Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Pana Wojciecha Jacka Stajkowskiego oraz Pani Bożenny Anny Lachockiej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, których treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.