W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ustanowienia Programu Emisji Obligacji, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22 listopada 2021 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę o warunkowym przydziale inwestorom trzyletnich obligacji serii H w liczbie 500 570 szt. po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (Obligacje), pod warunkiem opłacenia przez nich Obligacji nie później niż w dniu 24 listopada 2021 r.

Załączniki: