Grupa unibep

E – Środowisko

E – Środowisko (z ang. environmental)

Priorytetyzacja inwestycji w energooszczędne i zrównoważone budownictwo

W Grupie Unibep bierzemy pod uwagę zarówno bezpośredni wpływ na swoje otoczenie, jak i oddziaływanie pośrednie. Jesteśmy pracodawcą, podatnikiem, sponsorem, dobroczyńcą, partnerem dla kontrahentów oraz realizujemy szereg inwestycji mających pozytywny wpływ na infrastrukturę. Przy okazji naszych inwestycji mieszkaniowych budujemy i udostępniamy dodatkowe elementy infrastruktury, z których powszechnie korzystają nasi klienci. To chodniki, drogi dojazdowe, place zabaw, boiska, skwery, strefy rekreacyjne czy domki dla owadów.Wierzymy, że nasze budownictwo i technologie, które proponujemy są przyszłością branży. Chcemy konstruować i oferować klientom budynki ekologiczne, pasywne oraz zero-energetyczne, spełniające wyśrubowane normy pod względem zużycia energii. Ponadto w ramach Unibep SA został powołany segment budownictwa energetyczno-przemysłowego, by stworzyć ofertę modernizacji energetycznej na skalę przemysłową z wykorzystaniem doświadczenia praktycznego wszystkich branż Grupy.

Identyfikujemy nasz wpływ na środowisko

Identyfikując i monitorując nasze działania, znamy ich realny wpływ na środowisko pod kątem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, energochłonności procesu produkcji, zużycia wody czy produkcji odpadów. Opracowaliśmy własną metodykę określania i oceny wszystkich oddziaływań na środowisko, które mogą powstawać podczas poszczególnych etapów realizacji inwestycji, w tym na etapie budowy, uruchomienia wstępnego i przekazania do eksploatacji.

W Grupie Unibep na bieżąco monitorujemy kluczowe aspekty środowiskowe w kontekście swojej działalności, m.in. zużycie wody, odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej i cieplnej, zużycie paliw, ubytki czynników chłodniczych, zużycie kluczowych surowców i materiałów, ilości wytwarzanych i przetwarzanych odpadów. Monitorowanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami – od etapu projektowania, przez przygotowanie inwestycji, realizację i zamknięcie projektu. Prowadzimy monitoring ilościowo-jakościowy (przeglądy środowiskowe, audyty wewnętrzne) każdej działalności. Wdrażamy działania ograniczające do zidentyfikowanego naszego wpływu na środowisko.

Ograniczamy nasz wpływ na środowisko

Jesteśmy świadomi, iż każde działanie naszej Grupy wywiera wpływ na środowisko naturalne, dlatego wdrażamy rozwiązania i technologie pozwalające na monitorowanie i ograniczanie naszego oddziaływania na środowisko. Planowane przez nasze spółki działania na rzecz ochrony przyrody uwzględniają krajowe wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska oraz przepisy prawa miejscowego, w tym zapisy decyzji środowiskowych określonych dla poszczególnych inwestycji. Zasady postępowania w stosunku do elementów przyrody ożywionej i nieożywionej określone są w dokumencie „Plan działań środowiskowych”. Wynikają one z dokonanej dla budowy oceny aspektów środowiskowych i obligują wszystkich Wykonawców Robót do realizacji prac zgodnie z postanowieniami Planu, przy wdrożeniu działań minimalizujących wpływ na środowisko. W zależności od specyfiki inwestycji, Plan może być modyfikowany poprzez dodawanie lub usuwanie adekwatnych działań na rzecz ochrony środowiska. Jego ostateczny kształt jest wynikiem współpracy specjalisty ds. ochrony środowiska z kierownictwem budowy, dzięki której określamy rodzaje przewidywanych i możliwych do wdrożenia działań na rzecz ochrony środowiska.

Co istotne, wykonujemy działania nie tylko te określone regulacjami. Posiadamy wdrożony system zarządzania środowiskowego, który oparty jest na standardzie ISO 14001. Podejmujemy szereg działań, które mają na celu ograniczenie naszego wpływu na środowisko – staramy się stosować zrównoważone surowce, podejmujemy się działań mających na celu efektywne wykorzystywanie energii i paliw, stopniowo wprowadzamy pojazdy elektryczne do naszej floty, osiągamy coraz wyższe poziomy segregacji odpadów przy jednoczesnym minimalizowaniu ich ilości.

W nasze akcje ekologiczne angażujemy pracowników, wierząc, że codzienne nawyki i zachowania mają znaczenie. Z myślą o pracownikach prowadzimy kampanie informacyjne poświęcone ekologii, np. Ekologiczne gesty, Eko. Ja. Zachęcamy do segregowania odpadów, w tym niebezpiecznych elektrośmieci i baterii, rezygnacji z jednorazowych, plastikowych opakowań. Opowiadamy o sposobach oszczędzania wody i energii i znaczeniu roślinności wokół nas. Prezentujemy sposoby na spędzanie wolnego czasu w nurcie ekologicznym i zachęcamy do wybierania roweru zamiast samochodu. Motywujemy i inspirujemy, by wyrabiać w sobie ekologiczne nawyki, w pracy i poza nią.

Mierzymy nasz wpływ na środowisko. Staramy się poznać całościowy ślad węglowy z naszej działalności, czyli wielkość emisji gazów cieplarnianych, które emitujemy do atmosfery. Informacje te służą nam do podjęcia działań redukcyjnych i kompensyjnych w tym zakresie.  Inwestujemy w coraz nowsze technologie, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii w naszej organizacji (np. samochody elektryczne, modernizacja oświetlenia) oraz zwiększamy udział OZE w naszym miksie energetycznym. To tylko kilka z licznych inicjatyw, które podejmujemy w celu zrekompensowania negatywnego wpływu jaki nasza branża wywiera na środowisko.

Energia

Wiedza

Nasze zapotrzebowanie na energię wynika głównie z: funkcjonowania i pracy fabryki domów modułowych Unihouse SA oraz Wytwórni Mas Bitumicznych w Oddziale Infrastruktury Unibep SA, działalności administracyjnej, wykorzystania pojazdów służbowych oraz pracy maszyn i urządzeń. Zużycie energii jest monitorowane na każdej inwestycji i w każdej lokalizacji stałej we wszystkich spółkach Grupy Unibep. Wdrażamy działania na rzecz ograniczania zużycia energii m.in. poprzez:

 • dążenie do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej podczas procesów produkcyjnych,
 • konsekwentną realizację planu modernizacji fabryki, która skutkuje zmniejszeniem energochłonności parku maszynowego,
 • inwestycje w odnawialne źródła energii - na dwóch budynkach Unihouse S.A. zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne,
 • sukcesywną wymianę oświetlenia i instalowanie czujek ruchu,
 • termomodernizację budynku biurowego Unihouse S.A. i siedziby Unibep S.A. w Bielsku Podlaskim,
 • optymalizację transportu materiałów dzięki sieci własnych Wytwórni Mas Bitumicznych,
 • sukcesywną wymianę pojazdów i maszyn budowlanych na mniej energochłonne i emisyjne,
 • konsekwentne budowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród pracowników Grupy Unibep poprzez: akcentowanie i nacisk na oszczędności miejsca, czasu i zasobów, a co za tym idzie zużycia energii (takie oszczędności zostały wprowadzone m.in. za sprawą umożliwienia pracownikom biurowym pracy zdalnej),
 • zapewnienie pracownikom komunikacji zbiorowej,
 • rozwój budownictwa niskoemisyjnego i zrównoważonego,
 • monitorowanie wskaźników dotyczących kwestii związanych z ochroną klimatu (m.in. zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej, produkcji ścieków, zużycia niektórych grup materiałów, paliw (grzewczych, technologicznych i transportowych), pomiary emisji do powietrza z WMB).

Woda

Wiedza

W Grupie Unibep wodę wykorzystujemy do działań związanych z działalnością gospodarczą oraz do celów socjalno-bytowych. Tam, gdzie istnieje taka możliwość, dążymy do podłączenia do sieci kanalizacyjnych. Nie pobieramy wody z wód powierzchniowych, w tym morskich. Ścieki, które generujemy to ścieki socjalno-bytowe zrzucane do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Nie odprowadzamy ścieków bezpośrednio do środowiska.

Zużycie zasobów wodnych jest w dużym stopniu uzależnione od rodzaju danej inwestycji, a także etapu jej realizacji, niemniej jednak zawsze staramy się identyfikować i wprowadzać działania powodujące ich oszczędność. Efekty podejmowanych działań i realizowanych przez nas polityk w zakresie zarządzania zasobami wodnymi mierzymy dzięki stałemu monitorowaniu ilości zużytej wody oraz wyprodukowanych ścieków, a także poprzez badania ścieków.

Emisje i wpływ na klimat

Wiedza

Wpływ na klimat jest oceniany dla każdej realizowanej inwestycji, jako jeden ze zidentyfikowanych aspektów środowiskowych. Grupa dostrzega również szanse biznesowe, wynikające ze zmian klimatycznych, stąd jednym z obszarów działalności jest budownictwo modułowe drewniane, a od niedawna również segment energetyczno-przemysłowy. Grupa Unibep chce intensywnie włączyć się w transformację w kierunku krajowej gospodarki zero- i niskoemisyjnej.

Liczenie emisji to niezbędny krok w kierunku podjęcia działań redukcyjnych i zmniejszenia emisyjności oraz oddziaływania organizacji na klimat. Stale rozwijamy monitoring emisji gazów cieplarnianych związany z działalnością naszej Grupy. W 2021 r. udoskonaliliśmy proces zbierania i agregacji danych, określiliśmy wszystkie emisje bezpośrednie (Zakres 1) i pośrednie (Zakres 2), zgodnie z metodyką GHG Protocol. Wykonujemy pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza z naszych Wytwórni Mas Bitumicznych. Liczymy także pozostałe emisje zanieczyszczeń do powietrza, które raportowane są do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, a także wyznaczamy realne cele redukcji emitowanych przez nas gazów cieplarnianych.

Odpady

Wiedza

Ilość generowanych przez nasze spółki odpadów jest uzależniona w dużej mierze od liczby prowadzonych inwestycji. Odpady powstają głównie w trakcie procesu budowy, m.in. podczas prac rozbiórkowych i remontów. Dla każdej inwestycji przygotowujemy „Plan gospodarki odpadami”– opisuje on m.in. praktyki postępowania z odpadami niebezpiecznymi i komunalnymi, wskazuje na konieczność bieżącego usuwania z terenu budowy odpadów powstałych w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę Robót prac, zakazuje składowania odpadów poza terenem budowy i obliguje do zapewnienia jak najmniejszej odległości pomiędzy miejscem wytwarzania odpadów a zakładami sortowania i recyklingu odpadów.

Dążymy do minimalizowania ilości odpadów wytwarzanych na każdym etapie realizacji inwestycji oraz do ograniczania ilości odpadów trafiających na składowisko. Stale monitorujemy ilości wytwarzanych odpadów oraz poziom ich segregacji we wszystkich miejscach stałych oraz na budowach. Szczególnym nadzorem objęte są odpady niebezpieczne. Służby ochrony środowiska oraz audytorzy wewnętrzni przeprowadzają cykliczne przeglądy ochrony środowiska. W naszych spółkach wykonywane są również audyty i kontrole zewnętrzne. Sukcesywnie zwiększamy wytyczne dotyczące minimalnych poziomów segregacji odpadów dla budów i fabryki Unihouse.

Bioróżnorodność

Wiedza

W ramach realizacji strategii środowiskowej Grupy Unibep, zdefiniowaliśmy sposoby i zasady postępowania dla czterech kluczowych obszarów: środowisko gruntowo-wodne, powietrze, bioróżnorodność, klimat. Wprowadzone w obrębie czterech obszarów zasady składają się na Standardy Ochrony Środowiska, których przestrzeganie zapewnia bezpieczną dla środowiska naturalnego realizację robót budowlanych oraz procesów pomocniczych. Standardy Ochrony Środowiska obowiązują wszystkich pracowników Grupy Unibep i Wykonawców Robót zaangażowanych w realizację inwestycji oraz innych zainteresowanych podmiotów. Nasza organizacja dba o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, angażując się również w liczne inicjatywy i działania prośrodowiskowe, wśród których najważniejsze to m.in. akcje sprzątania lasów, sadzenia drzew, dokarmiania ptaków; wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców realizowanych inwestycji; Akademia Czystszej Produkcji, w której budowane są i stawiane hotele dla owadów, karmniki, budki lęgowe, domki dla jeży itp. Na każdej budowie znajduje się apteczka ekologiczna, która służy do usuwania potencjalnych wycieków substancji chemicznych. Wykonawcy są zobowiązani do zgłaszania wszystkich awarii środowiskowych, podejmowania działań korygujących oraz zapobiegawczych.

Bądźmy
w kontakcie!

Newsletter

Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2024  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Akceptuję
Odrzucam