Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 17 czerwca 2021 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

 

pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ UNIBEP S.A.pdf

 

Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A.:

pdfProjekty Uchwał ZWZ UNIBEP S.A.pdf

pdfUzasadnienia do projektów uchwał ZWZ UNIBEP S.A.pdf

pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. za rok 2020.pdf

pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. o wynagrodzeniach za 2020 rok.pdf

pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf

 

Wzory i formularze:

pdfFormularz do głosowania na ZWZ UNIBEP S.A.pdf

docWzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ UNIBEP S.A.doc

 

pdfInformacja o akcjach.pdf

 

pdfKlauzula informacyjna dla akcjonariuszy UNIBEP S.A. oraz pełnomocników akcjonariuszy.pdf