Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Zarząd Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Spółka Przejmująca], działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych [KSH], niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Spółka Przejmowana].

Połączenie nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, z uwagi na treść art. 514 § 1 KSH, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Jednocześnie Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że łączące się Spółki – w oparciu o przepis art. 500 § 21 KSH oraz 505 § 31 KSH – nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała o połączeniu, i nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego ostatnią uchwałę w sprawie połączenia, będą bezpłatnie udostępniać do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, pod adresami:

następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:

 1. Plan Połączenia;
 2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane;
 3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. o połączeniu Spółek,
 4. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Budrex Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
 5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Budrex Sp. z o.o. na dzień 01 grudnia 2022 roku,
 6. Oświadczenie o stanie księgowym Budrex Sp. z o.o. na dzień 01 grudnia 2022 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

 

Data: 13 lutego 2023 roku

 • Utworzono .

Plan połączenia spółek Unibep SA oraz BUDREX Sp. z o.o.

 • Utworzono .

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Zarząd Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Spółka Przejmująca], działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych [KSH], niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Spółka Przejmowana].

Połączenie nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, z uwagi na treść art. 514 § 1 KSH, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Jednocześnie Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że łączące się Spółki – w oparciu o przepis art. 500 § 21 KSH oraz 505 § 31 KSH – nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała o połączeniu, i nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego ostatnią uchwałę w sprawie połączenia, będą bezpłatnie udostępniać do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, pod adresami:

następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:
1) Plan Połączenia;
2) Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane;
3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. o połączeniu Spółek,
4) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Budrex Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
5) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Budrex Sp. z o.o. na dzień 01 grudnia 2022 roku,
6) Oświadczenie o stanie księgowym Budrex Sp. z o.o. na dzień 01 grudnia 2022 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.

 

Data: 27 stycznia 2023 roku

 • Utworzono .

Kalendarium wydarzeń

Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

[arrow-down]

Kalendarium wydarzeń

2021
 • 15.11.2021

  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.

 • 31.08.2021

  Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r.

 • 12.07.2021

  Dzień wypłaty dywidendy
 • 01.07.2021

  Dzień dywidendy

 • 17.06.2021

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • 01.06.2021

  Dzień rejestracji na ZWZA za rok 2020

 • 31.05.2021

  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.

 • 21.04.2021

  Spotkanie z analitykami po publikacji raportu za rok 2020

 • 20.04.2021

  Publikacja raportu rocznego jednostkowego za 2020 rok

 • 20.04.2021

  Publikacja raportu rocznego skonsolidowanego za 2020 rok

 
 • Utworzono .

Strategia podatkowa

Realizowana przez Unibep SA polityka podatkowa nastawiona jest na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych i zapewnienie zgodności z prawem zawieranych transakcji. Spółka przy podejmowaniu decyzji biznesowych i realizowaniu obowiązków podatkowych nie poszukuje oderwanych od okoliczności gospodarczych oszczędności podatkowych.
Spółka dokłada wszelkich starań, aby jej podejście do realizacji obowiązków podatkowych było zgodne z podstawowymi wartościami Spółki oraz całej Grupy, jak i jej ogólną strategią biznesową. Spółka dokonuje kompleksowych działań, aby być odpowiedzialnym podatnikiem i płatnikiem oraz podejmować odpowiedzialne i uczciwie działania we wszystkich kontaktach z organami podatkowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z całą informacją o realizacji strategii podatkowej.

Unibep Raport z realizacji strategii podatkowej 2020 rok

Unibep Raport z realizacji strategii podatkowej 2021 rok

Unibep Raport z realizacji strategii podatkowej 2022 rok

 • Utworzono .

Skup akcji

Skup akcji w 2020 r.

Skup dokonany w 2019 r.

Skup dokonany w 2017 r.

 

 • Utworzono .

Dobre praktyki

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

pdfDobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021

pdf Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

pdf Polityka dywidendowa Unibep SA 

 

Podstawowe dokumenty korporacyjne

 

Władze Spółki:

Zarząd

Rada Nadzorcza

 

Zakresy zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu:

 

Struktura akcjonariatu

Struktura kapitału zakładowego

 

Raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami:

 

 

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

 

Materiały informacyjne nt. strategii spółki oraz wyników finansowych

 

 

Wybrane dane finansowe spółki za ostatnie 5 lat zarówno jednostkowe, jak i Grupy Unibep

Rekomendacje i analizy nt. spółki

 

Informacje na temat dywidendy: 

 

Prognozy finansowe

 

Polityki dotyczące podmiotu do badania sprawozdań finansowych

 

Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę ładu korporacyjnego zamieszczone jest w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym:

 

Materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu:

 

Polityka różnorodności:

 

 

Wskaźnik wysokości wynagrodzeń

 

Program motywacyjny

 

Transmisja obrad walnego zgromadzenia

 

Czaty inwestorskie

 

Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia:

 

Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad. Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.

 

Sekcja pytań 

 

Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia

 

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami


Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Unibep SA okresie 05.2012 do 31.03.2021 r.:

 • Utworzono .

Polityka dywidendowa

Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

[arrow-down]

Polityka dywidendowa

Intencją Zarządu Unibep S.A. (Spółka) jest rekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu - po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki - wypłaty dywidendy w wysokości od 20% do 50% skonsolidowanego zysku netto ujawnionego w sprawozdaniu finansowym Grupy Unibep za dany rok obrotowy.

Zarząd Spółki dąży do maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu bezpieczeństwa. Polityka dywidendowa Spółki zakłada zamiar stabilnego realizowania przez Unibep S.A. w długim terminie wypłat dywidendy, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Spółką i Grupą Unibep.

pdfPolityka dywidendowa Unibep SA

Czytaj więcej

 • Utworzono .

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

[arrow-down]

Władze Spółki:

Zakresy zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu:

 • Zakres zadań i odpowiedzialności Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki

  Do zadań i odpowiedzialności Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki należy sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie całością działalności Spółki a w szczególności:

  1. Ustalanie kierunków i celów strategicznych oraz tworzenie perspektyw rozwoju Spółki i Grupy UNIBEP.
  2. Uzyskanie planowanych wyników Spółki.
  3. Prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w Spółce.
  4. Decydowanie w sprawach przyjęć, zwolnień, wyróżnień i przeszeregowań pracowników Spółki.
  5. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych.
  6. Nadzór nad budowaniem i utrzymaniem wizerunku firmy.
  7. Nadzór nad wdrożeniem i utrzymaniem skutecznych systemów jakości, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego.
  8. Nadzór nad obszarami komunikacji, administracji i gospodarki transportowej Spółki.
  9. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostakch organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  10. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych, w tym obszaru budownictwa kubaturowego eksportowego.
 • Zakres zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektora Finansowego

  Do zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Finansowego należy w szczególności:

  1. Kreowanie polityki finansowej Spółki i Grupy UNIBEP.
  2. Optymalizowanie gospodarowania zasobami finansowymi oraz kreowanie i optymalizowanie polityki podatkowej Spółki.
  3. Organizowanie finansowania projektów inwestycyjnych oraz bieżącej działalności Spółki.
  4. Zarządzanie płynnością finansową Spółki.
  5. Nadzór nad regulowaniem zobowiązań Spółki.
  6. Nadzorowanie całości spraw w obszarze księgowym.
  7. Nadzorowanie działalności w obszarze IT.
  8. Nadzorowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w zakresie polityki informacyjnej.
  9. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych,  norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  10. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.
 • Zakres zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektora Budownictwa Kubaturowego

  Do zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Budownictwa należy w szczególności:

  1. Zapewnienie portfela zleceń w obszarze krajowego budownictwa kubaturowego w systemie generalnego wykonawstwa.
  2. Nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowywaniem ofert w obszarze krajowego budownictwa kubaturowego w systemie generalnego wykonawstwa.
  3. Uzyskanie planowanych wyników na realizowanych kontraktach w obszarze budownictwa kubaturowego krajowego.
  4. Nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowaniem, organizacją i realizacją budów w obszarze budownictwa kubaturowego krajowego.
  5. Nadzór nad realizacją polityki zakupu materiałów i urządzeń na potrzeby budów
   w podległym obszarze.
  6. Nadzorowanie całości spraw związanych z jakością i technologią wykonywania robót w obszarze budownictwa kubaturowego krajowego.
  7. Nadzorowanie całości spraw związanych z obsługą gwarancyjną budów w obszarze krajowego budownictwa kubaturowego w systemie generalnego wykonawstwa.
  8. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  9. Optymalizacja efektywności Spółki w przedmiocie: przygotowywania ofert, negocjacji umów z inwestorami, organizacji produkcji budowlanej, jakości produkcji budowalnej, stosowanych rozwiązań projektowych i technologii robót oraz obsługi gwarancyjnej budów.
  10. Analiza rynku pod kątem zasobów, otoczenia, konkurencji, nowych technologii, optymalizacji portfela zleceń.
  11. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.
 • Zakres zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu Unibep SA, Dyrektora Oddziału Infrastruktury

  Do zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu Dyrektora Oddziału Infrastruktury należy w szczególności:

  1. Sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie całością działalności Oddziału Infrastruktury, w tym między innymi:
   • zapewnienie portfela zleceń dla Oddziału Infrastruktury,
   • uzyskanie planowanych wyników Oddziału Infrastruktury,
   • nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zamówień pozyskanych przez Oddział Infrastruktury,
   • nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowywaniem ofert oraz obsługą gwarancyjną Oddziału Infrastruktury,
   • optymalizacja efektywności Oddziału Infrastruktury w przedmiocie przygotowywania ofert, negocjacji umów, organizacji produkcji, jakości produkcji, stosowanych rozwiązań projektowych, obsługi gwarancyjnej,
   • analiza rynku pod kątem zasobów, otoczenia, konkurencji, nowych technologii, optymalizacji portfela zleceń Oddziału Infrastruktury,
   • nadzór nad realizacją polityki zakupu materiałów, sprzętu i urządzeń na potrzeby Oddziału Infrastruktury.
  2. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  3. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.
 • Zakres zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu Unibep SA, Dyrektora Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego

  Członek Zarządu Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego: Do zadań i odpowiedzialności Dyrektora Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego należy w szczególności:

  a) Sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie całością działalności obszaru budownictwa energetyczno-przemysłowego oraz obszaru budownictwa zagranicznego, w tym między innymi:

  • zapewnienie portfela zleceń,
  • uzyskanie planowanych wyników,
  • nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowaniem i realizacją pozyskanych zamówień,
  • nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowywaniem ofert oraz obsługą
  • gwarancyjną,
  • optymalizacja efektywności w przedmiocie przygotowywania ofert, negocjacji umów,
  • organizacji produkcji, jakości produkcji, stosowanych rozwiązań projektowych, obsługi • gwarancyjnej,
  • analiza rynku pod kątem zasobów, otoczenia, konkurencji, nowych technologii, optymalizacji portfela zleceń.

  b) Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych: norm i zasad etycznych, obowiązujących przepisów (w tym przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska), obowiązujących regulacji wewnętrznych.

  c) Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Unibep S.A. w 2021 roku

Materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu:

Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia:

Program motywacyjny

Założenia Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA w dniu 15 czerwca 2020 roku przyjęło założenia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów. W ramach tego Programu Spółka będzie mogła zbywać na rzecz tych osób akcje własne Spółki. Na realizację Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie przeznaczyło wszystkie akcje własne Spółki, tj. 3 500 000 akcji. Walne zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe zasady realizacji tego Programu, w tym zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie. Cena nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego będzie nie niższa niż 1 zł za Akcję. Walne Zgromadzenie UNIBEP SA upoważniło Rade Nadzorczą do ustalenia ceny nabycia Akcji dla każdego z Uczestników Programu Motywacyjnego. Cena ta może być różna w ramach poszczególnych transakcji, na podstawie których następować będzie nabycie Akcji.

 

W dniu 4 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. uchwaliła Regulamin Programu Motywacyjnego UNIBEP S.A. (dalej „Program”).

 

Program motywacyjny za 2021 rok:

 

W dniu 14 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała o realizacji Programu na rok obrotowy 2021, w szczególności: ustalając kryteria przydziału akcji, przyjmując listę uczestników Programu oraz ustalając cenę sprzedaży akcji w ramach Programu.

 

Zgodnie z w/w decyzją Rady Nadzorczej:

 1. lista uczestników Programu obejmuje członków Zarządu Spółki;
 2. kryteria przydziału akcji Spółki na rok oceny 2021 obejmują w szczególności pozostawanie w składzie Zarządu Spółki jak również zrealizowanie ustalonych zamierzeń finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Unibep;
 3. cena sprzedaży akcji, które mogą być skierowane do nabycia przez uprawnionego uczestnika Programu za rok oceny 2021 wynosi 3 zł za jedną akcję;
 4. uprawnionym uczestnikom Programu [pod warunkiem spełnienia ww. kryteriów przydziału] zostanie zaoferowanych za rok oceny 2021 co najmniej 600.000 akcji, w tym co najmniej 220.000 akcji Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu, co najmniej 190.000 akcji Panu Sławomirowi Kiszyckiemu, co najmniej 140.000 akcji Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi oraz co najmniej 50.000 akcji Panu Adamowi Polińskiemu.

 

W dniu 17 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej weryfikacji kryteriów przydziału akcji Spółki za rok oceny 2021 oraz zadecydowała o zaoferowaniu w ramach realizacji Programu: i] 220.000 akcji Prezesowi Zarządu Spółki Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu, ii] 190.000 akcji Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Kiszyckiemu, iii] 140.000 akcji Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi oraz iv] 50.000 akcji Członkowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Polińskiemu. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pozytywnej weryfikacji kryteriów przydziału akcji Spółki za rok oceny 2021 wchodzi w życie pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Unibep S.A. sprawozdań finansowych za rok 2021, z dniem, w którym warunek ten zostanie spełniony.

 

W związku z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie Unibep S.A. sprawozdań finansowych za rok 2021, w dniu 22 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki złożyła oferty sprzedaży akcji Spółki wyżej wymienionym osobom, tj.: i] Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu 220.000 akcji Spółki, ii] Panu Sławomirowi Kiszyckiemu 190.000 akcji Spółki, iii] Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi 140.000 akcji Spółki oraz iv] Panu Adamowi Polińskiemu 50.000 akcji Spółki, a ww. osoby złożyły z tym samym dniem oświadczenia o przyjęciu kierowanych do nich ofert sprzedaży akcji Spółki.

 

Zbyte w wyniku powyższych działań akcje Spółki zostały w całości opłacone.

 

Program motywacyjny za 2022 rok:

 

W dniu 19 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. podjęła uchwały w sprawie przyjęcia listy uczestników Programu na rok 2022, ustalenia kryteriów przydziału akcji oraz ceny sprzedaży akcji w ramach Programu na rok oceny 2022.

 

Zgodnie z w/w decyzją Rady Nadzorczej:

 

 1. Lista uczestników Programu w 2022 roku obejmuje członków Zarządu UNIBEP S.A. oraz członków Zarządu Unidevelopment S.A.;
 2. Kryteria przydziału akcji UNIBEP S.A. na rzecz członków Zarządu UNIBEP S.A. na rok oceny 2022 obejmują: a] kryteria finansowe, tj. zrealizowanie ustalonych zamierzeń finansowych UNIBEP S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unibep, b] kryteria niefinansowe, w szczególności: pozostawanie w składzie Zarządu UNIBEP S.A., przyjęcie strategii ESG dla UNIBEP S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unibep, przyjęcie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla UNIBEP S.A. w określonych perspektywach czasowych;
 3. Kryteria przydziału akcji UNIBP S.A. na rzecz członków Zarządu Unidevelopment S.A. na rok oceny 2022 obejmują: a] kryteria finansowe, tj. zrealizowanie ustalonych zamierzeń finansowych Unidevelopment S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unidevelopment, b] kryteria niefinansowe, w szczególności: pozostawanie w składzie Zarządu Unidevelopment S.A., przyjęcie strategii ESG dla Unidevelopment S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unidevelopment;
 4. Cena sprzedaży akcji, które mogą być skierowane do nabycia przez uprawnionego uczestnika Programu za rok oceny 2022 wynosi 3 zł na jedną akcję;
 5. Uprawnionym członkom Zarządu UNIBEP S.A. [pod warunkiem łącznego spełnienia kryteriów przydziału] zostanie zaoferowanych za rok oceny 2022 co najmniej 600.000 akcji UNIBEP S.A., w tym co najmniej 200.000 akcji Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu, co najmniej 200.000 akcji Panu Sławomirowi Kiszyckiemu, co najmniej 100.000 akcji Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi oraz co najmniej 100.000 akcji Panu Adamowi Polińskiemu;
 6. Uprawnionym członkom Zarządu Unidevelopment S.A. [pod warunkiem łącznego spełnienia kryteriów przydziału] zostanie zaoferowanych za rok oceny 2022 co najmniej 600.000 akcji UNIBEP S.A., w tym co najmniej 210.000 akcji Panu Zbigniewowi Gościckiemu, co najmniej 130.000 akcji Pani Ewie Przeździeckiej, co najmniej 130.000 akcji Panu Mirosławowi Szczepańskiemu, co najmniej 130.000 akcji Panu Mariuszowi Przystupie.

Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia

Spółka nie prowadzi zapisu w postaci elektronicznej obrad walnego zgromadzenia.

Transmisja obrad walnego zgromadzenia

Spółka na chwilę obecną nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia. 

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami

Wojciech Jarmołowicz, tel. +48 604 418 848,e-mail: 

Na pytania odpowiadamy niezwłocznie, w ciągu najbliższych 24 godzin.

Kluczowym elementem efektyw­nego funkcjonowania Unibep S.A. jako spółki giełdowej jest profesjo­nalna komunikacja z interesariusza­mi rynku kapitałowego, a budowa i utrzymywanie odpowiedniej po­lityki informacyjnej to obszar dzia­łań relacji inwestorskich. Ze strony uczestników rynku mogą płynąć różne oczekiwania, zaś rolą relacji inwestorskich jest prezentowanie obecnym i potencjalnym inwesto­rom obiektywnego obrazu dzia­łalności spółki, w tym jej sytuacji finansowej oraz umożliwienie rów­nego dostępu do informacji. Spo­sób kształtowania tej komunikacji ma duży wpływ na wartość spółki, ponieważ dostęp do informacji od­grywa decydującą rolę w podejmo­waniu świadomych decyzji inwesty­cyjnych.

W celu zapewnienia rzetelnej komunikacji z inwestorami i ana­litykami, Unibep S.A. udostępnia użytkownikom korporacyjną stronę internetową, w ramach której funk­cjonuje na bieżąco aktualizowany serwis relacji inwestorski. Aktywna komunikacja z rynkiem odbywa się poprzez organizację różnego rodza­ju konferencji, w tym podsumowu­jących wyniki finansowe, a także uczestnictwo w organizowanych przez profesjonalne instytucje ryn­ku kapitałowego konferencjach oraz roadshow czy też bezpośrednich spotkaniach z przedstawicielami polskich instytucji finansowych.

Unibep SA dążąc do zapewnienia najwyższych standardów w obsza­rze prowadzonych relacji inwestor­skich, w roku 2021 przedstawiciele Unibep SA reprezentowali Spółkę na organizowanych przez profesjonal­ne instytucje rynku kapitałowego konferencjach krajowych, uczest­niczyli w spotkania z przedstawi­cielami instytucji finansowych oraz instytucji rynku kapitałowego.

W celu zapewnienia równego do­stępu do informacji inwestorom i analitykom, Spółka udostępnia użytkownikom korporacyjną stro­nę internetową, w ramach której funkcjonuje serwis „Relacje Inwe­storskie”. W ramach doskonalenia serwisu inwestorskiego, Unibep SA w roku 2022 zamierza udoskonalać i rozwijać narzędzia komunikacji z obszaru relacji inwestorskich.

Czytaj więcej

 • Utworzono .

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny stanowi zbiór zasad, które powinny być stosowane w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Unibep SA na parkiecie jest od 2008 roku. Spółka kieruje się zalecanymi zasadami.  

Dokumenty spółki oraz informacje dotyczące stosowania dobrych praktyk przez UNIBEP S.A. są zamieszczone w poszczególnych zakładkach.

Zobacz szczegóły

 • Utworzono .

Ład korporacyjny

Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

[arrow-down]

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny stanowi zbiór zasad, które powinny być stosowane w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Unibep SA na parkiecie jest od 2008 roku. Spółka kieruje się zalecanymi zasadami.  

Dokumenty spółki oraz informacje dotyczące stosowania dobrych praktyk przez UNIBEP S.A. są zamieszczone w poszczególnych zakładkach.

Czytaj więcej

 • Utworzono .

Informacje finansowe

Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

[arrow-down]

Skonsolidowane wyniki Grupy UNIBEP

(mln PLN)
Rok 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Przychody netto 2 429,8 2 258,3 1 712,4 1 682,3 1 662,0 1 658,6 1 629,3 1 249,2 1 242,9
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -137,8 63,7 55,1 59,8 50,9 34,8 23,6 33,3 23,5
Zysk (strata) brutto -177,3 41,9 52,7 54,6 37,8 37,4 40,9 41,1 29,3
Zysk (strata) netto -156,5 31,9 42,1 37,2 29,0 27,6 26,6 31,9 23,3
Aktywa razem 1 807,3 1 813,2 1 535,5 1 227,3 1 169,3 956,2 1 002,6 1 069,6 766,7
Zobowiązania długoterminowe 410,3 297,9 269,3 204,0 192,0 150,0 118,1 182,2 115,5
Zobowiązania krótkoterminowe 1 183,9 1 131,2 894,1 692,6 652,1 542,5 626,9 651,5 434,0
Kapitał własny 213,1 383,9 371,9 330,7 325,1 263,6 257,6 235,9 217,2
Liczba akcji [szt.] 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [PLN] 0,22 0,50 0,30 0,22 0,22 0,20 0,20 0,17
Rok 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Wybrane wskaźniki

%
Rok 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Rentowność netto (ROS) -6,44 1,41 2,46 2,21 1,74 1,66 1,63 2,55 1,87
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,88 0,79 0,76 0,73 0,72 0,72 0,74 0,80 0,72
Wskaźnik płynności bieżącej 1,23 1,25 1,35 1,35 1,35 1,35 1,25 1,30 1,28
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 3,08 3,08 3,03 2,48 2,88 2,65 2,98 3,04
Rok 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Zasady wyliczania wskaźników:

rentowność netto (ROS) = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu
wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe )/pasywa ogółem
wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące
wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne/zobowiązania bieżące
rentowność na aktywach = zysk netto/aktywa ogółem

Czytaj więcej

 • Utworzono .

Prospekt emisyjny

Zapraszamy do zapoznania się z Prospektem Emisyjnym spółki UNIBEP S.A.

pdfpobierz plik


Zapraszamy do zapoznania się z Aneksem nr 1 do prospektu emisyjnego spółki UNIBEP S.A.

pdfpobierz plik


Zapraszamy do zapoznania się z Aneksem nr 2 do prospektu emisyjnego spółki UNIBEP S.A.

pdfpobierz plik


Zapraszamy do zapoznania się z Aneksem nr 3 do prospektu emisyjnego spółki UNIBEP S.A.

pdfpobierz plik


Zapraszamy do zapoznania się z Aneksem nr 4 do prospektu emisyjnego spółki UNIBEP S.A.

pdfpobierz plik


Zapraszamy do zapoznania się z Aneksem nr 5 do prospektu emisyjnego spółki UNIBEP S.A.

pdfpobierz plik

 

 • Utworzono .

Oferta publiczna akcji

Oferta publiczna była prowadzona w oparciu o Prospekt Emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 luty 2008 r.

Przedmiotem oferty publicznej akcji UNIBEP S.A. było 7.900.000 Akcji Oferowanych, w tym 6.700.000 Akcji Serii B nowej emisji oraz 1.200.000 Akcji Sprzedawanych.

Oferta Publiczna została podzielona na Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której Spółka sprzedała 7.500.000 sztuk akcji oferowanych oraz Transzę Inwestorów Indywidualnych w której Spółka sprzedała 400.000 sztuk akcji oferowanych.

Wszystkie akcje zostały objęte przez inwestorów.

Cena emisyjna - 9 zł.

Termin przeprowadzenia oferty:

 • 18 marca 2008 r. - otwarcie subskrypcji
 • 18-20 marca 2008 r. - przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 • 18 marca 2008 r. - zamknięcie subskrypcji

 

 • Utworzono .

Akcjonariat

Unibep SA jest spółką z większościowym kapitałem polskim, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.

Struktura akcjonariatu spółki UNIBEP S.A.

 

L.p.Imię i Nazwisko/FirmaLiczba posiadanych akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów

1

Zofia Mikołuszko *

8.800.000

    25,09%

  8.800.000

      25,09%

2 Beata Maria Skowrońska 5.250.000 14,97% 5.250.000 14,97%
3 Wojciech Stajkowski 2.500.000 7,13% 2.500.000 7,13%

4

Bożenna Anna Lachocka

2.500.000

7,13%

2.500.000

7,13%

 5

PTE Allianz Polska S.A (5)

   3.503.805

    9.99%

3.503.805

     9.99%

6 PKO BP Bankowy OFE  2.098.756 5,98%  2.098.756 5,98% 

7

Free Float

8.168.073

          23.29%

8.168.073

       23.29%

  8

Akcje własne (1), (2), (3), (4), (6), (7)

  2.250.000

6,42%

2.250.000

6,42%

  

Razem

  35.070.634

100,00%

35.070.634

100,00%

* Pani Zofia Mikołuszko pozostaje w ustroju wspólności majątkowej z Panem Janem Mikołuszko.

(1) 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 7 lutego 2017 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2017.

(2) 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 29 maja 2019 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 28/2019.

(3) 1.500.000 Akcji Własnych zostało nabytych w dniu 27 lutego 2020 r., o czym spółka poinformowała w raporcie nr 7/2020.

(4) 600.000 Akcji własnych Spółka zbyła w ramach Programu Motywacyjnego za rok oceny 2021 (Rb 43/2022).

(5) 30 grudnia 2022 r. nastąpiło połączenie PTE Allianz Polska S.A. z Aviva PTE Aviva Santander S.A. Od tej daty połączony podmiot działa pod nazwą PTE Allianz Polska S.A i zarządza trzema funduszami: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny [zmiana nazwy z Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander] (Rb 2/2023)

(6) 600 000 Akcji własnych Spółka zbyła w ramach Programu Motywacyjnego za rok oceny 2022 (Rb 56/2023 i Rb 65/2023)

(7) 50 000 Akcji własnych Spółka zbyła w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2023 (Rb 77/2023)

Kapitał zakładowy Unibep S.A. wynosił 3.507.063,40 zł i dzielił się na 35.070.634 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każ­da (podział akcji na serie znajduje się w tabeli poniżej).

Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane i z wyłączeniem akcji własnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Warto­ściowych w Warszawie SA.

 

Struktura Kapitału Zakładowego

Seria

Rodzaj akcji

Liczba akcji

A

na okaziciela

27 227 184

B

na okaziciela

6 700 000

C

na okaziciela

1 048 950

D

na okaziciela

94 500

Razem

 

35 070 634

 

Potencjalne zmiany w strukturze akcjonariatu i umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami lub obligatariuszami

Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjona­riuszy oraz obligatariuszy.

W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu (raport za I półrocze 2023 rok) do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęły zawiadomienia od znaczących akcjonariuszy dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki, natomiast nastąpiło zapisanie 50 000 akcji Emitenta na rachunku bankowym beneficjenta Programu Motywacyjnego za rok 2023 (Rb 77/2023).

 

Stan posiadania akcji lub uprawnień do akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

Wykaz akcji i udziałów podmiotów z grupy kapitałowej w posiadaniu osób zarządzających

Lp.

Imię i nazwisko (firma)

Funkcja

Liczba posiadanych akcji

Wartość nominalna akcji (w zł)

Udział w ogólnej liczbie głosów (ponad 5%)

1

Dariusz Blocher

Prezes Zarządu Unibep SA

50 000

5 000

0,14%

2

Leszek Marek Gołąbiecki

Wiceprezes Zarządu Unibep SA

  910 000

91 000

2,59%

3

Adam Poliński 

Wiceprezes Zarządu Unibep SA

50 000

50 000

5 000

0,14%

4

Zbigniew Gościcki

Członek Zarządu Unibep SA

-

-

-

5

Andrzej Sterczyński 

Członek Zarządu Unibep SA

-

-

-

   

Wykaz akcji i udziałów podmiotów z grupy kapitałowej w posiadaniu osób nadzorujących

Lp.

Imię i nazwisko (firma)

Funkcja

Liczba posiadanych akcji

Wartość nominalna akcji (w zł)

Udział w ogólnej liczbie głosów (ponad 5%)

1

Jan Mikołuszko

Przewodniczący RN

21 620

2 162

0,06%

2

Beata Maria Skowrońska

Zastępca Przewodniczącego RN

5 250 000

525 000

14,97%

3

Wojciech Jacek Stajkowski

Członek RN

2 500 000

250 000

7,13%

4

Jarosław Mariusz Bełdowski

Członek RN

-

-

---

5

Michał Kołosowski

Członek RN

-

-

---

6

Paweł Markowski

Członek RN

-

-

---

7

Jakub Marek Karnowski

Członek RN

-

-

---

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Spółki.

 • Utworzono .

Notowania

Grupa Unibep

Notowania

[arrow-down]

PowrótCzytaj więcej

 • Utworzono .

Relacje inwestorskie

GRUPA UNIBEP

Relacje inwestorskie

[arrow-down]

Dowiedz się więcej

Nazwa spółki

Unibep SA

Prezes:

Blocher, Dariusz

Branża:

Budownictwo

Rynek/Segment:

GPW Podstawowy

Kod ISIN:

PLUNBEP00015

Number of shares:

35 070 634

WSE ticker:

UNI

Index:

WIG-Poland, InvestorMS, WIG-BUDOW, WIG

Share capital:

PLN 3,507,063.40

Raporty

Raporty bieżące

Zobacz więcej

Kalendarium wydarzeń

Więcej

Walne zgromadzenie

Więcej

Rada Nadzorcza

Więcej

Informacje finansowe

Więcej

Akcjonariat

Akcjonariat

Więcej

Notowania

Notowania

Więcej

Raporty

Raporty

Więcej

Czytaj więcej

 • Utworzono .

Zarząd

Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

[arrow-down]
 • Dariusz Blocher

  Prezes Zarządu Unibep SA

  Urodzony w 1967 roku. Jest absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. W 1992 roku podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom - Fakop. W latach 1993 - 1994 pracował w firmie dystrybucyjnej „Proman" s.c. w Katowicach na stanowisku Kierownika Oddziału. Od maja 1994 r. do lutego 2002 r. był związany z Pepsi Co. Polska, gdzie pełnił następujące funkcje: Kierownika Oddziału Sprzedaży na Śląsku, Dyrektora ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. Dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce. W 2007 r. został absolwentem IESE Business School w Barcelonie, kończąc program AMP (Advance Management Program). Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, Dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimex S.A. Od listopada 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Budimex Dromex S.A. i członka Zarządu Budimex S.A. Od września 2009 r. do kwietnia 2021 r. był Prezesem Zarządu, Dyrektorem generalnym Budimex S.A.

  Od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2021 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego na Europę Ferrovial Construction, zaś od maja 2021 r. do kwietnia 2023 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. oraz członka Zarządu Ferrovial Construction International SE w Amsterdamie. Ponadto, w latach 2021-2023  był członkiem Rady Dialogu Społecznego.

  Od 2017 roku jest członkiem Komitetu Inwestycji lądowych i Wodnych Polskiej Akademii Nauk, ( KILiW PAN), od 2019 r. - członkiem Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich ( FPP), jest także członkiem Rady Programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Kongresu Budownictwa oraz Członkiem Rady Fundacji PZiTB.

  W maju 2023 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki.

 • Leszek Marek Gołąbiecki

  Wiceprezes Zarządu Unibep SA

  Urodzony w 1969 roku. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, posiada tytuł mgr inż. budownictwa. Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną, przeszedł wszystkie szczeble kariery — od kierownika kontraktu do dyrektora ds. budownictwa i wiceprezesa zarządu Unibep SA. Pracował w Budimex–Unibud SA, Budimex Dromex SA. W 2004 roku rozpoczął pracę w spółce Unibep z Bielska Podlaskiego.

  W czerwcu 2014 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jest także członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Unidevelopment S.A. oraz Unihouse S.A., a także Prezesem Zarządu w spółce Unibep PPP Sp. z o.o., zaś od VI 2019 r. jest Wiceprezesem Zarządu w Klastrze Eksporterów Budownictwa. Od maja 2023 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektor Wykonawczy.

 • Adam Poliński

  Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Infrastruktury

  Urodzony w 1971 roku. Ukończył Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Od 1996 r. nauczyciel akademicki, współpracujący z firmami i samorządami w zakresie doradztwa finansowego.

  W latach 2006-2018 zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, nadzorujący m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Departament Inwestycji, Architektury i Urbanistyki. W Zarządzie Dróg Miejskich odpowiedzialny był za przygotowanie i realizację inwestycji miejskich oraz pozyskiwanie na nie funduszy unijnych.

  W Unibep SA od września 2018 r., najpierw jako Pełnomocnik Zarządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, a następie od lutego 2019 r. dyrektor Oddziału Infrastruktury Unibep S.A.

  W listopadzie 2020 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko członka zarządu spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 roku.

 • Andrzej Sterczyński

  Członek Zarządu Unibep SA, Dyrektor Finansowy

  Urodzony w 1972 roku. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Uczestniczył w wielu szkoleniach z dziedziny finansów i zarządzania wraz z programem dyplomowym zorganizowanym przez University of Teesside (UK) oraz w ramach programu CIMA. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w firmie Unilever plc, gdzie pracował na różnych stanowiskach w kraju i za granicą, w tym w roli senior audytora - członka globalnego zespołu audytu wewnętrznego w Hamburgu, zajmującego się szeroko pojętym zarządzeniem ryzykiem oraz kontrolą stopnia jego mitygacji przez podmioty zależne. W latach 2003 – 2007 roku pracował jako Kontroler Finansowy w grupie Budimex, gdzie był odpowiedzialny m.in. za kontroling strategiczny i operacyjny oraz optymalizację struktury biznesowej. Od 2007 do 2023 roku był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Ulma Construccion Polska S.A. – pomiotu stanowiącego część globalnej korporacji ULMA C y E S. Coop z Hiszpanii. Do Unibep SA dołączył 2 stycznia 2024 roku, obejmując stanowisko Dyrektora Finansowego (CFO). 20 lutego 2024 r. – decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA – został członkiem zarządu spółki.
 • Zbigniew Gościcki

  Członek Zarządu Unibep SA

  Urodzony w 1971 roku. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Warszawskiej. Ukończył także podyplomowe Studia Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa. Od 26 lat Pan Zbigniew Gościcki jest menedżerem związanym z sektorem deweloperskim. Od ponad 14 lat sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Unidevelopment S.A., spółki prowadzącej działalność deweloperską w ramach Grupy Kapitałowej UNIBEP. Na przestrzeni kilkunastu lat zarządzana przez niego spółka Unidevelopment S.A wypracowała ugruntowaną pozycję na rynkach mieszkaniowych w Warszawie, Poznaniu oraz Radomiu, a w 2022 roku zadebiutowała w Trójmieście. Obecnie w Grupie Unidevelopment pracuje ponad 80 osób. Wcześniej Pan Zbigniew Gościcki związany był z Echo Investment SA (w latach 1998-2001) oraz z Dom Development SA (w latach 2001-2008). Przez dwie kadencje pełnił funkcję członka zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Związku Firm Deweloperskich - największej organizacji zrzeszającej firmy deweloperskie w Polsce oraz równolegle od czterech kadencji pełni funkcję członka Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Aktywnie uczestniczy w rozwoju branży budowlano-deweloperskiej w Polsce. W uznaniu za włożony wkład w rozwój branży budowlanej Pan Zbigniew Gościcki został odznaczony brązowym krzyżem zasługi.


Czytaj więcej

 • Utworzono .

Rada Nadzorcza

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w/w osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Osoby powołane w skład Rady Nadzorczej VI kadencji nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spośród składu Rady Nadzorczej trzech członków, w tym dwóch członków Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w zasadach ładu korporacyjnego - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, a także Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przewodniczący Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i  badania sprawozdań finansowych. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.


 • W skład Komitetu Audytu zostali powołani:

  • Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Michał Kołosowki
  • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Wojciech Stajkowski
  • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Jarosław Mariusz Bełdowski
 • W skład Komitetu Zrównoważonego Rozwoju zostali powołani:

  • Przewodniczący Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jan Mikołuszko
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej - Beata Maria Skowrońska  
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Paweł Markowski
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jarosław Mariusz Bełdowski
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jakub Marek Karnowski

Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej

21 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unibep SA podjęło uchwały w przedmiocie odwołania dotychczasowego składu Rady Nadzorczej spółki VI kadencji oraz wyboru - z tym samym dniem - Rady Nadzorczej spółki na VII kadencję w niezmienionym składzie.

Wobec powyższego od 21 czerwca nowa Rada Nadzorcza będzie pracować w następującym składzie: 

 • Jan Mikołuszko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Beata Maria Skowrońska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Wojciech Jacek Stajkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Paweł Markowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Jarosław Bełdowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Michał Kołosowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Jakub Marek Karnowski – Członek Rady Nadzorczej

Więcej w raporcie Rb 55/2023.

Od czerwca 2017 roku do 27 stycznia 2023 r. kobiety stanowiły ok. 14% składu Rady Nadzorczej. PO 27 stycznia kobiety stanowią ok. 17 % składu.

O zmianach w Radzie Nadzorczej Spółka informuje na bieżąco raportami giełdowymi.

 • Utworzono .

Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych i przekazanych przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep w II kwartale 2024 roku

Numer raportu: 35/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 9 lipca 2024 r. wstępnej agregacji informacji dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment odnotowanej w II kwartale 2024 roku nt.:
i) liczby lokali rozpoznanych w wyniku (rozumianych jako liczba wydanych lokali po uzyskaniu całości ceny sprzedaży),
ii) sprzedaży lokali (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie i przedwstępne),
iii) liczby umów rezerwacyjnych,

 • Utworzono .

Zbycie przez spółkę zależną nieruchomości położonej w dzielnicy Bemowo w Warszawie

Numer raportu: 34/2024

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 18/2024 z dnia 29 marca 2024 r., informującego o przekwalifikowaniu wybranych nieruchomości gruntowych będących w zasobach spółek deweloperskich z Grupy Unibep z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych, Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 26 czerwca 2024 r., pomiędzy spółką COOPERA IDEA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Sprzedający] należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., a spółką kapitałową z siedzibą w Warszawie pochodzącą spoza Grupy Kapitałowej Emitenta [Kupujący], umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo [Umowa].

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej pn.: „Esy Floresy” przy ulicy Cybernetyki w Warszawie

Numer raportu: 31/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 21 czerwca 2024 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej pn. „Esy Floresy” przy Cybernetyki w Warszawie [Umowa]. Zamawiającym jest WSD SPV 9 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający], będący podmiotem zależnym od Flora Development Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie.

 • Utworzono .

Informacja nt. przetargu na realizację budynku w technologii modułowej w Tromsø w Norwegii

Numer raportu: 30/2024

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 23/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r., informującego o wyborze jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja w technologii modułowej 2 – kondygnacyjnego budynku, w którym znajdzie się 26 mieszkań komunalnych dla uchodźców, w Tromsø w Norwegii [Inwestycja], Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 5 czerwca 2024 r. powziął od Zamawiającego informację o rezygnacji z realizacji Inwestycji wskutek nieuzyskania przez Zamawiającego finansowania.

 • Utworzono .

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał

Numer raportu: 29/2024

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Spółka], przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 25 czerwca 2024r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

 • Utworzono .

Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za I kwartał 2024 roku

Numer raportu: 28/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 24 maja 2024 roku procesu agregacji wstępnych danych finansowych realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za I kwartał 2024 roku, Emitent podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych szacunkowych wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Unibep (Grupa Kapitałowa) za okres I kwartału 2024 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2023 roku].

 • Utworzono .

Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlano – montażowych po uprzednim opracowaniu programu inwestycji i dokumentacji kosztorysowej dla – budowy tymczasowego obozowiska kontenerowego wraz z n

Numer raportu: 27/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 24 maja 2024 r. konsorcjum [Konsorcjum] w składzie Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz TYTAN Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Partner Konsorcjum] zawarło umowę [Umowa] na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlano – montażowych po uprzednim opracowaniu programu inwestycji i dokumentacji kosztorysowej dla – budowy tymczasowego obozowiska kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w systemie „zaprojektuj i zbuduj” w Wielbarku – postępowanie nr 5/RB” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Spełnienie się warunku wejścia w życie umowy na realizację przejścia granicznego na granicy ukraińsko – polskiej

Numer raportu: 25/2024

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2024 z dnia 11 marca 2024 r. Zarząd Unibep S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 21 maja 2024 r. otrzymał od Ministerstwa Finansów RP zawiadomienie o akceptacji z tym samym dniem treści kontraktu budowlanego, którego przedmiotem jest rekonstrukcja przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej [Umowa], zawartego pomiędzy Spółką a Państwową Służbą Celną Ukrainy [Zamawiający], przy czym zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie, jej treść została uprzednio zaakceptowana przez Ministerstwo Finansów Ukrainy.

W konsekwencji powyższego Umowa wejdzie w życie z dniem 5 czerwca 2024 r., tj. po upływie 15 dni od dnia zaakceptowania jej treści przez Ministerstwa Finansów Polski i Ukrainy.

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację zamówienia publicznego pn.: Projekt i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: węzeł Białystok Północ (bez węzła) - węzeł Dobrzyniewo (z węzłem)

Numer raportu: 24/2024

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 96/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 14 maja 2024 r. umowy [Umowa] na realizację zamówienia publicznego pn.: „Projekt i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: węzeł Białystok Północ (bez węzła) - węzeł Dobrzyniewo (z węzłem)” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację budynku w technologii modułowej w Tromsø w Norwegii

Numer raportu: 23/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 30 kwietnia 2024 r. powziął informację o wyborze z tym samym dniem przez Gminę Tromsø [Zamawiający] jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja w technologii modułowej 2 – kondygnacyjnego budynku, w którym znajdzie się 26 mieszkań komunalnych dla uchodźców, w Tromsø w Norwegii [Inwestycja].

Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły: cena [waga 40%], wymogi środowiskowe [waga 30%], proponowane rozwiązanie [waga 15%] oraz postęp prac [waga 15%].

Cena oferty złożonej przez UNIHOUSE wynosi ok. 105,9 mln NOK netto w wersji podstawowej, co stanowi równowartość ok. 38,7 mln PLN netto oraz ok. 120,1 mln NOK netto w wersji uwzględniającej roboty dodatkowe,

 • Utworzono .

Informacja nt. rekomendacji pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Numer raportu: 22/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie oceniła i zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki z tego samego dnia w sprawie rekomendacji pokrycia straty za rok obrotowy 2023 w kwocie 164 309 001,18 zł w następujący sposób:

 • 105 732 904,13 zł – z kapitału zapasowego jaki powstał z tytułu zysków z lat ubiegłych; oraz 
 • 58 576 097,05 zł – z kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej.

Ostateczną decyzję dotyczącą pokrycia straty za rok obrotowy 2023 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 • Utworzono .

Powołanie członka Zarządu Unibep SA

Numer raportu: 21/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Zbigniewa Gościckiego na stanowisko członka Zarządu Spółki na obecną, VII wspólną kadencję, Zarządu Unibep S.A. ze skutkiem od dnia 1 maja 2024 r.

 • Utworzono .

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r.

Numer raportu: 20/2024

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024, Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r. z dnia 15 kwietnia 2024 r. na dzień 18 kwietnia 2024 r.

 • Utworzono .

Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych i przekazanych przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep w I kwartale 2024 roku

Numer raportu: 19/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 10 kwietnia 2024 r. wstępnej agregacji informacji dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment dotyczących odnotowanej w I kwartale 2024 roku:

i) liczby lokali rozpoznanych w wyniku (rozumianych jako liczba wydanych lokali po uzyskaniu całości ceny sprzedaży),
ii) sprzedaży lokali (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie i przedwstępne),
iii) liczby umów rezerwacyjnych,
Emitent poniżej przekazuje dane w tym zakresie.

 • Utworzono .

Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych związanych z przekwalifikowaniem i wyceną gruntów wybranych spółek zależnych

Numer raportu: 18/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 29 marca 2024 r. spółki zależne od Emitenta działające w segmencie działalności deweloperskiej podjęły uchwały o zaprzestaniu prac przygotowujących ich wybrane nieruchomości gruntowe do realizacji projektów mieszkaniowych oraz utrzymaniu tych gruntów w celu uzyskania korzyści z tytułu wzrostu ich wartości, co wiąże się z koniecznością dokonania przekwalifikowania tych nieruchomości gruntowych z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych oraz wyceny gruntów do wartości godziwej.

 • Utworzono .

Rezygnacja członka Zarządu Unibep S.A.

Numer raportu: 17/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 29 marca 2024 r. otrzymał rezygnację Pana Krzysztofa Mikołajczyka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 23 kwietnia 2024 r. Pan Krzysztof Mikołajczyk nie wskazał przyczyny rezygnacji.

 • Utworzono .

Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację zadania pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin”

Numer raportu: 16/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 27 marca 2024 r. przez konsorcjum [Konsorcjum] w składzie Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży [Partner Konsorcjum] umowy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin” [Inwestycja]. Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku [Zamawiający].

 • Utworzono .

Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej realizacji przez Unibep S.A. przejścia granicznego na granicy ukraińsko – polskiej

Numer raportu: 15/2024

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych m.in. w ostatnim raporcie okresowym za III kwartał 2023 r. w zakresie kontraktu w Ukrainie dotyczącego przejścia granicznego „Szeginie”, Zarząd Unibep S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w efekcie polsko-ukraińskich uzgodnień odnośnie dalszych działań w ramach tego przedsięwzięcia, w dniu 11 marca 2024 r. Emitent zawarł umowę [Umowa] na realizację przez Spółkę w systemie generalnego wykonawstwa przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko – polskiej, która zastępuje poprzednie uzgodnienia w tym przedmiocie, o których Spółka komunikowała m.in. raportem bieżącym nr 31/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. Zamawiającym jest Państwowa Służba Celna Ukrainy [Zamawiający].

 • Utworzono .

Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za rok 2023

Numer raportu: 14/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 11 marca 2024 roku przeglądu posiadanego portfela realizowanych kontraktów w poszczególnych segmentach działalności oraz przyjętych założeń na potrzeby procesu agregacji wstępnych danych finansowych realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za 2023 rok, Emitent podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych szacunkowych wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Unibep [Grupa Kapitałowa] za okres 2023 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2022 roku].

 • Utworzono .

Zmiany w składzie Zarządu Unibep S.A.

Numer raportu: 13/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 20 lutego 2024 r. otrzymał rezygnację Pana Przemysława Janiszewskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 5 marca 2024 r. Przyczyną rezygnacji, jak wskazano, są powody osobiste. Jednocześnie w dniu 20 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Andrzeja Sterczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu Spółki na obecną, VII wspólną kadencję, Zarządu Unibep S.A. ze skutkiem od dnia 1 marca 2024 r.

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Projekt i budowa drogi S19 Dobrzyniewo - Sokółka odcinek: węzeł Czarna Białostocka (bez węzła) – węzeł Białystok Północ (bez węzła)”

Numer raportu: 12/2024

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 96/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 19 lutego 2024 r. umowy [Umowa] na realizację zamówienia publicznego pn.: „Projekt i budowa drogi S19 Dobrzyniewo - Sokółka odcinek: węzeł Czarna Białostocka (bez węzła) – węzeł Białystok Północ (bez węzła)” [Inwestycja]. Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku [Zamawiający].

 • Utworzono .

Informacja o złożeniu przez Unibep S.A. oświadczenia o odstąpieniu od umowy na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie zakładu produkcji w Radzikowicach w województwie opolskim

Numer raportu: 11/2024

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. informującego o otrzymaniu od Umicore Battery Materials Poland sp. z o.o. z siedzibą w Radzikowicach [Zamawiający] pisma zawierającego oświadczenie o odstąpieniu przez Zamawiającego w części niewykonanej od umowy [Umowa] na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie zakładu produkcji w Radzikowicach w województwie opolskim [Inwestycja], Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 16 lutego 2024 r. złożył Zamawiającemu własne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w części niewykonanej z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.

 • Utworzono .

Informacja o złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie zakładu produkcji w Radzikowicach w województwie opolskim

Numer raportu: 10/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2023 w sprawie zawarcia umowy w przedmiocie rozbudowy i przebudowy zakładu produkcji w Radzikowicach w województwie opolskim (Umowa), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 13 lutego 2024 r. Spółka otrzymała od Zamawiającego tj. Umicore Battery Materials Poland sp. z o.o. z siedzibą w Radzikowicach (Zamawiający) pismo zawierające oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, w części dotąd niewykonanej, z przyczyn za które odpowiada Spółka.

 • Utworzono .

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Numer raportu: 9/2024

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa], Zarząd UNIBEP S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 7 lutego 2024 r. w godzinach popołudniowych do Spółki wpłynęło zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów od Pani Beaty Skowrońskiej [Zawiadamiający], którego treść Spółka przekazuje w załączeniu.

 • Utworzono .

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Numer raportu: 8/2024

Zarząd Unibep S.A [Spółka] informuje, iż w dniu 7 lutego 2024 r. Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 • Utworzono .

Zawarcie przez spółkę zależną umowy dotyczącej nabycia nieruchomości położonej w dzielnicy Białołęka w Warszawie

Numer raportu: 7/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 30 stycznia 2024 r. przez, należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółkę UNI 9 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kupujący] oraz Marywilska 3R Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie [Sprzedający] umowy przenoszącej na Kupującego własność nieruchomości położonej w dzielnicy Białołęka w Warszawie [Umowa].

 • Utworzono .

Terminy publikacji raportów okresowych UNIBEP S.A. w roku obrotowym 2024

Numer raportu: 6/2024

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 29 maja 2024 r.
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 18 listopada 2024 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 3 września 2024 r.

3. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 15 kwietnia 2024 r.
- skonsolidowany raport roczny za 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 15 kwietnia 2024 r.

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację w formule „zaprojektuj i zbuduj” przebudowy kotłów węglowych na kotły opalane gazem i/lub olejem w Ciepłowni „Zachód” w Białymstoku

Numer raportu: 5/2024

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 2/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 23 stycznia 2024 r. zawarł umowę [Umowa] na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa (wymiana – demontaż i budowa) kotłów węglowych WRm 40 nr K-4 i WRp nr K-5 na kotły opalane gazem i/lub olejem wraz z instalacją odprowadzania spalin dwoma stalowymi emitorami posadowionymi na wspólnym fundamencie żelbetowym oraz budowie instalacji magazynowania i dystrybucji oleju opałowego w Ciepłowni „Zachód” w Białymstoku” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację budynku w technologii modułowej w Trondheim w Norwegii

Numer raportu: 1/2024

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 95/2023 z dnia 30 listopada 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 5 stycznia 2024 r. spółka zależna, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] zawarła umowę [Umowa] na realizację w technologii modułowej 4 – kondygnacyjnego budynku przeznaczonego na szatnię, łazienki i stołówkę w Trondheim w Norwegii [Inwestycja]. Zamawiającym jest Gmina Trondheim [Zamawiający].

 • Utworzono .

Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych i przekazanych przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep w IV kwartale 2023 roku

Numer raportu: 4/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 11 stycznia 2024 r. wstępnej agregacji informacji dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment nt. odnotowanej w IV kwartale 2023 roku:
i) liczby lokali rozpoznanych w wyniku (rozumianych jako liczba wydanych lokali po uzyskaniu całości ceny sprzedaży),
ii) sprzedaży lokali (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie i przedwstępne),
iii) liczby umów rezerwacyjnych,
Emitent poniżej przekazuje dane w tym zakresie. Grupa Unidevelopment rozpoznała w wyniku za IV kwartał 2023 r. 143 lokale.

 • Utworzono .

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Numer raportu: 3/2024

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa], Zarząd UNIBEP S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 10 stycznia 2024 r. do Spółki wpłynęło od PTE Allianz Polska S.A. [Zawiadamiający] zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: Allianz OFE) uprzejmie informuje, iż w wyniku sprzedaży w dniu 04.01.2024 r. akcji Spółki, udział w ogólnej liczbie głosów spółki Unibep S.A. (LEI: 259400NHKOAE0QE60D41) na rachunku Allianz OFE wynosi poniżej 10%.

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację w formule „zaprojektuj i zbuduj” przebudowy kotłów węglowych na kotły opalane gazem i/lub olejem w Ciepłowni „Zachód” w Białymstoku

Numer raportu: 2/2024

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 8 stycznia 2024 r. otrzymał od Enea Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa (wymiana – demontaż i budowa) kotłów węglowych WRm 40 nr K-4 i WRp nr K-5 na kotły opalane gazem i/lub olejem wraz z instalacją odprowadzania spalin dwoma stalowymi emitorami posadowionymi na wspólnym fundamencie żelbetowym oraz budowie instalacji magazynowania i dystrybucji oleju opałowego w Ciepłowni „Zachód” w Białymstoku” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie I etapu inwestycji deweloperskiej przy ul. Kusocińskiego w Gdańsku

Numer raportu: 105/2023

Zarząd UNIBEP S.A. informuje o zawarciu w dniu 29 grudnia 2023 r. pomiędzy zależną od Unidevelopment S.A. spółką UNI 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Alior Bank Spółka Akcyjna umowy kredytu nieodnawialnego na kwotę ok. 68,6 mln zł oraz umowy kredytu odnawialnego na kwotę 3,0 mln zł. Kredyt Deweloperski został udzielony spółce UNI 4 z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Kusocińskiego ETAP I” w Gdańsku.

 • Utworzono .

Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej, działka nr 804/92”

Numer raportu: 103/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 100/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 20 grudnia 2023 r. spółka zależna, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] zawarła umowę na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej, działka nr 804/92”.

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec – Kadzidło od km ok. 85+600 do km ok. 105+230” w województwie mazowieckim

Numer raportu: 102/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 96/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 19 grudnia 2023 r. umowy [Umowa] na realizację zamówienia publicznego pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec – Kadzidło od km ok. 85+600 do km ok. 105+230” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji deweloperskiej przy ul. Powsińskiej w Warszawie

Numer raportu: 101/2023

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 18 grudnia 2023 r. pomiędzy zależną od Unidevelopment S.A. spółką "Lykke Szczęśliwicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo - Akcyjna w Warszawie [LYKKE SZCZĘŚLIWICKA] a Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna [Bank] umowy kredytu nieodnawialnego na kwotę ok. 64,3 mln zł [Kredyt Deweloperski] oraz umowy kredytu odnawialnego na kwotę 4,0 mln zł [Kredyt VAT].

 • Utworzono .

Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej, działka nr 804/92”

Numer raportu: 100/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 11 grudnia 2023 r. powziął informację o wyborze z tym samym dniem przez SIM Zagłębie Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu [Zamawiający] jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej, działka nr 804/92”.

 • Utworzono .

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Numer raportu: 99/2023

Zarząd Unibep S.A [Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że zgodnie z wiedzą Spółki w ramach spadkobrania, którego dotyczy otrzymane powiadomienie notyfikacyjne, Pani Beata Skowrońska [będąca jednocześnie znaczącym akcjonariuszem Spółki] nabyła na wyłączną własność akcje Spółki objęte dotychczas ustawową wspólnością majątkową, wobec czego stan posiadania akcji Spółki przez Panią Beatę Skowrońską po otrzymaniu spadku wynosi 5.530.965 akcji, co stanowi 15,77% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • Utworzono .

Rezygnacja członka Zarządu Unibep S.A.

Numer raportu: 98/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 8 grudnia 2023 r. otrzymał rezygnację Pana Sławomira Kiszyckiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 31.12.2023 r.

Przyczyną rezygnacji, jak wskazano, są powody osobiste.

 • Utworzono .

Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację w technologii modułowej budynku usługowego oraz czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku

Numer raportu: 97/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 1 grudnia 2023 r. powziął informację o wyborze z tym samym dniem przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku [Zamawiający] jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego w Gdańsku przy ul. Ogińskiego polegającego na budowie Budynku usługowego A1 z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działek 69/5 i 69/2, obręb 704 w Gdańsku, przy ulicy Ogińskiego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego 16 – lokalowego - budynek A2 z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działki 69/5, 69/2, obręb 704 w Gdańsku przy ul. Ogińskiego oraz trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych 9 – lokalowych z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu działki 143/2 i 122/2 obręb 704” [Umowa].

 • Utworzono .

Wybór trzech ofert Unibep S.A. na realizację inwestycji drogowych

Numer raportu: 96/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 1 grudnia 2023 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku [Zamawiający 1] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszych dwóch ofert złożonych przez Emitenta, tj.:

1) oferty Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Projekt i budowa drogi S19 Dobrzyniewo - Sokółka odcinek: węzeł Czarna Białostocka (bez węzła) – węzeł Białystok Północ (bez węzła)” [Inwestycja 1].

Kryterium oceny ofert w ww. przetargu stanowiły: cena [waga 60%] oraz okres rękojmi i gwarancji [waga 40%].

Cena oferty złożonej przez Emitenta wynosi ok. 350 mln zł brutto [Cena].

Termin realizacji Inwestycji 1 wynosi 39 miesięcy od dnia podpisania Umowy, z wyłączeniem okresów zimowych dla robót budowlanych (od 15 grudnia do 15 marca).

2) oferty Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Projekt i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: węzeł Białystok Północ (bez węzła) - węzeł Dobrzyniewo (z węzłem)” [Inwestycja 2].

Kryterium oceny ofert w ww. przetargu stanowiły: cena [waga 60%] oraz okres rękojmi i gwarancji [waga 40%].

Cena oferty złożonej przez Emitenta wynosi ok. 320 mln zł brutto [Cena].

Termin realizacji Inwestycji 2 wynosi 39 miesięcy od dnia podpisania Umowy, z wyłączeniem okresów zimowych dla robót budowlanych (od 15 grudnia do 15 marca).

Emitent ponadto informuje, iż w dniu 1 grudnia 2023 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie [Zamawiający 2] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec – Kadzidło od km ok. 85+600 do km ok. 105+230” [Inwestycja 3].

Kryterium oceny ofert w ww. przetargu stanowiły: cena [waga 55%] oraz okres rękojmi i gwarancji [waga 45%].

Cena oferty złożonej przez Emitenta wynosi ok. 280 mln zł brutto [Cena].

Termin realizacji Inwestycji 3 wynosi 39 miesięcy od dnia podpisania Umowy, z wyłączeniem okresów zimowych dla robót budowlanych (od 15 grudnia do 15 marca).

Emitent wskazuje, iż projekty umów na realizację Inwestycji przewidują obowiązek zapłaty kar umownych przez wykonawcę Inwestycji m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy oraz usuwanie wad, a także karę umowną za odstąpienie od umowy z powodów, za które odpowiada wykonawca inwestycji. Zamawiający jest przy tym uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jednocześnie projekt każdej umowy przewiduje limit kar umownych ze wszystkich tytułów do wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

W przypadku braku zasadnych odwołań ze strony pozostałych uczestników ww. postępowań przetargowych co do wyboru ofert Emitenta, w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostaną zawarte umowy na wykonanie ww. Inwestycji. O zawarciu w następstwie powyższego stosownych umów, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

 • Utworzono .

Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację budynku w technologii modułowej w Trondheim w Norwegii

Numer raportu: 95/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 30 listopada 2023 r. powziął informację o wyborze z tym samym dniem przez Gminę Trondheim [Zamawiający] jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja w technologii modułowej 4 – kondygnacyjnego budynku przeznaczonego na szatnię, łazienki i stołówkę w Trondheim w Norwegii [Inwestycja].

 • Utworzono .

Wybór oferty konsorcjum z udziałem Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin”

Numer raportu: 93/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 14 listopada 2023 r. otrzymał od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży [Partner Konsorcjum] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Rozbudowa obwodnicy Giżycka na drodze krajowej nr 59” w województwie warmińsko – mazurskim

Numer raportu: 92-2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 30 października 2023 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Rozbudowa obwodnicy Giżycka na drodze krajowej nr 59” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji Unibep S.A. serii G oraz serii H

Numer raportu: 91/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2023 z dnia 19 października 2023 r. informującego o emisji 1.380.402 sztuk obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 138.040.200 złotych z przeznaczeniem m.in. na wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii G i/lub obligacji serii H, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] zawiadamia o podjęciu w dniu 24 października 2023 r. uchwały o umorzeniu obligacji serii G i serii H oraz uchwały o przedterminowym wykupie wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Spółki obligacji serii G oraz obligacji serii H.

Emitent w dniu 19 października 2023 r. nabył 247 460 szt. obligacji serii G oraz 298 070 szt. obligacji serii H w celu ich umorzenia.

1. Przedterminowy Wykup Obligacji serii G

Przedterminowy całościowy wykup wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Spółki obligacji erii G zostanie wykonany w dniu 16 listopada 2023 r. poprzez zapłatę za każdą obligację serii G kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej obligacji, tj. 100 zł powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii G Dzień Przedterminowego wykupu wypada w dniu 16 listopada 2023 r., a Dniem Ustalenia Praw będzie 8 listopada 2023 r.

2. Przedterminowy Wykup Obligacji serii H

Przedterminowy całościowy wykup wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Spółki obligacji serii H zostanie wykonany w dniu 16 listopada 2023 r. poprzez zapłatę za każdą obligację serii H kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej obligacji, tj. 100 zł powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii.

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H Dzień Przedterminowego wykupu wypada w dniu 16 listopada 2023 r., a Dniem Ustalenia Praw będzie 8 listopada 2023 r.

Przedterminowy wykup w/w obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż podstawę przedterminowego wykupu w/w obligacji na żądanie Emitenta stanowi pkt. 13 Warunków Emisji tych obligacji.

Łączna wartość obligacji serii G oraz obligacji serii H pozostałych do wykupu wynosi ok 44,9 mln zł + odsetki i
premia, zgodnie z Warunkami Emisji.

 • Utworzono .

Informacja nt. emisji obligacji serii I Unibep S.A.

Numer raportu: 90/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2023 z dnia 13 października 2023 r. informującego o zwiększeniu maksymalnej liczby obligacji serii I [Obligacje] proponowanych do nabycia do 1.380.402 sztuk o wartości nominalnej 100 złotych każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 138.040.200 złotych oraz o ich wstępnej alokacji pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji w systemie KDPW, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o dokonaniu z dniem 19 października 2023 r. rozrachunku transakcji nabycia Obligacji, a tym samym o emisji obligacji serii I z dniem 19 października 2023 r.

Emitent wskazuje, że środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii G i/lub obligacji serii H oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów inwestycyjnych (rozumianych jako realizacja inwestycji deweloperskich lub kontraktów budowlanych), w ramach prowadzonej przez Emitenta lub podmioty zależne działalności biznesowej.

Wyemitowane Obligacje są obligacjami kuponowymi na okaziciela. Obligacje nie są zabezpieczone. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M (lub wskaźnik alternatywny) + marża w skali roku. Odsetki od Obligacji płatne będą w półrocznych okresach.

Wykup Obligacji nastąpi w dniu 19 października 2026 r. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę obligatariuszom za każdą Obligację kwoty w wysokości równej wartości nominalnej jednej Obligacji powiększonej o odsetki. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji każdy obligatariusz może zażądać przedterminowego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli od dnia emisji do momentu ostatecznej spłaty wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji wystąpią zdarzenia lub okoliczności wskazane w warunkach emisji Obligacji.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne. Dzień przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta nie może nastąpić wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji. Kwota wykupu obligacji (w przeliczeniu na jedną obligację) określona została jako suma wartości nominalnej jednej obligacji powiększonej o ustaloną premię.

Grupa Emitenta, jak i sam Emitent, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zamierza utrzymywać zadłużenie na poziomie bezpiecznym, adekwatnym do profilu i skali prowadzonej działalności.

Obligacje nie mają formy dokumentu. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą na rzecz obligatariuszy za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Emitent podejmie czynności mające na celu wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku ASO Catalyst.

 • Utworzono .

Informacja nt. wstępnej alokacji Obligacji Unibep S.A. serii I

Numer raportu: 88/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 80/2023 z dnia 28 września 2023 r. informującego o rozszerzeniu Programu Emisji Obligacji oraz o powzięciu decyzji o emisji obligacji niezabezpieczonych serii I [Obligacje] o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 100 złotych każda oraz łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 złotych, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia łącznej wartości nominalnej oferowanych obligacji do 140.000.000 złotych przed rejestracją w KDPW, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podjęciu w dniu 13 października 2023 r. uchwały w przedmiocie zwiększenia maksymalnej liczby obligacji proponowanych do nabycia do 1.380.402 sztuk i wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 138.040.200 złotych.

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację zakładu produkcyjnego w województwie podlaskim

Numer raportu: 87/2023

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 października 2023 r. zawarł z zakładem produkcyjnym z branży spożywczej [Zamawiający] umowę o roboty budowlane [Umowa] na realizację w systemie generalnego wykonawstwa prac polegających na przygotowaniu projektu wykonawczego oraz wybudowaniu budynku produkcyjno – usługowego z częścią administracyjno – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w województwie podlaskim [Inwestycja].

 • Utworzono .

Relacje Inwestorskie z rynkiem kapitałowym

Wojciech Jarmołowicz

Bądźmy
w kontakcie!

Newsletter

Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2024  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Akceptuję
Odrzucam