Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Beaty Marii Skowrońskiej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.