OGŁOSZENIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI UNIBEP S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim i adresem ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231271)

Niniejsze ogłoszenie („Ogłoszenie”) dotyczące zaproszenia do składania Ofert Sprzedaży akcji spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim („Spółka”) zostało opublikowane w dniu 15 maja 2019 r. w związku z Uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A., zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A. („Uchwały”), Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na dokonanie czynności mających na celu przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki oraz Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki.

 

W imieniu UNIBEP S.A.:

Leszek Marek Gołąbiecki – Prezes Zarządu

Sławomir Kiszycki – Wiceprezes Zarządu

 

W imieniu Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie:

Anna Kucharska – Pełnomocnik

Małgorzata Jachymek – Pełnomocnik

 

Załączniki: