Skonsolidowane wyniki Grupy UNIBEP (mln PLN)

Rok

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Przychody netto 1 658,6 1 629,3 1 249,2 1 242,9 1 079,7 920,5
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34,8 23,6 33,3 23,5 25,1 28,1
Zysk (strata) brutto 37,4 40,9 41,1 29,3 27,6 23,1
Zysk (strata) netto 27,6 26,6 31,9 23,3 20,9 16,2
Aktywa razem 956,2 1 002,6 1 069,6 766,7 666,6 554,1
Zobowiązania długoterminowe 150,0 118,1 182,2 115,5 89,2 74,6
Zobowiązania krótkoterminowe 542,5 626,9 651,5 434,0 374,4 298,6
Kapitał własny 263,6 257,6 235,9 217,2 203,0 185,8
Liczba akcji [szt.] 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634 34 420 164
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
na jedną akcję [PLN]
0,22  0,20 0,20 0,17 0,15 0,12

Wybrane wskaźniki [%]

Rok

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Rentowność netto (ROS) 1,66 1,63 2,55 1,87 1,94 1,76
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,72 0,74 0,80 0,72 0,70 0,66
Wskaźnik płynności bieżącej 1,35 1,25 1,30 1,28 1,32 1,39
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 2,88  2,65 2,98 3,04 3,10 2,90

 Zasady wyliczania wskaźników:

rentowność netto (ROS) = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu
wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe )/pasywa ogółem
wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące
wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne/zobowiązania bieżące
rentowność na aktywach = zysk netto/aktywa ogółem