W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 9 sierpnia 2018 r. z YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) aneksu (Aneksu) do umowy dotyczącej realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie (Umowa), mocą którego Zamawiający powierzył Emitentowi realizację Etapu B przedmiotowej Inwestycji.

Załączniki: