Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 października 2020 r. zawarł umowę (Umowa) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową pompowni głównej z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu zatytułowanego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” (Inwestycja).

Załączniki: