Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

Władze Spółki:

Zakresy zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu:

Zakres zadań i odpowiedzialności Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki

Do zadań i odpowiedzialności Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki należy sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie całością działalności Spółki a w szczególności:

 1. Ustalanie kierunków i celów strategicznych oraz tworzenie perspektyw rozwoju Spółki i Grupy UNIBEP.
 2. Uzyskanie planowanych wyników Spółki.
 3. Prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w Spółce.
 4. Decydowanie w sprawach przyjęć, zwolnień, wyróżnień i przeszeregowań pracowników Spółki.
 5. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych.
 6. Nadzór nad budowaniem i utrzymaniem wizerunku firmy.
 7. Nadzór nad wdrożeniem i utrzymaniem skutecznych systemów jakości, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego.
 8. Nadzór nad obszarami komunikacji, administracji i gospodarki transportowej Spółki.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostakch organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
 10. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych, w tym obszaru budownictwa kubaturowego eksportowego.
Zakres zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektora Finansowego

Do zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Finansowego należy w szczególności:

 1. Kreowanie polityki finansowej Spółki i Grupy UNIBEP.
 2. Optymalizowanie gospodarowania zasobami finansowymi oraz kreowanie i optymalizowanie polityki podatkowej Spółki.
 3. Organizowanie finansowania projektów inwestycyjnych oraz bieżącej działalności Spółki.
 4. Zarządzanie płynnością finansową Spółki.
 5. Nadzór nad regulowaniem zobowiązań Spółki.
 6. Nadzorowanie całości spraw w obszarze księgowym.
 7. Nadzorowanie działalności w obszarze IT.
 8. Nadzorowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w zakresie polityki informacyjnej.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych,  norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
 10. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.
Zakres zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektora Budownictwa Kubaturowego

Do zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Budownictwa należy w szczególności:

 1. Zapewnienie portfela zleceń w obszarze krajowego budownictwa kubaturowego w systemie generalnego wykonawstwa.
 2. Nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowywaniem ofert w obszarze krajowego budownictwa kubaturowego w systemie generalnego wykonawstwa.
 3. Uzyskanie planowanych wyników na realizowanych kontraktach w obszarze budownictwa kubaturowego krajowego.
 4. Nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowaniem, organizacją i realizacją budów w obszarze budownictwa kubaturowego krajowego.
 5. Nadzór nad realizacją polityki zakupu materiałów i urządzeń na potrzeby budów
  w podległym obszarze.
 6. Nadzorowanie całości spraw związanych z jakością i technologią wykonywania robót w obszarze budownictwa kubaturowego krajowego.
 7. Nadzorowanie całości spraw związanych z obsługą gwarancyjną budów w obszarze krajowego budownictwa kubaturowego w systemie generalnego wykonawstwa.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
 9. Optymalizacja efektywności Spółki w przedmiocie: przygotowywania ofert, negocjacji umów z inwestorami, organizacji produkcji budowlanej, jakości produkcji budowalnej, stosowanych rozwiązań projektowych i technologii robót oraz obsługi gwarancyjnej budów.
 10. Analiza rynku pod kątem zasobów, otoczenia, konkurencji, nowych technologii, optymalizacji portfela zleceń.
 11. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.
Zakres zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu Unibep SA, Dyrektora Oddziału Infrastruktury

Do zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu Dyrektora Oddziału Infrastruktury należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie całością działalności Oddziału Infrastruktury, w tym między innymi:
  • zapewnienie portfela zleceń dla Oddziału Infrastruktury,
  • uzyskanie planowanych wyników Oddziału Infrastruktury,
  • nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zamówień pozyskanych przez Oddział Infrastruktury,
  • nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowywaniem ofert oraz obsługą gwarancyjną Oddziału Infrastruktury,
  • optymalizacja efektywności Oddziału Infrastruktury w przedmiocie przygotowywania ofert, negocjacji umów, organizacji produkcji, jakości produkcji, stosowanych rozwiązań projektowych, obsługi gwarancyjnej,
  • analiza rynku pod kątem zasobów, otoczenia, konkurencji, nowych technologii, optymalizacji portfela zleceń Oddziału Infrastruktury,
  • nadzór nad realizacją polityki zakupu materiałów, sprzętu i urządzeń na potrzeby Oddziału Infrastruktury.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
 3. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.
Zakres zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu Unibep SA, Dyrektora Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego

Członek Zarządu Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego: Do zadań i odpowiedzialności Dyrektora Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego należy w szczególności:

a) Sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie całością działalności obszaru budownictwa energetyczno-przemysłowego oraz obszaru budownictwa zagranicznego, w tym między innymi:

 • zapewnienie portfela zleceń,
 • uzyskanie planowanych wyników,
 • nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowaniem i realizacją pozyskanych zamówień,
 • nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowywaniem ofert oraz obsługą
 • gwarancyjną,
 • optymalizacja efektywności w przedmiocie przygotowywania ofert, negocjacji umów,
 • organizacji produkcji, jakości produkcji, stosowanych rozwiązań projektowych, obsługi • gwarancyjnej,
 • analiza rynku pod kątem zasobów, otoczenia, konkurencji, nowych technologii, optymalizacji portfela zleceń.

b) Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych: norm i zasad etycznych, obowiązujących przepisów (w tym przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska), obowiązujących regulacji wewnętrznych.

c) Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Unibep S.A. w 2021 roku

Materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu:

Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia:

Program motywacyjny

Założenia Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA w dniu 15 czerwca 2020 roku przyjęło założenia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów. W ramach tego Programu Spółka będzie mogła zbywać na rzecz tych osób akcje własne Spółki. Na realizację Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie przeznaczyło wszystkie akcje własne Spółki, tj. 3 500 000 akcji. Walne zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe zasady realizacji tego Programu, w tym zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie. Cena nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego będzie nie niższa niż 1 zł za Akcję. Walne Zgromadzenie UNIBEP SA upoważniło Rade Nadzorczą do ustalenia ceny nabycia Akcji dla każdego z Uczestników Programu Motywacyjnego. Cena ta może być różna w ramach poszczególnych transakcji, na podstawie których następować będzie nabycie Akcji.

 

W dniu 4 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. uchwaliła Regulamin Programu Motywacyjnego UNIBEP S.A. (dalej „Program”).

 

Program motywacyjny za 2021 rok:

 

W dniu 14 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała o realizacji Programu na rok obrotowy 2021, w szczególności: ustalając kryteria przydziału akcji, przyjmując listę uczestników Programu oraz ustalając cenę sprzedaży akcji w ramach Programu.

 

Zgodnie z w/w decyzją Rady Nadzorczej:

 1. lista uczestników Programu obejmuje członków Zarządu Spółki;
 2. kryteria przydziału akcji Spółki na rok oceny 2021 obejmują w szczególności pozostawanie w składzie Zarządu Spółki jak również zrealizowanie ustalonych zamierzeń finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Unibep;
 3. cena sprzedaży akcji, które mogą być skierowane do nabycia przez uprawnionego uczestnika Programu za rok oceny 2021 wynosi 3 zł za jedną akcję;
 4. uprawnionym uczestnikom Programu [pod warunkiem spełnienia ww. kryteriów przydziału] zostanie zaoferowanych za rok oceny 2021 co najmniej 600.000 akcji, w tym co najmniej 220.000 akcji Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu, co najmniej 190.000 akcji Panu Sławomirowi Kiszyckiemu, co najmniej 140.000 akcji Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi oraz co najmniej 50.000 akcji Panu Adamowi Polińskiemu.

 

W dniu 17 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej weryfikacji kryteriów przydziału akcji Spółki za rok oceny 2021 oraz zadecydowała o zaoferowaniu w ramach realizacji Programu: i] 220.000 akcji Prezesowi Zarządu Spółki Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu, ii] 190.000 akcji Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Kiszyckiemu, iii] 140.000 akcji Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi oraz iv] 50.000 akcji Członkowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Polińskiemu. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pozytywnej weryfikacji kryteriów przydziału akcji Spółki za rok oceny 2021 wchodzi w życie pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Unibep S.A. sprawozdań finansowych za rok 2021, z dniem, w którym warunek ten zostanie spełniony.

 

W związku z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie Unibep S.A. sprawozdań finansowych za rok 2021, w dniu 22 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki złożyła oferty sprzedaży akcji Spółki wyżej wymienionym osobom, tj.: i] Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu 220.000 akcji Spółki, ii] Panu Sławomirowi Kiszyckiemu 190.000 akcji Spółki, iii] Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi 140.000 akcji Spółki oraz iv] Panu Adamowi Polińskiemu 50.000 akcji Spółki, a ww. osoby złożyły z tym samym dniem oświadczenia o przyjęciu kierowanych do nich ofert sprzedaży akcji Spółki.

 

Zbyte w wyniku powyższych działań akcje Spółki zostały w całości opłacone.

 

Program motywacyjny za 2022 rok:

 

W dniu 19 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. podjęła uchwały w sprawie przyjęcia listy uczestników Programu na rok 2022, ustalenia kryteriów przydziału akcji oraz ceny sprzedaży akcji w ramach Programu na rok oceny 2022.

 

Zgodnie z w/w decyzją Rady Nadzorczej:

 

 1. Lista uczestników Programu w 2022 roku obejmuje członków Zarządu UNIBEP S.A. oraz członków Zarządu Unidevelopment S.A.;
 2. Kryteria przydziału akcji UNIBEP S.A. na rzecz członków Zarządu UNIBEP S.A. na rok oceny 2022 obejmują: a] kryteria finansowe, tj. zrealizowanie ustalonych zamierzeń finansowych UNIBEP S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unibep, b] kryteria niefinansowe, w szczególności: pozostawanie w składzie Zarządu UNIBEP S.A., przyjęcie strategii ESG dla UNIBEP S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unibep, przyjęcie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla UNIBEP S.A. w określonych perspektywach czasowych;
 3. Kryteria przydziału akcji UNIBP S.A. na rzecz członków Zarządu Unidevelopment S.A. na rok oceny 2022 obejmują: a] kryteria finansowe, tj. zrealizowanie ustalonych zamierzeń finansowych Unidevelopment S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unidevelopment, b] kryteria niefinansowe, w szczególności: pozostawanie w składzie Zarządu Unidevelopment S.A., przyjęcie strategii ESG dla Unidevelopment S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unidevelopment;
 4. Cena sprzedaży akcji, które mogą być skierowane do nabycia przez uprawnionego uczestnika Programu za rok oceny 2022 wynosi 3 zł na jedną akcję;
 5. Uprawnionym członkom Zarządu UNIBEP S.A. [pod warunkiem łącznego spełnienia kryteriów przydziału] zostanie zaoferowanych za rok oceny 2022 co najmniej 600.000 akcji UNIBEP S.A., w tym co najmniej 200.000 akcji Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu, co najmniej 200.000 akcji Panu Sławomirowi Kiszyckiemu, co najmniej 100.000 akcji Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi oraz co najmniej 100.000 akcji Panu Adamowi Polińskiemu;
 6. Uprawnionym członkom Zarządu Unidevelopment S.A. [pod warunkiem łącznego spełnienia kryteriów przydziału] zostanie zaoferowanych za rok oceny 2022 co najmniej 600.000 akcji UNIBEP S.A., w tym co najmniej 210.000 akcji Panu Zbigniewowi Gościckiemu, co najmniej 130.000 akcji Pani Ewie Przeździeckiej, co najmniej 130.000 akcji Panu Mirosławowi Szczepańskiemu, co najmniej 130.000 akcji Panu Mariuszowi Przystupie.

Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia

Spółka nie prowadzi zapisu w postaci elektronicznej obrad walnego zgromadzenia.

Transmisja obrad walnego zgromadzenia

Spółka na chwilę obecną nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia. 

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami

Wojciech Jarmołowicz, tel. +48 604 418 848,e-mail: 

Na pytania odpowiadamy niezwłocznie, w ciągu najbliższych 24 godzin.

Kluczowym elementem efektyw­nego funkcjonowania Unibep S.A. jako spółki giełdowej jest profesjo­nalna komunikacja z interesariusza­mi rynku kapitałowego, a budowa i utrzymywanie odpowiedniej po­lityki informacyjnej to obszar dzia­łań relacji inwestorskich. Ze strony uczestników rynku mogą płynąć różne oczekiwania, zaś rolą relacji inwestorskich jest prezentowanie obecnym i potencjalnym inwesto­rom obiektywnego obrazu dzia­łalności spółki, w tym jej sytuacji finansowej oraz umożliwienie rów­nego dostępu do informacji. Spo­sób kształtowania tej komunikacji ma duży wpływ na wartość spółki, ponieważ dostęp do informacji od­grywa decydującą rolę w podejmo­waniu świadomych decyzji inwesty­cyjnych.

W celu zapewnienia rzetelnej komunikacji z inwestorami i ana­litykami, Unibep S.A. udostępnia użytkownikom korporacyjną stronę internetową, w ramach której funk­cjonuje na bieżąco aktualizowany serwis relacji inwestorski. Aktywna komunikacja z rynkiem odbywa się poprzez organizację różnego rodza­ju konferencji, w tym podsumowu­jących wyniki finansowe, a także uczestnictwo w organizowanych przez profesjonalne instytucje ryn­ku kapitałowego konferencjach oraz roadshow czy też bezpośrednich spotkaniach z przedstawicielami polskich instytucji finansowych.

Unibep SA dążąc do zapewnienia najwyższych standardów w obsza­rze prowadzonych relacji inwestor­skich, w roku 2021 przedstawiciele Unibep SA reprezentowali Spółkę na organizowanych przez profesjonal­ne instytucje rynku kapitałowego konferencjach krajowych, uczest­niczyli w spotkania z przedstawi­cielami instytucji finansowych oraz instytucji rynku kapitałowego.

W celu zapewnienia równego do­stępu do informacji inwestorom i analitykom, Spółka udostępnia użytkownikom korporacyjną stro­nę internetową, w ramach której funkcjonuje serwis „Relacje Inwe­storskie”. W ramach doskonalenia serwisu inwestorskiego, Unibep SA w roku 2022 zamierza udoskonalać i rozwijać narzędzia komunikacji z obszaru relacji inwestorskich.

Bądźmy
w kontakcie!

Newsletter

Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2024  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Akceptuję
Odrzucam