W nawiązaniu do informacji zamieszczonych m.in. w raporcie za I kwartał 2020 roku dotyczących postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku przeciwko Województwu Podlaskiemu - Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku [PZDW, Zamawiający] oraz PZU S.A. [jako wystawcy gwarancji - PZU] w sprawie o ustalenie, że Zamawiającemu nie przysługuje wymagalne roszczenie o zapłatę kary umownej, w związku z którą Sąd udzielił Konsorcjum firm [Konsorcjum] UNIBEP S.A. [Lider Konsorcjum] oraz Most Sp. z o.o. [Członek Konsorcjum] zabezpieczenia poprzez nakazanie PZDW powstrzymania się od pobrania środków z gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez PZU tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na realizację budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka [Umowa] i usunięcia wad [Gwarancja], Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że pomimo podjęcia kolejnych działań odwoławczych związanych z decyzją o oddaleniu apelacji Konsorcjum w opisanym powyżej postępowaniu, w dniu 24 września 2020 roku PZU przekazało Zamawiającemu oraz Emitentowi pismo, w którym zawiadamia, iż zrealizuje wobec Zamawiającego jako beneficjenta Gwarancji wynikające z niej zobowiązanie w kwocie odpowiadającej wysokości naliczonej Konsorcjum przez Zamawiającego kary umownej oraz odsetek tj. kwocie łącznej ok. 8,3 mln zł. Emitent oczekuje, iż wypłata powyższej kwoty nastąpi w najbliższych dniach.

Załączniki: