Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 

Charakterystyka obiektu

  • Budowa i rozbudowa jezdni do szerokości 7 m oraz umocnienie poboczy
  • Budowa nowych zjazdów, skrzyżowań i dróg
  • Budowa chodników, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych,
  • parkingów oraz dojazdów do posesji
  • Budowa i przebudowa przepustów
  • Przebudowa sieci wodociągowej, teletechnicznej i kanalizacji
  • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, linii energetycznych i oświetleniowych
  • Formowanie rowów drogowych i nasypów