W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku informującego o zawarciu przez Emitenta ze spółką Karuzela Biała Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na realizację Centrum Handlowo – Usługowego przy ul. Łomaskiej w Białej Podlaskiej (Umowa), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z wydaniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie natychmiast wykonalnego wyroku uchylającego w obu instancjach decyzję o zmianie pozwolenia na budowę dla Centrum Handlowo-Usługowego „Galeria Bialska” w Białej Podlaskiej, będącą podstawą do realizacji Umowy, który skutkował koniecznością czasowego zawieszenia przez Emitenta robót budowlanych, Spółka otrzymała informację o skierowaniu przez Zamawiającego w dniu 20 grudnia 2018 r. oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego od Umowy.

Załączniki: