Relacje inwestorskie

UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 09 maja 2013 należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka UNICASH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Unicash”) podpisała umowę warunkową z firmą „Lobo Lidia Włodarczyk Spółka komandytowa” („Spółka Lobo”) z siedzibą w Poznaniu, na podstawie której Spółka Lobo sprzedała na rzecz Spółki Unicash prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu numer 13/3, 20/6, 21/4, położonych w Poznaniu u zbiegu ulic: Roboczej i Stefana Czarnieckiego, pod warunkiem, że Prezydent m.st. Poznania nie skorzysta z przysługującego m.st. Poznań prawa pierwokupu.

Załączniki:

Zarząd spółki UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz. U. z 2001r., nr 120,0oz. 1300 ze zm.) oraz na podstawie §22 ust. 2, lit. "1" Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., powzięła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Spółkę Programu Emisji Obligacji.

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 marca 2013r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka „G 81 UDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (dawniej G81 Sp. z o.o.) jako sprzedający podpisała umowę dotyczącą sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności posadowionego na niej budynku biurowego („Umowa”).

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w Raporcie bieżącym nr 40/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. wskazano błędną datę otrzymania informacji od Zamawiającego (Zielony Żoliborz Sp. z o.o. w Warszawie) o uzyskaniu finansowania inwestycji „Zielony Żoliborz Etap A i D” w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 września 2012 roku podpisał umowę, której przedmiotem jest wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa budynków mieszkalnych przy ul. Giełdowej. Zamawiającym jest Capital Art. Apartments AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 r. otrzymał informację z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o dopuszczeniu od dnia 29 czerwca 2012 r. do obrotu 94 500 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda oznaczanych kodem „PLUNBEP00015”.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 czerwca 2012 r. otrzymał informację z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o warunkowym dopuszczeniu do obrotu 94 500 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 29 czerwca 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLUNBEP00015”.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 czerwca 2012 r. otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zarejestrowaniu 94 500 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz o oznaczeniu ich kodem PLUNUNBEP00015, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki UNIBEP.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że WZA UNIBEP S.A. obradujące w dniu 22 maja 2012 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2011 r. Zgodnie z podjętą uchwałą akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 12 gr na akcję. Łączna wartość dywidendy 4 082 602,08 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa złote 8/100).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez WZA UNIBEP S.A. w dniu 22 maja 2012 r., oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2012 roku jej spółka zależna Unidevelopment sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w spółce celowej pod firmą Wola House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z transakcją nabycia w/w udziałów UNIBEP S.A. zobowiązał się do spłaty pożyczek udzielonych nabywanej Spółce przez Sprzedającego w kwocie łącznej 12.055.831,00 zł – w celu wstąpienia w trybie art.518 § 1 pkt 3 kc w prawa zaspokojonego wierzyciela.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2012 roku przeprowadził, w trybie emisji niepublicznej emisję obligacji Serii A, zero kuponowych z terminem zapadalności 14 miesięcy (data zapadalności 19 czerwca 2013 r.) Obligacje są obligacjami na okaziciela. Łączna liczba wyemitowanych obligacji to 22.000 sztuk o wartości nominalnej jednej obligacji 1000 zł. Emisji obligacji dokonano w ramach programu emisji obligacji UNIBEP S.A.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 22 maja 2012r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2012 roku podpisał umowę, której przedmiotem jest wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa III etapu zespołu mieszkaniowego „SASKA” w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego. Zamawiającym jest Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2012 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożona przez Panią Zofię Iwonę Stajkowską. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 9 maja 2012 r. Pani Zofia Iwona Stajkowska decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji podjęła z przyczyn osobistych.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 lutego 2012 r. (umowa wpłynęła do siedziby spółki w dniu 28.02.2012 r.) podpisał umowę z AGATHON BORGEN AS z siedzibą w Trondheimsveien 66, 2040 Kløfta w Norwegii na wykonanie inwestycji mieszkaniowej „Kleller Gard BK 08“ w Kjeller w Norwegii.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 3 lutego 2012 r. podpisał umowę z BYPARKEN ALLE AS z siedzibą w Trondheim w Norwegii na wykonanie inwestycji „Skaregata“ w Ålesund w Norwegii polegającej na wykonaniu budynku mieszkalnego z 35 mieszkaniami, wykonanymi w technologii modułowej Unihouse w standardzie „pod klucz”.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.) dokonuje korekty treści raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 3 lutego 2012r. poprzez sprostowanie powierzchni całkowitej inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych w Warszawie przy ul. Niedzielskiego 2 (I Etap) w ten sposób, iż powierzchnia całkowita wynosi 18 500 m2.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 r. (umowa wpłynęła do Spółki w dniu 01.02.2012 r.) podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji położonej w Warszawie przy Alei Rzeczpospolitej 12/14. Zamawiającym jest Spółka Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 stycznia 2012 r. (umowa wpłynęła do Spółki w dniu 11.01.2012 r.) podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji położonej w Warszawie przy ul. Siedmiogrodziej. Zamawiającym jest spółka OKAM 2007 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 listopada 2011 r. (umowa wpłynęła do Spółki w dniu 01.12.2011 r.) podpisał umowę na umowę na realizację projektu pod nazwą „Charlottenlund Vest” położonego w Trondheim w Norwegii - 2 budynki BT2 i BB1 w technologii modułowej. Inwestorem przedsięwzięcia jest: Christian Blom AS, Innherresveien 103, 7043 Trondheim.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 listopada 2011 r. (umowa wpłynęła do Spółki w dniu 21.11.2011 r.) podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji położonej u zbiegu Al. Rzeczypospolitej i Osi Królewskiej w Warszawie. Zamawiającym jest Spółka Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2011 r. odbyło się NZW spółki UNIDEVELOPMENT sp. z o.o. które podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego UNIDEVELOPMENT sp. z o.o. do kwoty 2 700 000 zł tj. o kwotę 200 000 zł poprzez utworzenie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy i ich objęciu przez jedynego wspólnika UNIBEP S.A. oraz pokryciu niżej wymienionymi aportami.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 4 listopada 2011 r. (umowa wpłynęła do Spółki w dniu 07.11.2011 r.) podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej „Cynamonowy Dom” położonej w Warszawie przy ul. Cynamonowej. Zamawiającym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” z siedzibą w Warszawie.

Załączniki:

Unibep S.A. działając na podstawie par 6 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżącyc i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim dokonuje korekty treści raportu bieżącego Nr 39/2011 z dnia 2 września 2011 r., poprzez uzupełnienie go o brakujące informacje.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2011r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 10.08.2011r. przez spółkę zależną G81 Sp. z o.o. z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie umów kredytowych dotyczących finansowania budowy budynku biurowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 lipca 2011r. podpisał ze spółką Zielono Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Atlas Estates Limited) umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną, instalacjami, niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowany w Warszawie przy ul. Przasnyskej 11, o powierzchni całkowitej budynków 41.258,7 m2. Inwestycja obejmuje 303 mieszkania.

Załączniki:

UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 14 lipca 2011 r. otrzymał informacje od Zamawiającego (ZAO Vnukovskie Oteli) o podęciu przez komitet Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE S.A.) decyzji o ubezpieczeniu umowy kredytowej pomiędzy Zamawiającym (ZAO Vnukovskie Oteli) i konsorcjum banków na finansowanie wcześniej zawartego przez UNIBEP S.A. warunkowego kontraktu na budowę Hotelu „Wnukowo” w Moskwie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 lipca 2011 r. spółka G 81 sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim („Sprzedający”) spółka w 100% zależna od UNIBEP S.A., podpisała umowę przedwstępną warunkową dotyczącą sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i związanego z nim prawa własności budynku biurowego położonego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 8 lipca 2011 r. (data wpływu umowy do spółki 11.07.2011 r.) podpisał umowę na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin. Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum: UNIBEP S.A. występujący jako Lider Konsorcjum i  Siauliu Plentas (Litwa) występujący jako Partner Konsorcjum.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZA oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Załączniki:

Zarząd UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000231271, działając na podstawie art. 504§1 i 2 ksh po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki UNIBEP S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim (Spółka Przejmowana). Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na UNIBEP S.A. na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w dniu 10 marca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 48.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 czerwca 2011 r. (data wpływu umowy do Emitenta 13.06.2011) podpisał umowę na realizację projektu „Utleir” budynek 7 obejmujący wykonanie budynku - 18 mieszkań w technologii modułowej Unihouse. Zamawiającym jest Heimdal Utbygginingsselskap AS z siedzibą w Trondheim w Norwegii.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000231271, działając na podstawie art. na podstawie art. 398, 399 §1 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 lipca 2011.r., na godz. 10.00. Miejscem Zgromadzenia będzie siedziba Spółki (adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Zarząd UNIBEP S.A., działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ksh po raz pierwszy zawiadamia wspólników Spółki o zamiarze połączenia UNIBEP S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana). Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na UNIBEP S.A. na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w dniu 10 marca 2011 roku. na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w dniu 10 marca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 48.
Unia europejska