Działając na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie) zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2008 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 10 kwietnia 2008 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 2.722.718,40 zł do kwoty 3.392.718,40 zł, w związku z publiczną substrykpcją akcji serii B.

Załączniki: