W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 oraz 53/2018 Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. zawarł z Animex Foods K3 Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie (Zamawiający) kolejny aneks (Aneks) do umowy o roboty budowlane na realizację prac budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu”, realizowanej w miejscowości Krężelewice (poprzednio Koryta) w województwie łódzkim (Umowa), mocą którego rozszerzono zakres przedmiotu dotychczasowej współpracy, a w konsekwencji wynagrodzenie Emitenta uległo zwiększeniu o kwotę ok. 23,4 mln zł netto względem wartości wynagrodzenia wskazanego w raporcie bieżącym nr 53/2018 i wynosi obecnie łącznie ok. 73,7 mln zł netto.

Załączniki: