Leszek Marek Gołąbiecki

Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu
Unibep SA

Urodzony w 1969 roku. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, posiada tytuł mgr inż. budownictwa. Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną, przeszedł wszystkie szczeble kariery — od kierownika kontraktu do dyrektora ds. budownictwa i wiceprezesa zarządu Unibep SA. Pracował w Budimex–Unibud SA, Budimex Dromex SA. W 2005 roku rozpoczął pracę w spółce Unibep z Bielska Podlaskiego.

W czerwcu 2014 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jest także członkiem rad nadzorczych w spółkach: Unidevelopment SA oraz Budrex–Kobi Sp. z o.o.

pdfZakres odpowiedzialności

SK 400x400

Sławomir Kiszycki Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Finansowy

Urodzony w 1973 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe MBA przy Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, był słuchaczem studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W latach 1998–2006 pracował w branży bankowej. W pionie finansowym Unibep SA od maja 2009 roku. Z dniem 1 września 2011 roku powierzono mu stanowisko menedżerskie — został zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, a z dniem 1 lipca 2012 roku objął stanowisko Dyrektora Finansowego. Od czerwca 2014 roku piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA.

Jest członkiem rady nadzorczej Monday Development SA, pełni funkcję prokurenta w Budrex-Kobi Sp. z o.o. oraz jest zastępcą członka Rady Dyrektorów w Seljedalen AS.

pdfZakres odpowiedzialności

KM 400x400

Krzysztof Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Budownictwa Kubaturowego

Ukończył wydział Inżynierii Lądowej, kierunek konstrukcyjno - budowlany (inżynier budowlany) na Politechnice Warszawskiej. W 2002 roku zdobył uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń.

W latach 1998 - 2002 współpracował ze spółką RAM Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcje m.in. kierownika budowy oraz dyrektora ds. produkcji. W latach 2002 – 2016 związany zawodowo z Grupą Turret Development, gdzie zajmował m.in. stanowisko project managera, kierownika budowy i dyrektora technicznego oraz brał udział w przygotowaniu i realizacji dużych inwestycji deweloperskich. W okresie VII 2016 – II 2017 w Grupie Home Invest na stanowisku dyrektor ds. inwestycji.

Z Grupą Unibep związany od IV 2017, r., jako dyrektor rynku w Unidevelopment SA, gdzie do jego obowiązków należało m.in. przygotowanie koncepcji inwestycji Nowy Wacyn w Radomiu. Od 1 maja 2018 członek zarządu i dyrektor budownictwa.

pdfZakres odpowiedzialności


Jan MikołuszkoPrzewodniczący Rady Nadzorczej
Beata Maria SkowrońskaWiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wojciech Jacek StajkowskiCzłonek Rady Nadzorczej
Jarosław Mariusz BełdowskiCzłonek Rady Nadzorczej
Michał KołosowskiCzłonek Rady Nadzorczej
Paweł MarkowskiCzłonek Rady Nadzorczej
Dariusz Marian KacprzykCzłonek Rady Nadzorczej

W myśl zasad opisanych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiących załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r., a w szczególności część II, punkt 11, oraz część III punkt 2, Zarząd Unibep SA informuje, iż Pan Wojciech Stajkowski jest mężem Pani Zofii Iwony Stajkowskiej dysponującej akcjami reprezentującymi więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Unibep SA. Pan Jan Mikołuszko jest mężem Pani Zofii Mikołuszko dysponującej akcjami reprezentującymi więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Unibep SA. Pani Beata Maria Skowrońska jest akcjonariuszem Emitenta i dysponuje więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Unibep SA. Zarząd Unibep SA. zgodnie z zasadą opisaną w części III, punkt 6, informuje, iż wymóg niezależności Członka Rady Nadzorczej spełniają: Pan Michał Kołosowski, Pan Paweł Markowski, Dariusz Marian Kacprzyk oraz Pan Jarosław Bełdowski.