Z żalem informujemy, że 10 czerwca 2022 roku odszedł od nas Pan Dariusz Tomasz Skowroński. Kluczowy współwłaściciel, pracownik, a przede wszystkim przyjaciel Grupy Unibep.

Pan Dariusz Tomasz Skowroński w branży budowlanej pracował przez ponad 40 lat. Przez 25 lat zajmował ważne stanowiska kierownicze i szczebla dyrektorskiego w Budimex SA/Unibud SA. W sposób wymierny przyczynił się do budowania pozycji rynkowej Budimex SA/Unibud SA jako jednej z największych firm budowlanej w Polsce. Przez ostatnie 20 lat był jednym z motorów napędowych rozwoju Grupy Unibep.

W latach 2003-2004 Pan Dariusz Tomasz Skowroński aktywnie włączył się w pracę na rzecz rozbudowy gospodarczej Polski w sektorze budownictwa drogowego. W Ministerstwie Infrastruktury objął stanowiska Podsekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Dróg Krajowych i Autostrad, Generalnego Dyrektora GDDKiA. Mając na względzie dbałość o dobro kraju i jego rozwój w obrębie nadzorowanego sektora gospodarczego, zaangażował się w wyjaśnienie wątpliwości związanych z budową autostrady A2 przez Warszawę. Zdecydował o budowie łącznika autostradowego między zachodnią granicą stolicy i Trasą Armii Krajowej. Zaproponował miastu dofinansowania w zakresie Mostu Północnego.

Jako szef GDDKiA współpracował z polskim rządem w opracowaniu rządowego programu "Strategii Rozwoju Infrastruktury Transportu na lata 2004-2006 i lata dalsze". Strategia ta stanowiła de facto rozpoczęcie realizacji ogromnego programu budowy dróg i autostrad w Polsce.

Poprzez czynny udział w wielu stowarzyszeniach i organizacjach przez całe życie zawodowe dążył do rozwoju polskiego budownictwa. Mając świadomość ważnej roli organizacji i stowarzyszeń branżowych w życiu gospodarczo-społecznym Polski, był jednym z inicjatorów powołania jesienią 2004 r. Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy. PKD jest platformą dla tych, którzy działają na rzecz rozwoju wszystkich dróg kołowych w Polsce. Jako aktywny członek władz PKD, wieloletni Przewodniczący i członek Komisji Rewizyjnej był  współautorem wielu inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania rynku infrastruktury drogowej, rozwoju sieci dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Był inicjatorem utrzymania w strukturach GDDKiA Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. 

Przez wiele lat był aktywnym członkiem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Uczestniczył w powstaniu wielu opracowań mających na celu uruchomienie procesów legislacyjnych, regulujących rynek budowlany w Polsce. Jako członek Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa promował idę budowania i pogłębiania współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych oraz rozwój polskiego biznesu sektora budowlanego na tych rynkach w oparciu o najnowocześniejsze technologie, produkty, systemy oraz profesjonalną kadrę inżynierską.

Był członkiem Rady Fundacji Grupy Unibep Unitalent, gdyż zawsze przykładał dużą wagę do propagowania społecznej odpowiedzialności biznesu, przedsiębiorczości i wspierania talentów biznesowych, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Z Grupą Unibep Pan Dariusz Tomasz Skowroński był związany od 2002 r. Przez wiele lat zajmował stanowisko w Radzie Nadzorczej, współtworzył grupę kapitałową, wytyczał kierunki jej rozwoju. Jego długoletnia praca, doświadczenie menedżerskie, zaangażowanie w znaczący sposób przyczyniło się do powstania prężnie rozwijającej się polskiej firmy, która jest znakomitą wizytówką generalnego wykonawstwa w Polsce i poza granicami kraju.  

W ostatnich latach piastował stanowisko dyrektora ds. rozwoju Grupy Unibep, będąc jednocześnie jednym z kluczowych współwłaścicieli Unibep SA.

Cześć Jego Pamięci.