W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 32/2022 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie decyzji Rady Nadzorczej Unibep S.A. [Emitent, Spółka] o zaoferowaniu określonej liczby akcji Emitenta w ramach Programu Motywacyjnego [Program Motywacyjny] za rok oceny 2021 uczestnikom Programu Motywacyjnego, Zarząd Unibep S.A. informuje, że w związku z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie Unibep S.A. sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2021, w dniu 22 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta złożyła oferty sprzedaży: i] 220.000 akcji Spółki Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu, ii] 190.000 akcji Spółki Panu Sławomirowi Kiszyckiemu, iii] 140.000 akcji Spółki Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi oraz iv] 50.000 akcji Spółki Panu Adamowi Polińskiemu, a ww. osoby złożyły z tym samym dniem oświadczenia o przyjęciu kierowanych do nich ofert sprzedaży akcji Emitenta.

Załączniki: