W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. dotyczącego zawarcia z Zamawiającym Rostendal AS z siedzibą w Ranheim warunkowej umowy na realizację inwestycji pn. „HeimdalsPorten” w Norwegii, Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 9 maja 2019 r. informacji o akceptacji Umowy przez bank finansujący Zamawiającego, w efekcie czego z tym samym dniem Umowa weszła w życie.

Załączniki: