Dobre praktyki spółek notowanych na GPW obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

pdfDobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - treść dokumentu

pdf Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę UNIBEP rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016


 

I.Z.1.2 Władze spółki

I.Z.1.3. Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu

W skład Zarządu UNIBEP SA wchodzą:

 • Prezes Zarządu, będący jednocześnie dyrektorem spółki
 • Wiceprezes Zarządu, pełniący jednocześnie funkcję dyrektora finansowego
 • Członek Zarządu, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Budownictwa
 • Członek Zarządu, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Handlowego
 • Prezes Zarządu Dyrektor Spółki zarządza i kieruje Spółką.

Zakresy odpowiedzialności Zarządu Spółki tutaj

I.Z.1.4 Struktura akcjonariatu   

I.Z.1.6 Raporty bieżące i okresowe

I.Z.1.7. Materiały informacyjne nt. strategii spółki oraz wyników finansowych

a) Strategia

b) Materiały informacyjne na temat wyników finansowych

I.Z.1.8 Wybrane dane finansowe spółki za ostatnie 5 lat zarówno jednostkowe, jak i Grupy Unibep

I.Z.1.9 Informacje na temat dywidendy znajdują się na stronach

za rok 2017

za rok 2016

za rok 2015 

za rok 2014  

za rok 2013  

za rok 2012  

za rok 2011 

I.Z.1.10 Spółka nie publikuje prognoz finansowych

I.Z.1.11 pdfInformacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

I.Z.1.12 pdfOświadczenie o stosowaniu przez spółkę ładu korporacyjnego

I.Z.1.13 Stan stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016"

I.Z.1.14 Materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu

dot. 2017 r. 

dot. 2016 r.  

dot. 2015 r. 

dot. 2014 r.  

dot. 2013 r.  

dot. 2012 r.   

I.Z.1.15 Polityka różnorodności

pdf Informacja na temat zasad różnorodności stosowanych w Grupie Kapitałowej Unibep

I.Z.1.16 Transmisja obrad walnego zgromadzenia

I.Z.1.17 Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia  

dot. 2017

dot. 2016

dot. 2015

dot. 2014

dot. 2013

dot. 2012

dot. 2011

I.Z.1.18 Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad. Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.

I.Z.1.19 Pytania akcjonariuszy do zarządu w trybie art.428& 1 lub & 6 Kodeksu spółek handlowych oraz odpowiedzi zarządu lub wyjaśnienie przyczyny ich braku

I.Z.1.20 Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia - spółka nie prowadzi zapisu w postaci elektronicznej obrad walnego zgromadzenia

I.Z.1.21 Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce  za komunikację z inwestorami:

Wojciech Jarmołowicz:

  

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej UNIBEP SA

pdfw roku 2016

pdfw roku 2014

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Unibep SA

w okresie 05.2012 do 12.12.2015 r.
W składzie Zarządu UNIBEP SA w ww. okresie pełniło obowiązki sześciu członków Zarządu, wszyscy mężczyźni.
W składzie Rady Nadzorczej w ww. okresie pełniło obowiązki jedenaścioro członków Rady, w tym trzy kobiety i ośmiu mężczyzn.

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej

Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej  

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej dotyczące niezależności:
Oświadczenie złożyli następujący członkowie RN: Paweł Markowski, Michał Kołosowski, Jarosław Mariusz Bełdowski.

Pozostali członkowie rady nadzorczej są powiązani z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi powyżej 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.  

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej

Komitet Audytu:
 • Przewodniczącym Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Wojciech Jacek Stajkowski
 • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Beata Maria Skowrońska
 • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Michał Kołosowski
Komitet Strategii:
 • Przewodniczącym Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jan Mikołuszko
 • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Paweł Markowski
 • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jarosław Bełdowski