Skład Rady Nadzorczej VI kadencji:

 1. Jan Mikołuszko - Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA
  Pan Jan Mikołuszko jest absolwentem Politechniki Białostockiej. Posiada tytuł inżyniera budownictwa lądowego. W latach 1991 - 2002 pełnił kolejno funkcję Prezesa zarządu UNIBUD S.A. oraz Budimex Unibud S.A., następnie w okresie 2002-2003 objął stanowisko Wiceprezesa zarządu Budimex Dromex S.A. W latach 2003 – 2014 sprawował funkcję Prezesa zarządu UNIBEP S.A., a od 2014 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. Od września 2015 roku do czerwca 2019 r. pełnił funkcję prezesa stowarzyszenia Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, którego był pomysłodawcą.

 2. Beata Maria Skowrońska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Unibep SA
  Pani Beata Maria Skowrońska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS), Wydziału Ekonomiczno–Społecznego ukończonego z tytułem Magistra ekonomii w zakresie ekonomiki turystyki. W latach 1989 -1992 Pani Skowrońska sprawowała funkcję specjalisty ds. finansów w spółce Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach 1986 -1987 pełniła funkcję specjalisty ds. ekonomii w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Elektromontaż-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach 1983 – 1989 zajmowała stanowisko starszego referenta ekonomicznego ds. kosztów w firmie Centralne Piwnice Win Importowanych Sp. z o.o. W latach 2007 – 2008 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. Posługuje się językami czeskim oraz rosyjskim, włada też biegle językiem angielskim.

 3. Wojciech Jacek Stajkowski - Członek Rady Nadzorczej. 
  Pan Wojciech Jacek Stajkowski jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Od początku kariery zawodowej był związany z handlem zagranicznym. Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w przedstawicielstwach i spółkach zależnych Polimex Cekop na rynkach Bliskiego Wschodu i w Niemczech. Od roku 1996 do 2008 był związany ze spółką Grundig Polska, w której pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i członka Zarządu, będąc jednocześnie dyrektorem dystrybucji grupy Grundig na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki Grundig Magyarorszag. W następnych latach prowadził własną działalność gospodarczą oraz współpracował z Unibep S.A. jako pełnomocnik Zarządu ds. nowych rynków. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Unibep S.A. IV kadencji. Pan Wojciech Stajkowski posługuje się językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.

 4. Jarosław Mariusz Bełdowski - Członek Rady Nadzorczej

  Pan Jarosław Bełdowski jest prawnikiem i ekonomistą. W 2015 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył podyplomowe studia magisterskie z zakresu prawa Unii Europejskiej na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Belgia. Posiada też dyplom prawa Uniwersytetu w Oksfordzie, Wielka Brytania. Od lipca 2012 r. do marca 2014 r. sprawował funkcję Wiceprezesa – I Zastępcy Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, będąc odpowiedzialnym m. in. za wsparcie polskiego eksportu oraz zarządzanie programami unijnymi. Łączy karierę zawodową z akademicką. Od 2016 r. jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada duże doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego, zasiadając w wielu radach nadzorczych m.in. Cargosped Sp. z o.o., Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Pan Jarosław włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu średniozaawansowanym językiem francuskim.

 5. Michał Kołosowski - Członek Rady Nadzorczej

  Pan Michał Kołosowski zdobył dyplom magistra ekonomii – specjalność Finanse i Rachunkowość, posiada również certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants (międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania). W latach 2000-2004 pracował jako asystent biegłego rewidenta w firmie Roedl&Partner a następnie w latach 2004-2007 zdobywał doświadczenie jako Senior Associate w PricewaterhouseCoopers. Pan Michał Kołosowski od roku 2007 jest partnerem w dziale audytu Grupy UHY ECA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu due diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Autor licznych artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

 6. Paweł Markowski - Członek Rady Nadzorczej

  Pan Paweł Markowski uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Uczęszczał do Uppsala University w Szwecji. Posiada kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania długoterminowych strategii rozwoju, rozwoju produktów oraz zarządzania efektywnością. W latach 2014-2016 - Członek Zarządu Benefit Systems SA, odpowiadający za rozwój nowych produktów. Wcześniej Członek Zarządu Centrum Marek Regionalnych w Grupie B/S/H, odpowiadający za rozwój produktów, jakość i zarządzanie siecią zewnętrznych dostawców. W latach 2008-2013 związany z Grupą Zelmer, gdzie rozpoczął pracę jako Dyrektor Rozwoju Strategicznego a później objął stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za łańcuch dostaw. W latach 2001-2008 sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz był Członkiem Zarządu BPI Polska - firmy doradczej specjalizującej się w strategiach rozwoju i transformacjach przedsiębiorstw. Pan Paweł Markowski posługuje się biegle językiem angielskim, zna też język rosyjski na poziomie zaawansowanym oraz francuski na poziomie podstawowym.

 7. Dariusz Marian Kacprzyk - Członek Rady Nadzorczej.
  Dariusz Marian Kacprzyk jest absolwentem wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a takżewydziału handlu wewnętrznego i usług Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2011 – 2012 odbył Advanced Management Program w IESE Business School University of Navarra. Ponadto Pan Kacprzyk ukończył kurs dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, a także Management Development Programme (MD2) HVB Group / Executive Academy Wirtschaftsuniversitat w Wiedniu. Odbył liczne szkolenia z zakresu bankowości, finansów, ryzyka kredytowego, a także praktykę w Banco Bilbao Vizcaya w Madrycie w ramach programu PHARE. Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. W latach 1991 – 1993 pracował w Powszechnej Kasie Oszczędności BP, m.in. jako kasjer oraz naczelnik Wydziału Gwarancji. Następnie w latach 1993 – 2001 zatrudniony w Powszechnym Banku Kredytowym S.A., gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Klienta Instytucjonalnego oraz Departamencie Instytucji Finansowych. W latach 2002 – 2007 – Dyrektor Zarządzający Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Finansowego/ Wiceszef Obszaru Dużych Firm w Banku BPH S.A. W okresie od 2007 do 2009 był Dyrektorem Zarządzającym w Pionie Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Finansowania Nieruchomości, prokurentem oraz członkiem Komitetu Kredytowego Banku. W dalszej kolejności w latach 2009 – 2013 pełnił funkcje Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Klienta Korporacyjnego oraz był członkiem Komitetu Kredytowego Zarządu Banku w mBank S.A. Następnie w latach 2013 – 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego. W okresie od 2013 do 2016 roku Pan Dariusz Marian Kacprzyk pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A., w PZU S.A, Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., a także był Przewodniczącym Rady Nadzorczej TFI BGK. Od 2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego, a także jest Prezesem Zarządu w MCX Telecom Sp. z o.o. Pan Dariusz Marian Kacprzyk biegle włada językiem angielskim, bardzo dobrze zna język hiszpański oraz język niemiecki i rosyjski w stopniu komunikatywnym.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w/w osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Emitenta VI kadencji nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


W skład Komitetu Audytu zostali powołani:

 • Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Michał Kołosowki
 • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Wojciech Stajkowski
 • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Dariusz Marian Kacprzyk

W dniu 21 kwietnia 2022 roku, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zmianie nazwy Komitetu Strategii na Komitet Zrównoważonego Rozwoju oraz o poszerzeniu zakresu działalności tego komitetu o kwestie związane z tematyką zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym pozostawieniu komitetu w niezmienionym składzie.

Przewodniczącym Komitetu Zrównoważonego Rozwoju (dawniej Komitetu Strategii) jest Pan Jan Mikołuszko.

Skład Komitetu Zrównoważonego Rozwoju:

 • Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju Rady Nadzorczej – Jan Mikołuszko
 • Członek Komitetu Zrównoważonego Rozwoju Rady Nadzorczej – Beata Maria Skowrońska  
 • Członek Komitetu Zrównoważonego Rozwoju Rady Nadzorczej – Paweł Markowski
 • Członek Komitetu Zrównoważonego Rozwoju Rady Nadzorczej – Jarosław Mariusz Bełdowski

Spośród składu Rady Nadzorczej czterech członków, w tym dwóch członków Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. 

Przewodniczący Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i  badania sprawozdań finansowych. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Kryteria niezależności spełniają następujący członkowie Rady Nadzorczej:

 1. Jarosław Bełdowski -  Członek Rady Nadzorczej
 2. Michał Kołosowski – Członek Rady Nadzorczej
 3. Paweł Markowski - Członek Rady Nadzorczej
 4. Dariusz Marian Kacprzyk - Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Unibep S.A. w obecnym składzie funkcjonuje od dnia czerwca 2017 r. W dniu  15 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unibep SA w związku z wygaśnięciem piątej kadencji Rady Nadzorczej powołało taki sam skład Rady Nadzorczej na kolejną, szóstą kadencję. 

W ostatnim okresie (tj. od czerwca 2017 roku do chwili obecnej), kobiety stanowiły ok. 14% składu Rady Nadzorczej.

O zmianach w Radzie Nadzorczej Spółka informuje na bieżąco raportami giełdowymi.