Relacje inwestorskie

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w przedmiocie zawarcia ze SZWEDZKA E Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu DE inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie (Umowa), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 4 maja 2022 r. od Zamawiającego pisemnego zlecenia rozpoczęcia robót.

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 19 kwietnia 2022 r. pomiędzy, należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (UNI 1) a bankiem Santander Bank Polska S.A. (Bank) umowy kredytu (Umowa), na mocy której Bank udzielił spółce UNI 1 nieodnawialnego kredytu deweloperskiego w maksymalnej wysokości ok. 37,9 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz odnawialnego kredytu VAT w wysokości 3,0 mln zł (Kredyt VAT) (łącznie Kredyty).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2022 r. zawarł z Panattoni Development Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający] umowę przedwstępną na realizację hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczami biurowo - socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą oraz komunikacyjną w Tuszynie w województwie łódzkim [Inwestycja]. Umowa przyrzeczona [Umowa] zostanie zawarta w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 9 lutego 2022 r., dotyczącego wyboru oferty konsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum], Budrex Sp. z oo. [Partner Konsorcjum; Budrex] oraz Value Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Partner Konsorcjum] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podpisaniu w dniu 14 kwietnia 2022 r. umowy [Umowa] na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK 19 do istn. DK 66” [Inwestycja].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. („Emitent”) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 8 kwietnia 2022 r. wstępnej agregacji informacji - dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment prowadzących działalność deweloperską w ramach Grupy Unibep („Grupa”) w ramach inwestycji warszawskich, poznańskich i radomskich - nt. odnotowanej w I kwartale 2021 roku: i) sprzedaży lokali (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie i przedwstępne), ii) liczby lokali rozpoznanych w wyniku (rozumianych jako liczba wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży) oraz iii) liczby umów rezerwacyjnych, Emitent poniżej przekazuje dane w tym zakresie.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 10 marca 2022 r., dotyczącego wyboru oferty Unibep S.A. [Emitent, Spółka] w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 30 marca 2022 r. zawarł umowę [Umowa] na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki” [Inwestycja]. Zamawiającym jest Województwo Warmińsko – Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie [Zamawiający].

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 28 marca 2022 r. zawarł umowę o roboty budowlane [Umowa] na realizację przebudowy i rozbudowy hali magazynowo–produkcyjnej w Mszczonowie [Inwestycja]. Zamawiającym jest Mondi Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Mszczonowie [Zamawiający]. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wynosi 164,0 mln zł netto [Wynagrodzenie].

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 71/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. informującego o zawarciu pomiędzy należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kupujący] a Spółką Akcyjną z siedzibą w Częstochowie [Sprzedający] umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących zabudowania dawnego „Starego Browaru”, położonych w Częstochowie w rejonie ulicy Ogrodowej [Umowa] oraz raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 23 lutego 2022 r., informującego o wydłużeniu do dnia 7 kwietnia 2022 r. terminu na odstąpienie od umowy przez Kupującego w przypadku, gdy wynik due diligence nie będzie satysfakcjonujący, Zarząd Unibep S.A [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 24 marca 2022 r. Kupujący powziął zamiar odstąpienia od Umowy w związku z niesatysfakcjonującym, według oceny Kupującego, wynikiem przeprowadzonego badania due diligence oraz przygotował stosowne oświadczenie, które zostanie złożone Sprzedającemu w trybie przewidzianym dla odstąpienia od Umowy.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 23 marca 2022 r. pomiędzy, należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 13 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kupujący], a osobami fizycznymi umów przedwstępnych dotyczących nabycia prawa własności trzech sąsiadujących ze sobą nieruchomości o łącznej powierzchni ok 7,5 tys. m2 położonych w Warszawie, w dzielnicy Włochy [łącznie jako Nieruchomość], za łączną cenę ok. 34,7 mln zł [Umowa].

Załączniki:

Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, o zawarciu w dniu 22 marca 2022 r. umowy o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu DE inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie. Zamawiającym jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej OKAM CAPITAL, tj. SZWEDZKA E Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 10 marca 2022 r. otrzymał od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki” [Inwestycja].

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 3 marca 2022 r. procesu wstępnej analizy danych finansowych, realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2021 [Raport), została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za w/w okres.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. informującego o przyjęciu do realizacji przez spółkę zależną UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] trzech zamówień na dostawę modułów, otrzymanych od Adapteo Oyj z siedzibą w Finlandii [Zamawiający], Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 1 marca 2022 r. spółka UNIHOUSE potwierdziła przyjęcie do realizacji kolejnego zamówienia [Zamówienie] na dostawę modułów w wykonaniu umowy ramowej dostawy na lata 2020 – 2022 zawartej z Zamawiającym [Umowa Ramowa].

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. informującego m.in. o ograniczeniu działalności na rynku białoruskim z powodu niestabilnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tym kraju, która nie gwarantuje bezpieczeństwa prowadzenia tam działalności oraz informacji przekazywanych w tym zakresie w raportach okresowych, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 28 lutego 2022 r. zawarł z przedsiębiorstwem komunalnym „Akwa Mińsk” z siedzibą w Mińsku [Zamawiający] dwa porozumienia rozwiązujące, dotyczące odpowiednio, warunkowej umowy na realizację kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Kazimirovskaia w Mińsku, o zawarciu której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 53/2019, oraz warunkowej umowy w przedmiocie realizacji obiektu sportowo – rekreacyjnego „FOK LUCHINY” przy ulicy Łucziny w Mińsku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2019. Zgodnie z treścią w/w porozumień umowy ulegają rozwiązaniu z dniem 4 marca 2022 r.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że wobec zainicjowanego w dniu dzisiejszym przez Rosję konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz w związku z inwestycjami Grupy Kapitałowej Unibep na rynku wschodnim, w dniu 24 lutego 2022 r. dokonał analizy oraz podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji nt. bieżącej oceny wpływu konfliktu zbrojnego na działalność Grupy Kapitałowej Unibep na tym rynku.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 71/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. informującego o zawarciu pomiędzy należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kupujący] a Spółką Akcyjną z siedzibą w Częstochowie [Sprzedający] umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących zabudowania dawnego „Starego Browaru”, położonych w Częstochowie w rejonie ulicy Ogrodowej [Umowa], Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 23 lutego 2022 r. Strony zawarły aneks do Umowy [Aneks], mocą którego zmieniony został na dzień 7 kwietnia 2022 r. termin na odstąpienie od umowy przez Kupującego w przypadku, gdy wynik due diligence nie będzie satysfakcjonujący.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 23 lutego 2022 r. umowy na realizację V etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „19. Dzielnica” przy ulicy Kolejowej w Warszawie [Umowa]. Zamawiającym jest PRO URBA INVEST V Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający].

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 10 lutego 2022 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] potwierdziła przyjęcie do realizacji trzech zamówień na dostawę modułów, otrzymanych od Adapteo Oyj z siedzibą w Finlandii [Zamawiający] w wykonaniu obowiązującej strony umowy ramowej dostawy na lata 2020 – 2022 [Umowa Ramowa].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 9 lutego 2022 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum], Budrex Sp. z oo. [Partner Konsorcjum; Budrex] oraz Value Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Partner Konsorcjum] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK 19 do istn. DK 66” [Inwestycja].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 7 lutego 2022 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim zawarła z Øvre Eikervei 126 AS z siedzibą w Drammen (Zamawiający) umowę na realizację w technologii modułowej I etapu inwestycji pn. „Solfast Park” w miejscowości Drammen w Norwegii (Umowa).

Załączniki:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

 1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
  - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2022 r.
  - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2022 r.
 2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2022 r.
 3. Raporty roczne:
  - jednostkowy raport roczny za 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 7 kwietnia 2022 r.
  - skonsolidowany raport roczny za 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 7 kwietnia 2022 r.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 64/2021 z dnia 26 listopada 2021 r., dotyczącego wyboru oferty Unibep S.A. [Emitent, Spółka] w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, Zarząd Spółki informuje o zawarciu w dniu 24 stycznia 2022 r. umowy na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ulicy Chodkiewicza 9 – 11 w Bydgoszczy” [Umowa].

Załączniki:

W nawiązaniu do informacji nt. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unibep S.A. [Emitent, Spółka] z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów [Program Motywacyjny], o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2020 z 15 czerwca 2020 roku oraz informacji nt. uchwalenia regulaminu Programu Motywacyjnego zamieszczonych w raporcie za III kwartał 2020 roku, Zarząd Unibep S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie przyjęcia listy uczestników Programu Motywacyjnego na rok 2022, ustalenia kryteriów przydziału akcji oraz ceny sprzedaży akcji w ramach Programu Motywacyjnego na rok oceny 2022.

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE], zawarła z konsorcjum ARGE Wohnanlage Kriftel składającego się z firm: AH Aktiv-Haus GmbH z siedzibą w Stuttgarcie oraz WOLFF & MÜLLER Hoch-und Industrie-bau GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Modulares Wohnen z siedzibą w Stuttgarcie [Zamawiający, Konsorcjum] umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Kriftel Raiffeisenstraße” w miejscowości Kriftel w Niemczech [Umowa].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 13.01.2022 r. spółka zależna od Emitenta UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] zawarła z Carestone Projekt I GmbH z siedzibą w Hannoverze [Zamawiający] umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Neubau einer Seniorenresidenz” w miejscowości Mittelkalbach w Niemczech [Umowa].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 11 stycznia 2022 r. konsorcjum [Konsorcjum] w składzie Unibep SA z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz TYTAN Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Partner Konsorcjum] zawarło umowę [Umowa] na realizację zadania pn. „Budowa zespołu budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Węgorzewie – postępowanie nr 47/RB” [Inwestycja]. Zamawiającym jest Skarb Państwa – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie [Zamawiający].

Załączniki:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 11 stycznia 2022 r. wstępnej agregacji informacji nt. sprzedaży (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie) dotyczącej działalności spółek z Grupy Unidevelopment prowadzących działalność deweloperską w ramach Grupy Unibep (Grupa), Emitent przekazuje informację o liczbie lokali sprzedanych przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep w IV kwartale 2021 roku oraz w całym 2021 roku.

Załączniki:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 72/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 4 stycznia 2022 r. konsorcjum [Konsorcjum] w składzie Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz spółka zależna, Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Partner Konsorcjum, Budrex], zawarło dwie umowy: na realizację, odpowiednio 3 części [Umowa 1] i 4 części [Umowa 2] zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” [Inwestycja].
Zamawiającym jest Skarb Państwa – Komendant Główny Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie [Zamawiający].

Załączniki:

Unia europejska