W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 29 marca 2021 r. dotyczącego warunkowego przydziału inwestorom obligacji serii G w liczbie 500.000 szt. po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (Obligacje), pod warunkiem opłacenia przez nich Obligacji nie później niż w dniu 31 marca 2021 r., Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o opłaceniu 500.000 szt. Obligacji, a tym samym o emisji obligacji serii G z dniem 31 marca 2021 r.

Załączniki: