Unibep SA jest spółką z większościowym kapitałem polskim, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.

Struktura akcjonariatu spółki UNIBEP S.A.

 

L.p.Imię i Nazwisko/FirmaLiczba posiadanych akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów

1

Zofia Mikołuszko *

8.800.000

    25,09%

  8.800.000

      25,09%

2 Beata Maria Skowrońska 5.500.000 15,68% 5.500.000 15,68%
3 Wojciech Stajkowski 2.500.000 7,13% 2.500.000 7,13%

4

Bożenna Anna Lachocka

2.500.000

7,13%

2.500.000

7,13%

 5

PTE Allianz Polska S.A (5)

    3.753.805

    10,70%

3.753.805

     10,70%

6 PKO BP Bankowy OFE  2.098.756 5,98%  2.098.756 5,98% 

7

Free Float

7.618 073

          21,72%

7.618 073

21,72%

  8

Akcje własne (1), (2), (3), (4), (6)

  2.300.000

6,57%

2.300.000

6,57%

  

Razem

  35.070.634

100,00%

35.070.634

100,00%

* Pani Zofia Mikołuszko pozostaje w ustroju wspólności majątkowej z Panem Janem Mikołuszko.

(1) 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 7 lutego 2017 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2017.

(2) 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 29 maja 2019 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 28/2019.

(3) 1.500.000 Akcji Własnych zostało nabytych w dniu 27 lutego 2020 r., o czym spółka poinformowała w raporcie nr 7/2020.

(4) 600.000 Akcji własnych Spółka zbyła w ramach Programu Motywacyjnego za rok oceny 2021 (Rb 43/2022).

(5) 30 grudnia 2022 r. nastąpiło połączenie PTE Allianz Polska S.A. z Aviva PTE Aviva Santander S.A. Od tej daty połączony podmiot działa pod nazwą PTE Allianz Polska S.A i zarządza trzema funduszami: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny [zmiana nazwy z Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander] (Rb 2/2023)

(6) 600 000 Akcji własnych Spółka zbyła w ramach Programu Motywacyjnego za rok oceny 2022 (Rb 56/2023 i Rb 65/2023)

Kapitał zakładowy Unibep S.A. wynosił 3.507.063,40 zł i dzielił się na 35.070.634 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każ­da (podział akcji na serie znajduje się w tabeli poniżej).

Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane i z wyłączeniem akcji własnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Warto­ściowych w Warszawie SA.

 

Struktura Kapitału Zakładowego

Seria

Rodzaj akcji

Liczba akcji

A

na okaziciela

27 227 184

B

na okaziciela

6 700 000

C

na okaziciela

1 048 950

D

na okaziciela

94 500

Razem

 

35 070 634