Dobre praktyki spółek notowanych na GPW obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

pdfDobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021

pdf Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

 

Podstawowe dokumenty korporacyjne

 

Władze Spółki:

 

Zakresy zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu:

 

Struktura akcjonariatu

Struktura kapitału zakładowego

 

Raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami:

 

 

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

 

Materiały informacyjne nt. strategii spółki oraz wyników finansowych

 

 

Wybrane dane finansowe spółki za ostatnie 5 lat zarówno jednostkowe, jak i Grupy Unibep

Rekomendacje i analizy nt. spółki

 

Informacje na temat dywidendy: 

 

Prognozy finansowe

 

Polityki dotyczące podmiotu do badania sprawozdań finansowych

 

Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę ładu korporacyjnego zamieszczone jest w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym:

 

Materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu:

 

Polityka różnorodności:

 

 

Wskaźnik wysokości wynagrodzeń

 

Program motywacyjny

 

Transmisja obrad walnego zgromadzenia

 

Czaty inwestorskie

 

Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia:

 

Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad. Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.

 

Sekcja pytań 

 

Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia

 

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami


Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Unibep SA okresie 05.2012 do 31.03.2021 r.: