Relacje inwestorskie

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 21 czerwca 2022 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie decyzji Rady Nadzorczej Unibep S.A. o realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów [Program Motywacyjny] za rok oceny 2021 r. oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unibep S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych
menedżerów, o której Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informował raportem bieżącym nr 27/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r., Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 17 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej weryfikacji kryteriów przydziału akcji Spółki za rok oceny 2021 oraz zadecydowała o zaoferowaniu w ramach realizacji Programu Motywacyjnego: i] 220.000 akcji Prezesowi Zarządu Spółki Panu Leszkowi Markowi
Gołąbieckiemu, ii] 190.000 akcji Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Kiszyckiemu, iii] 140.000 akcji Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi oraz iv] 50.000 akcji Członkowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Polińskiemu.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w przedmiocie zawarcia ze SZWEDZKA E Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu DE inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie (Umowa), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 4 maja 2022 r. od Zamawiającego pisemnego zlecenia rozpoczęcia robót.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 19 kwietnia 2022 r. pomiędzy, należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (UNI 1) a bankiem Santander Bank Polska S.A. (Bank) umowy kredytu (Umowa), na mocy której Bank udzielił spółce UNI 1 nieodnawialnego kredytu deweloperskiego w maksymalnej wysokości ok. 37,9 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz odnawialnego kredytu VAT w wysokości 3,0 mln zł (Kredyt VAT) (łącznie Kredyty).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2022 r. zawarł z Panattoni Development Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający] umowę przedwstępną na realizację hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczami biurowo - socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą oraz komunikacyjną w Tuszynie w województwie łódzkim [Inwestycja]. Umowa przyrzeczona [Umowa] zostanie zawarta w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 9 lutego 2022 r., dotyczącego wyboru oferty konsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum], Budrex Sp. z oo. [Partner Konsorcjum; Budrex] oraz Value Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Partner Konsorcjum] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podpisaniu w dniu 14 kwietnia 2022 r. umowy [Umowa] na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK 19 do istn. DK 66” [Inwestycja].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. („Emitent”) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 8 kwietnia 2022 r. wstępnej agregacji informacji - dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment prowadzących działalność deweloperską w ramach Grupy Unibep („Grupa”) w ramach inwestycji warszawskich, poznańskich i radomskich - nt. odnotowanej w I kwartale 2021 roku: i) sprzedaży lokali (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie i przedwstępne), ii) liczby lokali rozpoznanych w wyniku (rozumianych jako liczba wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży) oraz iii) liczby umów rezerwacyjnych, Emitent poniżej przekazuje dane w tym zakresie.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 10 marca 2022 r., dotyczącego wyboru oferty Unibep S.A. [Emitent, Spółka] w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 30 marca 2022 r. zawarł umowę [Umowa] na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki” [Inwestycja]. Zamawiającym jest Województwo Warmińsko – Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie [Zamawiający].

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 28 marca 2022 r. zawarł umowę o roboty budowlane [Umowa] na realizację przebudowy i rozbudowy hali magazynowo–produkcyjnej w Mszczonowie [Inwestycja]. Zamawiającym jest Mondi Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Mszczonowie [Zamawiający]. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wynosi 164,0 mln zł netto [Wynagrodzenie].

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 71/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. informującego o zawarciu pomiędzy należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kupujący] a Spółką Akcyjną z siedzibą w Częstochowie [Sprzedający] umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących zabudowania dawnego „Starego Browaru”, położonych w Częstochowie w rejonie ulicy Ogrodowej [Umowa] oraz raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 23 lutego 2022 r., informującego o wydłużeniu do dnia 7 kwietnia 2022 r. terminu na odstąpienie od umowy przez Kupującego w przypadku, gdy wynik due diligence nie będzie satysfakcjonujący, Zarząd Unibep S.A [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 24 marca 2022 r. Kupujący powziął zamiar odstąpienia od Umowy w związku z niesatysfakcjonującym, według oceny Kupującego, wynikiem przeprowadzonego badania due diligence oraz przygotował stosowne oświadczenie, które zostanie złożone Sprzedającemu w trybie przewidzianym dla odstąpienia od Umowy.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 23 marca 2022 r. pomiędzy, należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 13 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kupujący], a osobami fizycznymi umów przedwstępnych dotyczących nabycia prawa własności trzech sąsiadujących ze sobą nieruchomości o łącznej powierzchni ok 7,5 tys. m2 położonych w Warszawie, w dzielnicy Włochy [łącznie jako Nieruchomość], za łączną cenę ok. 34,7 mln zł [Umowa].

Załączniki:

Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, o zawarciu w dniu 22 marca 2022 r. umowy o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu DE inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie. Zamawiającym jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej OKAM CAPITAL, tj. SZWEDZKA E Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 10 marca 2022 r. otrzymał od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki” [Inwestycja].

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 3 marca 2022 r. procesu wstępnej analizy danych finansowych, realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2021 [Raport), została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za w/w okres.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. informującego o przyjęciu do realizacji przez spółkę zależną UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] trzech zamówień na dostawę modułów, otrzymanych od Adapteo Oyj z siedzibą w Finlandii [Zamawiający], Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 1 marca 2022 r. spółka UNIHOUSE potwierdziła przyjęcie do realizacji kolejnego zamówienia [Zamówienie] na dostawę modułów w wykonaniu umowy ramowej dostawy na lata 2020 – 2022 zawartej z Zamawiającym [Umowa Ramowa].

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. informującego m.in. o ograniczeniu działalności na rynku białoruskim z powodu niestabilnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tym kraju, która nie gwarantuje bezpieczeństwa prowadzenia tam działalności oraz informacji przekazywanych w tym zakresie w raportach okresowych, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 28 lutego 2022 r. zawarł z przedsiębiorstwem komunalnym „Akwa Mińsk” z siedzibą w Mińsku [Zamawiający] dwa porozumienia rozwiązujące, dotyczące odpowiednio, warunkowej umowy na realizację kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Kazimirovskaia w Mińsku, o zawarciu której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 53/2019, oraz warunkowej umowy w przedmiocie realizacji obiektu sportowo – rekreacyjnego „FOK LUCHINY” przy ulicy Łucziny w Mińsku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2019. Zgodnie z treścią w/w porozumień umowy ulegają rozwiązaniu z dniem 4 marca 2022 r.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że wobec zainicjowanego w dniu dzisiejszym przez Rosję konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz w związku z inwestycjami Grupy Kapitałowej Unibep na rynku wschodnim, w dniu 24 lutego 2022 r. dokonał analizy oraz podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji nt. bieżącej oceny wpływu konfliktu zbrojnego na działalność Grupy Kapitałowej Unibep na tym rynku.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 71/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. informującego o zawarciu pomiędzy należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kupujący] a Spółką Akcyjną z siedzibą w Częstochowie [Sprzedający] umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących zabudowania dawnego „Starego Browaru”, położonych w Częstochowie w rejonie ulicy Ogrodowej [Umowa], Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 23 lutego 2022 r. Strony zawarły aneks do Umowy [Aneks], mocą którego zmieniony został na dzień 7 kwietnia 2022 r. termin na odstąpienie od umowy przez Kupującego w przypadku, gdy wynik due diligence nie będzie satysfakcjonujący.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 23 lutego 2022 r. umowy na realizację V etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „19. Dzielnica” przy ulicy Kolejowej w Warszawie [Umowa]. Zamawiającym jest PRO URBA INVEST V Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający].

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 10 lutego 2022 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] potwierdziła przyjęcie do realizacji trzech zamówień na dostawę modułów, otrzymanych od Adapteo Oyj z siedzibą w Finlandii [Zamawiający] w wykonaniu obowiązującej strony umowy ramowej dostawy na lata 2020 – 2022 [Umowa Ramowa].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 9 lutego 2022 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum], Budrex Sp. z oo. [Partner Konsorcjum; Budrex] oraz Value Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Partner Konsorcjum] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK 19 do istn. DK 66” [Inwestycja].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 7 lutego 2022 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim zawarła z Øvre Eikervei 126 AS z siedzibą w Drammen (Zamawiający) umowę na realizację w technologii modułowej I etapu inwestycji pn. „Solfast Park” w miejscowości Drammen w Norwegii (Umowa).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

 1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
  - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2022 r.
  - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2022 r.
 2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2022 r.
 3. Raporty roczne:
  - jednostkowy raport roczny za 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 7 kwietnia 2022 r.
  - skonsolidowany raport roczny za 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 7 kwietnia 2022 r.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 64/2021 z dnia 26 listopada 2021 r., dotyczącego wyboru oferty Unibep S.A. [Emitent, Spółka] w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, Zarząd Spółki informuje o zawarciu w dniu 24 stycznia 2022 r. umowy na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ulicy Chodkiewicza 9 – 11 w Bydgoszczy” [Umowa].

Załączniki:

W nawiązaniu do informacji nt. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unibep S.A. [Emitent, Spółka] z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów [Program Motywacyjny], o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2020 z 15 czerwca 2020 roku oraz informacji nt. uchwalenia regulaminu Programu Motywacyjnego zamieszczonych w raporcie za III kwartał 2020 roku, Zarząd Unibep S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie przyjęcia listy uczestników Programu Motywacyjnego na rok 2022, ustalenia kryteriów przydziału akcji oraz ceny sprzedaży akcji w ramach Programu Motywacyjnego na rok oceny 2022.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE], zawarła z konsorcjum ARGE Wohnanlage Kriftel składającego się z firm: AH Aktiv-Haus GmbH z siedzibą w Stuttgarcie oraz WOLFF & MÜLLER Hoch-und Industrie-bau GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Modulares Wohnen z siedzibą w Stuttgarcie [Zamawiający, Konsorcjum] umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Kriftel Raiffeisenstraße” w miejscowości Kriftel w Niemczech [Umowa].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 13.01.2022 r. spółka zależna od Emitenta UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] zawarła z Carestone Projekt I GmbH z siedzibą w Hannoverze [Zamawiający] umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Neubau einer Seniorenresidenz” w miejscowości Mittelkalbach w Niemczech [Umowa].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 11 stycznia 2022 r. konsorcjum [Konsorcjum] w składzie Unibep SA z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz TYTAN Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Partner Konsorcjum] zawarło umowę [Umowa] na realizację zadania pn. „Budowa zespołu budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Węgorzewie – postępowanie nr 47/RB” [Inwestycja]. Zamawiającym jest Skarb Państwa – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie [Zamawiający].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 11 stycznia 2022 r. wstępnej agregacji informacji nt. sprzedaży (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie) dotyczącej działalności spółek z Grupy Unidevelopment prowadzących działalność deweloperską w ramach Grupy Unibep (Grupa), Emitent przekazuje informację o liczbie lokali sprzedanych przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep w IV kwartale 2021 roku oraz w całym 2021 roku.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 72/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 4 stycznia 2022 r. konsorcjum [Konsorcjum] w składzie Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz spółka zależna, Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Partner Konsorcjum, Budrex], zawarło dwie umowy: na realizację, odpowiednio 3 części [Umowa 1] i 4 części [Umowa 2] zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” [Inwestycja].
Zamawiającym jest Skarb Państwa – Komendant Główny Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie [Zamawiający].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 30 grudnia 2021 r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie [Zamawiający] dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum] w składzie Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz TYTAN Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Partner Konsorcjum] na realizację zadania pn. „Budowa zespołu budynków wraz z
infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Węgorzewie – postępowanie nr 47/RB” [Inwestycja].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 r. spółka zależna od Emitenta UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim zawarła z konsorcjum ARGE Künzelsau Taläckerallee składającego się z firm: AH Aktiv-Haus GmbH z siedzibą w Stuttgarcie oraz WOLFF & MÜLLER Hoch- und Industrie-bau GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Modulares Wohnen z siedzibą w Stuttgarcie (Zamawiający, Konsorcjum) umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Künzelsau Taläcker” w miejscowości Künzelsau, Niemcy (Umowa).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w przedmiocie zawarcia umowy ramowej (Umowa Ramowa) na udział w programie budowy standardowych budynków mieszkalnych w technologii modułowej dla szwedzkich spółek gminnych w ramach programu budowy mieszkań „Allmänyttans Kombohus” (Program), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 r. zawarł pierwszą umowę wykonawczą w ramach Programu, na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Skattegården” w miejscowości Linköping w Szwecji (Umowa). Zamawiającym jest spółka gminna AB Stångåstaden z siedzibą w Linköping w Szwecji (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 17 grudnia 2021 r. otrzymał od Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej informację o wyborze oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz spółka zależna Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Partner Konsorcjum, Budrex], w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej, na realizację 3 i 4 części zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej” [Inwestycja].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2021 r. pomiędzy, należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kupujący] a Spółką Akcyjną z siedzibą w Częstochowie [Sprzedający] umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących zabudowania dawnego „Starego Browaru”, położonych w Częstochowie w rejonie ulicy Ogrodowej [Umowa].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2021 r. warunkowej umowyZarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2021 r. warunkowej umowy(Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum handlowo – rozrywkowego w Zaporożuna Ukrainie (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 r. podpisał umowę o podwykonawstwo [Umowa] z Hyundai Engineering Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tecnicas Reunidas S.A. spółka jawna z siedzibą w Warszawie [Generalny Wykonawca].

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 15 grudnia 2021 r. pomiędzy, należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką LYKKE Szczęśliwicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawniej: LYKKE UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie) [Kupujący] a przedsiębiorcą jednoosobowym [Sprzedający] umowy nabycia nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Mokotów [Umowa].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 14 grudnia 2021 r. przez należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółkę UNI 10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kupujący) pakietu umów przedwstępnych (Umowy) z odrębnymi podmiotami, tj. spółką jawną oraz osobami fizycznymi (Sprzedający), dotyczących nabycia sąsiadujących nieruchomości położonych w Gdyni w dzielnicy Chylonia.

Przedmiotem Umów jest nabycie działek o łącznym obszarze ok. 3,8 ha za zapłatą ceny w łącznej w kwocie ok. 66,0 mln zł netto (Cena). W odniesieniu do każdej z umów przedwstępnych umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r. podpisał umowę na realizację w formule „pod klucz” zadania pn. „Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska” [Umowa].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 26 listopada 2021 r. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy [Zamawiający] dokonała wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ulicy Chodkiewicza 9 – 11 w Bydgoszczy” [Inwestycja].

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. dotyczącego warunkowego przydziałuW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. dotyczącego warunkowego przydziałuinwestorom obligacji serii H w liczbie 500.570 szt. po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej wynoszącej100 zł (Obligacje), pod warunkiem opłacenia przez nich Obligacji nie później niż w dniu 24 listopada 2021 r.,Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o opłaceniu 500.570 szt. Obligacji, a tym samym o emisji obligacjiserii H z dniem 24 listopada 2021 r.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 24 listopada 2021 r. pomiędzy, należącą do GrupyZarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 24 listopada 2021 r. pomiędzy, należącą do GrupyKapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(Kupujący), a spółką jawną z siedzibą w Łajskach (Sprzedający):

 • umowy (Umowa 1) nabycia dwóch nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Białołęka(Nieruchomość) oraz
 • przedwstępnej umowy (Umowa 2) nabycia dwóch sąsiadujących ze sobą nieruchomości położonych wnabycia dwóch sąsiadujących ze sobą nieruchomości położonych wWarszawie w dzielnicy Białołęka.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ustanowienia Programu Emisji Obligacji, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22 listopada 2021 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę o warunkowym przydziale inwestorom trzyletnich obligacji serii H w liczbie 500 570 szt. po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (Obligacje), pod warunkiem opłacenia przez nich Obligacji nie później niż w dniu 24 listopada 2021 r.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 57/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w przedmiocie wydania przez Radę Nadzorczą Unibep S.A. kierunkowych rekomendacji odnoszących się m.in. do utworzenia nowego segmentu działalności w postaci budownictwa energetyczno – przemysłowego, Zarząd Unibep S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 22 listopada 2021 r. podjął decyzję w sprawie utworzenia z początkiem grudnia br. segmentu budownictwa energetyczno – przemysłowego w Spółce. W związku z przedmiotową decyzją Zarządu podjęte zostaną działania organizacyjne oraz korporacyjne polegające na wyodrębnieniu w strukturze organizacyjnej Spółki pionu energetyczno – przemysłowego.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 42/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w przedmiocie zawarcia z MDR Katowice 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Korczaka w Katowicach (Umowa), a także raportów bieżących nr 51/2021 z dnia 29 września 2021 r. oraz nr 54/2021 z dnia 29 października 2021 r. w przedmiocie wydłużenia terminu na wejście w życie Umowy, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 listopada 2021 r. otrzymał od Zamawiającego zawiadomienie o spełnieniu się wszystkich warunków dotyczących wejścia w życie Umowy z dniem 19 listopada 2021 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 listopada 2021 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim zawarła umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Finnsta” w Bro Kommun k. Sztokholmu w Szwecji (Umowa).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 42/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w przedmiocie zawarcia z MDR Katowice 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Korczaka w Katowicach (Umowa) oraz raportu bieżącego nr 51/2021 z dnia 29 września 2021 r. dotyczącego przedłużenia terminu na wejście w życie Umowy, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 października 2021 r. podpisał aneks nr 2 do Umowy (Aneks nr 2), mocą którego Strony ponownie zmodyfikowały treść warunku wejścia Umowy w życie.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 października 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „SOHO” przy ulicy Żupniczej w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest Yawa Sp. z o.o. 4 Sp. k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), spółka należąca do Yareal Polska Sp. z o.o.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. („Emitent”) informuje, iż mając na względzie dbałość o przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej dotyczącej działalności segmentu deweloperskiego podjął decyzję o przyjęciu praktyki przekazywania do publicznej wiadomości informacji nt. kwartalnej sprzedaży deweloperskiej realizowanej przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep jak, również w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 października 2021 r. spółka Sokratesa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Sokratesa), w której Unidevelopment S.A. posiada 100% udziałów, zawarła z bankiem Santander Bank Polska S.A. (Bank) umowę kredytową (Umowa), na mocy której Bank udzielił spółce Sokratesa nieodnawialnego kredytu deweloperskiego w maksymalnej wysokości ok. 46,5 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz rewolwingowego kredytu VAT w wysokości 3,0 mln zł (Kredyt VAT) (łącznie Kredyty).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 42/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w przedmiocie zawarcia z MDR Katowice 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Korczaka w Katowicach (Umowa), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 września 2021 r. podpisał aneks do Umowy (Aneks), mocą którego Strony zmodyfikowały treść warunku wejścia Umowy w życie.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podjęciu w dniu 3 września 2021 r. uchwały w sprawie uchwalenia Programu Emisji Obligacji realizowanych przez Spółkę (Program) według następujących zasad:

 1. W ramach Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 1.500.000 sztuk obligacji na okaziciela, w ramach jednej lub kilku serii, począwszy od serii H, o wartości nominalnej wynoszącej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150.000.000 złotych,
 2. Obligacje mogą być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 3. Emisje Obligacji w ramach Programu powinny mieć miejsce nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku,

Sprawy nie uregulowane w ww. uchwale, w tym pozostałe warunki emisji Obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki towarzyszących poszczególnym emisjom Obligacji w ramach Programu.
Wartości oraz harmonogramy realizacji emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu uzależnione będą od aktualnych potrzeb kapitałowych Spółki oraz podmiotów od niej zależnych.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 3 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w formie uchwały zgodę na przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji o w/w parametrach i upoważniła Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji emisji Obligacji w ramach Programu.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, powzięła informację o podpisaniu z dniem 19 sierpnia 2021 r. przez konsorcjum ARGE Kernen Beinsteiner Straße, składające się z firm AH Aktiv-Haus GmbH z siedzibą w Stuttgarcie oraz WOLFF & MÜLLER Hoch-und Industrie-bau GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Modulares Wohnen z siedzibą w Stuttgarcie (Zamawiający, Konsorcjum) umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Kernen” w Kernen w Niemczech (Umowa).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2021 r. zawarł aneks (Aneks) z Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu (Hyundai, Generalny Wykonawca), działającą poprzez Hyundai Engineering Co., Ltd S.A. Oddział w Polsce, do kolejnej umowy o podwykonawstwo (Umowa), określającej zasady współpracy pomiędzy Hyundai a Emitentem przy realizacji wskazanego etapu prac w ramach innowacyjnego projektu „Polimery Police”, realizowanego przez Hyundai dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 lipca 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach inwestycji mieszkaniowej pn. „Osiedle Ursus Factory 6/7” przy ulicy E. Habicha w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest VICTORIA DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 2 lipca 2021 r. spółka zależna od Emitenta,Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 2 lipca 2021 r. spółka zależna od Emitenta,UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, powzięła informację o podpisaniu z dniem 29 czerwca 2021 r.przez Torgata 2 Sarpsborg AS z siedzibą w Jessheim w Norwegii (Zamawiający) umowy na realizację wtechnologii modułowej inwestycji pn. „Torggata 4” w Sarpsborg w Norwegii (Umowa).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. podpisał warunkową umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Korczaka w Katowicach (Umowa). Zamawiającym jest MDR Katowice 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „Viva Piast” zlokalizowanej przy ulicy Powstańców w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie (Umowa). Zamawiającym jest VICTORIA DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. informującego o zawarciu ze spółką Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu [Hyundai, Generalny Wykonawca] działającą poprzez Hyundai Engineering Co., Ltd S.A. Oddział w Polsce umowy o podwykonawstwo [Umowa] w przedmiocie realizacji robót wykończeniowych i konstrukcyjnych [Inwestycja] w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu Polimery Police, składającego się z instalacji PDH, instalacji PP, infrastruktury logistycznej PP wraz z instalacjami pomocniczymi, połączeniami międzyobiektowymi oraz terminala przeładunkowo-magazynowego” realizowanego przez Hyundai dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. [Projekt Polimery Police], Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. aneksu [Aneks] do Umowy.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 r. zawarł umowę na realizację w charakterze generalnego wykonawcy inwestycji drogowej pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 r. podpisał umowę na zaprojektowanie iwykonanie w systemie generalnego wykonawstwa zespołu mieszkaniowo – biurowo – usługowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest VICTORIA DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent), informuje, że w dniu 28 maja 2021 roku konsorcjum firm (Konsorcjum) w składzie Unibep PPP Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum) oraz Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Partner Konsorcjum) zawarło umowę z Gminą Małkinia Górna (Partner Publiczny) na realizację zadania pn. „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna w formule partnerstwa publiczno – prywatnego” (Umowa).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 24 maja 2021 r. procesu wstępnej analizy danych finansowych, realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Emitenta za 1 kwartał 2021 roku (Raport), została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za w/w okres.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 17 czerwca 2021 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 maja 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „Wola Gabriela” przy ulicy Jana Kazimierza/Karlińskiego w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest SOKRATESA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Unia europejska