Relacje inwestorskie

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 4 września 2020 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach inwestycji mieszkaniowej pn. „Viva Piast”, zlokalizowanej przy ulicy Powstańców w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie (Umowa). Zamawiającym jest VICTORIA DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 3 września 2020 roku, w ślad za publikacją w raporcie zaI półrocze 2020 roku informacji nt. działalności prowadzonej w I półroczu 2020 roku oraz otoczenia biznesowego dla poszczególnych biznesów Grupy Kapitałowej Unibep, Rada Nadzorcza Unibep S.A. wydała Zarządowi Spółki kierunkową rekomendację w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego w Grupie Kapitałowej Unibep.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 2 września 2020 r. umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa pomiędzy ulicami Silnikową, Herbu Oksza i Quo Vadisw Warszawie (Umowa) w ramach projektu pn. URSA SKY (Inwestycja). Inwestycja stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji wraz z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD (Grupa CPD) kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 września 2020 r. zawarł umowę na realizację wvcharakterze generalnego wykonawcy inwestycji drogowej pn. „Realizacja drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno – Olszyny” (Inwestycja). Zamawiającym jest Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 informującego o zawarciu przez konsorcjum firm (Konsorcjum) UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum, Emitent, Spółka) oraz Most Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) z Województwem Podlaskim - Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Zamawiający) umowy (Umowa) na wykonanie inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości” (Inwestycja), raportu bieżącego nr 14/2018 w przedmiocie odstąpienia od Umowy przez Konsorcjum z udziałem Emitenta oraz raportu bieżącego nr 20/2018 informującego o złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a także w nawiązaniu do informacji nt. zdarzeń dotyczących sporu pomiędzy Konsorcjum a Zamawiającym prezentowanych na gruncie kolejnych raportów okresowych za okresy sprawozdawcze w latach 2018 – 2019, w tym w szczególności w raportach rocznych za 2018 i 2019 r., Zarząd UNIBEP S.A. informuje o powzięciu w dniu 14 sierpnia 2020 r. wiadomości o złożeniu przez Zamawiającego do właściwego sądu, pisma procesowego stanowiącego rozszerzenie powództwa, w ramach którego Zamawiający domaga się od Emitenta zapłaty kwoty kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy wwysokości ok. 8,3 mln zł, o żądanie zasądzenia na rzecz Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego przewyższającego, zdaniem Zamawiającego, wartość w/w kary umownej, tj. kwoty ok. 104 mln zł. Na moment sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent oczekuje na doręczenie powyższego pisma procesowego przez Sąd.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z HI Poborzańska II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Zamawiający) na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Poborzańskiej (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. otrzymał od Zamawiającego pisemne polecenie rozpoczęcia realizacji robót objętych Umową, zgodnie z którym dzień rozpoczęcia prac budowlanych określony został na 16 września 2020 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 22 lipca 2020 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Wykonawca), umowy (Umowa) na realizację budynków modułowych na rzecz konsorcjum firm AH Aktiv-Haus GmbH z siedzibą w Stuttgarcie oraz Wolff & Müller Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG z siedzibą w Stuttgarcie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 lipca 2020 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 lipca 2020r. rejestracji zmian Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3 – 6 w §12, dodanie ust. 4 w §31 oraz zmianę §19, §22 ust. 2 i §32 ust. 1.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z 15 maja 2019 r. dotyczącego umowy (Umowa) zawartej ze Służbą Drogową w Obwodzie Lwowskim (Zamawiający) na realizację inwestycji drogowej na Ukrainie Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 9 lipca 2020 r. Strony zawarły porozumienie w przedmiocie rozwiązania w/w Umowy.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2019 w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z RDM Management Konstancin I sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na realizację galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna, a także raportów bieżących nr 46/2019 oraz nr 11/2020 dotyczących wydłużenia terminu na spełnienie warunku wejścia Umowy w życie w, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że z dniem 30 czerwca 2020 r. bezskutecznie upłynął uzgodniony termin na przekazanie Emitentowi przez Zamawiającego oświadczenia banku finansującego Zamawiającego o spełnieniu warunków uruchomienia kredytu udzielanego na realizację Inwestycji wraz z dokumentem Term Sheet w zakresie przyznanego kredytu, w następstwie czego Umowa wygasła.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku Fama Development Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) zawarła z Getin Noble Bank S.A. (Bank) umowę kredytu inwestycyjnego (Umowa) na podstawie której Bank udzieli kredytu do kwoty 70 mln zł na częściowe finansowanie i refinansowanie kosztów brutto Inwestycji.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach projektu pn.: „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik (CNK). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych.”

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 23 marca 2018 r. informującego o zawarciu z Państwową Służbą Fiskalną Ukrainy (Zamawiający) warunkowej umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej (Umowa) oraz raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. dotyczącego wejścia w życie Umowy, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2020 r. zawarł aneks do Umowy (Aneks), na mocy którego okres realizacji prac budowlanych uległ wydłużeniu o 12 miesięcy, w związku z czym zakończenie wszystkich prac nastąpi w I kwartale 2023 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. podjęło uchwały w przedmiocie wyboru z tym samym dniem Rady Nadzorczej Emitenta na nową, wspólną 3 – letnią kadencję w składzie:

1. Jan Mikołuszko – Członek Rady Nadzorczej

2. Beata Maria Skowrońska – Członek Rady Nadzorczej

3. Wojciech Jacek Stajkowski – Członek Rady Nadzorczej

4. Paweł Markowski – Członek Rady Nadzorczej

5. Jarosław Bełdowski – Członek Rady Nadzorczej

6. Michał Kołosowski – Członek Rady Nadzorczej

7. Dariusz Marian Kacprzyk – Członek Rady Nadzorczej

Załączniki:

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Beaty Marii Skowrońskiej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w przedmiocie zawarcia z Fama Development Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) warunkowej umowy (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 2 czerwca 2020 r. aneksu do Umowy (Aneks), na mocy którego z Umowy wykreślono zapisy warunkujące wejście w życie Umowy od podpisania przez Zamawiającego umowy kredytu na finansowanie Inwestycji oraz uzgodniono, iż wejście w życie Umowy następuje z dniem podpisania Aneksu.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 r. zawarł umowę ramową (UmowaRamowa) dotyczącą realizacji Programu budowy mieszkań „Allmänyttans Kombohus” na terenie Szwecji(Program). Zamawiającym jest Sveriges Allmännytta AB (fd SABO) z siedzibą w Sztokholmie (Zamawiający). Umowa Ramowa przewiduje możliwość zlecenia Emitentowi w trybie odrębnych zamówień czynności związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem pod klucz standardowych budynków mieszkalnych w technologii modułowej w ramach programu budowy mieszkań „Allmänyttans Kombohus” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 maja 2020 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego. Zamawiającym jest Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny w Białymstoku (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Spółki, w dniu 14 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała następujące osoby w skład Zarządu VI kadencji, trwającej 3 lata oraz rozpoczynającej się z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2020: Skład zarządu:Pan Leszek Marek Gołąbiecki - Prezes Zarządu, Pan Sławomir Kiszycki - Wiceprezes Zarządu, Pan Krzysztof Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 maja 2020 r. spółka zależna od Emitenta, Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Podwykonawca), zawarła z MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. z siedzibą w Krakowie (Generalny Wykonawca) umowę podwykonawczą (Umowa) na kompleksowe wykonanie obiektów mostowych w ramach inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: Węzeł „Łomża Południe” (z Węzłem) – Węzeł „Łomża Zachód” (bez Węzła), na długości około 7,186 km [S61] + DK 63[GP] 8,907 km” (Inwestycja). Podmiotem zamawiającym dla ww. projektu jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez GDDKiA Oddział w Białymstoku (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zawarcia umowy na realizację etapu C inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szwedzkiej w Warszawie (Inwestycja) Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. powziął informację o rezygnacji przez Szwedzka C Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) ze zlecenia rozpoczęcia robót budowlanych w ramach Inwestycji, skutkiem czego z przedmiotowa umowa uległa rozwiązaniu.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2020 r. spółka zależna od Emitenta, Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Podwykonawca) powzięła informację o podpisaniu przez PORR S.A., działającą jako lider konsorcjum w składzie: PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, PORR Bau GmbH z siedzibą w Wiedniu oraz UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Generalny Wykonawca) datowanej na dzień 15 kwietnia 2020 r. umowy podwykonawczej (Umowa) na realizację robót budowlanych polegających na kompleksowym wykonaniu obiektów mostowych w ramach inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – Węzeł Ełk Południe” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa rozbudowy zakładu mleczarskiego w Wysokiem Mazowieckiem (Umowa). Zamawiającym jest Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 9 kwietnia 2020 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu (Umowa). Zamawiającym jest spółka pośrednio zależna od Emitenta, Fama Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, w której udziały ma Unidevelopment S.A. (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2019 w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z RDM Management Konstancin I sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na realizację galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna oraz do raportu bieżącego nr 46/2019 informującego o zawarciu aneksu nr 1 do Umowy, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 marca 2020 r. podpisał aneks nr 2 do Umowy (Aneks), mocą którego Strony ponownie zmodyfikowały treść warunku wejścia Umowy w życie.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 marca 2020 r. otrzymał zawiadomienie od Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (NN OFE) reprezentowany przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne (NN PTE) o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki w związku ze skupem akcji własnych zrealizowanym przez Emitenta w dniu 27 lutego 2020 r. (Transakcja), w efekcie którego NN OFE zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów w UNIBEP S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd Unibep S.A. uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, Zarząd UNIBEP S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje o nabyciu przez Spółkę w dniu 27 lutego 2020 r. w ramach przeprowadzonego skupu 1.500.000 akcji własnych („Akcje Własne”).

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 18 lutego 2020 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy (Umowa) na realizację I etapu inwestycji hotelowej w technologii modułowej w Olszówce w gminie Mszczonów.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 6 lutego 2020 r. procesu wstępnej analizy danych finansowych, realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019 (Raport), została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za ww. okres.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2020 w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą Unibep SA zgody na dokonanie czynności mających na celu przeprowadzenie skupu akcji własnych, Zarząd Unibep SA (Spółka, Emitent) informuje, że działając na podstawie uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP SA, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r., a także na podstawie ww. zgody Rady Nadzorczej Spółki, podjął w dniu 4 lutego 2020 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych (Akcje Własne).

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 3 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §1 ust. 12 uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia Programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r. (dalej łącznie jako Uchwała) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności mających na celu przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki (Akcje Własne).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości położonej w dzielnicy Bemowo w Warszawie, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 15 stycznia 2020 r. pomiędzy spółką zależną od Emitenta, Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie (Kupujący), a osobą fizyczną (Sprzedający), umowy nabycia nieruchomości położonej w dzielnicy Bemowo w Warszawie (Nieruchomość).

Załączniki:

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Pana Wojciecha Jacka Stajkowskiego oraz Pani Bożenny Anny Lachockiej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, których treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zawarcia z ukraińską spółką Nikolsky SEC LLC z siedzibą w Charkowie (Zamawiający) warunkowej umowy (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji polegającej na wykonaniu „pod klucz” wielofunkcyjnego kompleksu handlowo-usługowego w Charkowie na Ukrainie (Inwestycja), Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2019 r. otrzymał pisemne potwierdzenie Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.(Bank) z informacją o wejściu w życie umowy kredytu zawartej pomiędzy Bankiem a Zamawiającym z dniem 19 grudnia 2019 r. W konsekwencji powyższego, w dniu dzisiejszym Umowa weszła w życie.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. zawarł umowę (Umowa) o roboty budowlane na realizację w charakterze podwykonawcy robót budowlanych polegających na budowie dwóch garaży w stanie surowym w ramach zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby czołgów LEOPARD” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa I etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „Wola Gabriela” przy ulicy Jana Kazimierza/Karlińskiego w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest SOKRATESA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r. podpisał umowę (Umowa) na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa obiektu sportowo – rekreacyjnego „FOKLuchiny” systemie „pod klucz” w Mińsku w Republice Białoruś (Inwestycja). Zamawiającym jest „Akwa Mińsk” przedsiębiorstwo komunalne z siedzibą w Mińsku (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 4 grudnia 2019 r. umowy na realizację w Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 4 grudnia 2019 r. umowy na realizację wsystemie generalnego wykonawstwa drugiego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie (Umowa).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 48/2019 z dnia 7 października 2019 r. w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z YIT Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Nałęczowskiej w Warszawie (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 listopada 2019 r. otrzymał od Zamawiającego - po uprzednim uzyskaniu przezZamawiającego wewnątrzkorporacyjnej zgody wspólnika Zamawiającego - pisemne polecenie rozpoczęcia robót, wobec czego z tym samym dniem Umowa weszła w życie w odniesieniu do realizacji II etapu Inwestycji.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Spółka, Emitent] informuje, że w związku z procesem wydzielania i usamodzielniania biznesu budownictwa modułowego, Spółka zawarła w dniu 31 października 2019r. ze spółką zależną Unihouse S.A. [Spółka Zależna] umowę przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Unihouse Oddział Unibep S.A. w Bielsku Podlaskim [ZCP] o łącznej wartości 38,7 mln zł na Spółkę Zależną [Umowa].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 30 października 2019 r. warunkowej umowy (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji polegającej na realizacji w systemie „pod klucz” wielofunkcyjnego kompleksu handlowo – usługowego w Charkowie na Ukrainie (Inwestycja). Zamawiającym jest ukraińska spółka Nikolsky SEC LLC z siedzibą w Charkowie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 7 października 2019 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Nałęczowskiej w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest YIT Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 października 2019 r. podpisał umowę na realizację wsystemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Puławskiej w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest Matexi Polska I sp. z o.o. Puławska Investment sp. k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2019 w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z RDM Management Konstancin I sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na realizację galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 września 2019 r. podpisał aneks do Umowy (Aneks), mocą którego Strony zmodyfikowały treść warunku wejścia Umowy w życie.

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ulicy 1 – go Sierpnia w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest SG Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OCHOTA”.

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 lipca 2019 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu C inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie. Zamawiającym jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej OKAM CAPITAL, tj. SZWEDZKA C Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 16 lipca 2019 r. umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa przy ulicy Dyrekcyjnej, ul. Quo Vadis i 47KD-D w Warszawie (Umowa) w ramach projektu pn. URSA HOME (Inwestycja). Inwestycja stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji wspólnie z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD (Grupa CPD) kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą. O zawarciu zmiany umowy inwestycyjnej (Umowa Inwestycyjna) dotyczącej realizacji wspólnych przedsięwzięć budowlanych Spółka informowała w raportach bieżących nr 55/2018 oraz 58/2018.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 23 marca 2018 r. Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 lipca 2019 r. otrzymał od Ministerstwa Finansów RP zawiadomienie o akceptacji z tym samym dniem treści kontraktu budowlanego, którego przedmiotem jest rekonstrukcja przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej (Umowa), zawartego pomiędzy Spółką a Państwową Służbą Fiskalną Ukrainy (Zamawiający), przy czym zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie, jej treść została uprzednio zaakceptowana przez Ministerstwo Finansów Ukrainy.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 oraz kolejnych dotyczących zawarcia umowy na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś z Triniti Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Grodnie (Zamawiający), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 5 lipca 2019 r. aneksu (Aneks) zmniejszającego zakres przedmiotu umowy i w konsekwencji wynagrodzenie Emitenta o kwotę ok. 2,88 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 12,2 mln zł netto.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 4 lipca 2019 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest spółka pośrednio zależna od Emitenta, Coopera Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, w której udziały ma Unidevelopment S.A. (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2018 z 29 czerwca 2018 roku w sprawie umowy nabycia udziału nieruchomości położonej przy ul. Coopera w Warszawie związanej z realizacją I etapu inwestycji mieszkaniowej (Inwestycja) Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 3 lipca 2019 r. pomiędzy spółką pośrednio zależną od Emitenta tj., COOPERA IDEA Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (Kupujący), a osobami fizycznymi (Sprzedający), umowy nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Coopera w Warszawie o powierzchni ok. 1,0 ha (Nieruchomość).

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. dotyczącego zawarcia z BoleroInvestments 2 Sp. z o.o. (Zamawiający) warunkowej umowy (Umowa) o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ul. Równoległej w Warszawie, Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia robót w dniu 28 czerwca 2019 r., skutkiem czego z tym samym dniem Umowa weszła w życie.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 31 maja 2019 r. zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa Centrum Serwisowania Rakiet Przeciwokrętowych NSM w województwie mazowieckim (Umowa). Zamawiającym jest spółka Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Spółki („Zawiadomienie”) złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), w związku z nabyciem w ramach skupu akcji własnych 1.000.000 akcji własnych przez Spółkę i przekroczeniem 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd Unibep S.A. uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent), informuje o nabyciu przez Spółkę w dniu 29 maja 2019 r. w ramach przeprowadzonego skupu 1.000.000 akcji własnych (Akcje Własne).

Unia europejska