W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 października 2018 r. zawarł z Animex Foods K3 Sp. z oo. z siedzibą w Kutnie (Zamawiający) kolejny aneks (Aneks) do umowy o roboty budowlane na realizację prac budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu” realizowanej w miejscowości Koryta w województwie łódzkim (Umowa), mocą którego rozszerzono zakres przedmiotu dotychczasowej współpracy, a w konsekwencji wynagrodzenie Emitenta uległo zwiększeniu o kwotę ok. 27,3 mln zł netto względem wartości wynagrodzenia wskazanego w przywołanym raporcie bieżącym nr 41/2018 i wynosi łącznie ok. 50,3 mln zł netto.

Załączniki: