Relacje inwestorskie

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 23 grudnia 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku [Zamawiający] dokonała wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przezkonsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: Unibep S.A. [Lider Konsorcjum], spółka zależna od Emitenta - tj. Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Partner Konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o.o. z siedzibą wWarszawie (Partner Konsorcjum) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pod nazwą „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski –Haćki” [Inwestycja].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 23 grudnia 2020 r. pomiędzy należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta spółką UNI 1 IDEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (Kupujący), będącą spółka zależną od Unidevelopment S.A., a osobą fizyczną (Sprzedający), umowy dotyczącej nabycia własności nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Ochota (Nieruchomość).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2020 r. Konsorcjum firm: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy (Partner Konsorcjum) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od km 90 + 490 do km 115 + 875 na odcinku Biłgoraj – gr. województwa” (Inwestycja).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 45/2020 z dnia 2 września 2020 r. w przedmiocie zawarcia z URSA SKY Smart City Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy o wykonanie robót w systemie generalnego wykonawstwa pomiędzy ulicami Silnikową, Herbu Oksza i Quo Vadis w Warszawie (Umowa)w ramach projektu pn. URSA SKY (Inwestycja), Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 10 grudnia 2020 r. otrzymał od Zamawiającego pisemne zlecenie rozpoczęcia robót w ramach etapu II.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 5 grudnia 2020 roku pomiędzy dwiema spółkami zależnymi od Unidevelopment S.A. [Unidevelopment] tj. FAMA DEVELOPMENT sp. z o.o. sp. k. [FAMA], 1 FAMA DEVELOPMENT sp. z o.o. sp. k. [1 FAMA] a instytucjonalnym inwestorem [Kupujący] zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży,

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 55/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w przedmiocie zawarcia z przedsiębiorstwem komunalnym „Akwa Mińsk” z siedzibą w Mińsku (Zamawiający) umowy (Umowa) na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa obiektu sportowo – rekreacyjnego „FOK Luchiny” przy ulicy Łucziny w Mińsku w Republice Białoruś (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 2 grudnia 2020 r. aneksu do Umowy.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 53/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w przedmiocie zawarcia z przedsiębiorstwem komunalnym „Akwa Mińsk” z siedzibą w Mińsku (Zamawiający) umowy (Umowa) na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Mińsku w Republice Białoruś (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 25 listopada 2020 r. aneksu do Umowy, na mocy którego uzgodniono:

  • podział prac na dwie części, z czego część I obejmująca prace projektowe oraz część prac budowlanych o wartości ok. 2,26 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 10,12 mln PLN netto, jest finansowana wyłącznie ze środków własnych Zamawiającego, a część II obejmująca pozostałe prace budowlane o wartości ok. 9,05 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 40,47 mln PLN netto, zostanie sfinansowana ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków uzyskanych z kredytu udzielonego Zamawiającemu przez bank polski (Bank) z ubezpieczeniem KUKE;
  • wejście w życie Umowy w odniesieniu do prac budowlanych składających się na część I z dniem zawarcia Aneksu;
  • w odniesieniu do prac budowlanych składających się na część II warunkiem wejścia Umowy w życie jest wejście w życie umowy kredytowej zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem i uzyskanie przez Emitenta pisemnego potwierdzenia Banku o operatywności kredytu, co powinno nastąpić w I kwartale 2021 r.;
  • realizacja prac budowlanych składających się na część I rozpocznie się w IV kwartale 2020 r., a zakończy w III kwartale 2021 r. Natomiast okres realizacji prac budowlanych składających się na część II wynosi 16 miesięcy.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy istotnym zmianom.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 24 listopada 2020 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Kløvertunet” w Jessheim w Norwegii, stanowiącej II etap realizowanej obecnie przez UNIHOUSE inwestycji mieszkaniowej pn. „Vestbyen” (Umowa).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 61/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w przedmiocie zawarcia ze SZWEDZKA C Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu C inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie (Umowa), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 listopada 2020 r. otrzymał od Zamawiającego pisemne zlecenie rozpoczęcia robót, skutkiem czego z tym samym dniem Umowa weszła w życie.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 12 listopada 2020 r. procesu wstępnej analizy danych finansowych, realizowanego na potrzeby przygotowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2020 [Raport], została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za w/w okres.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020, Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. z dnia 16 listopada 2020 r. na dzień 30 listopada 2020 r.

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 3 listopada 2020 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu C inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie. Zamawiającym jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej OKAM CAPITAL, tj. SZWEDZKA C Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 40/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) ze spółką Bukowska 18 MP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (Zamawiający) na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Bukowskiej/Grunwaldzkiej w Poznaniu (Inwestycja), Zarząd UnibepS.A. (Emitent) informuje, że w dniu 3 listopada 2020 r. otrzymał od Zamawiającego - po uprzednim zawarciu przez Zamawiającego umowy kredytu na finansowanie Inwestycji - pisemne polecenie rozpoczęcia robót, skutkiem czego Umowa zawarta pomiędzy stronami wejdzie w życie w dniu 4 listopada 2020 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 października 2020 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Bukowska 18 MP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (Bukowska, Kredytobiorca), w której wspólnikami są Monday Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Komandytariusz) oraz MP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Komplementariusz) zawarła z mBank S.A. (Bank) umowę kredytową (Umowa), na mocy której Bank udzielił Spółce Bukowska nieodnawialnego kredytu budowlanego w maksymalnej wysokości ok. 53,7 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz odnawialnego kredytu VAT w wysokości 2,5 mln zł (Kredyt VAT).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 października 2020 r. Konsorcjum firm: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem (Członek Konsorcjum) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie” (Inwestycja). Zamawiającym jest: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 14 października 2020 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na kompleksową realizację w konstrukcji drewnianej przedsięwzięcia budowlanego zlokalizowanego w Choroszczy pomiędzy ul. Rybacką a Aleją Niepodległości (Umowa).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 5 października 2020 r. Konsorcjum firm: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum), Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Członek Konsorcjum 1) oraz Value Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek Konsorcjum 2) podpisało umowę (Umowa) na realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 października 2020 r. zawarł umowę (Umowa) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową pompowni głównej z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu zatytułowanego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” (Inwestycja).

Załączniki:

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych m.in. w raporcie za I kwartał 2020 roku dotyczących postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku przeciwko Województwu Podlaskiemu - Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku [PZDW, Zamawiający] oraz PZU S.A. [jako wystawcy gwarancji - PZU] w sprawie o ustalenie, że Zamawiającemu nie przysługuje wymagalne roszczenie o zapłatę kary umownej, w związku z którą Sąd udzielił Konsorcjum firm [Konsorcjum] UNIBEP S.A. [Lider Konsorcjum] oraz Most Sp. z o.o. [Członek Konsorcjum] zabezpieczenia poprzez nakazanie PZDW powstrzymania się od pobrania środków z gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez PZU tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na realizację budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka [Umowa] i usunięcia wad [Gwarancja], Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że pomimo podjęcia kolejnych działań odwoławczych związanych z decyzją o oddaleniu apelacji Konsorcjum w opisanym powyżej postępowaniu, w dniu 24 września 2020 roku PZU przekazało Zamawiającemu oraz Emitentowi pismo, w którym zawiadamia, iż zrealizuje wobec Zamawiającego jako beneficjenta Gwarancji wynikające z niej zobowiązanie w kwocie odpowiadającej wysokości naliczonej Konsorcjum przez Zamawiającego kary umownej oraz odsetek tj. kwocie łącznej ok. 8,3 mln zł. Emitent oczekuje, iż wypłata powyższej kwoty nastąpi w najbliższych dniach.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 września 2020 r. spółka zależna od Emitenta, Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Podwykonawca), zawarła z Konsorcjum w składzie: Trakcja PRKiL S.A. z siedzibą wWarszawie, MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Wykonawca) umowę podwykonawczą (Umowa) na wykonanie obiektów inżynieryjnych w ramach inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko(gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (wraz z wyplotem w ciągu dk 16)” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 17 września 2020 r. ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałem w Białymstoku (Zamawiający) dwóch umów na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego w ramach zadania pn.: „Remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego, mieszanek matyksowo – grysowych (SMA) oraz masami na zimno, remont nawierzchni z kostki kamiennej lub kostki brukowej, remont poboczy, rowów, przepustów, wykonanie oraz remont oznakowania poziomego, wykonanie naprawy spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych, dostawa masy na zimno oraz interwencyjne usuwanie skutków zdarzeń drogowych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w podziale na 6 części.” (Zadanie). Łączna wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji tych umów wyniesie ok. 41,0 mln zł netto.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 10 września 2020 r. zawarł umowę o roboty budowlaneZarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 10 września 2020 r. zawarł umowę o roboty budowlane(Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ul. Kusocińskiego wŁodzi.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z Coopera Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (spółka zależna od Unidevelopment S.A.) (Zamawiający), na realizację etapu 3A inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 9 września 2020 r. aneksu do Umowy (Aneks), na mocy którego z Umowy wykreślono zapisy warunkujące wejście w życie Umowy od podpisania przez Zamawiającego umowy kredytu na finansowanie Inwestycji oraz wydania przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia realizacji robót, a także uzgodniono, iż wejście w życie Umowy następuje z dniem podpisania Aneksu.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 4 września 2020 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach inwestycji mieszkaniowej pn. „Viva Piast”, zlokalizowanej przy ulicy Powstańców w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie (Umowa). Zamawiającym jest VICTORIA DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 3 września 2020 roku, w ślad za publikacją w raporcie zaI półrocze 2020 roku informacji nt. działalności prowadzonej w I półroczu 2020 roku oraz otoczenia biznesowego dla poszczególnych biznesów Grupy Kapitałowej Unibep, Rada Nadzorcza Unibep S.A. wydała Zarządowi Spółki kierunkową rekomendację w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego w Grupie Kapitałowej Unibep.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 2 września 2020 r. umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa pomiędzy ulicami Silnikową, Herbu Oksza i Quo Vadisw Warszawie (Umowa) w ramach projektu pn. URSA SKY (Inwestycja). Inwestycja stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji wraz z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD (Grupa CPD) kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 września 2020 r. zawarł umowę na realizację wvcharakterze generalnego wykonawcy inwestycji drogowej pn. „Realizacja drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno – Olszyny” (Inwestycja). Zamawiającym jest Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 informującego o zawarciu przez konsorcjum firm (Konsorcjum) UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum, Emitent, Spółka) oraz Most Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) z Województwem Podlaskim - Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Zamawiający) umowy (Umowa) na wykonanie inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości” (Inwestycja), raportu bieżącego nr 14/2018 w przedmiocie odstąpienia od Umowy przez Konsorcjum z udziałem Emitenta oraz raportu bieżącego nr 20/2018 informującego o złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a także w nawiązaniu do informacji nt. zdarzeń dotyczących sporu pomiędzy Konsorcjum a Zamawiającym prezentowanych na gruncie kolejnych raportów okresowych za okresy sprawozdawcze w latach 2018 – 2019, w tym w szczególności w raportach rocznych za 2018 i 2019 r., Zarząd UNIBEP S.A. informuje o powzięciu w dniu 14 sierpnia 2020 r. wiadomości o złożeniu przez Zamawiającego do właściwego sądu, pisma procesowego stanowiącego rozszerzenie powództwa, w ramach którego Zamawiający domaga się od Emitenta zapłaty kwoty kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy wwysokości ok. 8,3 mln zł, o żądanie zasądzenia na rzecz Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego przewyższającego, zdaniem Zamawiającego, wartość w/w kary umownej, tj. kwoty ok. 104 mln zł. Na moment sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent oczekuje na doręczenie powyższego pisma procesowego przez Sąd.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z HI Poborzańska II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Zamawiający) na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Poborzańskiej (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. otrzymał od Zamawiającego pisemne polecenie rozpoczęcia realizacji robót objętych Umową, zgodnie z którym dzień rozpoczęcia prac budowlanych określony został na 16 września 2020 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 22 lipca 2020 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Wykonawca), umowy (Umowa) na realizację budynków modułowych na rzecz konsorcjum firm AH Aktiv-Haus GmbH z siedzibą w Stuttgarcie oraz Wolff & Müller Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG z siedzibą w Stuttgarcie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 lipca 2020 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 lipca 2020r. rejestracji zmian Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3 – 6 w §12, dodanie ust. 4 w §31 oraz zmianę §19, §22 ust. 2 i §32 ust. 1.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z 15 maja 2019 r. dotyczącego umowy (Umowa) zawartej ze Służbą Drogową w Obwodzie Lwowskim (Zamawiający) na realizację inwestycji drogowej na Ukrainie Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 9 lipca 2020 r. Strony zawarły porozumienie w przedmiocie rozwiązania w/w Umowy.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2019 w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z RDM Management Konstancin I sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na realizację galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna, a także raportów bieżących nr 46/2019 oraz nr 11/2020 dotyczących wydłużenia terminu na spełnienie warunku wejścia Umowy w życie w, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że z dniem 30 czerwca 2020 r. bezskutecznie upłynął uzgodniony termin na przekazanie Emitentowi przez Zamawiającego oświadczenia banku finansującego Zamawiającego o spełnieniu warunków uruchomienia kredytu udzielanego na realizację Inwestycji wraz z dokumentem Term Sheet w zakresie przyznanego kredytu, w następstwie czego Umowa wygasła.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku Fama Development Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) zawarła z Getin Noble Bank S.A. (Bank) umowę kredytu inwestycyjnego (Umowa) na podstawie której Bank udzieli kredytu do kwoty 70 mln zł na częściowe finansowanie i refinansowanie kosztów brutto Inwestycji.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach projektu pn.: „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik (CNK). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych.”

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 23 marca 2018 r. informującego o zawarciu z Państwową Służbą Fiskalną Ukrainy (Zamawiający) warunkowej umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej (Umowa) oraz raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. dotyczącego wejścia w życie Umowy, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2020 r. zawarł aneks do Umowy (Aneks), na mocy którego okres realizacji prac budowlanych uległ wydłużeniu o 12 miesięcy, w związku z czym zakończenie wszystkich prac nastąpi w I kwartale 2023 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. podjęło uchwały w przedmiocie wyboru z tym samym dniem Rady Nadzorczej Emitenta na nową, wspólną 3 – letnią kadencję w składzie:

1. Jan Mikołuszko – Członek Rady Nadzorczej

2. Beata Maria Skowrońska – Członek Rady Nadzorczej

3. Wojciech Jacek Stajkowski – Członek Rady Nadzorczej

4. Paweł Markowski – Członek Rady Nadzorczej

5. Jarosław Bełdowski – Członek Rady Nadzorczej

6. Michał Kołosowski – Członek Rady Nadzorczej

7. Dariusz Marian Kacprzyk – Członek Rady Nadzorczej

Załączniki:

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Beaty Marii Skowrońskiej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w przedmiocie zawarcia z Fama Development Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) warunkowej umowy (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 2 czerwca 2020 r. aneksu do Umowy (Aneks), na mocy którego z Umowy wykreślono zapisy warunkujące wejście w życie Umowy od podpisania przez Zamawiającego umowy kredytu na finansowanie Inwestycji oraz uzgodniono, iż wejście w życie Umowy następuje z dniem podpisania Aneksu.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 r. zawarł umowę ramową (UmowaRamowa) dotyczącą realizacji Programu budowy mieszkań „Allmänyttans Kombohus” na terenie Szwecji(Program). Zamawiającym jest Sveriges Allmännytta AB (fd SABO) z siedzibą w Sztokholmie (Zamawiający). Umowa Ramowa przewiduje możliwość zlecenia Emitentowi w trybie odrębnych zamówień czynności związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem pod klucz standardowych budynków mieszkalnych w technologii modułowej w ramach programu budowy mieszkań „Allmänyttans Kombohus” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 maja 2020 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego. Zamawiającym jest Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny w Białymstoku (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Spółki, w dniu 14 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała następujące osoby w skład Zarządu VI kadencji, trwającej 3 lata oraz rozpoczynającej się z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2020: Skład zarządu:Pan Leszek Marek Gołąbiecki - Prezes Zarządu, Pan Sławomir Kiszycki - Wiceprezes Zarządu, Pan Krzysztof Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 maja 2020 r. spółka zależna od Emitenta, Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Podwykonawca), zawarła z MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. z siedzibą w Krakowie (Generalny Wykonawca) umowę podwykonawczą (Umowa) na kompleksowe wykonanie obiektów mostowych w ramach inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: Węzeł „Łomża Południe” (z Węzłem) – Węzeł „Łomża Zachód” (bez Węzła), na długości około 7,186 km [S61] + DK 63[GP] 8,907 km” (Inwestycja). Podmiotem zamawiającym dla ww. projektu jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez GDDKiA Oddział w Białymstoku (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zawarcia umowy na realizację etapu C inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szwedzkiej w Warszawie (Inwestycja) Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. powziął informację o rezygnacji przez Szwedzka C Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) ze zlecenia rozpoczęcia robót budowlanych w ramach Inwestycji, skutkiem czego z przedmiotowa umowa uległa rozwiązaniu.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2020 r. spółka zależna od Emitenta, Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Podwykonawca) powzięła informację o podpisaniu przez PORR S.A., działającą jako lider konsorcjum w składzie: PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, PORR Bau GmbH z siedzibą w Wiedniu oraz UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Generalny Wykonawca) datowanej na dzień 15 kwietnia 2020 r. umowy podwykonawczej (Umowa) na realizację robót budowlanych polegających na kompleksowym wykonaniu obiektów mostowych w ramach inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – Węzeł Ełk Południe” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa rozbudowy zakładu mleczarskiego w Wysokiem Mazowieckiem (Umowa). Zamawiającym jest Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 9 kwietnia 2020 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu (Umowa). Zamawiającym jest spółka pośrednio zależna od Emitenta, Fama Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, w której udziały ma Unidevelopment S.A. (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2019 w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z RDM Management Konstancin I sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na realizację galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna oraz do raportu bieżącego nr 46/2019 informującego o zawarciu aneksu nr 1 do Umowy, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 marca 2020 r. podpisał aneks nr 2 do Umowy (Aneks), mocą którego Strony ponownie zmodyfikowały treść warunku wejścia Umowy w życie.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 marca 2020 r. otrzymał zawiadomienie od Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (NN OFE) reprezentowany przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne (NN PTE) o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki w związku ze skupem akcji własnych zrealizowanym przez Emitenta w dniu 27 lutego 2020 r. (Transakcja), w efekcie którego NN OFE zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów w UNIBEP S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd Unibep S.A. uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, Zarząd UNIBEP S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje o nabyciu przez Spółkę w dniu 27 lutego 2020 r. w ramach przeprowadzonego skupu 1.500.000 akcji własnych („Akcje Własne”).

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 6 lutego 2020 r. procesu wstępnej analizy danych finansowych, realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019 (Raport), została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za ww. okres.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2020 w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą Unibep SA zgody na dokonanie czynności mających na celu przeprowadzenie skupu akcji własnych, Zarząd Unibep SA (Spółka, Emitent) informuje, że działając na podstawie uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP SA, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r., a także na podstawie ww. zgody Rady Nadzorczej Spółki, podjął w dniu 4 lutego 2020 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych (Akcje Własne).

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 3 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §1 ust. 12 uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia Programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r. (dalej łącznie jako Uchwała) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności mających na celu przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki (Akcje Własne).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości położonej w dzielnicy Bemowo w Warszawie, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 15 stycznia 2020 r. pomiędzy spółką zależną od Emitenta, Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie (Kupujący), a osobą fizyczną (Sprzedający), umowy nabycia nieruchomości położonej w dzielnicy Bemowo w Warszawie (Nieruchomość).

Załączniki:

Unia europejska