Relacje inwestorskie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zawarcia z Triniti Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Grodnie (Zamawiający) umowy (Umowa) na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś oraz raportu bieżącego nr 39/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. dotyczącego rozpoczęcia części prac w ramach ww. kontraktu, Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż powziął informację o zawarciu przez Zamawiającego w dniu 14 grudnia 2016 r. umowy kredytowej dotyczącej finansowania realizacji inwestycji objętej Umową – zgodnie z uzyskaną informacją kredyt został udzielony przez bank polski z ubezpieczeniem KUKE S.A. O spełnieniu warunków technicznych uruchomienia kredytu i wejściu Umowy w życie Emitent poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2016 r. podpisał z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Selvaag Bolig dwie odrębne umowy na realizację budynków w technologii modułowej w ramach projektu pn. Bispelua Hus A-H w miejscowości Oslo w Norwegii (Umowa I) oraz projektu pn. Lørenskog Stasjonsby B1 -8 Unnarennet w miejscowości Lørenskog Norwegii (Umowa II).

Załączniki:

Grupy Ochnik umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Dzielnej/Pawiej w Warszawie, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 2 listopada 2016 r. podpisał kolejną umowę z podmiotem z Grupy Ochnik rozszerzając tym samym współpracę w obszarze wykonawstwa robót budowlanych na rzecz ww. Grupy o realizację kolejnego projektu budowlanego.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 23 września 2016 r. powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę umowy na realizację budynku w technologii modułowej w ramach inwestycji pod nazwą „Dockside bygg D” w miejscowości Tønsberg w Norwegii (Umowa). Zamawiającym jest Selvaag Bolig Vestfold AS, z siedzibą w Tønsberg w Norwegii (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15 września 2016 r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka Unibalaton Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Unibalaton), w której jedynym wspólnikiem jest UNIDEVELOPMENT S.A. zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) umowę kredytową, na mocy której Bank udzielił Spółce Unibalaton nieodnawialnego kredytu budowlanego w maksymalnej wysokości 31,82 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz rewolwingowego kredytu VAT w wysokości 2 mln zł (Kredyt VAT).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2016, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 września 2016 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego budynku mieszkaniowego przy ulicy Jana Kazimierza na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie (Umowa).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 31 maja 2016 r. Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. wpłynęło do Emitenta od strony zamawiającej, tj. Linaria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oświadczenie aktywujące Umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkaniowego zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Cybernetyki i tym samym w w/w dacie Umowa weszła w życie.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 59/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Zarząd UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje o ziszczeniu się okoliczności przewidzianej w Umowie, od której strony Umowy uzależniły możliwość dokonania korekty ceny nabycia Nieruchomości.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2016 r. wpłynęło do Emitenta pisemne zawiadomienie od strony zamawiającej tj. Kamala Sp. z o.o. o wejściu w życie z dniem 24 sierpnia 2016 r. umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa dotyczącej realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej (Umowa Budowlana)..

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016 w sprawie zawarcia przez spółkę zależną Unibep S.A. (Emitenta) umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej w Warszawie, Emitent informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2016 r. zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Umowa).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2016 r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka celowa Szczęśliwicka Sp. z o.o. (Spółka Szczęśliwicka) zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) umowę kredytową (Umowa), na mocy, której Bank udzielił Spółce Szczęśliwicka nieodnawialnego kredytu budowlanego w maksymalnej wysokości ok. 89 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz rewolwingowego kredytu VAT w maksymalnej wysokości 5 mln zł (Kredyt VAT).

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2016 r. spółka zależna od Emitenta Budrex-Kobi Sp. z o.o. (Podwykonawca) zawarła z Polaqua Sp. z o.o. (Wykonawca) aneks (Aneks) do umowy z dnia 19 kwietnia 2016 r. (Umowa) na wykonanie w charakterze podwykonawcy robót budowlanych, na mocy którego rozszerzono zakres prac powierzonych Podwykonawcy. W związku ze zwiększeniem zakresu prac zwiększeniu uległo - z kwoty ok. 15 mln zł netto do ok. 25 mln zł netto, tj. ok. 30 mln zł brutto - wynagrodzenie (Wynagrodzenie) z tytułu realizacji Umowy.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 lipca 2016 r. podpisał dwie umowy tj. odpowiednio umowę o roboty budowalne w systemie generalnego wykonawstwa (Umowa Budowlana) oraz umowę o współpracy (Umowa o Współpracy) dotyczące realizacji inwestycji budowalnej pod nazwą „Fort Służew” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej (Inwestycja).Zamawiającym jest podmiot z Grupy Turret Development tj. Kamala sp. z o.o. (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w wyniku ewidentnej omyłki edytorskiej w treści raportu bieżącego nr 27/2016 pominięta została informacja nt. wynagrodzenia przysługującego Emitentowi z tytułu wykonania umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego przy ulicy Pereca w Warszawie (Umowa). Mając powyższe na uwadze Spółka uzupełnia ww. raport bieżący wskazując, iż wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi 32,0 mln zł netto.

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 2 czerwca 2016 r. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Unibep S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., badania sprawozdania finansowego Unibep S.A. za rok 2016 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za rok 2016. Wybranym podmiotem jest firma PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1 b.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016 w sprawie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. (Emitent) w dniu 18 maja 2016 r. (ZWZ) Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu uzupełnienie informacji dotyczących uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w zakresie informacji nt. liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” w odniesieniu do każdej z uchwał. Emitent przypomina, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 maja 2016 r. zawarta została pomiędzy Emitentem, spółką pośrednio zależną Unigo sp. z o.o. (Unigo) a Bankiem PEKAO S.A. (Bank) umowa warunkowego poręczenia (Umowa Poręczenia) na mocy, której Emitent udzielił nieodwołalnie poręczenia za zobowiązania Unigo wynikające z zawartej w lutym 2016 r. przez ten podmiot umowy na mocy, której Bank udzielił Unigo kredytu zł z terminem spłaty do czerwca 2018 r. (Kredyt). O zawarciu umowy kredytowej przez Unigo informowano m.in. w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2016 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 12 maja 2016 r.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 maja 2016 r. podpisał umowę (Umowa) na realizację jako podwykonawca rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,5 do km 562+542,07 (Inwestycja).

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 maja 2016 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku magazynowego z częścią produkcyjną i biurowo – administracyjną przy ul. Myśliwskiej 18 w Białymstoku wraz z budową zjazdu z ul. Kuronia (Inwestycja). Inwestorem jest Rosti Bianor Sp. z o.o.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 Maja 2016 r. powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę datowanej na dzień 4 Maja 2016 r. umowy na realizację w technologii modułowej budynku w ramach inwestycji pod nazwą „Dockside bygg C” w miejscowości Tønsberg w Norwegii.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 maja 2016 r. pomiędzy spółkami zależnymi Unidevelopment. (Sprzedający), UNIDE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (UNIDE FIZ) i Wola House sp. z o.o. (Wola House) a MURAPOL Projekt sp. z o.o. PP sp. k. (Kupujący) zawarta została umowa sprzedaży wszystkich udziałów Wola House (Umowa) wraz z subrogacją zobowiązań spółki Wola House.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 18 maja 2016 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zawarcia przez spółkę Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka z Grupy Kapitałowej UNIBEP) ze spółką Polpain-Putka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (Polpain-Putka) umowy o realizację wspólnego przedsięwzięcia (Umowa) na nieruchomościach z przeznaczeniem na realizację osiedli przy ul Przeworskiej w Warszawie (Inwestycja), Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 8 kwietnia 2016 r. pomiędzy Unidevelopment S.A. a Polpain-Putka oraz dwiema jednostkami powiązanymi z tym podmiotem porozumienia (Porozumienie), na mocy którego Umowa uległa rozwiązaniu w ww. dacie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 marca 2016 roku podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Jana Kazimierza na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest Dantex - Waryński III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (spółka celowa utworzona przez grupy kapitałowe Dantex i Waryński).

Załączniki:

Działając zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 9/2016 z dnia 15 marca 2016 roku dotyczącym informacji nt. zawarcia przez Spółkę dwóch umów na realizację zespołów mieszkaniowych w Warszawie wystąpiły pomyłki redakcyjne w dacie zawarcia umów oraz w numerze raportu. Pomyłki polegały na błędnym wskazaniu odpowiednio daty zawarcia umów oraz numeru raportu bieżącego.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2015 z 9 października 2015 r. w sprawie zawarcia umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa, Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 21 marca 2016 r. ze spółką Smart City (Zamawiający) aneksu (Aneks) do umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa (Umowa) w szczególności na mocy, którego Zamawiający zlecił UNIBEP S.A. realizację drugiego etapu budowy osiedla mieszkaniowego pod nazwą URSA – Smart City (Inwestycja).

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 marca 2015 r. podpisał dwie umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołów mieszkaniowych w Warszawie. Zamawiającym w przypadku obu zawartych umów jest Spółka Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2015 z 30 czerwca 2015 r. w sprawie zawarcia z Okam Incity sp. z o.o. S.K.A. umowy na realizację budynku mieszkalnego przy ul. Siedmiogrodzkiej w Warszawie (Inwestycja) Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje o zawarciu kompletu dokumentów na mocy, których w dniu 9 marca 2016 r. nastąpiła zmiana podmiotu zamawiającego dla Inwestycji.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 lutego 2016r. konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure S.A. (dawniej Bilfinger Infrastructure S.A.) z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) oraz Emitent (Partner Konsorcjum) podpisało umowę na wykonanie inwestycji (Inwestycja) „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek 1b – węzeł „Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km” (Umowa).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 stycznia 2016 r. wpłynęło do Emitenta datowane na dzień 7 stycznia 2016 r. oświadczenie Zamawiającego, tj. spółki W33 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (należącej do grupy kapitałowej Okam Capital) o zleceniu Emitentowi rozpoczęcia robót dotyczących realizacji budynku mieszkalnego przy ul. Woronicza w Warszawie.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, iż spółka zależna od Emitenta, tj. Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie („Unidevelopment”) w dniu 5 stycznia 2016 roku zawarła ze spółką Monday Development S.A. z siedzibą w Poznaniu (Monday Development) umowę objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C, na mocy której Unidevelopment S.A.objęła 10.000.000 akcji zwykłych serii C w podwyższonym kapitale zakładowym Monday Development o wartości nominalnej 0,14 zł każda akcja. 

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2014 r. w sprawie zawarcia umowy dotyczącej inwestycji mieszkaniowo–usługowej w mieście Kobyłka k. Warszawy („Umowa”), Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że na mocy zawartego w dniu 23 grudnia 2015 r. aneksu do Umowy do konsorcjum utworzonego w związku z realizacją ww. inwestycji przystąpiła spółka TECHNOBETON Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 roku spółka pośrednio zależna od Emitenta tj. Szczęśliwicka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kupujący) nabyła od spółki Orbis S.A. siedzibą w Warszawie (Sprzedający), prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 1,0016 ha, położonej w Warszawie w Dzielnicy Ochota przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 16 i 16A wraz z własnością posadowionych na tym gruncie budynku oraz infrastruktury (Nieruchomość).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 r. wpłynęło do Emitenta zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Emitenta, w którym osoba ta poinformowała o zbyciu przez osobę blisko z nią związaną łącznie 200.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. w ramach następujących transakcji sesyjnych zwykłych dokonanych na GPW.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 listopada 2015 r. powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę datowanej na dzień 14 listopada 2015 r. umowy na realizację w technologii modułowej dwóch budynków w ramach inwestycji pod nazwą Lyngheimåsen 2 w miejscowości Mo i Rana w Norwegii (Inwestycja, Umowa).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 63/2014 oraz 8/2015 w sprawie utworzenia przez spółki z grup kapitałowych UNIBEP S.A. i CPD S.A. wspólnego przedsiębiorcy Smart City sp. z o.o. sp. k. (Smart City, Zamawiający) celem realizacji inwestycji deweloperskiej w dzielnicy Ursus, Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 8 października 2015 r. z Smart City umowy o wykonanie robót budowlanych w  systemie generalnego wykonawstwa (Umowa).

Załączniki:

Zarząd Spółki Unibep S.A. (Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 10 września 2015 r. otrzymał pierwsza zaliczkę na poczet ceny za nieruchomość stanowiącą przedmiot przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej (Umowa) w dniu 2 lipca 2015 r. pomiędzy spółką z grupy kapitałowej Emitenta, tj. spółką CZARNIECKIEGO MONDAY PALACZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (Sprzedający) i spółką FSMNW Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Kupujący). Ujawnienie informacji dotyczącej zawarcia Umowy zostało opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (...), z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 11 sierpnia 2015 r. podpisał umowę podwykonawstwa robót budowalnych w ramach inwestycji rozbudowa drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 do km 615+960,85, realizowanej w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (Umowa).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 lipca 2015 r. podpisał ze Spółdzielnią Mleczarską Mlekovita (Zamawiający) umowę na realizację w Wysokiem Mazowieckiem w systemie generalnego wykonawstwa fabryki proszków mlecznych Mlekovita 3 wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną wraz z dostawą części urządzeń.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2015 z 8 lipca 2015 r. w sprawie zawarcia umowy (Umowa) na realizację Galerii Północnej w Warszawie (Inwestycja) Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 lipca 2015 r. spółce Centrum Światowida Sp. z o.o. (Zamawiający) udzielone zostały dwie bankowe gwarancje należytego wykonania Inwestycji, każda o wartości 3,67 mln EUR. Łączna wartość udzielonych gwarancji wynosi 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu realizacji Umowy tj. ok. 7,3 mln EUR.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2015 z 9 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru oferty UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) do realizacji Galerii Północnej w Warszawie (Inwestycja) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 8 lipca 2015 r. powziął informację o akceptacji oferty Spółki na realizację Inwestycji przez Radę Nadzorczą Zamawiającego jak również związku z ustaleniem w tym dniu szczegółowych warunków realizacji Inwestycji zawarta została umowa o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum usługowo - handlowo - rozrywkowego wraz z parkingiem wielopoziomowym i infrastrukturą o nazwie „Galeria Północna”, zlokalizowanego przy ul. Światowida w Warszawie w dzielnicy Białołęka.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zawarcia przez UNIBEP S.A.(Emitent, Spółka) umowy na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś (Umowa) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 lipca 2015 r. podpisał z Zamawiającym tj. Triniti Invest Sp. z o.o. aneks do Umowy na mocy, którego ustalono wejście w życie z dniem 7 lipca 2015 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 6 lipca 2015 r. do Spółki Emitenta wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Emitenta, w którym osoba ta poinformowała o zbyciu przez siebie w dniu 30.06.2015 – 2 987 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 34 614,70 zł (tj. ok. 11,59 zł/akcja).

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30.06.2015 UNIBEP S.A. oraz Zamawiający, tj. OOO MPF Złote Klucze z siedzibą w Tiumeniu (Rosja) rozwiązali w drodze porozumienia stron umowę na realizację kompleksu biurowo-apartamentowego w mieście Tiumeń w Rosji, zawartą dnia 28.04.2014 r.

Załączniki:

Unia europejska