Relacje inwestorskie

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie. Zamawiającym jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej OKAM CAPITAL, tj. EUROPEAN PROPERTY SPOT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 informującego o odstąpieniu przez konsorcjum firm (Konsorcjum) UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Most Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) od umowy (Umowa) z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na wykonanie inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości” (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2018 r. Spółka otrzymała od Zamawiającego pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w części dotąd niewykonanej z winy Konsorcjum.

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy J. Kaczmarskiego w Warszawie. Zamawiającym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służewiec” z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2018 roku, w ślad za publikacją danych finansowych za rok 2017, Rada Nadzorcza Unibep S.A. wydała Zarządowi Spółki kierunkową rekomendację w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla poszczególnych segmentów Grupy Kapitałowej Unibep.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. informującego o zawarciu przez konsorcjum firm (Konsorcjum) UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Most Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Zamawiający) umowy (Umowa) na wykonanie inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejs cowości” (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 marca 2018 r. Konsorcjum odstąpiło od w/w Umowy w części dotąd niewykonanej.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 15 marca 2018 r. pakietu dokumentów dotyczących transakcji kupna nieruchomości położonej w dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu pomiędzy firmą Nowak-Investments Roman Nowak (Sprzedający), a spółką pośrednio zależną od Emitenta, MONDAY KOSMONAUTÓW MP spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Poznaniu.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8 marca 2018 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej polegającej na kompleksowej rozbudowie drukarni fleksograficznej w Parzniewie w gminie Brwinów (Umowa). Zamawiającym jest Formika Sp. z o.o. z siedzibą w Parzniewie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 27 lutego 2018 r. umowy sprzedaży praw do dwóch nieruchomości położonych w dzielnicy Bielany w Warszawie pomiędzy Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Sprzedający), a spółką zależną od Emitenta, Kosmonautów sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której 100 % udziałów posiada Unidevelopment S.A. (Kupujący).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 22 lutego 2018 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017, została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wybranych wstępnych wyników finansowych za w/w okres.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 22 lutego 2018 r. przez spółkę zależną od Emitenta, Unidevelopment S.A. (Unidevelopment), pakietu umów określających zasady realizacji projektu deweloperskiego realizowanego wspólnie z podmiotami WIEPOFAMA na nieruchomości przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu o powierzchni łącznej ok. 7,5 ha (Nieruchomość).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 w sprawie wyroku sądu w sporze z kontrahentem norweskim oraz raportów wcześniejszych w tym zakresie, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 7 lutego 2018 r., w rezultacie uzgodnień pomiędzy Spółką a norweskim inwestorem Jessheim Vest Bolig og Naering AS (Jessheim Bolig), Emitent wycofał środek odwoławczy, będący odpowiednikiem skargi kasacyjnej, wniesiony w dniu 3 stycznia 2018 r. do Norweskiego Sądu Najwyższego, o którym Spółka informowała ww. raportem bieżącym.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016, dotyczącego zawarcia pakietu umów w ramach realizacji inwestycji budowlanej pn. „Fort Służew” przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie (Inwestycja), Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w wykonaniu Umowy o Współpracy dotyczącej realizacji w/w Inwestycji budowlanej, w dniu 31 stycznia 2018 r. podpisana została Umowa ramowa o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa (Umowa ramowa).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 60/2017 oraz 61/2017, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 4 stycznia 2018 r. powziął informację o złożeniu w dniu 3 stycznia 2018 r. przez reprezentującą Emitenta norweską kancelarię do Norweskiego Sądu Najwyższego środka odwoławczego, będącego odpowiednikiem skargi kasacyjnej, dotyczącego przedmiotowego wyroku.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 r. powziął informację o zawarciu przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum) oraz BIK – PROJEKT Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) datowanej na dzień 27 grudnia 2017 r. umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża wraz z obejściem m. Stare Kupiski” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 22 grudnia 2017 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Michała Drzymały w Poznaniu (Umowa). Zamawiającym jest należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka zależna od Unidevelopment S.A., tj. Zielony Sołacz Tarasy Monday Palacza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 15 grudnia 2017 r. umowy sprzedaży części mieszkaniowej nieruchomości położonej w dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu o powierzchni 1,3993 ha (Nieruchomość) pomiędzy spółką zależną od Emitenta, Monday Development S.A. z siedzibą w Poznaniu (Sprzedający), w której 99,54 % akcji posiada Unidevelopment S.A., a spółką Murapol Projekt 35 sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej (Kupujący).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2017 roku Spółka zależna Unidevelopment S.A. (Unidevelopment) zawarła z WIEPOFAMA DEVELOPMENT sp. z o.o. sp. k. (Pożyczkobiorca) oraz WIEPOFAMA S.A. w likwidacji (WIEPOFAMA) jako przystępującym do długu i ustanawiającym zabezpieczenie rzeczowe, umowę (Umowa) na mocy której Unidevelopment udzieli Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 20,0 mln zł celem sfinansowania przez Pożyczkobiorcę nabycia od WIEPOFAMA użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 2,244 ha zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego (Nieruchomość).

Załączniki:

W nawiązaniu do informacji przekazywanych w raportach okresowych Unibep S.A. (Spółka, Emitent) dotyczących sporu z Jessheim Vest Bolig og Naering AS (Jessheim Bolig) związanego z realizacją przez Emitenta na rzecz Jessheim Bolig w latach 2012 – 2013 inwestycji budowlanej polegającej na budowie 5 budynków modułowych w miejscowości Jessheim (Norwegia), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 27 listopada 2017 r. powziął informację o wydaniu przez Eidsivating lagmannsrett (tj. norweski sąd II instancji) wyroku w sprawie sądowej prowadzonej z powództwa Unibep S.A. i Jessheim Bolig (powództwo wzajemne), na mocy którego Emitent zobowiązany został do zapłaty na rzecz Jessheim Bolig kwoty ok. 19,1 mln NOK tj. ok. 8,3 mln PLN (kwota główna) powiększonej o wysokość odsetek w kwocie ok. 4,2 mln NOK (tj. 1,8 mln PLN) oraz kosztów postępowania w wysokości ok. 4,8 mln NOK tj. ok. 2,1 mln PLN za postępowanie przed sądem I instancji i dodatkowo ok. 4,7 mln NOK, tj. ok 2,0 mln PLN z tytułu kosztów postępowania przed sądem apelacyjnym.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 22 listopada 2017 r. Konsorcjum firm UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) zawarło dwie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku (Zamawiający) na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 22 listopada 2017 r. powziął informację o podpisaniu przez konsorcjum firm ZUE S.A. (Lider Konsorcjum) oraz UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum) z Miastem Katowice (Zamawiający) umowy na realizację inwestycji pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – Węzeł Zawodzie” (Inwestycja), realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Umowa). Szacowane wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu Umowy wynosi ok. 54,0 mln zł netto, przy czym szacowane wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok. 26,4 mln zł netto.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 16 listopada 2017 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ostrobramskiej/Rodziewiczówny w Warszawie wraz z elementami infrastruktury (Umowa). Zamawiającym jest Mill-Yon Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółka wchodząca w skład międzynarodowego holdingu ILDC (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa w ramach przedsięwzięcia budowlanego realizowanego wspólnie z podmiotami z Grupy Kapitałowej CPD w dzielnicy Ursus w Warszawie (Inwestycja), Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 14 listopada 2017 r. otrzymał od URSA PARK Smart City Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej (Zamawiający), w której Unidevelopm ent S.A. (spółka zależna od Emitenta) jest komandytariuszem, zlecenie rozpoczęcia II etapu prac w/w Inwestycji.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wyboru Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k (Deloitte) jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2017, Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że działając w oparciu o zalecenia odnoszące się do interpretacji przepisów aktualnie obowiązującej Ustawy o biegłych rewidentach (…) (Ustawa) w zakresie dwuletniego okresu obowiązywania pierwszej umowy z audytorem, w dniu 27 października 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę dotyczącą rozszerzenia, dokonanego przed wejściem w życie Ustawy, wyboru Deloitte na audytora Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej również na rok 2018.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia z Bremino Group Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku (Zamawiający) umowy (Umowa) na realizację centrum logistycznego w miejscowości Bołbasowo w Republice Białoruś (Inwestycja), Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 października 2017 r. powziął informację o spełnieniu przez Zamawiającego z dniem 19 października 2017 r. wszystkich warunków uruchomienia kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Inwestycji, skutkiem czego kredyt ten uzyskał status kredytu operacyjnego, a tym samym Umowa weszła w życie.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego opublikowanego dnia 13 października 2017 r. w temacie „Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem UNIBEP S.A. oraz Spółki Zależnej umowy na realizację Inwestycji drogowej”, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) prostuje pomyłkę dotyczącą terminu realizacji Inwestycji, wskazując, iż rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w III kwartale 2017 r., a zakończenie w II kwartale 2019 r.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 października 2017 r. konsorcjum firm Unibep S.A. (Lider Konsorcjum), Trakcja PRKiI S.A. (Partner Konsorcjum), spółki zależnej Budrex – Kobi Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) oraz AB Kauno Tiltai z siedzibą w Kownie (Partner Konsorcjum) podpisało umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna” (Inwestycja). Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego opublikowanego dnia 15 września 2017 r. w temacie: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski – Podbiele – projektuj i buduj”, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) prostuje, iż Zamawiającym w odniesieniu do w/w inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje iż w dniu 15 września 2017 r. powziął informację o podpisaniu w dniu 14 września 2017 r. przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Zamawiający) umowy (Umowa) z konsorcjum firm UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski – Podbiele – projektuj i buduj” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 1 września 2017 r. powziął wiadomość o podpisaniu z dniem 31 sierpnia 2017 r. przez Służbę Drogową w Obwodzie Lwowskim (Zamawiający) umowy (Umowa) na realizację zadania pn. „Kompleksowy remont drogi użytku publicznego o znaczeniu krajowym T-14-03 Gruszów – Niemirów km 3+000 – km 12+382, w obwodzie lwowskim zgodnie z modelem „zaprojektuj – wybuduj” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w 31 sierpnia 2017 r. podpisał umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Brudalsvegen“ w gminie Trondheim w Norwegii. Zamawiającym jest Bissmiet AS z siedzibą w Heimdal w Norwegii, będąca spółką zależną od Heimdal Bolig AS.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje że w dniu 28 sierpnia 2017 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku (Zamawiający) trzech umów na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego. Łączna szacowana wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji tych umów wyniesie ok. 20,52 mln zł netto.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2017 r. spółka zależna od Emitenta Budrex-Kobi Sp. z o.o. (Podwykonawca) powzięła informację o podpisaniu w dniu 24 sierpnia 2017 r. przez Budimex S.A. (Wykonawca) aneksu (Aneks) do umowy podwykonawczej (Umowa), na mocy którego zwiększeniu uległ zakres prac umownych oraz wynagrodzenie Podwykonawcy z tytułu ich realizacji. Podmiotem zamawiającym jest Miasto Białystok (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2017 r. konsorcjum firm UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum), AQUACOMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Partner Konsorcjum) oraz INWATECH Kornyezetvedelmi Kft z siedzibą w Budapeszcie (Partner Konsorcjum), podpisało umowę na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku” (Umowa).
Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łasku (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 11 sierpnia 2017 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu budynków mieszkaniowych przy ulicy Verdiego w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest GreenWood I Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4 sierpnia 2017 r. o dokonaniu rejestracji zmian Statutu Spółki w zakresie § 18 ust. 2, § 18 ust. 3, § 18 ust. 4, § 18 ust. 5 oraz § 32 ust. 1. Zmiany Statutu zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unibep S.A. z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unibep S.A. z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 8 sierpnia 2017 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum logistycznego w miejscowości Bołbasowo w Republice Białoruś (Umowa). Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksu logistyczno – przemysłowego wraz z obiektami infrastruktury inżynieryjnej i transportowej (Inwestycja).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 oraz 17/2017 w sprawie warunkowej umowy inwestycyjnej (Umowa Inwestycyjna) dotyczącej realizacji przedsięwzięcia budowlanego na części nieruchomości należącej do spółki z Grupy Kapitałowej CPD, tj. spółki 4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (Spółka Komandytowa) w dzielnicy Ursus w Warszawie, jak również raportu bieżącego nr 38/2017 informującego m.in. o prowadzonych przez strony uzgodnieniach mających na celu dokonanie w umowie formalnych zmian związanych z brakiem konieczności uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dla wejścia Unidevelopment S.A. do Spółki Komandytowej, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 2 sierpnia 2017 r. aneksu do ww. umowy (Aneks), mocą którego potwierdzono m.in., iż zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest potrzebna dla wejścia przez Unidevelopment S.A. do Spółki Komandytowej i realizacji wspólnego przedsięwzięcia z grupą kapitałową CPD.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 lipca 2017 r. zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zakładu produkcyjno – magazynowego w Białymstoku przy ulicy Jacka Kuronia (Umowa). Zamawiającym jest Bravilor Bonamat Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa przy ul. Traktorzystów w Warszawie (Umowa) w ramach projektu Ursa Park (Inwestycja). Inwestycja stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji wspólnie z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD (Grupa CPD) kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą. O zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji Inwestycji Spółka informowała w raportach bieżących 14/2017 oraz 17/2017.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2017 r. konsorcjum firm Trakcja PRKiI S.A. (Lider Konsorcjum), UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum), Budrex – Kobi Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o (Partner Konsorcjum) oraz AB Kauno Tiltai z siedzibą w Kownie (Partner Konsorcjum) podpisało umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne” (Inwestycja).

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. obradujące w dniu 13 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 r. Zgodnie z podjętą uchwałą Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 20 gr (dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. w dniu 13 czerwca 2017 r. (ZWZ). ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2017 r. podpisał umowę na realizację budynku w technologii modułowej w ramach inwestycji (Inwestycja) pod nazwą „Dockside bygg F” w miejscowości Tønsberg w Norwegii (Umowa). Zamawiającym jest Kaldnes Brygge AS (poprzednio Selvaag Bolig Vestfold AS) z siedzibą w Tønsberg w Norwegii (Zamawiający).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2015 z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości (Umowa) pomiędzy spółką z Grupy Kapitałowej Emitenta, tj. spółką CZARNIECKIEGO MONDAY PALACZA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Poznaniu (Sprzedający) i Spółką FSMNW Poznań spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Kupujący), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż Sprzedający oraz Kupujący w dniu 29 maja 2017 r. zawarli umowę przyrzeczoną, na mocy której Kupujący nabył za kwotę ok. 39,42 mln zł netto prawo użytkowania gruntu położonego przy ulicach Roboczej i Czarnieckiego w Poznaniu wraz z prawem własności budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym oraz zagospodarowaniem terenu (Inwestycja).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zawarcia z AB Botkyrkabyggen z siedzibą w Tumba w Szwecji (Zamawiający) umowy ramowej na realizację mieszkań modułowych na rynku szwedzkim (Umowa Ramowa) Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 25 maja 2017 r. z Zamawiającym umowy wykonawczej w systemie generalnego wykonawstwa na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu pod klucz 58 mieszkań w 4 budynkach dwukondygnacyjnych w gminie Botkyrka w Szwecji (Umowa).

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych (z wyłączeniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych) budynku handlowo – usługowego w Cieszynie (Umowa). Zamawiającym jest INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 13 czerwca 2017 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję, Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) prostuje popełnioną omyłkę wskazując, iż w dniu 16 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie powołania następujących osób w skład Zarządu kolejnej tj. V kadencji, trwającej 3 lata:
1. Pan Leszek Marek Gołąbiecki - Prezes Zarządu
2. Pan Sławomir Kiszycki - Wiceprezes Zarządu
3. Pan Marcin Piotr Drobek – Wiceprezes Zarządu
4. Pan Jan Piotrowski – Członek Zarządu.
W pozostałym zakresie raport bieżący nr 24/2017 nie ulega zmianom.

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie powołania następujących osób w skład Zarządu kolejnej tj. V kadencji, trwającej 3 lata:

1. Pan Leszek Marek Gołąbiecki - Prezes Zarządu
2. Pan Sławomir Kiszycki - Wiceprezes Zarządu
3. Pan Marcin Piotr Drobek – Członek Zarządu
4. Pan Jan Piotrowski – Członek Zarządu.

Załączniki:

Unibep S.A. (Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 16 maja 2017 r. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Unibep S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r., przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r., badania sprawozdania finansowego Unibep S.A. za rok 2017 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za rok 2017. Wybranym podmiotem jest firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 29 marca 2017 r. podpisał z Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) dwie umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowych, odpowiednio przy ulicy Cybernetyki w Warszawie (Umowa I) oraz przy ulicy Jana Pohoskiego w Warszawie (Umowa II).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego, opublikowanego w dniu 1 marca 2017 r. w temacie: Aktualizacja informacji nt. warunkowej umowy inwestycyjnej zawartej przez Unibep S.A. i Unidevelopment S.A. z Grupą Kapitałową CPD dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego w dzielnicy Ursus w Warszawie, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) działając zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (>) informuje o zaistnieniu oczywistej omyłki redakcyjnej w numeracji ww. raportu. Raport bieżący powinien mieć numer 17/2017 zamiast 17/2016. W pozostałym zakresie treść raportu pozostaje bez zmian.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 w przedmiocie podpisania w dniu 22 lutego 2017 r. umowy inwestycyjnej (Umowa) dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego polegającego na realizacji wraz z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Ursus w Warszawie, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o spełnieniu w dniu 1 marca 2017 r. pierwszego warunku wejścia w życie w/w umowy inwestycyjnej, polegającego na uzgodnieniu (zaakceptowaniu) przez strony wszystkich załączników do Umowy.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 23 lutego 2016 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2016 r., została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wybranych wstępnych wyników finansowych za w/w okres.

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 46/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zawarcia z „Akwa-Mińsk” przedsiębiorstwem komunalnym z siedzibą w Mińsku (Zamawiający) umowy (Umowa) na realizację centrum kulturalno – sportowego (Inwestycja) oraz pozyskania finansowania Inwestycji, Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23 lutego 2017 r. powziął informację od banku udzielającego finansowania o spełnieniu z dniem dzisiejszym warunków technicznych uruchomienia kredytu.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 22 lutego 2017 r. umowy inwestycyjnej (Umowa) dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego polegającego na realizacji wspólnie z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Ursus w Warszawie.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 17 lutego 2017 r. konsorcjum firm UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Most Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (Członek Konsorcjum) podpisało umowę (Umowa) na wykonanie inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości” (Inwestycja).

Załączniki:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 oraz nr 39/2015 w sprawie umowy zawartej pomiędzy Unibep S.A. (Spółka), a Triniti Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Grodnie (Zamawiający) na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś (Umowa) oraz raportu bieżącego nr 46/2016 w sprawie zawarcia przez Zamawiającego umowy dotyczącej finansowania realizacji inwestycji objętej Umową (Kredyt), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 10 lutego 2017 r. zawarł aneks.

Załączniki:

Unia europejska