczestnika Programu za rok oceny 2022 wynosi 3 zł na jedną akcję;
 5. Uprawnionym członkom Zarządu UNIBEP S.A. [pod warunkiem łącznego spełnienia kryteriów przydziału] zostanie zaoferowanych za rok oceny 2022 co najmniej 600.000 akcji UNIBEP S.A., w tym co najmniej 200.000 akcji Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu, co najmniej 200.000 akcji Panu Sławomirowi Kiszyckiemu, co najmniej 100.000 akcji Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi oraz co najmniej 100.000 akcji Panu Adamowi Polińskiemu;
 6. Uprawnionym członkom Zarządu Unidevelopment S.A. [pod warunkiem łącznego spełnienia kryteriów przydziału] zostanie zaoferowanych za rok oceny 2022 co najmniej 600.000 akcji UNIBEP S.A., w tym co najmniej 210.000 akcji Panu Zbigniewowi Gościckiemu, co najmniej 130.000 akcji Pani Ewie Przeździeckiej, co najmniej 130.000 akcji Panu Mirosławowi Szczepańskiemu, co najmniej 130.000 akcji Panu Mariuszowi Przystupie.

Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia

Spółka nie prowadzi zapisu w postaci elektronicznej obrad walnego zgromadzenia.

Transmisja obrad walnego zgromadzenia

Spółka na chwilę obecną nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia. 

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami

Wojciech Jarmołowicz, tel. +48 604 418 848,e-mail: 

Na pytania odpowiadamy niezwłocznie, w ciągu najbliższych 24 godzin.

Kluczowym elementem efektyw­nego funkcjonowania Unibep S.A. jako spółki giełdowej jest profesjo­nalna komunikacja z interesariusza­mi rynku kapitałowego, a budowa i utrzymywanie odpowiedniej po­lityki informacyjnej to obszar dzia­łań relacji inwestorskich. Ze strony uczestników rynku mogą płynąć różne oczekiwania, zaś rolą relacji inwestorskich jest prezentowanie obecnym i potencjalnym inwesto­rom obiektywnego obrazu dzia­łalności spółki, w tym jej sytuacji finansowej oraz umożliwienie rów­nego dostępu do informacji. Spo­sób kształtowania tej komunikacji ma duży wpływ na wartość spółki, ponieważ dostęp do informacji od­grywa decydującą rolę w podejmo­waniu świadomych decyzji inwesty­cyjnych.

W celu zapewnienia rzetelnej komunikacji z inwestorami i ana­litykami, Unibep S.A. udostępnia użytkownikom korporacyjną stronę internetową, w ramach której funk­cjonuje na bieżąco aktualizowany serwis relacji inwestorski. Aktywna komunikacja z rynkiem odbywa się poprzez organizację różnego rodza­ju konferencji, w tym podsumowu­jących wyniki finansowe, a także uczestnictwo w organizowanych przez profesjonalne instytucje ryn­ku kapitałowego konferencjach oraz roadshow czy też bezpośrednich spotkaniach z przedstawicielami polskich instytucji finansowych.

Unibep SA dążąc do zapewnienia najwyższych standardów w obsza­rze prowadzonych relacji inwestor­skich, w roku 2021 przedstawiciele Unibep SA reprezentowali Spółkę na organizowanych przez profesjonal­ne instytucje rynku kapitałowego konferencjach krajowych, uczest­niczyli w spotkania z przedstawi­cielami instytucji finansowych oraz instytucji rynku kapitałowego.

W celu zapewnienia równego do­stępu do informacji inwestorom i analitykom, Spółka udostępnia użytkownikom korporacyjną stro­nę internetową, w ramach której funkcjonuje serwis „Relacje Inwe­storskie”. W ramach doskonalenia serwisu inwestorskiego, Unibep SA w roku 2022 zamierza udoskonalać i rozwijać narzędzia komunikacji z obszaru relacji inwestorskich.

Czytaj więcej

 • Utworzono .

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny stanowi zbiór zasad, które powinny być stosowane w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Unibep SA na parkiecie jest od 2008 roku. Spółka kieruje się zalecanymi zasadami.  

Dokumenty spółki oraz informacje dotyczące stosowania dobrych praktyk przez UNIBEP S.A. są zamieszczone w poszczególnych zakładkach.

Zobacz szczegóły

 • Utworzono .

Ład korporacyjny

Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

[arrow-down]

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny stanowi zbiór zasad, które powinny być stosowane w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Unibep SA na parkiecie jest od 2008 roku. Spółka kieruje się zalecanymi zasadami.  

Dokumenty spółki oraz informacje dotyczące stosowania dobrych praktyk przez UNIBEP S.A. są zamieszczone w poszczególnych zakładkach.

Czytaj więcej

 • Utworzono .

Informacje finansowe

Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

[arrow-down]

Skonsolidowane wyniki Grupy UNIBEP

(mln PLN)
Rok 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody netto 2 258,3 1 712,4 1 682,3 1 662,0 1 658,6 1 629,3 1 249,2 1 242,9 1 079,7
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 63,7 55,1 59,8 50,9 34,8 23,6 33,3 23,5 25,1
Zysk (strata) brutto 41,9 52,7 54,6 37,8 37,4 40,9 41,1 29,3 27,6
Zysk (strata) netto 31,9 42,1 37,2 29,0 27,6 26,6 31,9 23,3 20,9
Aktywa razem 1 813,2 1 535,5 1 227,3 1 169,3 956,2 1 002,6 1 069,6 766,7 666,6
Zobowiązania długoterminowe 297,9 269,3 204,0 192,0 150,0 118,1 182,2 115,5 89,2
Zobowiązania krótkoterminowe 1 131,2 894,1 692,6 652,1 542,5 626,9 651,5 434,0 374,4
Kapitał własny 383,9 371,9 330,7 325,1 263,6 257,6 235,9 217,2 203,0
Liczba akcji [szt.] 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [PLN] 0,50 0,30 0,22 0,22 0,20 0,20 0,17 0,15
Rok 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Wybrane wskaźniki

%
Rok 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Rentowność netto (ROS) 1,41 2,46 2,21 1,74 1,66 1,63 2,55 1,87 1,94
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,79 0,76 0,73 0,72 0,72 0,74 0,80 0,72 0,70
Wskaźnik płynności bieżącej 1,25 1,35 1,35 1,35 1,35 1,25 1,30 1,28 1,32
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 3,08 3,08 3,03 2,48 2,88 2,65 2,98 3,04 3,10
Rok 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Zasady wyliczania wskaźników:

rentowność netto (ROS) = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu
wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe )/pasywa ogółem
wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące
wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne/zobowiązania bieżące
rentowność na aktywach = zysk netto/aktywa ogółem

Czytaj więcej

 • Utworzono .

Prospekt emisyjny

Zapraszamy do zapoznania się z Prospektem Emisyjnym spółki UNIBEP S.A.

pdfpobierz plik


Zapraszamy do zapoznania się z Aneksem nr 1 do prospektu emisyjnego spółki UNIBEP S.A.

pdfpobierz plik


Zapraszamy do zapoznania się z Aneksem nr 2 do prospektu emisyjnego spółki UNIBEP S.A.

pdfpobierz plik


Zapraszamy do zapoznania się z Aneksem nr 3 do prospektu emisyjnego spółki UNIBEP S.A.

pdfpobierz plik


Zapraszamy do zapoznania się z Aneksem nr 4 do prospektu emisyjnego spółki UNIBEP S.A.

pdfpobierz plik


Zapraszamy do zapoznania się z Aneksem nr 5 do prospektu emisyjnego spółki UNIBEP S.A.

pdfpobierz plik

 

 • Utworzono .

Oferta publiczna akcji

Oferta publiczna była prowadzona w oparciu o Prospekt Emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 luty 2008 r.

Przedmiotem oferty publicznej akcji UNIBEP S.A. było 7.900.000 Akcji Oferowanych, w tym 6.700.000 Akcji Serii B nowej emisji oraz 1.200.000 Akcji Sprzedawanych.

Oferta Publiczna została podzielona na Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której Spółka sprzedała 7.500.000 sztuk akcji oferowanych oraz Transzę Inwestorów Indywidualnych w której Spółka sprzedała 400.000 sztuk akcji oferowanych.

Wszystkie akcje zostały objęte przez inwestorów.

Cena emisyjna - 9 zł.

Termin przeprowadzenia oferty:

 • 18 marca 2008 r. - otwarcie subskrypcji
 • 18-20 marca 2008 r. - przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 • 18 marca 2008 r. - zamknięcie subskrypcji

 

 • Utworzono .

Akcjonariat

Unibep SA jest spółką z większościowym kapitałem polskim, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.

Struktura akcjonariatu spółki UNIBEP S.A.

 

L.p.Imię i Nazwisko/FirmaLiczba posiadanych akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów

1

Zofia Mikołuszko *

8.800.000

    25,09%

  8.800.000

      25,09%

2 Beata Maria Skowrońska 5.500.000 15,68% 5.500.000 15,68%
3 Wojciech Stajkowski 2.500.000 7,13% 2.500.000 7,13%

4

Bożenna Anna Lachocka

2.500.000

7,13%

2.500.000

7,13%

 5

PTE Allianz Polska S.A (5)

    3.753.805

    10,70%

3.753.805

     10,70%

6 PKO BP Bankowy OFE  2.098.756 5,98%  2.098.756 5,98% 

7

Free Float

7.668.073

          21,87%

7.668.073

21,87%

  8

Akcje własne (1), (2), (3), (4), (6), (7)

  2.225.000

6,42%

2.225.000

6,42%

  

Razem

  35.070.634

100,00%

35.070.634

100,00%

* Pani Zofia Mikołuszko pozostaje w ustroju wspólności majątkowej z Panem Janem Mikołuszko.

(1) 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 7 lutego 2017 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2017.

(2) 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 29 maja 2019 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 28/2019.

(3) 1.500.000 Akcji Własnych zostało nabytych w dniu 27 lutego 2020 r., o czym spółka poinformowała w raporcie nr 7/2020.

(4) 600.000 Akcji własnych Spółka zbyła w ramach Programu Motywacyjnego za rok oceny 2021 (Rb 43/2022).

(5) 30 grudnia 2022 r. nastąpiło połączenie PTE Allianz Polska S.A. z Aviva PTE Aviva Santander S.A. Od tej daty połączony podmiot działa pod nazwą PTE Allianz Polska S.A i zarządza trzema funduszami: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny [zmiana nazwy z Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander] (Rb 2/2023)

(6) 600 000 Akcji własnych Spółka zbyła w ramach Programu Motywacyjnego za rok oceny 2022 (Rb 56/2023 i Rb 65/2023)

Kapitał zakładowy Unibep S.A. wynosił 3.507.063,40 zł i dzielił się na 35.070.634 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każ­da (podział akcji na serie znajduje się w tabeli poniżej).

Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane i z wyłączeniem akcji własnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Warto­ściowych w Warszawie SA.

(7) 50 000 Akcji własnych Spółka zbyła w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2023 (Rb 77/2023)

 

Struktura Kapitału Zakładowego

Seria

Rodzaj akcji

Liczba akcji

A

na okaziciela

27 227 184

B

na okaziciela

6 700 000

C

na okaziciela

1 048 950

D

na okaziciela

94 500

Razem

 

35 070 634

 

Potencjalne zmiany w strukturze akcjonariatu i umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami lub obligatariuszami

Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjona­riuszy oraz obligatariuszy.

W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu (raport za I półrocze 2023 rok) do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęły zawiadomienia od znaczących akcjonariuszy dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki, natomiast nastąpiło zapisanie 50 000 akcji Emitenta na rachunku bankowym beneficjenta Programu Motywacyjnego za rok 2023 (Rb 77/2023).

 

Stan posiadania akcji lub uprawnień do akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

Wykaz akcji i udziałów podmiotów z grupy kapitałowej w posiadaniu osób zarządzających

stan na dzień 30 września 2023 r. i na dzień publikacji raportu

Lp.

Imię i nazwisko (firma)

Funkcja

Liczba posiadanych akcji

Wartość nominalna akcji (w zł)

Udział w ogólnej liczbie głosów (ponad 5%)

1

Dariusz Blocher

Prezes Zarządu Unibep SA

50 000

5 000

0,14%

2

Leszek Marek Gołąbiecki

Wiceprezes Zarządu Unibep SA

  910 000

91 000

2,59%

3

Sławomir Kiszycki

Wiceprezes Zarządu  Unibep SA

190 000

19 000

0,54%

4

Krzysztof Mikołajczyk

Wiceprezes Zarządu Unibep SA

140 000

14 000

0,40%

5

Adam Poliński

Członek Zarządu Unibep SA

50 000

5 000

0,14%

6

Przemysław Janiszewski

Członek Zarządu Unibep SA

-

-

-

Wykaz akcji i udziałów podmiotów z grupy kapitałowej w posiadaniu osób Nadzorujących

stan na dzień 30 września 2023 r. i na dzień publikacji raportu

Lp.

Imię i nazwisko (firma)

Funkcja

Liczba posiadanych akcji

Wartość nominalna akcji (w zł)

Udział w ogólnej liczbie głosów (ponad 5%)

1

Jan Mikołuszko

Przewodniczący RN

21 620

2 162

0,06%

2

Beata Maria Skowrońska

Zastępca Przewodniczącego RN

5 500 000

550 000

15,68%

3

Wojciech Jacek Stajkowski

Członek RN

2 500 000

250 000

7,13%

4

Jarosław Mariusz Bełdowski

Członek RN

-

-

---

5

Michał Kołosowski

Członek RN

-

-

---

6

Paweł Markowski

Członek RN

-

-

---

7

Jakub Marek Karnowski

Członek RN

-

-

---

W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego nastąpiły zmiany w stanie posiadania osób zarządzających i nadzorujących. Zgodnie z Rb 77/2023 z dnia 26 września 2023 r. Pan Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Unibep SA, nabył 50.000 akcji w ramach obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego z puli dedykowanej dla ww. osoby zarządzającej w roku 2023.

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Spółki.

 • Utworzono .

Notowania

Grupa Unibep

Notowania

[arrow-down]

PowrótCzytaj więcej

 • Utworzono .

Relacje inwestorskie

GRUPA UNIBEP

Relacje inwestorskie

[arrow-down]

Zobacz Raport Zaintegrowany Grupy Unibep za 2022 rok

Sprawdź raport

Dowiedz się więcej

Nazwa spółki

Unibep SA

Prezes:

Blocher, Dariusz

Branża:

Budownictwo

Rynek/Segment:

GPW Podstawowy

Kod ISIN:

PLUNBEP00015

Number of shares:

35 070 634

WSE ticker:

UNI

Index:

WIG-Poland, InvestorMS, WIG-BUDOW, WIG

Share capital:

PLN 3,507,063.40

Raporty

Raporty bieżące

Zobacz więcej

Kalendarium wydarzeń

Więcej

Walne zgromadzenie

Więcej

Rada Nadzorcza

Więcej

Informacje finansowe

Więcej

Akcjonariat

Akcjonariat

Więcej

Notowania

Notowania

Więcej

Raporty

Raporty

Więcej

Czytaj więcej

 • Utworzono .
Władze spółki

Zarząd

Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

[arrow-down]
 • Dariusz Blocher

  Prezes Zarządu Unibep SA

  Urodzony w 1967 roku. Jest absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. W 1992 roku podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom - Fakop. W latach 1993 - 1994 pracował w firmie dystrybucyjnej „Proman" s.c. w Katowicach na stanowisku Kierownika Oddziału. Od maja 1994 r. do lutego 2002 r. był związany z Pepsi Co. Polska, gdzie pełnił następujące funkcje: Kierownika Oddziału Sprzedaży na Śląsku, Dyrektora ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. Dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce. W 2007 r. został absolwentem IESE Business School w Barcelonie, kończąc program AMP (Advance Management Program). Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, Dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimex S.A. Od listopada 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Budimex Dromex S.A. i członka Zarządu Budimex S.A. Od września 2009 r. do kwietnia 2021 r. był Prezesem Zarządu, Dyrektorem generalnym Budimex S.A.

  Od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2021 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego na Europę Ferrovial Construction, zaś od maja 2021 r. do kwietnia 2023 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. oraz członka Zarządu Ferrovial Construction International SE w Amsterdamie. Ponadto, w latach 2021-2023  był członkiem Rady Dialogu Społecznego.

  Od 2017 roku jest członkiem Komitetu Inwestycji lądowych i Wodnych Polskiej Akademii Nauk, ( KILiW PAN), od 2019 r. - członkiem Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich ( FPP), jest także członkiem Rady Programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Kongresu Budownictwa oraz Członkiem Rady Fundacji PZiTB.

  W maju 2023 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki.

 • Leszek Marek Gołąbiecki

  Wiceprezes Zarządu Unibep SA

  Urodzony w 1969 roku. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, posiada tytuł mgr inż. budownictwa. Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną, przeszedł wszystkie szczeble kariery — od kierownika kontraktu do dyrektora ds. budownictwa i wiceprezesa zarządu Unibep SA. Pracował w Budimex–Unibud SA, Budimex Dromex SA. W 2004 roku rozpoczął pracę w spółce Unibep z Bielska Podlaskiego.

  W czerwcu 2014 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jest także członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Unidevelopment S.A. oraz Unihouse S.A., a także Prezesem Zarządu w spółce Unibep PPP Sp. z o.o., zaś od VI 2019 r. jest Wiceprezesem Zarządu w Klastrze Eksporterów Budownictwa. Od maja 2023 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektor Wykonawczy.

 • Sławomir Kiszycki

  Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Finansowy

  Urodzony w 1973 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe MBA przy Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, był słuchaczem studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W latach 1998–2006 pracował w branży bankowej. W pionie finansowym Unibep SA od maja 2009 roku. Z dniem 1 września 2011 roku powierzono mu stanowisko menedżerskie — został zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, a z dniem 1 lipca 2012 roku objął stanowisko Dyrektora Finansowego. Od czerwca 2014 roku piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA.

  Ponadto Sławomir Kiszycki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Monday Development S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej  Unidevelopment SA, pełni funkcję prokurenta w Unibep PPP Sp. z o.o., jest zastępcą członka Rady Dyrektorów w Seljedalen AS oraz Prezesem Zarządu Unihouse S.A.

  pdfZakres zadań i odpowiedzialności

 • Krzysztof Mikołajczyk

  Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Budownictwa

  Ukończył wydział Inżynierii Lądowej, kierunek konstrukcyjno - budowlany (inżynier budowlany) na Politechnice Warszawskiej. W 2002 roku zdobył uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń.

  W latach 1998 - 2002 współpracował ze spółką RAM Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcje m.in. kierownika budowy oraz dyrektora ds. produkcji. W latach 2002 – 2016 związany zawodowo z Grupą Turret Development, gdzie zajmował m.in. stanowisko project managera, kierownika budowy i dyrektora technicznego oraz brał udział w przygotowaniu i realizacji dużych inwestycji deweloperskich. W okresie VII 2016 – II 2017 w Grupie Home Invest na stanowisku dyrektor ds. inwestycji.

  Z Grupą Unibep związany od IV 2017, r., jako dyrektor rynku w Unidevelopment SA, gdzie do jego obowiązków należało m.in. przygotowanie koncepcji inwestycji Nowy Wacyn w Radomiu. Od 1 maja 2018 członek zarządu i dyrektor budownictwa. Na stanowisko wiceprezesa zarządu Unibep SA oraz Dyrektora Budownictwa Kubaturowego awansował z dniem 1 listopada 2018 r.

  Jest członkiem rady nadzorczej w Budrex sp. z o.o.

  pdfZakres zadań i odpowiedzialności

 • Adam Poliński

  Członek Zarządu Unibep SA, Dyrektor Infrastruktury

  Urodzony w 1971 roku. Ukończył Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Od 1996 r. nauczyciel akademicki, współpracujący z firmami i samorządami w zakresie doradztwa finansowego.

  W latach 2006-2018 zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, nadzorujący m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Departament Inwestycji, Architektury i Urbanistyki. W Zarządzie Dróg Miejskich odpowiedzialny był za przygotowanie i realizację inwestycji miejskich oraz pozyskiwanie na nie funduszy unijnych.

  W Unibep SA od września 2018 r., najpierw jako Pełnomocnik Zarządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, a następie od lutego 2019 r. dyrektor Oddziału Infrastruktury Unibep S.A.

  W listopadzie 2020 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko członka zarządu spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 roku.

 • Przemysław Janiszewski

  CZŁONEK ZARZĄDU UNIBEP SA, DYREKTOR BUDOWNICTWA ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWEGO

  Absolwent Politechniki Białostockiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także International Institute for Management Development w Szwajcarii oraz IESE Advanced Management Program w Barcelonie. Jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w kraju i za granicą. Zajmował kluczowe stanowiska menedżerskie w takich firmach jak: Skanska, Polimex Mostostal, Colas, Siemens.
  Przewodniczący Prezydium Komitetu Energii PZPB. W Unibep SA, odpowiedzialny za rozwój segmentu budownictwa energetycznego i przemysłowego oraz szeroko rozumianego segmentu budownictwa
  ekologicznego.

Czytaj więcej

 • Utworzono .
Władze spółki

Rada Nadzorcza

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w/w osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Osoby powołane w skład Rady Nadzorczej VI kadencji nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spośród składu Rady Nadzorczej trzech członków, w tym dwóch członków Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w zasadach ładu korporacyjnego - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, a także Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przewodniczący Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i  badania sprawozdań finansowych. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.


 • W skład Komitetu Audytu zostali powołani:

  • Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Michał Kołosowki
  • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Wojciech Stajkowski
  • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Jarosław Mariusz Bełdowski
  • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Jakub Marek Karnowski
 • W skład Komitetu Zrównoważonego Rozwoju zostali powołani:

  • Przewodniczący Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jan Mikołuszko
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej - Beata Maria Skowrońska  
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Paweł Markowski
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jarosław Mariusz Bełdowski
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jakub Marek Karnowski

Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej

21 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unibep SA podjęło uchwały w przedmiocie odwołania dotychczasowego składu Rady Nadzorczej spółki VI kadencji oraz wyboru - z tym samym dniem - Rady Nadzorczej spółki na VII kadencję w niezmienionym składzie.

Wobec powyższego od 21 czerwca nowa Rada Nadzorcza będzie pracować w następującym składzie: 

 • Jan Mikołuszko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Beata Maria Skowrońska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Wojciech Jacek Stajkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Paweł Markowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Jarosław Bełdowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Michał Kołosowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Jakub Marek Karnowski – Członek Rady Nadzorczej

Więcej w raporcie Rb 55/2023.

Od czerwca 2017 roku do 27 stycznia 2023 r. kobiety stanowiły ok. 14% składu Rady Nadzorczej. PO 27 stycznia kobiety stanowią ok. 17 % składu.

O zmianach w Radzie Nadzorczej Spółka informuje na bieżąco raportami giełdowymi.

 • Utworzono .

Informacja o emisji obligacji serii A przez spółkę zależną Unidevelopment S.A.

Numer raportu: 30/2023

W nawiązaniu do informacji przekazanych w treści raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 10 marca 2023 r. odnośnie uruchomienia przez spółkę zależną Unidevelopment S.A.[Unidevelopment] programu emisji obligacji do kwoty 35 mln zł, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o dokonanej przez Unidevelopment z dniem 5 kwietnia 2023 r., w ramach w/w programu, emisji 23.500 obligacji serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji wynoszącej 1.000 zł, tj. do łącznej kwoty 23,5 mln zł [Obligacje].

 • Utworzono .

Terminy publikacji raportów okresowych UNIBEP S.A. w roku obrotowym 2023

Numer raportu: 11/2023

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2023 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2023 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2023 r.

3. Raporty roczne:

 • jednostkowy raport roczny za 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 27 kwietnia 2023 r.
 • skonsolidowany raport roczny za 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 27 kwietnia 2023 r.
 • Utworzono .

Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację budynku w technologii modułowej w Trondheim w Norwegii

Numer raportu: 95/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 30 listopada 2023 r. powziął informację o wyborze z tym samym dniem przez Gminę Trondheim [Zamawiający] jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja w technologii modułowej 4 – kondygnacyjnego budynku przeznaczonego na szatnię, łazienki i stołówkę w Trondheim w Norwegii [Inwestycja].

 • Utworzono .

Wybór oferty konsorcjum z udziałem Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin”

Numer raportu: 93/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 14 listopada 2023 r. otrzymał od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży [Partner Konsorcjum] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Rozbudowa obwodnicy Giżycka na drodze krajowej nr 59” w województwie warmińsko – mazurskim

Numer raportu: 92-2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 30 października 2023 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Rozbudowa obwodnicy Giżycka na drodze krajowej nr 59” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji Unibep S.A. serii G oraz serii H

Numer raportu: 91/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2023 z dnia 19 października 2023 r. informującego o emisji 1.380.402 sztuk obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 138.040.200 złotych z przeznaczeniem m.in. na wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii G i/lub obligacji serii H, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] zawiadamia o podjęciu w dniu 24 października 2023 r. uchwały o umorzeniu obligacji serii G i serii H oraz uchwały o przedterminowym wykupie wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Spółki obligacji serii G oraz obligacji serii H.

Emitent w dniu 19 października 2023 r. nabył 247 460 szt. obligacji serii G oraz 298 070 szt. obligacji serii H w celu ich umorzenia.

1. Przedterminowy Wykup Obligacji serii G

Przedterminowy całościowy wykup wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Spółki obligacji erii G zostanie wykonany w dniu 16 listopada 2023 r. poprzez zapłatę za każdą obligację serii G kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej obligacji, tj. 100 zł powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii G Dzień Przedterminowego wykupu wypada w dniu 16 listopada 2023 r., a Dniem Ustalenia Praw będzie 8 listopada 2023 r.

2. Przedterminowy Wykup Obligacji serii H

Przedterminowy całościowy wykup wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Spółki obligacji serii H zostanie wykonany w dniu 16 listopada 2023 r. poprzez zapłatę za każdą obligację serii H kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej obligacji, tj. 100 zł powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii.

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H Dzień Przedterminowego wykupu wypada w dniu 16 listopada 2023 r., a Dniem Ustalenia Praw będzie 8 listopada 2023 r.

Przedterminowy wykup w/w obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż podstawę przedterminowego wykupu w/w obligacji na żądanie Emitenta stanowi pkt. 13 Warunków Emisji tych obligacji.

Łączna wartość obligacji serii G oraz obligacji serii H pozostałych do wykupu wynosi ok 44,9 mln zł + odsetki i
premia, zgodnie z Warunkami Emisji.

 • Utworzono .

Informacja nt. emisji obligacji serii I Unibep S.A.

Numer raportu: 90/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2023 z dnia 13 października 2023 r. informującego o zwiększeniu maksymalnej liczby obligacji serii I [Obligacje] proponowanych do nabycia do 1.380.402 sztuk o wartości nominalnej 100 złotych każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 138.040.200 złotych oraz o ich wstępnej alokacji pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji w systemie KDPW, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o dokonaniu z dniem 19 października 2023 r. rozrachunku transakcji nabycia Obligacji, a tym samym o emisji obligacji serii I z dniem 19 października 2023 r.

Emitent wskazuje, że środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii G i/lub obligacji serii H oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów inwestycyjnych (rozumianych jako realizacja inwestycji deweloperskich lub kontraktów budowlanych), w ramach prowadzonej przez Emitenta lub podmioty zależne działalności biznesowej.

Wyemitowane Obligacje są obligacjami kuponowymi na okaziciela. Obligacje nie są zabezpieczone. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M (lub wskaźnik alternatywny) + marża w skali roku. Odsetki od Obligacji płatne będą w półrocznych okresach.

Wykup Obligacji nastąpi w dniu 19 października 2026 r. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę obligatariuszom za każdą Obligację kwoty w wysokości równej wartości nominalnej jednej Obligacji powiększonej o odsetki. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji każdy obligatariusz może zażądać przedterminowego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli od dnia emisji do momentu ostatecznej spłaty wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji wystąpią zdarzenia lub okoliczności wskazane w warunkach emisji Obligacji.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne. Dzień przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta nie może nastąpić wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji. Kwota wykupu obligacji (w przeliczeniu na jedną obligację) określona została jako suma wartości nominalnej jednej obligacji powiększonej o ustaloną premię.

Grupa Emitenta, jak i sam Emitent, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zamierza utrzymywać zadłużenie na poziomie bezpiecznym, adekwatnym do profilu i skali prowadzonej działalności.

Obligacje nie mają formy dokumentu. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą na rzecz obligatariuszy za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Emitent podejmie czynności mające na celu wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku ASO Catalyst.

 • Utworzono .

Informacja nt. wstępnej alokacji Obligacji Unibep S.A. serii I

Numer raportu: 88/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 80/2023 z dnia 28 września 2023 r. informującego o rozszerzeniu Programu Emisji Obligacji oraz o powzięciu decyzji o emisji obligacji niezabezpieczonych serii I [Obligacje] o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 100 złotych każda oraz łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 złotych, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia łącznej wartości nominalnej oferowanych obligacji do 140.000.000 złotych przed rejestracją w KDPW, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podjęciu w dniu 13 października 2023 r. uchwały w przedmiocie zwiększenia maksymalnej liczby obligacji proponowanych do nabycia do 1.380.402 sztuk i wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 138.040.200 złotych.

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację zakładu produkcyjnego w województwie podlaskim

Numer raportu: 87/2023

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 października 2023 r. zawarł z zakładem produkcyjnym z branży spożywczej [Zamawiający] umowę o roboty budowlane [Umowa] na realizację w systemie generalnego wykonawstwa prac polegających na przygotowaniu projektu wykonawczego oraz wybudowaniu budynku produkcyjno – usługowego z częścią administracyjno – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w województwie podlaskim [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka – granica województwa”

Numer raportu: 86/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 58/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 12 października 2023 r. zawarł umowę [Umowa] na realizację zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka – granica województwa” [Inwestycja].

Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie [Zamawiający].

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 128,4 mln zł brutto, tj. ok. 104,4 mln zł netto
[Wynagrodzenie].

Termin realizacji Inwestycji wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy (bez wliczania tzw. okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca).

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki

Numer raportu: 85/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 72/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 11 października 2023 r. zawarł umowę [Umowa] na realizację inwestycji pn.: „Budowa Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki” [Inwestycja].

Zamawiającym jest Wojskowa Akademia Techniczna [Zamawiający].

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 200,0 mln zł brutto, tj. 163,3 mln zł netto [Wynagrodzenie].

Termin realizacji inwestycji wynosi 48 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

 • Utworzono .

Informacja o liczbie lokali sprzedanych i przekazanych przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep w III kwartale 2023 roku

Numer raportu: 84/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 9 października 2023 r. wstępnej agregacji informacji dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment nt. odnotowanej w III kwartale 2023 roku:

i) liczby lokali rozpoznanych w wyniku (rozumianych jako liczba wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży),

ii) sprzedaży lokali (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie i przedwstępne),

iii) liczby umów rezerwacyjnych,

Emitent poniżej przekazuje dane w tym zakresie.

Grupa Unidevelopment rozpoznała w wyniku za III kwartał 2023 r. 9 lokali.

Narastająco w okresie 9 miesięcy 2023 r. rozpoznano w wyniku 441 lokali, z czego 271 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi, w tym 270 w ramach inwestycji dla klienta instytucjonalnego.

Sprzedaż Grupy Unidevelopment w III kwartale 2023 r. wyniosła 111 lokali, z czego 56 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi. W III kwartale br. Grupa Unidevelopment prowadziła sprzedaż w ramach 6 projektów.

Narastająco w okresie 9 miesięcy 2023 r. zostało sprzedanych 309 lokali, z czego 161 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi.

Na koniec podsumowywanego okresu w ramach realizowanych inwestycji, Grupa miała zawartych 36 umów rezerwacyjnych.

W 2023 r., zgodnie z realizowanym harmonogramem, spółki deweloperskie z Grupy Unidevelopment rozpoczną przekazywanie mieszkań w projekcie Pauza Ochota (Warszawa) oraz w Osiedle Idea Venus (Radom), co przełoży się na wynik w całym 2023 roku.

 • Utworzono .

Zawarcie umowy realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki – Jeże” w województwie warmińsko – mazurskim

Numer raportu: 83/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 75/2023 z dnia 8 września 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 5 października 2023 r. umowy na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki – Jeże” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego przy ul. P. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze” w województwie dolnośląskim

Numer raportu: 82/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2023 z dnia 28 września 2023 r. Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 4 października 2023 r. spółka zależna, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] zawarła umowę na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego przy ul. P. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze” w województwie dolnośląskim.

 • Utworzono .

Aktualizacja informacji nt. umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Herbu Oksza w Warszawie

Numer raportu: 81/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 61/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. informującego o zawarciu z UDI TAU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający] umowy o roboty budowlane [Umowa] na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Herbu Oksza w Warszawie [Inwestycja], Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 2 października 2023 r. otrzymał od Zamawiającego pisemne polecenie rozpoczęcia II etapu prac w ramach Inwestycji, obejmującego realizację budynku D.

Prace w ramach II etapu Inwestycji rozpoczną się w IV kwartale 2023 r., a zakończą w IV kwartale 2024 r.

 • Utworzono .

Informacja nt. zmiany Programu Emisji Obligacji oraz decyzja o emisji obligacji Unibep S.A. serii I

Numer raportu: 80/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 49/2021 informującego o ustanowieniu Programu Emisji Obligacji [Program] uprawniającego do wyemitowania nie więcej niż 1.500.000 sztuk obligacji na okaziciela w ramach jednej lub kilku serii, począwszy od serii H, o wartości nominalnej wynoszącej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150.000.000 złotych, Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podjęciu w dniu 28 września 2023 r. uchwały w sprawie zmiany Programu zgodnie z którą:

i) zwiększeniu o kwotę 40.057.000 złotych ulega łączna nominalna wartość obligacji, które będą mogły zostać wyemitowane w ramach Programu;

ii) Spółka wyemituje nie więcej niż 1.900.570 szt. obligacji na okaziciela, w ramach jednej lub kilku serii, począwszy od serii H, o wartości nominalnej wynoszącej 100 lub 1.000 złotych każda.

W pozostałym zakresie Program nie uległ zmianie.

Spółka informuje, iż w dniu 28 września 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w formie uchwały zgodę na przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji na zmienionych w/w warunkach.

Jednocześnie w dniu 28 września 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o wyemitowaniu, w ramach Programu, obligacji niezabezpieczonych serii I o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 100 złotych każda oraz łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 złotych, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia łącznej wartości nominalnej oferowanych obligacji do 140.000.000 złotych przed rejestracją w KDPW [Obligacje].

Emitent wskazuje, że działania związane ze zwiększeniem wartości Programu Emisji Obligacji oraz z dopuszczeniem możliwości zwiększenia wartości emisji obligacji serii I podyktowane są sygnałami o zainteresowaniu Obligacjami ze strony inwestorów.

Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii G i/lub obligacji serii H oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów inwestycyjnych (rozumianych jako realizacja inwestycji deweloperskich lub kontraktów budowlanych), w ramach prowadzonej przez Emitenta lub podmioty zależne działalności biznesowej.

O kolejnych etapach związanych z emisją Obligacji Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

 • Utworzono .

Zawarcie pakietu umów dotyczących nabycia przez spółki zależne nieruchomości położonych w dzielnicy Chylonia w Gdyni

Numer raportu: 79/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 67/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r., informującego o zawarciu pakietu umów przedwstępnych dotyczących nabycia przez spółkę zależną nieruchomości położonych w dzielnicy Chylonia w Gdyni, Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 28 września 2023 r. przez - należące do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależne od Unidevelopment S.A.- spółki: UNI 10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz UNI 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kupujący] z odrębnymi osobami fizycznymi [Sprzedający] pakietu umów przenoszących na Kupujących własność sąsiadujących ze sobą nieruchomości położonych w Gdyni w dzielnicy Chylonia [Umowy].

Przedmiotem Umów jest nabycie przez Kupujących nieruchomości gruntowych o łącznym obszarze ok. 1,2 ha za zapłatą ceny w łącznej w kwocie ok. 13,55 mln zł netto (Cena). Pozostałe warunki Umów nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

Nabywane nieruchomości zostaną przeznaczone na realizację I etapu kilkuetapowej inwestycji deweloperskiej, w ramach której przewidziane jest zrealizowanie łącznie ok. 780 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie realizacji w/w inwestycji zaplanowane jest na IV kwartał 2024 r.

Obsługa procesu inwestycyjnego w ramach w/w inwestycji będzie należała do Unidevelopment S.A.

 • Utworzono .

Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego przy ul. P. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze” w województwie dolnośląskim

Numer raportu: 78/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 28 września 2023 r. powziął informację o wyborze z tym samym dniem przez Gminę Miejską Kamienna Góra [Zamawiający] jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku komunalnego przy ul. P. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze”.

 • Utworzono .

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Numer raportu: 77/2023

Zarząd Unibep S.A [Spółka] informuje, iż w dniu 26 września 2023 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Prezesa Zarządu, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Transakcja o której mowa w załączonym powiadomieniu notyfikacyjnym dotyczy przyjęcia oferty objęcia 50.000 akcji w ramach obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego z puli dedykowanej dla ww. osoby zarządzającej w roku 2023. W umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Prezes Zarządu, pod rygorem kary umownej, zobowiązał się do niezbywania bez zgody Spółki objętych 50.000 akcji przez 12 miesięcy od nabycia.

 • Utworzono .

Zawarcie przez Unidevelopment S.A. umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności

Numer raportu: 76/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 13 września 2023 r. pomiędzy spółką zależną od Emitenta, Unidevelopment S.A. [Unidevelopment] a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. [Bank] umowy kredytu [Umowa], na mocy której Bank udzielił Unidevelopment kredytu nieodnawialnego w maksymalnej wysokości 20,0 mln zł [Kredyt].

Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Unidevelopment, w tym pożyczek wewnątrzgrupowych. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę. Dzień ostatecznej spłaty Kredytu został ustalony na 31 grudnia 2025 roku.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy są w szczególności: i) nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Gwarancja PLG FGK Banku Gospodarstwa Krajowego; ii) kaucja pieniężna; iii) cesja wierzytelności z umów na inwestorstwo zastępcze i komercjalizację wybranych projektów deweloperskich.

Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do wypowiedzenia czy rozwiązania Umowy, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki – Jeże” w województwie warmińsko – mazurskim

Numer raportu: 75/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 8 września 2023 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki – Jeże” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dobrej w Świdwinie”

Numer raportu: 74/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 70/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 6 września 2023 r. spółka zależna, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] zawarła umowę na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dobrej w Świdwinie” [Umowa].

 • Utworzono .

Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację zadania pn.: „Budowa miejskiego żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie”

Numer raportu: 73/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 30 sierpnia 2023 r. przez spółkę zależną, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] umowy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa miejskiego żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie” [Inwestycja]. Zamawiającym jest Gmina Miejska Ciechanów [Zamawiający].

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki.”

Numer raportu: 72/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2023 r. otrzymał od Wojskowej Akademii Technicznej [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki.” [Inwestycja].

Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły: cena [waga 60%] oraz termin realizacji [waga 40%].

Cena oferty złożonej przez Emitenta wynosi ok. 200 mln zł brutto [Cena].

Termin realizacji inwestycji wynosi 48 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

 • Utworzono .

Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2023 r.

Numer raportu: 71/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023, Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2023 r. z dnia 31 sierpnia 2023 r. na dzień 07 września 2023 r.

 • Utworzono .

Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dobrej w Świdwinie” w województwi

Numer raportu: 70/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. powziął informację o wyborze z tym samym dniem przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie [Zamawiający] jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dobrej w Świdwinie”.

 • Utworzono .

Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep umowy na realizację źródła szczytowo – rezerwowego pary na terenie zakładu produkcyjnego ANWIL S.A. we Włocławku

Numer raportu: 69/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2023 r. konsorcjum firm [Konsorcjum]: UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum], ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Partner Konsorcjum] i Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC S.A. z siedzibą w Długołęce [Partner Konsorcjum] podpisało umowę [Umowa] na realizację inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu źródła szczytowo – rezerwowego pary na terenie zakładu produkcyjnego we Włocławku [Inwestycja].

 • Utworzono .

Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejskiego żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie”

Numer raportu: 67/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 4 sierpnia 2023 r. powziął informację o wyborze z tym samym dniem przez Gminę Miejską Ciechanów [Zamawiający] jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa miejskiego żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Informacja o emisji obligacji serii C przez spółkę zależną Unidevelopment S.A.

Numer raportu: 66/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o dokonanej z dniem 31 lipca 2023 r. przez spółkę zależną, Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie [Unidevelopment], emisji obligacji serii C, w ramach której wyemitowano 20 tys. sztuk obligacji po cenie emisyjnej 1 tys. zł, tj. w łącznej kwocie 20,0 mln zł. Stopa redukcji była na poziomie 33,8%.

 • Utworzono .

Aktualizacja informacji nt. realizacji Programu Motywacyjnego na rok 2022

Numer raportu: 65/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie złożenia oferty sprzedaży akcji Emitenta członkom Zarządu spółki Unidevelopment S.A., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 27 lipca 2023 roku nastąpiło zapisanie akcji Emitenta na rachunkach bankowych beneficjentów Programu Motywacyjnego na rok 2022 wskazanych w ww. raporcie bieżącym.

W konsekwencji z tym samym dniem doszło do przeniesienia akcji oraz ogółu praw korporacyjnych związanych z akcjami Emitenta na poszczególnych członków Zarządu spółki zależnej Unidevelopment S.A. i zrealizowania Programu Motywacyjnego na rok 2022.

 • Utworzono .

Aktualizacja informacji nt. realizacji przez konsorcjum z udziałem UNIHOUSE S.A. umowy na wykonanie domu seniora w Niemczech

Numer raportu: 64/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 51/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zawarcia przez konsorcjum w składzie: FORM2FORM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dawniej: DPZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Lider Konsorcjum] oraz UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Partner Konsorcjum, UNIHOUSE] umowy na realizację domu seniora w Niemczech [Umowa Inwestorska], Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 11 lipca 2023 r. ww. strony konsorcjum zawarły umowę cesji praw i obowiązków z Umowy Inwestorskiej.

Na podstawie umowy cesji Lider Konsorcjum bezwarunkowo przenosi na rzecz Partnera Konsorcjum wszelkie prawa oraz obowiązki wynikające z Umowy Inwestorskiej, a Partner Konsorcjum te prawa oraz obowiązki przejmuje jako generalny wykonawca ww. inwestycji. Przelew praw i obowiązków wynikających z Umowy Inwestorskiej nastąpił za zapłatą przez Partnera Konsorcjum na rzecz Lidera Konsorcjum kwoty ok. 0,4 mln PLN netto.

W związku z powyższym z tytułu realizacji Inwestycji w charakterze generalnego wykonawcy UNIHOUSE otrzyma szacunkowe wynagrodzenie w wysokości 4,32 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 19,19 mln PLN netto.

W pozostałym zakresie informacje przekazane przez Emitenta raportem bieżącym nr 51/2023 pozostają bez zmian.

 • Utworzono .

Informacja o liczbie lokali sprzedanych i przekazanych przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep w II kwartale 2023 roku

Numer raportu: 62/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 7 lipca 2023 r. wstępnej agregacji informacji dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment nt. odnotowanej w II kwartale 2023 roku:

i) liczby lokali rozpoznanych w wyniku (rozumianych jako liczba wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży),

ii) sprzedaży lokali (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie i przedwstępne),

iii) liczby umów rezerwacyjnych,

 • Utworzono .

Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej obiektu hotelowego na rynku duńskim

Numer raportu: 60/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] zawarła z Rødbyhavn Hotel Property ApS [Zamawiający] umowę na realizację w technologii modułowej obiektu hotelowego w miejscowości Holeby w Danii [Umowa].

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany” w województwie warmińsko – mazurskim

Numer raportu: 59/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 26 czerwca 2023 r. otrzymał od Gminy Szczytno [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka – granica województwa”

Numer raportu: 58/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 23 czerwca 2023 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka – granica województwa” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta”

Numer raportu: 57/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 22 czerwca 2023 r. zawarł dwie umowy [Umowy] na realizację inwestycji pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta” [Inwestycja], tj. na realizację Zadania 1 - „Budowa i przebudowa układu drogowego drogi gminnej ul. W. Polskiego II oraz drogi wojewódzkiej nr 662/dawniej DK8/ wraz z niezbędną infrastrukturą” [Umowa 1] oraz Zadania 2 - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej – ul. W. Polskiego II /10409B/ wraz z niezbędną infrastrukturą” [Umowa 2].

 • Utworzono .

Informacja nt. realizacji Programu Motywacyjnego na rok 2022

Numer raportu: 56/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie określenia listy uczestników Programu Motywacyjnego za rok oceny 2022, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 21 czerwca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie weryfikacji spełnienia kryteriów przydziału akcji Spółki za rok oceny 2022 przez uprawnionych uczestników Programu Motywacyjnego i jednocześnie w związku ze spełnieniem kryteriów przydziału przez uczestników będących członkami Zarządu spółki Unidevelopment S.A. [Unidevelopment] Rada Nadzorcza Emitenta podjęła z tym samym dniem decyzję o zaoferowaniu akcji Spółki w odniesieniu do następujących członków Zarządu Unidevelopment: i] 210.000 akcji Panu Zbigniewowi Gościckiemu, ii] 130.000 akcji Pani Ewie Przeździeckiej, iii] 130.000 akcji Panu Mirosławowi Szczepańskiemu, iv] 130.000 akcji Panu Mariuszowi Przystupie.

 • Utworzono .

Nowa kadencja Rady Nadzorczej Unibep S.A.

Numer raportu: 55/2023

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 21 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. podjęło uchwały w przedmiocie odwołania dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji oraz wyboru z tym samym dniem Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję w niezmienionym składzie.

 • Utworzono .

Decyzja ZWZ UNIBEP S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2022

Numer raportu: 53/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 21 czerwca 2023 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 0,22 zł na jedną akcję.

 • Utworzono .

Zawarcie przez konsorcjum z udziałem UNIHOUSE S.A. umowy na realizację domu seniora w Niemczech

Numer raportu: 51/2023

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 6 czerwca 2023 r. powziął informację o podpisaniu z tym samym dniem przez konsorcjum [Konsorcjum]w składzie: DPZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Lider Konsorcjum] i UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE, Partner Konsorcjum] umowy na wykonanie w technologii modułowej domu seniora w miejscowości Detmold w Niemczech [Umowa].

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta.”

Numer raportu: 50/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 1 czerwca 2023 r. otrzymał od Miasta Suwałki [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta.” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „Viva Piast II”, zadanie inwestycyjne II oraz III, przy ulicy Powstańców w Krakowie

Numer raportu: 49/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „Viva Piast II”, realizowanej przy ulicy Powstańców, w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie [Umowa].

 • Utworzono .

Informacja o emisji obligacji serii B przez spółkę zależną Unidevelopment SA

Numer raportu: 48/2023

W nawiązaniu do informacji przekazanych w treści raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 10 marca 2023 r. odnośnie uruchomienia przez spółkę zależną Unidevelopment SA [Unidevelopment] programu emisji obligacji do kwoty 35 mln zł oraz informacji przekazanych w treści raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. odnośnie emisji obligacji serii A, Zarząd Unibep SA [Emitent, Spółka] informuje o dokonanej przez Unidevelopment z dniem 30 maja 2023 r., w ramach w/w programu, emisji 11.400 obligacji serii B, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji wynoszącej 1.000 zł, tj. do łącznej kwoty 11,4 mln zł [Obligacje].

Emitent wskazuje, że po odliczeniu kosztów emisji całość środków z emisji Obligacji zostanie wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Unidevelopment.

Obligacje będą zabezpieczone hipotecznie i oprocentowane według stopy procentowej równiej WIBOR 3M powiększonej o marżę dla inwestorów, a wykup Obligacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia emisji.

Unidevelopment będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

 • Utworzono .

Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez spółkę zależną umów przedwstępnych dotyczących nabycia nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Włochy

Numer raportu: 47/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 23 marca 2022 r. informującego o zawarciu pomiędzy należącą do Grupy Kapitałowej Unibep i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 13 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kupujący] a osobami fizycznymi umów przedwstępnych dotyczących nabycia prawa własności trzech sąsiadujących ze sobą nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Włochy, Zarząd Unibep S.A [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. Kupujący powziął zamiar odstąpienia od w/w umów w związku z wystąpieniem przesłanki umownej o charakterze administracyjnym oraz przygotował stosowne oświadczenia, które zostaną złożone Sprzedającym w trybie przewidzianym dla odstąpienia od Umowy.

 • Utworzono .

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał

Numer raportu: 46/2023

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 21 czerwca 2023 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

 • Utworzono .

Relacje Inwestorskie z rynkiem kapitałowym

Wojciech Jarmołowicz

 • ul. 3 Maja 19
  17-100 Bielsk Podlaski

 • (48 85) 731 80 00
  (48 85) 731 80 11

 • (48 85) 730 68 68

Bądźmy
w kontakcie!

Newsletter

Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2022  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Akceptuję
Odrzucam