Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za 2020 rok. Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto Emitenta za 2020 rok w kwocie 9 471 190,20 zł, tj. 0,30 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez Emitenta) przeznaczona została na dywidendę dla akcjonariuszy, zaś pozostała część zysku netto za 2020 rok w kwocie 7 290 777,64 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Emitenta.

Załączniki: