Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku Spółka otrzymała od Akcjonariusza działającego na podstawie art. 401§4 Kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały do punktu 12, dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 r. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 wraz z uzasadnieniem.