Relacje inwestorskie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2015 z 9 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru oferty UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) do realizacji Galerii Północnej w Warszawie (Inwestycja) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 8 lipca 2015 r. powziął informację o akceptacji oferty Spółki na realizację Inwestycji przez Radę Nadzorczą Zamawiającego jak również związku z ustaleniem w tym dniu szczegółowych warunków realizacji Inwestycji zawarta została umowa o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum usługowo - handlowo - rozrywkowego wraz z parkingiem wielopoziomowym i infrastrukturą o nazwie „Galeria Północna”, zlokalizowanego przy ul. Światowida w Warszawie w dzielnicy Białołęka.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zawarcia przez UNIBEP S.A.(Emitent, Spółka) umowy na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś (Umowa) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 lipca 2015 r. podpisał z Zamawiającym tj. Triniti Invest Sp. z o.o. aneks do Umowy na mocy, którego ustalono wejście w życie z dniem 7 lipca 2015 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 6 lipca 2015 r. do Spółki Emitenta wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Emitenta, w którym osoba ta poinformowała o zbyciu przez siebie w dniu 30.06.2015 – 2 987 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 34 614,70 zł (tj. ok. 11,59 zł/akcja).

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30.06.2015 UNIBEP S.A. oraz Zamawiający, tj. OOO MPF Złote Klucze z siedzibą w Tiumeniu (Rosja) rozwiązali w drodze porozumienia stron umowę na realizację kompleksu biurowo-apartamentowego w mieście Tiumeń w Rosji, zawartą dnia 28.04.2014 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12.06.2015 zawarł umowę przedwstępną (Umowa Przedwstępna), dotyczącą nabycia od pięciu osób fizycznych: Jacka Siemieniuk, Tadeusza Topczewskiego, Władysława Bojarczyk, Kamila Bezubik, Przemysława Topór i przeniesienia na rzecz Emitenta własności 430 udziałów spółki pod firmą Budrex-Kobi Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka), stanowiących 100% udziału w głosach na zgromadzeniu wspólników tej Spółki.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 roku otrzymał informację od spółki należącej do grupy kapitałowej Globe Trade Centre tj. spółki Centrum Światowida Sp. z o.o. (Zamawiający) o wyborze oferty Emitenta na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji zlokalizowanej przy ul. Światowida w Warszawie w dzielnicy Białołęka o nazwie „Galeria Północna” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 2 czerwca 2015 roku Spółka wyemitowała 300.000 obligacji na okaziciela serii C (Obligacje). Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Łączna wartość emisji wyniosła 30 mln zł.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 maja 2015 r. wpłynęło do Emitenta zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Emitenta, w którym osoba ta poinformowała o zbyciu przez osobę blisko z nią związaną w dniu 21 maja 2015 r. na GPW odpowiednio w trybie transakcji sesyjnej pakietowej 170.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. za cenę 11,60 PLN za jedną akcję oraz w trybie kilku transakcji sesyjnych zwykłych łącznie 9.646 sztuk akcji UNIBEP S.A.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 22.05.2015 należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka Szczęśliwicka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Szczęśliwicka) podpisała Aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego z firmą Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Orbis”), ( RB 8/2014), uszczegóławiający warunki zawartej umowy w związku prowadzonymi procesami administracyjnymi.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 maja 2015 r. do Emitenta wpłynęło w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) zawiadomienie od Pani Zofii Stajkowskiej będącej akcjonariuszem Spółki o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w UNIBEP S.A. oraz zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymane od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 14 maja 2015 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 14 kwietnia 2015 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r., przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015 r., badania sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. za rok 2015 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za 2015r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 marca 2015 r. wpłynęła do Emitenta informacja o nabyciu w dniu 9 marca 2015 r. przez spółkę należącą do grupy kapitałowej Emitenta, tj. spółkę Seljedalen AS z siedzibą w Ranheim w Norwegii, w której Emitent posiada 50% udziałów od spółki Gemich AS z siedzibą w Ranheim w Norwegii prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami 102/513; 102/245; 102/246; 102/119; 102/261, położonej w miejscowości Stjørdal w pobliżu Trondheim w Norwegii (Nieruchomość).

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2014 z dnia 10 września 2014 r. informuje, że w dniu 23 lutego 2015 r.otrzymał informację o decyzji nr DKK–31/2015, wydanej 17 lutego 2015 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12.02.2015 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi pod nazwą „Apartamenty Saska nad Jeziorem etap III” przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2013 z dnia 10 maja 2013 r. oraz nr 74/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. informuje, iż w dniu 9 stycznia 2015 r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka Czarnieckiego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka Czarnieckiego") - po spełnieniu się warunku nieskorzystania przez Prezydenta m.st. Poznania z przysługującego m.st. Poznań prawa pierwokupu działek 13/4 i 20/7 - podpisała umowę ostateczną z firmą "Lobo Lidia Włodarczyk Spółka komandytowa" ("Spółka Lobo") z siedzibą w Poznaniu, na mocy której Spółka Lobo przeniosła na rzecz Spółki Czarnieckiego prawo użytkowania wieczystego działek gruntu numer 13/4, 20/7 i 19/4, położonych w Poznaniu u zbiegu ulic: Roboczej i Stefana Czarnieckiego.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 grudnia 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego zależnej spółki Emitenta – tj. spółki UNIDEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 10 maja 2013 informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka UNICASH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Unicash”) podpisała umowę warunkową z firmą „Lobo Lidia Włodarczyk Spółka komandytowa” („Spółka Lobo”) z siedzibą w Poznaniu, na podstawie której Spółka Lobo sprzedała na rzecz Spółki Unicash prawo użytkowania wieczystego działek gruntu numer 13/4, 20/7, 19/4, położonych w Poznaniu u zbiegu ulic: Roboczej i Stefana Czarnieckiego, pod warunkiem, że Prezydent m.st. Poznania nie skorzysta z przysługującego m.st. Poznań prawa pierwokupu działek 13/4, 20/7.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w myśl uchwały Nr 1028/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki UNIDEVELOPMENT S.A., Zarząd Giełdy postanawia:

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 września 2014 r. wpłynęła do Emitent informacja o podpisaniu w dniu 9 września 2014 r. przez spółkę należącą do grupy kapitałowej Emitenta spółki UNIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką „ELEINVEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie umowy nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Kondratowicza w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 września 2014 r. podpisał umowę inwestycyjną (Umowa) obejmującą zastępstwo inwestycyjne przy realizacji inwestycji mieszkaniowo - handlowo - usługowej w Warszawie, w dzielnicy Ursus oraz warunki jej zrealizowania w systemie generalnego wykonawstwa.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu Nr 24/2014 oraz Nr 24 Skor./2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. informuje, iż w dniu 1 września 2014 r. otrzymał zawiadomienie od zamawiającego o odstąpieniu od budowy w systemie generalnego wykonawstwa centrum wypoczynkowo – leczniczego w miejscowości Gorodiszcze niedaleko Mińska na Białorusi.

Załączniki:

UNIBEP Spółka Akcyjna („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 20/2014 z dnia 10 marca 2014 r. informuje, że w dniu 17 lipca 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 822/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Unidevelopment S.A.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 42/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. oraz RB 53/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. informuje, że w dniu 3 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. podjęła uchwały o wyborze członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz Komitetu Strategii Rady Nadzorczej czwartej kadencji.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 2 lipca 2014 r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta Spółka Unidevelopment Spółka Akcyjna (Spółka Unidevelopment) w ramach konsorcjum utworzonego z Multibud W Ciurzyński S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Multibud) podpisała Umowę z Gmina – Miasto Kobyłka (Miasto Kobyłka), efektem której będzie wspólne przedsięwzięcie polegające na budowie kompleksu mieszkaniowo – usługowego, zlokalizowanego na nieruchomości w miejscowości Kobyłka w rejonie ulic Fałata i Ręczajskiej.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 1 lipca 2014 r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta Spółka Unidevelopment Spółka Akcyjna podpisała Umowę z firmą Polpain-Putka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Polpain-Putka”), efektem której będzie budowa osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej realizowanego w trzech etapach, zlokalizowanego na działkach położonych w okolicy ulicy Przeworskiej, dzielnica Praga Południe, w Warszawie.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej Emitenta na nową, wspólną (3-letnią) IV kadencję w składzie: 1. Wojciech Stajkowski - Członek Rady Nadzorczej 2. Beata Maria Skowrońska – Członek Rady Nadzorczej 3. Jan Mikołuszko – Członek Rady Nadzorczej 4. Jarosław Mariusz Bełdowski –Członek Rady Nadzorczej 5. Michał Kołosowski – Członek Rady Nadzorczej 6. Paweł Markowski – Członek Rady Nadzorczej

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez WZA UNIBEP S.A. w dniu 12 czerwca 2014 r., oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Załączniki:

Zarząd spółki UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 czerwca 2014 r., Rada Nadzorcza spółki Unibep S.A. w związku z upływem kadencji Zarządu spółki, powołała następujące osoby w skład Zarządu nowej kadencji, rozpoczynającej się z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w 2014r i trwającej trzy lata: 1.Pan Leszek Marek Gołąbiecki - Prezes Zarządu 2.Pan Sławomir Kiszycki - Wiceprezes Zarządu 3.Pan Marcin Drobek – Członek Zarządu

Załączniki:

Unia europejska