Relacje inwestorskie

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 30 grudnia 2021 r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie [Zamawiający] dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum] w składzie Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz TYTAN Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Partner Konsorcjum] na realizację zadania pn. „Budowa zespołu budynków wraz z
infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Węgorzewie – postępowanie nr 47/RB” [Inwestycja].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 r. spółka zależna od Emitenta UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim zawarła z konsorcjum ARGE Künzelsau Taläckerallee składającego się z firm: AH Aktiv-Haus GmbH z siedzibą w Stuttgarcie oraz WOLFF & MÜLLER Hoch- und Industrie-bau GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Modulares Wohnen z siedzibą w Stuttgarcie (Zamawiający, Konsorcjum) umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Künzelsau Taläcker” w miejscowości Künzelsau, Niemcy (Umowa).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w przedmiocie zawarcia umowy ramowej (Umowa Ramowa) na udział w programie budowy standardowych budynków mieszkalnych w technologii modułowej dla szwedzkich spółek gminnych w ramach programu budowy mieszkań „Allmänyttans Kombohus” (Program), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 r. zawarł pierwszą umowę wykonawczą w ramach Programu, na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Skattegården” w miejscowości Linköping w Szwecji (Umowa). Zamawiającym jest spółka gminna AB Stångåstaden z siedzibą w Linköping w Szwecji (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 17 grudnia 2021 r. otrzymał od Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej informację o wyborze oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz spółka zależna Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Partner Konsorcjum, Budrex], w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej, na realizację 3 i 4 części zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej” [Inwestycja].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2021 r. pomiędzy, należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kupujący] a Spółką Akcyjną z siedzibą w Częstochowie [Sprzedający] umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących zabudowania dawnego „Starego Browaru”, położonych w Częstochowie w rejonie ulicy Ogrodowej [Umowa].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2021 r. warunkowej umowyZarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2021 r. warunkowej umowy(Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum handlowo – rozrywkowego w Zaporożuna Ukrainie (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 r. podpisał umowę o podwykonawstwo [Umowa] z Hyundai Engineering Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tecnicas Reunidas S.A. spółka jawna z siedzibą w Warszawie [Generalny Wykonawca].

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 15 grudnia 2021 r. pomiędzy, należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką LYKKE Szczęśliwicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawniej: LYKKE UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie) [Kupujący] a przedsiębiorcą jednoosobowym [Sprzedający] umowy nabycia nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Mokotów [Umowa].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 14 grudnia 2021 r. przez należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółkę UNI 10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kupujący) pakietu umów przedwstępnych (Umowy) z odrębnymi podmiotami, tj. spółką jawną oraz osobami fizycznymi (Sprzedający), dotyczących nabycia sąsiadujących nieruchomości położonych w Gdyni w dzielnicy Chylonia.

Przedmiotem Umów jest nabycie działek o łącznym obszarze ok. 3,8 ha za zapłatą ceny w łącznej w kwocie ok. 66,0 mln zł netto (Cena). W odniesieniu do każdej z umów przedwstępnych umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r. podpisał umowę na realizację w formule „pod klucz” zadania pn. „Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska” [Umowa].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 26 listopada 2021 r. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy [Zamawiający] dokonała wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ulicy Chodkiewicza 9 – 11 w Bydgoszczy” [Inwestycja].

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. dotyczącego warunkowego przydziałuW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. dotyczącego warunkowego przydziałuinwestorom obligacji serii H w liczbie 500.570 szt. po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej wynoszącej100 zł (Obligacje), pod warunkiem opłacenia przez nich Obligacji nie później niż w dniu 24 listopada 2021 r.,Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o opłaceniu 500.570 szt. Obligacji, a tym samym o emisji obligacjiserii H z dniem 24 listopada 2021 r.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 24 listopada 2021 r. pomiędzy, należącą do GrupyZarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 24 listopada 2021 r. pomiędzy, należącą do GrupyKapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(Kupujący), a spółką jawną z siedzibą w Łajskach (Sprzedający):

  • umowy (Umowa 1) nabycia dwóch nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Białołęka(Nieruchomość) oraz
  • przedwstępnej umowy (Umowa 2) nabycia dwóch sąsiadujących ze sobą nieruchomości położonych wnabycia dwóch sąsiadujących ze sobą nieruchomości położonych wWarszawie w dzielnicy Białołęka.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ustanowienia Programu Emisji Obligacji, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22 listopada 2021 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę o warunkowym przydziale inwestorom trzyletnich obligacji serii H w liczbie 500 570 szt. po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (Obligacje), pod warunkiem opłacenia przez nich Obligacji nie później niż w dniu 24 listopada 2021 r.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 57/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w przedmiocie wydania przez Radę Nadzorczą Unibep S.A. kierunkowych rekomendacji odnoszących się m.in. do utworzenia nowego segmentu działalności w postaci budownictwa energetyczno – przemysłowego, Zarząd Unibep S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 22 listopada 2021 r. podjął decyzję w sprawie utworzenia z początkiem grudnia br. segmentu budownictwa energetyczno – przemysłowego w Spółce. W związku z przedmiotową decyzją Zarządu podjęte zostaną działania organizacyjne oraz korporacyjne polegające na wyodrębnieniu w strukturze organizacyjnej Spółki pionu energetyczno – przemysłowego.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 42/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w przedmiocie zawarcia z MDR Katowice 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Korczaka w Katowicach (Umowa), a także raportów bieżących nr 51/2021 z dnia 29 września 2021 r. oraz nr 54/2021 z dnia 29 października 2021 r. w przedmiocie wydłużenia terminu na wejście w życie Umowy, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 listopada 2021 r. otrzymał od Zamawiającego zawiadomienie o spełnieniu się wszystkich warunków dotyczących wejścia w życie Umowy z dniem 19 listopada 2021 r.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 42/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w przedmiocie zawarcia z MDR Katowice 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Korczaka w Katowicach (Umowa) oraz raportu bieżącego nr 51/2021 z dnia 29 września 2021 r. dotyczącego przedłużenia terminu na wejście w życie Umowy, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 października 2021 r. podpisał aneks nr 2 do Umowy (Aneks nr 2), mocą którego Strony ponownie zmodyfikowały treść warunku wejścia Umowy w życie.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 października 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „SOHO” przy ulicy Żupniczej w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest Yawa Sp. z o.o. 4 Sp. k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), spółka należąca do Yareal Polska Sp. z o.o.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. („Emitent”) informuje, iż mając na względzie dbałość o przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej dotyczącej działalności segmentu deweloperskiego podjął decyzję o przyjęciu praktyki przekazywania do publicznej wiadomości informacji nt. kwartalnej sprzedaży deweloperskiej realizowanej przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep jak, również w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 października 2021 r. spółka Sokratesa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Sokratesa), w której Unidevelopment S.A. posiada 100% udziałów, zawarła z bankiem Santander Bank Polska S.A. (Bank) umowę kredytową (Umowa), na mocy której Bank udzielił spółce Sokratesa nieodnawialnego kredytu deweloperskiego w maksymalnej wysokości ok. 46,5 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz rewolwingowego kredytu VAT w wysokości 3,0 mln zł (Kredyt VAT) (łącznie Kredyty).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 42/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w przedmiocie zawarcia z MDR Katowice 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Korczaka w Katowicach (Umowa), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 września 2021 r. podpisał aneks do Umowy (Aneks), mocą którego Strony zmodyfikowały treść warunku wejścia Umowy w życie.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podjęciu w dniu 3 września 2021 r. uchwały w sprawie uchwalenia Programu Emisji Obligacji realizowanych przez Spółkę (Program) według następujących zasad:

  1. W ramach Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 1.500.000 sztuk obligacji na okaziciela, w ramach jednej lub kilku serii, począwszy od serii H, o wartości nominalnej wynoszącej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150.000.000 złotych,
  2. Obligacje mogą być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  3. Emisje Obligacji w ramach Programu powinny mieć miejsce nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku,

Sprawy nie uregulowane w ww. uchwale, w tym pozostałe warunki emisji Obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki towarzyszących poszczególnym emisjom Obligacji w ramach Programu.
Wartości oraz harmonogramy realizacji emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu uzależnione będą od aktualnych potrzeb kapitałowych Spółki oraz podmiotów od niej zależnych.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 3 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w formie uchwały zgodę na przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji o w/w parametrach i upoważniła Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji emisji Obligacji w ramach Programu.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, powzięła informację o podpisaniu z dniem 19 sierpnia 2021 r. przez konsorcjum ARGE Kernen Beinsteiner Straße, składające się z firm AH Aktiv-Haus GmbH z siedzibą w Stuttgarcie oraz WOLFF & MÜLLER Hoch-und Industrie-bau GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Modulares Wohnen z siedzibą w Stuttgarcie (Zamawiający, Konsorcjum) umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Kernen” w Kernen w Niemczech (Umowa).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2021 r. zawarł aneks (Aneks) z Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu (Hyundai, Generalny Wykonawca), działającą poprzez Hyundai Engineering Co., Ltd S.A. Oddział w Polsce, do kolejnej umowy o podwykonawstwo (Umowa), określającej zasady współpracy pomiędzy Hyundai a Emitentem przy realizacji wskazanego etapu prac w ramach innowacyjnego projektu „Polimery Police”, realizowanego przez Hyundai dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 lipca 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach inwestycji mieszkaniowej pn. „Osiedle Ursus Factory 6/7” przy ulicy E. Habicha w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest VICTORIA DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 2 lipca 2021 r. spółka zależna od Emitenta,Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 2 lipca 2021 r. spółka zależna od Emitenta,UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, powzięła informację o podpisaniu z dniem 29 czerwca 2021 r.przez Torgata 2 Sarpsborg AS z siedzibą w Jessheim w Norwegii (Zamawiający) umowy na realizację wtechnologii modułowej inwestycji pn. „Torggata 4” w Sarpsborg w Norwegii (Umowa).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. podpisał warunkową umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Korczaka w Katowicach (Umowa). Zamawiającym jest MDR Katowice 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „Viva Piast” zlokalizowanej przy ulicy Powstańców w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie (Umowa). Zamawiającym jest VICTORIA DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. informującego o zawarciu ze spółką Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu [Hyundai, Generalny Wykonawca] działającą poprzez Hyundai Engineering Co., Ltd S.A. Oddział w Polsce umowy o podwykonawstwo [Umowa] w przedmiocie realizacji robót wykończeniowych i konstrukcyjnych [Inwestycja] w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu Polimery Police, składającego się z instalacji PDH, instalacji PP, infrastruktury logistycznej PP wraz z instalacjami pomocniczymi, połączeniami międzyobiektowymi oraz terminala przeładunkowo-magazynowego” realizowanego przez Hyundai dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. [Projekt Polimery Police], Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. aneksu [Aneks] do Umowy.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 r. zawarł umowę na realizację w charakterze generalnego wykonawcy inwestycji drogowej pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 r. podpisał umowę na zaprojektowanie iwykonanie w systemie generalnego wykonawstwa zespołu mieszkaniowo – biurowo – usługowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest VICTORIA DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent), informuje, że w dniu 28 maja 2021 roku konsorcjum firm (Konsorcjum) w składzie Unibep PPP Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum) oraz Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Partner Konsorcjum) zawarło umowę z Gminą Małkinia Górna (Partner Publiczny) na realizację zadania pn. „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna w formule partnerstwa publiczno – prywatnego” (Umowa).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 24 maja 2021 r. procesu wstępnej analizy danych finansowych, realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Emitenta za 1 kwartał 2021 roku (Raport), została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za w/w okres.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 17 czerwca 2021 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 maja 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „Wola Gabriela” przy ulicy Jana Kazimierza/Karlińskiego w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest SOKRATESA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. dotyczącego wyboru oferty konsorcjum (Konsorcjum) w składzie PORR S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) oraz Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Partner Konsorcjum) w postępowaniu przetargowym, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 maja 2021 r. Konsorcjum zawarło umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, powzięła informację o podpisaniu w tym samym dniu przez Zamawiającego MM9 UTBYGGING AS z siedzibą w Trondheim w Norwegii (Zamawiający), datowanej na dzień 23 kwietnia 2021 r., umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Marie Michelets Veg 9” w Trondheim w Norwegii (Umowa).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego w Grupie Kapitałowej Unibep, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 r. zakończono proces w/w analiz, w oparciu o który podjęto decyzję o kontynuacji realizacji przyjętych założeń rozwoju biznesu modułowego w ramach Grupy Kapitałowej Unibep.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za 2020 rok. Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto Emitenta za 2020 rok w kwocie 9 471 190,20 zł, tj. 0,30 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez Emitenta) przeznaczona została na dywidendę dla akcjonariuszy, zaś pozostała część zysku netto za 2020 rok w kwocie 7 290 777,64 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Emitenta.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2021 r. podpisał umowę (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Sielawy w Poznaniu (Inwestycja). Zamawiającym jest spółka „Duże Naramowice – Projekt Echo – 111 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Kielcach, należąca do grupy kapitałowej Echo Investment (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 63/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej (Umowa Inwestycyjna) na wspólne przedsięwzięcie w zakresie realizacji kompleksu budynków wielorodzinnych w Warszawie w dzielnicy Ursus pod nazwą „Smart City” oraz informacji zamieszczanych w kolejnych raportach w tym zakresie, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. doszło do rozwiązania za porozumieniem stron Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Emitentem, spółką zależną od Emitenta Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie, a spółkami: CPD S.A. z siedzibą w Warszawie, Challange Eighteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Lakia Enterprise Ltd z siedzibą w Nikozji oraz Smart City Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 29 marca 2021 r. dotyczącego warunkowego przydziału inwestorom obligacji serii G w liczbie 500.000 szt. po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (Obligacje), pod warunkiem opłacenia przez nich Obligacji nie później niż w dniu 31 marca 2021 r., Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o opłaceniu 500.000 szt. Obligacji, a tym samym o emisji obligacji serii G z dniem 31 marca 2021 r.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 w sprawie zamknięcia dotychczasowego i ustanowienia nowego Programu Emisji Obligacji, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. ZarządSpółki, po przeprowadzeniu redukcji, powziął uchwałę o warunkowym przydziale inwestorom obligacji serii G w liczbie 500.000 szt. po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (Obligacje), pod warunkiem opłacenia przez nich Obligacji nie później niż w dniu 31 marca 2021 r. O opłaceniu obligacji serii G Emitent poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w przedmiocie zawarcia z Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Zamawiający) umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Brneńskiej w Poznaniu (Umowa), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 marca 2021 r. otrzymał od Zamawiającego pisemny nakaz rozpoczęcia robót, skutkiem czego Emitent jest uprawniony do rozpoczęcia prac objętych Umową.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 marca 2021 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Brneńskiej w Poznaniu. Zamawiającym jest Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 15 marca 2021 r. pomiędzy należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A. spółką UNI 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kupujący), a spółką komandytową z siedzibą w Gdańsku (Sprzedający) umowy nabycia dwóch nieruchomości położonych w Gdańsku w dzielnicy Piecki-Migowo (Nieruchomość).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 marca 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Pełczyńskiego w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 4 marca 2021 r. procesu wstępnej analizy danych finansowych, realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020 (Raport), została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za ww. okres.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podjęciu w dniu 3 marca 2021 r. uchwały w sprawie: i) zamknięcia dotychczasowego Programu Emisji Obligacji (przyjętego uchwałą Zarządu Spółki z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia Programu Emisji Obligacji oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z tego samego dnia w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji), w ramach którego, zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 11/2019, zostało wyemitowanych łącznie 340.000 obligacji serii F o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 34 mln zł, których wykup nastąpi w dniu 15 lutego 2022 r. oraz ii) ustanowienia nowego Programu Emisji Obligacji (Program).

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 marca 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Zamawiającym jest Matexi Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną w Warszawie przy ul. Grzybowskiej. W budynku o wysokości 17 kondygnacji nadziemnych znajdą się 232 lokale mieszkalne, 3 lokale usługowe, 1 lokal biurowy oraz 142 stanowiska parkingowe w garażu podziemnym. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 72,2 mln zł netto.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 1 marca 2021 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn.” Bjertnes” w miejscowości Nittedal koło Oslo w Norwegii (Umowa). Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie w technologii modułowej inwestycji, składającej się z 66 mieszkań zlokalizowanych w 3 budynkach (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 26 lutego 2021 r. pomiędzy, należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta, spółką LYKKE UDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (Kupujący) a osobami fizycznymi (Sprzedający) dwóch umów nabycia praw do sąsiadujących ze sobą nieruchomości, tj.: i) umowy nabycia udziału w nieruchomości gruntowej (Umowa 1) oraz ii) umowy przeniesienia własności nieruchomości gruntowej (Umowa 2), położonych w Warszawie w dzielnicy Mokotów.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 5 lutego 2021 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Sentrumsgården Buvika” w miejscowości Buvika k. Trondheim w Norwegii (Umowa).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 3 lutego 2021 r. powziął informację o tym, że dnia 2 lutego 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku [Zamawiający] dokonała wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: PORRS.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) oraz Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Partner Konsorcjum) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pod nazwą: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem) [Inwestycja].

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2021 r.

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2021 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2021 r.

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 20 kwietnia 2021 r.

- skonsolidowany raport roczny za 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 20 kwietnia 2021 r.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. dotyczącego wyboru oferty Konsorcjum z udziałem spółek z Grupy Kapitałowej Unibep w postępowaniu przetargowym, Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2021 r. Konsorcjum firm: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum), Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Partner Konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie (Partner Konsorcjum) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski – Haćki” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 r. podpisał umowę przedwstępną (Umowa Przedwstępna) z firmą deweloperską z siedzibą we Lwowie (Zamawiający), której przedmiotem jest uzgodnienie podstawowych warunków docelowej umowy o roboty budowlane (Umowa), w ramach której Emitent miałby zrealizować w systemie „pod klucz” kompleks biurowców wraz z centrum handlowo – rozrywkowym we Lwowie (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 22 stycznia 2021 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Coopera IDEA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie [Coopera, Kredytobiorca], w której wspólnikami są Unidevelopment S.A. [Komandytariusz] oraz IDEA Sp. z o.o. [Komplementariusz] zawarła z PKO Bank Polski S.A. [Bank] umowę kredytową, na mocy której Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu inwestorskiego w kwocie 53,7 mln zł [Kredyt Inwestorski] oraz umowę kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 5,0 mln zł [Kredyt VAT].

Załączniki:

W nawiązaniu do informacji nt. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów [Program Motywacyjny], o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2020 z 15 czerwca 2020 roku oraz informacji nt. uchwalenia regulaminu Programu Motywacyjnego zamieszczonych w raporcie za III kwartał 2020 roku, Zarząd Unibep S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała o realizacji Programu Motywacyjnego na bieżący rok obrotowy, w szczególności: ustalając kryteria przydziału akcji, przyjmując listę uczestników Programu Motywacyjnego oraz ustalając cenę sprzedaży akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

Załączniki:

Unia europejska