Skonsolidowane wyniki Grupy UNIBEP (mln PLN)

Rok

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Przychody netto 1 712,4  1 682,3 1 662,0 1 658,6 1 629,3 1 249,2
Zysk (strata) na
działalności operacyjnej
61,5 59,8 50,9 34,8 23,6 33,3
Zysk (strata) brutto 59,1  54,6 37,8 37,4 40,9 41,1
Zysk (strata) netto 47,1  37,2 29,0 27,6 26,6 31,9
Aktywa razem 1 528,3  1 227,3 1 169,3 956,2 1 002,6 1 069,6
Zobowiązania
długoterminowe
257,9  204,0 192,0 150,0 118,1 182,2
Zobowiązania
krótkoterminowe
893,4  692,6 652,1 542,5 626,9 651,5
Kapitał własny 377,0  330,7 325,1 263,6 257,6 235,9
Liczba akcji [szt.] 35 070 634  35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634
Zadeklarowana
lub wypłacona
dywidenda na
jedną akcję [PLN]
0,30  0,22 0,22 0,22 0,20 0,20

Wybrane wskaźniki [%]

Rok

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Rentowność netto (ROS) 2,75  2,21  1,74 1,66 1,63 2,55
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,75  0,73  0,72 0,72 0,74 0,80
Wskaźnik płynności bieżącej 1,34  1,35  1,35 1,35 1,25 1,30
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 3,08  3,03  2,48 2,88 2,65 2,98

 Zasady wyliczania wskaźników:

rentowność netto (ROS) = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu
wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe )/pasywa ogółem
wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące
wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne/zobowiązania bieżące
rentowność na aktywach = zysk netto/aktywa ogółem