W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2019 , Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. po ustaniu problemów technicznych Spółka opatrzyła wymagane dokumenty podpisami elektronicznymi za pośrednictwem systemu informatycznego ePUAP oraz podpisem kwalifikowanym, w związku z czym otrzymała od firmy audytorskiej sprawozdania z badania sprawozdań finansowych bez zastrzeżeń, a także ocenę Rady Nadzorczej Spółki odnoszącą się do sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności za rok 2018.

Załączniki: