Skonsolidowane wyniki Grupy UNIBEP (mln PLN)

Rok

2016

2015

2014

2013

2012

Przychody netto 1242,9 1 242,9 1 079,7 920,5 837,8
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33,3 23,5 25,1 28,1 20,2
Zysk (strata) brutto 41,1 29,3  27,6  23,1 15,4
Zysk (strata) netto 31,9 23,3 20,9 16,2 16,8
Aktywa razem 1 069,6 766,7 666,6 554,1 579,8
Zobowiązania długoterminowe 182,2 115,5 89,2 74,6 61,6
Zobowiązania krótkoterminowe 651,5 434,0 374,4 298,6 346,3
Kapitał własny 235,9 217,2 203,0 185,8 171,9
Liczba akcji [szt.] 35 070 634 35 070 634 35 070 634 34 420 164 34 021 684
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [PLN] - 0,17 0,15 0,12 0,12

Wybrane wskaźniki [%]

Rok

2016

2015

2014

2013

2012

Rentowność netto (ROS) 2,55 1,87 1,94 1,76 1,99
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,80 0,72 0,70 0,66 0,7
Wskaźnik płynności bieżącej 1,30 1,28 1,32 1,39 1,36 
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 2,98 3,04 3,10 2,90 2,9

 Zasady wyliczania wskaźników:

rentowność netto (ROS) = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu
wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe )/pasywa ogółem
wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące
wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne/zobowiązania bieżące
rentowność na aktywach = zysk netto/aktywa ogółem