Relacje inwestorskie

UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2009 r. wygrał aukcję ustną zorganizowaną przez Ministra Skarbu Państwa dotyczącą zakupu 85% udziałów (tj. 25.500 udziałów) spółki Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o. („PRDiM”). PRDiM jest spółką powstałą w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2009 r., otrzymałam zawiadomienie od Roberta Andrzeja Micał i Ziny Micał o zejściu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej UNIBEP S.A.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 grudnia 2009 r., do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od czterech osób zobowiązanych tj. Pana Jana Mikołuszko – Prezesa Zarządu, Pana Leszka Marka Gołąbieckiego – Wiceprezesa Zarządu, Pana Mariusza Sawoniewskiego – Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Dariusza Tomasza Skowrońskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, którzy poinformował o dokonaniu transakcji zakupu akcji Emitenta.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent), informuje, że dnia 16 grudnia 2009 r. otrzymał informację z Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, który wykonując postanowienia Programu skupu akcji własnych UNIBEP S.A. uchwalonego uchwałą Zarządu UNIBEP S.A z dnia 14 grudnia 2009 r., działając na zlecenie Emitenta, w dniu 15 grudnia 2009 roku nabył łącznie 1.500.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. o łącznej wartości nominalnej 7.800.000 zł (tj. 5,20 zł/akcję).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZA oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 23 listopada br. (data wpływu do Spółki 24.11.2009) Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań rocznych za 2009 r. (jednostkowego Spółki i skonsolidowanego grupy kapitałowej). Wybranym podmiotem jest firma Audit&Tax Group Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 55a lok. 54-57.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożona przez Panią Zinę Micał. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 30 listopada 2009 r. Pani Zina Micał nie podała przyczyn rezygnacji.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 grudnia 2009 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 19.
Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż postanowieniem z dnia 01.09.2009 r. (data wpływu do Emitenta 03.09.2009 r.) Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany w statucie UNIBEP S.A. wprowadzone przez NWZA z dnia 1 sierpnia 2009 r. Tekst jednolity statutu UNIBEP S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 01.09.2009 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie sygn. akt BI.XII NS-REJ.KRS/007022/09968 (data wpływu postanowienia do Emitenta 03.09.2009 r.) o połączeniu Spółki UNIHOUSE Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim i MAKBUD Sp. z o.o. z siedziba w Łomży ze spółką UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w numeracji raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości wystąpił błąd dotyczący oznaczenia raportu bieżącego (RB-W) nr 45/2009 z dnia 02.08.2009 r. o temacie "Podjęcie uchwały o połączeniu spółki UNIBEP S.A. ze spółkami zależnymi: UNIHOUSE Sp. z o.o. i MAKBUD Sp. z o.o.". Raport ten powinien otrzymać nr 46/2009.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał dotyczących połączenia UNIBEP S.A. ze spółkami zależnymi: UNIHOUSE Sp. z o.o. i MAKBUD Sp. z o.o. podjętych przez walne zgromadzenia w/w spółek.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity statutu UNIBEP S.A. po zmianach wprowadzonych przez NWZA w dniu 1 sierpnia 2009 r.

Załączniki:

Zarząd spółki UNIBEP S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 1 sierpnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. podjęło uchwałę dotyczącą powołania z dniem 1 sierpnia 2009 r. do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczętą w roku 2008 Pani Ireny Kubajewskiej.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych przez NWZA uchwał wraz z załącznikami. Jednocześnie Emitent informuje, iż nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad oraz że nie został zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.
UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż dnia 27 lipca 2009 r. (data wpływu do Emitenta 28 lipca 2009 r.) podpisał ze Spółdzielnią Mleczarską „MLEKOVITA” w Wysokim Mazowieckim (Zamawiającym) umowę na budowę budynku produkcyjno-magazynowego dojrzewalnia serów wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24 lipca br. powziął informację, iż oferta złożona przez Konsorcjum w składzie: UNIBEP S.A. – Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Budowlane Unimax Sp. z o.o. w Kielcach – Partner Konsorcjum na budowę inwestycji pn. „Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach” została wybrana jako najkorzystniejsza i Zamawiający jakim jest Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach zaprasza Konsorcjum do podpisania umowy.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż dnia 21 lipca 2009 r. (data wpływu do Emitenta 24 lipca 2009 r.) jako Lider Konsorcjum zawarł z Gminą Miastem Częstochowa (Zamawiającym) umowę na zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużlowej w Częstochowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym (23 czerwca 2009 r.) do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od dwóch Członków Zarządu Emitenta, Pana Mariusza Sawoniewskiego i Pana Leszka Marka Gołąbieckiego, którzy poinformowali o dokonaniu transakcji zakupu akcji Emitenta.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych przez ZWZA uchwał wraz z załącznikami. Jednocześnie Emitent informuje, iż nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad oraz że nie został zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej informacji Plan połączenia UNIBEP S.A. (spółki przejmującej) ze spółkami zależnymi UNIHOUSE Sp. z o.o. i MAKBUD Sp. z o.o. (spółki przejmowane). Plan połączenia został sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia zawiera załączniki o których mowa w art. 499 § 2 kodeksu spółek handlowych.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż Firma Biegłych Rewidentów „Mazur i Jabłoński” Sp. z o.o. w Białymstoku dokonująca badania sprawozdań finansowych Grupy UNIBEP dokonała korekty w treści Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta (Opinia) dotyczącej sprawozdania skonsolidowanego Grupy UNIBEP za 2008 rok.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 czerwca br. Zarząd UNIBEP S.A. oraz Zarządy UNIHOUSE Sp.z o.o. w Bielsku Podlaskim oraz MAKBUD Sp. z o.o. w Łomży podjęły uchwały dotyczące rozpoczęcia realizacji uproszczonej procedury połączenia spółek kapitałowych.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) stosownie do zasad zawartych w załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, zatytułowanych Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sytuacji spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Suwałkach wyrokiem oddalił w całości skargę wniesioną przez PRiBO Suwałki Sp. z o.o. na rozstrzygnięcie dotyczące wyboru oferty UNIBEP S.A.na budowę Aquaparku w Suwałkach. Od niniejszego wyroku nie przysługuje skarga kasacyjna.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż koryguje (poprzez uzupełnienie) treść raportu skonsolidowanego i jednostkowego za rok 2008 poprzez dołączenie do raportów sprawozdania finansowego skonsolidowanego i jednostkowego za 2008 r. Uzupełnienie informacji wynika z omyłkowego niezamieszczenia wskazanych dokumentów w przesłanych w dniu 30.04.2009 r. raportach.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w numeracji raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości wystąpił błąd dotyczący oznaczenia raportu bieżącego nr 15/2009 z dnia 10.04.2009 r. o temacie "Zawarcia umowy na budowę Aquaparku w Suwałkach". Raport ten powinien otrzymać nr 16/2009.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) dokonuje uzupełnienia treści raportu bieżącego Nr 4/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. dotyczącego nabycia 100% udziałów MAKBUD Sp. z o.o. w Łomży poprzez przekazanie do publicznej wiadomości liczby i wartości nominalnej zakupionych udziałów: Liczba udziałów: 2.700 (100%) Wartość nominalna: 13.500.000 PLN (100%)

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) w związku z wejściem w życie w dniu 15 marca 2009 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), informuje o nowych terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2009 roku.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 marca br. (data wpływu 12 marca br.) podpisał umowę na rozbudowę hotelu TRIO w Białymstoku. Inwestorem przedsięwzięcia jest spółka TRIO J. Borowik, P. Sulima, B. i P. Lewandowscy Sp. j. z siedzibą w Białymstoku (Zamawiający).

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 10 marca br. (data wpływu 11 marca br.) podpisał umowę na budowę budynku biurowego Grzybowska 81 w Warszawie. Inwestorem przedsięwzięcia jest spółka Inwestycja Grzybowska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inowłodzkiej 6 (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest realizacja budynku biurowego w stanie „open space” o pow. całkowitej ok. 16.500 m2.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 lutego br. powziął informację, iż oferta UNIBEP S.A. na realizację Miejskiego Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią w Suwałkach została uznana przez zamawiającego (Miasto Suwałki) za najkorzystniejszą i zamawiający wyraża chęć podpisania umowy na realizację tej inwestycji.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 stycznia br. powziął informację, iż Zarząd Województwa Podlaskiego zaakceptował postanowienia komisji przetargowej w przedmiocie wyboru oferty na dokończenie prac budowlanych i wykończeniowych na obiekcie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Na zadanie pierwsze czyli roboty budowlano – wykończeniowe komisja przetargowa opowiedziała się za wyborem najtańszej oferty, która została złożona przez UNIBEP S.A.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 stycznia br. (umowa wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2009 r.) pomiędzy UNIBEP S.A., a Bogdanem Józefem Makowskim i Arturem Pawłem Makowskim została zawarta umowa sprzedaży 100% udziałów MAKBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Łączna cena zapłaty została określona na 16.500.000 zł i będzie zapłacona w ratach. Ostatnia transza płatności zostanie dokonana w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15 stycznia br. (data wpływu do Emitenta: 16.01.2009 r.) UNIBEP S.A. przyjął ofertę nabycia 49 sztuk Pięcioletnich Obligacji I emisji UNIDEVELOPMENT Sp. z o.o. (Emitent obligacji), o łącznej wartości nominalnej 4.900.000,- zł, i cenie 100.000,00 zł za jedną obligację. Obligacje zostaną nabyte ze środków własnych Emitenta.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż dnia 16 grudnia 2008 r. (data wpływu do Emitenta 17 grudnia 2008) pomiędzy UNIBEP S.A., a Spółką Inwestycji Mieszkaniowych „URSYNÓW” Sp. z o.o. w Warszawie (Sprzedający) zawarta została umowa nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej nakładami oraz praw autorskich do projektu zespołu mieszkaniowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 46 o pow. 1,9324 ha. Na tym terenie zaprojektowane jest osiedle składające się z 355 mieszkań oraz lokali handlowo-usługowych, przewidziane do realizacji w trzech etapach.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 grudnia br. Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. działając na podstawie §22 ust. 2 lit. i) Statutu dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań rocznych za 2008 rok (jednostkowego Emitenta oraz skonsolidowanego grupy kapitałowej Emitenta) oraz przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2009 rok. Wybranym podmiotem jest Firma Biegłych Rewidentów „Mazur i Jabłoński” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 5 lok. 110.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. działając na podstawie §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie) informuje, iż rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2008 r. zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 12 listopada 2008 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż dnia 6 listopada 2008 r. pomiędzy UNIBEP S.A., a Spółką Inwestycji Mieszkaniowych „URSYNÓW” Sp. z o.o. w Warszawie (Sprzedający) zawarta została umowa przedwstępna nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej nakładami oraz praw autorskich do projektu zespołu mieszkaniowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 46 o pow. 1,9324 ha.

Załączniki:

Unia europejska