Oferta Zakupu Akcji Spółki UNIBEP S.A.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O OFERCIE

Niniejsza Oferta zakupu akcji (zwanej dalej „Ofertą”) spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, (zwanej dalej „Spółką”) jest ogłaszana na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.

Przedmiotem Oferty zakupu są zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela oznaczone kodem PLUNBEP00015 („Akcje”), które Spółka zamierza nabyć w celu ich umorzenia.

Niniejsza Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zmianami). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Niniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 380). Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszej Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy.

Oferty nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, akcjonariusze Spółki powinni skorzystać z porady podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie inwestycji oraz przepisów prawnych i podatkowych.  

Tekst niniejszej Oferty został w dniu jej ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst Oferty jest również dostępny na stronie internetowej Spółki :  http://unibep.pl/relacje-inwestorskie.html oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA  http://bossa.pl/analizy/zakup/.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania Ofert Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać  w Placówkach Domu Maklerskiego wymienionych w pkt. XII Oferty lub telefonicznie  pod numerami  (22) 50 43 342, (22) 50 43 343, (22) 50 43 345.