Unibep SA jest spółką z większościowym kapitałem polskim, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.

Struktura akcjonariatu spółki UNIBEP S.A.

 

L.p.Imię i Nazwisko/FirmaLiczba posiadanych akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów

1

Zofia Mikołuszko *

8.800.000

    25,09%

  8.800.000

      25,09%

2 Beata Maria Skowrońska 5.250.000 14,97% 5.250.000 14,97%
3 Wojciech Stajkowski 2.500.000 7,13% 2.500.000 7,13%

4

Bożenna Anna Lachocka

2.500.000

7,13%

2.500.000

7,13%

 5

PTE Allianz Polska S.A (5)

   3.503.805

    9.99%

3.503.805

     9.99%

6 PKO BP Bankowy OFE  2.098.756 5,98%  2.098.756 5,98% 

7

Free Float

8.168.073

          23.29%

8.168.073

       23.29%

  8

Akcje własne (1), (2), (3), (4), (6), (7)

  2.250.000

6,42%

2.250.000

6,42%

  

Razem

  35.070.634

100,00%

35.070.634

100,00%

* Pani Zofia Mikołuszko pozostaje w ustroju wspólności majątkowej z Panem Janem Mikołuszko.

(1) 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 7 lutego 2017 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2017.

(2) 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 29 maja 2019 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 28/2019.

(3) 1.500.000 Akcji Własnych zostało nabytych w dniu 27 lutego 2020 r., o czym spółka poinformowała w raporcie nr 7/2020.

(4) 600.000 Akcji własnych Spółka zbyła w ramach Programu Motywacyjnego za rok oceny 2021 (Rb 43/2022).

(5) 30 grudnia 2022 r. nastąpiło połączenie PTE Allianz Polska S.A. z Aviva PTE Aviva Santander S.A. Od tej daty połączony podmiot działa pod nazwą PTE Allianz Polska S.A i zarządza trzema funduszami: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny [zmiana nazwy z Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander] (Rb 2/2023)

(6) 600 000 Akcji własnych Spółka zbyła w ramach Programu Motywacyjnego za rok oceny 2022 (Rb 56/2023 i Rb 65/2023)

(7) 50 000 Akcji własnych Spółka zbyła w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2023 (Rb 77/2023)

Kapitał zakładowy Unibep S.A. wynosił 3.507.063,40 zł i dzielił się na 35.070.634 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każ­da (podział akcji na serie znajduje się w tabeli poniżej).

Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane i z wyłączeniem akcji własnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Warto­ściowych w Warszawie SA.

 

Struktura Kapitału Zakładowego

Seria

Rodzaj akcji

Liczba akcji

A

na okaziciela

27 227 184

B

na okaziciela

6 700 000

C

na okaziciela

1 048 950

D

na okaziciela

94 500

Razem

 

35 070 634

 

Potencjalne zmiany w strukturze akcjonariatu i umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami lub obligatariuszami

Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjona­riuszy oraz obligatariuszy.

W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu (raport za I półrocze 2023 rok) do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęły zawiadomienia od znaczących akcjonariuszy dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki, natomiast nastąpiło zapisanie 50 000 akcji Emitenta na rachunku bankowym beneficjenta Programu Motywacyjnego za rok 2023 (Rb 77/2023).

 

Stan posiadania akcji lub uprawnień do akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

Wykaz akcji i udziałów podmiotów z grupy kapitałowej w posiadaniu osób zarządzających

Lp.

Imię i nazwisko (firma)

Funkcja

Liczba posiadanych akcji

Wartość nominalna akcji (w zł)

Udział w ogólnej liczbie głosów (ponad 5%)

1

Dariusz Blocher

Prezes Zarządu Unibep SA

50 000

5 000

0,14%

2

Leszek Marek Gołąbiecki

Wiceprezes Zarządu Unibep SA

  910 000

91 000

2,59%

3

Adam Poliński 

Wiceprezes Zarządu Unibep SA

50 000

50 000

5 000

0,14%

4

Zbigniew Gościcki

Członek Zarządu Unibep SA

-

-

-

5

Andrzej Sterczyński 

Członek Zarządu Unibep SA

-

-

-

   

Wykaz akcji i udziałów podmiotów z grupy kapitałowej w posiadaniu osób nadzorujących

Lp.

Imię i nazwisko (firma)

Funkcja

Liczba posiadanych akcji

Wartość nominalna akcji (w zł)

Udział w ogólnej liczbie głosów (ponad 5%)

1

Jan Mikołuszko

Przewodniczący RN

21 620

2 162

0,06%

2

Beata Maria Skowrońska

Zastępca Przewodniczącego RN

5 250 000

525 000

14,97%

3

Wojciech Jacek Stajkowski

Członek RN

2 500 000

250 000

7,13%

4

Jarosław Mariusz Bełdowski

Członek RN

-

-

---

5

Michał Kołosowski

Członek RN

-

-

---

6

Paweł Markowski

Członek RN

-

-

---

7

Jakub Marek Karnowski

Członek RN

-

-

---

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Spółki.