W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 23 marca 2018 r. informującego o zawarciu z Państwową Służbą Fiskalną Ukrainy (Zamawiający) warunkowej umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej (Umowa) oraz raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. dotyczącego wejścia w życie Umowy, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2020 r. zawarł aneks do Umowy (Aneks), na mocy którego okres realizacji prac budowlanych uległ wydłużeniu o 12 miesięcy, w związku z czym zakończenie wszystkich prac nastąpi w I kwartale 2023 r.

Załączniki: