Relacje inwestorskie

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 7 kwietnia 2014 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 14/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” stanowiących Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r.

Załączniki:

UNIBEP Spółka Akcyjna („UNIBEP”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 12/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. informuje, że w dniu 7 marca 2014 r. spółka zależna pod firmą Unidevelopment Spółka Akcyjna („Unidevelopment”) przeprowadziła w trybie niepublicznym emisję obligacji na okaziciela serii A o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc), o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, w liczbie 20 000 sztuk na łączną kwotę 20 mln PLN, kuponowych, z terminem zapadalności 36 miesięcy po dniu przydziału („Obligacje”).

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportów bieżących nr RB 16/2013 z dnia 20 maja 2013 r., nr RB 48/2013 z dnia 31 października 2013 r. oraz nr nr RB 14/2014 z dnia 14 lutego 2014 r., informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii C, emitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich, którego Regulamin przyjęła Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 kwietnia 2010 roku. Program Opcji Menedżerskich skierowany był do osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących Nr 11/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. oraz Nr 13/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. informuje, że zgodnie z komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) z dnia 13 lutego 2014 r., w dniu 17 lutego 2014 w KDPW zarejestrowanych zostanie 650.470 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji Spółki Unibep S.A. pod kodem PLUNBEP00015.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 31 stycznia 2014, informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o Nr 164/2014 z dnia 13 lutego 2014, w której stwierdzono, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 650.470 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Załączniki:

UNIBEP S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 43/2013 z dnia 10 października 2013 r. informuje, iż w dniu 11 lutego 2014 r. spółka UNIBEP S.A. udzieliła poręczenia do kwoty 25 mln zł za zobowiązania spółki zależnej Unidevelopment S.A. z tytułu emisji obligacji serii A w wysokości 20 mln zł.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 stycznia 2014r. otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 88/14 o zarejestrowaniu 650 470 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o oznaczeniu ich kodem PLUNBEP00015, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki UNIBEP S.A.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24.01.2014 należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka Szczęśliwicka Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie (Spółka Szczęśliwicka) podpisała przedwstępną Umowę z firmą Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Orbis), na podstawie której Spółka Orbis sprzeda na rzecz Spółki Szczęśliwicka prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 10.026 m2, która wydzielona zostanie z działki gruntu znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Spółki Orbis.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 23.01.2014r. Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. podjęła uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został Członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Beata Maria Skowrońska. Obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Beata pełnić będzie począwszy od dnia 23 stycznia 2014r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZA UNIBEP S.A. w dniu 15 stycznia 2014r., oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent"), mając na uwadze zasadę II.1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości udostępnione Spółce informacje na temat życiorysu zawodowego kandydata na Członka Rady Nadzorczej UNIBEP S.A.. Zgłoszenie nastąpiło w związku ze zwołanym na dzień 15 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy UNIBEP S.A.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 r. otrzymał informację o  zarejestrowaniu w dniu 16 grudnia przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 48/2013 z dnia 31 października 2013 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A.Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 15 stycznia 2014 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2013 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Dariusza Tomasza Skowrońskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki UNIBEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dniem 31 grudnia 2013 roku.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 52/2013 z dnia 28.11.2013 informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29.11.2013 zostały przekazane do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych środki na wypłatę odsetek za I okres odsetkowy od obligacji serii B1 oraz B2, oznaczonych kodem PLUNBEP00049 i PLUNBEP00056, w kwocie 632.500,00 zł.

Załączniki:

Zarząd spółki UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2013 roku minął termin zapłaty odsetek za I okres odsetkowy od obligacji serii B1 oraz B2, oznaczonych kodem PLUNBEP00049 i PLUNBEP00056, w łącznej kwocie 632.500,00 zł tj. 302.500,00 zł za obligacje serii B1 oraz 330.000,00 zł za obligacje serii B2. Brak przekazania pełnej kwoty do zapłaty wynika z błędu ludzkiego.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 06.11.2013 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi pod nazwą „Apartamenty Saska nad Jeziorem" etap I przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących Nr 45/2013 z dnia 29.10.2013 r. oraz Nr 46/2013 z dnia 29.10.2013 informuje, że zgodnie z komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w dniu dzisiejszym, tj. 31 października 2013 r. w KDPW zarejestrowanych zostało 230.452 (dwieście trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki Unibep S.A. pod kodem PLUNBEP00015.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2013 z dnia 29 października 2013 r. , informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o Nr 1265/2013 z dnia 29 października 2013 r., w której stwierdzono, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 230.452 (dwieście trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 października 2013 r. otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 796/13 o zarejestrowaniu 230 452 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o oznaczeniu ich kodem PLUNBEP000015, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki UNIBEP S.A.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2013 z dnia 4 października 2013 r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę nr 1197/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B1 spółki UNIBEP S.A. oraz uchwałę nr 1198/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B2 spółki Unibep S.A.

Załączniki:

UNIBEP S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr. 6/2012 z dnia 9 lutego 2012 r., informuje że w dniu 9 października 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała zaproponowaną przez Zarząd Unibep S.A. aktualizację strategii rozwoju biznesu deweloperskiego w ramach spółki zależnej Unidevelopment S.A.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. oraz 25/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę nr 1160/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 października 2013r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B1 spółki UNIBEP S.A. oraz uchwałę nr 1161/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B2 spółki UNIBEP S.A.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2013 powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 2 sierpnia 2013 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 16 maja 2013 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 9 lipca 2013 r. Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r., badania sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. za rok 2013 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za 2013r. Wybranym podmiotem jest firma PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Emitent informuje, że w bieżącym roku korzystał z usług świadczonych przez wybrany podmiot do badania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za 2012 r.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 3/2013 w którym powiadomił o sprzedaży projektu deweloperskiego w segmencie komercyjnym, informuje, że w dniu 2 lipca 2013 podpisał Umowę na wykonanie prac adaptacyjno-wykończeniowych w wyżej wymienionym budynku biurowym przy ul. Grzybowskiej 81 w Warszawie.

Załączniki:

UNIBEP S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 5 maja 2013 informuje, iż w dniu 20 czerwca 2013 należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka UNICASH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Unicash”) podpisała umowę z firmą „Lobo Lidia Włodarczyk Spółka komandytowa” („Spółka Lobo”) z siedzibą w Poznaniu, na podstawie której Spółka Lobo sprzedała na rzecz Spółki Unicash prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu numer 13/3, 20/6, 21/4, położonych w Poznaniu u zbiegu ulic: Roboczej i Stefana Czarnieckiego.

Załączniki:

UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2013r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą powołania z dniem 14 czerwca 2013, Pana Sławomira Kiszyckiego na stanowisko członka Zarządu. Od 2009 roku Pan Sławomir Kiszycki pracuje w pionie finansowym spółki Unibep S.A. a od 2012 roku pełni również funkcję Dyrektora Finansowego.

Załączniki:

UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki na drodze porozumienia w sprawie rozwiązania współpracy przyjęła złożoną przez Pana Mariusza Sawoniewskiego rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz członka Zarządu Spółki Unibep S.A. ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. Pan Mariusz Sawoniewski złożył rezygnację z przyczyn osobistych.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 maja 2013 r. przeprowadził, w trybie emisji niepublicznej emisję obligacji Serii „B1” w ilości 110.000 na kwotę 11.000.000 PLN, kuponowych z terminem zapadalności 24 miesiące (data zapadalności 28 maja 2015) oraz emisję obligacji Serii „B2” w ilości 110.000 na kwotę 11.000.000 kuponowych z terminem zapadalności 36 miesięcy (data zapadalności 28 maja 2016). Emisja dokonana zos tała zgodnie z programem emisji obligacji, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym Nr. 6/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że WZA UNIBEP S.A. obradujące w dniu 6 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r. Zgodnie z podjętą uchwałą akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 12 gr na akcję. Łączna wartość dywidendy 4 102 765,44 zł (słownie: cztery miliony sto dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 44/100).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez WZA UNIBEP S.A. w dniu 6 czerwca 2013 r., oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za","przeciw" i "wstrzymujących się".

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 17/2013 z dnia 21.05.2013 informuje, że w dniu 29 maja 2013 otrzymał informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Park Handlowy KWADRAT S.A. uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie z Unibep S.A. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa Centrum Handlowo – Usługowego „Park Handlowy Kwadrat” w Białymstoku przy ul. Generała Władysława Andersa.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących Nr 14/2013 z dnia 16.05.2013 oraz Nr 15/2013 z dnia 16.05.2013 informuje, że zgodnie z komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2013r. w KDPW zarejestrowanych zostało 168.028 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia osiem) akcji Spółki Unibep S.A. pod kodem PLUNBEP00015.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 15 maja 2013, informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o Nr 517/2013 z dnia 15 maja 2013, w której stwierdzono, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 168.028 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Załączniki:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 maja 2013 r. otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 358/13 o zarejestrowaniu 168 028 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o oznaczeniu ich kodem PLUNBEP00015, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki UNIBEP S.A.

Załączniki:

UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 09 maja 2013 należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka UNICASH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Unicash”) podpisała umowę warunkową z firmą „Lobo Lidia Włodarczyk Spółka komandytowa” („Spółka Lobo”) z siedzibą w Poznaniu, na podstawie której Spółka Lobo sprzedała na rzecz Spółki Unicash prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu numer 13/3, 20/6, 21/4, położonych w Poznaniu u zbiegu ulic: Roboczej i Stefana Czarnieckiego, pod warunkiem, że Prezydent m.st. Poznania nie skorzysta z przysługującego m.st. Poznań prawa pierwokupu.

Załączniki:

Unia europejska