Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 25 czerwca 2024 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA


Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA:

pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA

pdfart. 402 2 KSH Zmiana Statutu Spółki

pdfZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA z dnia 25 czerwca 2024 r.

pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA za rok 2023

pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA o wynagrodzeniach za rok 2023

pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach


Wzory i formularze:

pdfFormularz do głosowania na ZWZA UNIBEP SA dn. 25.06.2024 r.

docWzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA UNIBEP SA

 

pdfInformacja o akcjach

 

pdfKlauzula informacyjna dla akcjonariuszy Unibep SA