W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. dotyczącego warunkowego przydziałuW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. dotyczącego warunkowego przydziałuinwestorom obligacji serii H w liczbie 500.570 szt. po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej wynoszącej100 zł (Obligacje), pod warunkiem opłacenia przez nich Obligacji nie później niż w dniu 24 listopada 2021 r.,Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o opłaceniu 500.570 szt. Obligacji, a tym samym o emisji obligacjiserii H z dniem 24 listopada 2021 r.

Załączniki: