W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2020 w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą Unibep SA zgody na dokonanie czynności mających na celu przeprowadzenie skupu akcji własnych, Zarząd Unibep SA (Spółka, Emitent) informuje, że działając na podstawie uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP SA, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r., a także na podstawie ww. zgody Rady Nadzorczej Spółki, podjął w dniu 4 lutego 2020 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych (Akcje Własne).