Skład Rady Nadzorczej:

 • Jan Mikołuszko - Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA
  Jan Mikołuszko jest inżynierem budownictwa lądowego. Ukończył Politechnikę Białostocką w roku 1973. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w Bielsko-Podlaskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. W latach 1999-2003 był prezesem zarządu Budimex Unibud SA, wiceprezesem Budimex Dromex SA.  Od 2003 do 2014 roku prezes zarządu Unibep SA. Od lipca 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA. Przedsiębiorca Roku oraz Przedsiębiorca 10-lecia w województwie podlaskim, honorowy ambasador województwa podlaskiego, honorowy mieszkaniec Bielska Podlaskiego. Biegle posługuje się językiem rosyjskim.
 • Beata Maria Skowrońska - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA
  Beata Maria Skowrońska jest magistrem ekonomii w zakresie ekonomii turystyki. W roku 1983 ukończyła Szkołę Główną Handlową (dawniej SGPiS) w Warszawie. PO studiach pracowała w Centralnych Piwnicach Win Importowanych (do roku 1989), później w Elektromontażu-Eksport SA oraz Polskich Liniach Lotniczych LOT SA (1989-1992). Członek Rady Nadzorczej Unibep SA (2007-2008), obecnie wiceprzewodnicząca rady nadzorczej spółki (od 2014 r.). Biegle mówi w języku angielskim. W stopniu komunikatywnym posługuje się językami: rosyjskim i czeskim.
 • Wojciech Jacek Stajkowski - Członek Rady Nadzorczej
  Wojciech Jacek Stajkowski jest magistrem ekonomii Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS) w Warszawie. Piastował wysokie stanowiska w takich firmach jak m.in. w Polimex Cekop Ltd, Depolma GmbH, Grundig Polska, Avans International. Członek Rady Nadzorczej Grundig Magyarorszag (2006-2008). Od czerwca 2014 r. członek Rady Nadzorczej Unibep SA. Biegle mówi po angielsku, niemiecku i rosyjsku.
 • Jarosław Mariusz Bełdowski - Członek Rady Nadzorczej
  Jarosław Mariusz Bełdowski jest doktorem prawa. Studia doktoranckie ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Uczył się także w Wielkiej Brytanii (Oxford, 2000) oraz w Belgii (Katolicki Uniwersytet w Leuven, 2001), skończył podyplomowe studia z zakresu prawa Unii Europejskiej (LL.M. in EU Law). Członek Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej (od 2013), Cargosped (od 2013), Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości (2012-2013), Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim (2008-2010) oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich (2008-2010). Prezes i członek-założyciel Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz członek Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Od czerwca 2014 r. członek Rady Nadzorczej Unibep SA. Biegle posługuje się językiem angielskim, w stopniu komunikatywnym – językiem francuskim. Członek niezależny.
 • Michał Kołosowski - Członek Rady Nadzorczej
  Michał Kołosowski jest magistrem ekonomii o specjalności finanse i rachunkowość. Pracował w Roedl Partner Sp. z o.o., PricewaterhouseCoopers, obecnie w ECA Serdyński i Wspólnicy Sp. k. Biegły rewident odpowiedzialny za badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wykładowca z zakresu rachunkowości wg MSR/MSSF oraz ustawy o rachunkowości. Członek Rady Nadzorczej Unibep SA od czerwca 2014 roku. Członek niezależny.
 • Paweł Markowski - Członek Rady Nadzorczej
  Paweł Markowski jest magistrem ekonomii, który uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także Uppsala University w Szwecji oraz studia podyplomowe w zakresie negocjacji i mediacji w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Pełnił funkcje członka zarządu m.in. w BPI Polska, Grupie Zelmer, Grupie B/S/H i Grupie Benefit Systems. Członek rad nadzorczych spółek z Grupy Zelmer – Zelmer PRO i Zelmer Market. Współpracował m.in. z Fundacją im. R. Schumana, Fundacją im. F. Eberta, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją im. S. Batorego oraz SGH. Członek Rady Nadzorczej Unibep SA od czerwca 2014 r. Biegle posługuje się językami angielskim i rosyjskim. Członek niezależny.

W skład Komitetu Audytu zostali powołani:

 • Przewodniczącym Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Wojciech Jacek Stajkowski
 • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Beata Maria Skowrońska
 • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Michał Kołosowski

W skład Komitetu Strategii zostali powołani:

 • Przewodniczącym Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jan Mikołuszko
 • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Paweł Markowski
 • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jarosław Mariusz Bełdowski

 

W myśl stosowanych przez Unibep S.A. zasad opisanych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętym przez Radę Giełdy uchwałą z dnia 13 października 2015 r. i obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., a w szczególności części II tego dokumentu pn. „Zarząd i Rada Nadzorcza” w tym zasad szczegółowych II.Z.3. oraz II.Z.4., Zarząd Unibep SA informuje, iż Pan Wojciech Stajkowski jest mężem Pani Zofii Iwony Stajkowskiej dysponującej akcjami reprezentującymi więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Unibep SA., a Pan Jan Mikołuszko jest mężem Pani Zofii Mikołuszko dysponującej akcjami reprezentującymi więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Unibep SA., natomiast Pani Beata Maria Skowrońska jest akcjonariuszem Emitenta i dysponuje więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Unibep SA. Jednocześnie Zarząd Unibep SA. informuje, iż kryterium niezależności Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” spełniają: Pan Michał Kołosowski, Pan Paweł Markowski oraz Pan Jarosław Bełdowski.

Rada Nadzorcza Unibep S.A. w obecnym składzie funkcjonuje od dnia 12 czerwca 2014 r. , o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 42/2014. 

W okresie ostatnich dwóch lat (tj. czerwca 2014 do sierpnia 2016) kobiety stanowiły średnio 17% Rady Nadzorczej.

O zmianach w Radzie Nadzorczej Spółka informuje na bieżąco raportami giełdowymi.