Informacja o emisji obligacji serii A przez spółkę zależną Unidevelopment S.A.

Numer raportu: 30/2023

W nawiązaniu do informacji przekazanych w treści raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 10 marca 2023 r. odnośnie uruchomienia przez spółkę zależną Unidevelopment S.A.[Unidevelopment] programu emisji obligacji do kwoty 35 mln zł, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o dokonanej przez Unidevelopment z dniem 5 kwietnia 2023 r., w ramach w/w programu, emisji 23.500 obligacji serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji wynoszącej 1.000 zł, tj. do łącznej kwoty 23,5 mln zł [Obligacje].

 • Utworzono .

Terminy publikacji raportów okresowych UNIBEP S.A. w roku obrotowym 2023

Numer raportu: 11/2023

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2023 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2023 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2023 r.

3. Raporty roczne:

 • jednostkowy raport roczny za 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 27 kwietnia 2023 r.
 • skonsolidowany raport roczny za 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 27 kwietnia 2023 r.
 • Utworzono .

Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację budynku w technologii modułowej w Trondheim w Norwegii

Numer raportu: 95/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 30 listopada 2023 r. powziął informację o wyborze z tym samym dniem przez Gminę Trondheim [Zamawiający] jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja w technologii modułowej 4 – kondygnacyjnego budynku przeznaczonego na szatnię, łazienki i stołówkę w Trondheim w Norwegii [Inwestycja].

 • Utworzono .

Wybór oferty konsorcjum z udziałem Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin”

Numer raportu: 93/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 14 listopada 2023 r. otrzymał od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży [Partner Konsorcjum] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Rozbudowa obwodnicy Giżycka na drodze krajowej nr 59” w województwie warmińsko – mazurskim

Numer raportu: 92-2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 30 października 2023 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Rozbudowa obwodnicy Giżycka na drodze krajowej nr 59” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji Unibep S.A. serii G oraz serii H

Numer raportu: 91/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2023 z dnia 19 października 2023 r. informującego o emisji 1.380.402 sztuk obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 138.040.200 złotych z przeznaczeniem m.in. na wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii G i/lub obligacji serii H, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] zawiadamia o podjęciu w dniu 24 października 2023 r. uchwały o umorzeniu obligacji serii G i serii H oraz uchwały o przedterminowym wykupie wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Spółki obligacji serii G oraz obligacji serii H.

Emitent w dniu 19 października 2023 r. nabył 247 460 szt. obligacji serii G oraz 298 070 szt. obligacji serii H w celu ich umorzenia.

1. Przedterminowy Wykup Obligacji serii G

Przedterminowy całościowy wykup wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Spółki obligacji erii G zostanie wykonany w dniu 16 listopada 2023 r. poprzez zapłatę za każdą obligację serii G kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej obligacji, tj. 100 zł powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii G Dzień Przedterminowego wykupu wypada w dniu 16 listopada 2023 r., a Dniem Ustalenia Praw będzie 8 listopada 2023 r.

2. Przedterminowy Wykup Obligacji serii H

Przedterminowy całościowy wykup wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Spółki obligacji serii H zostanie wykonany w dniu 16 listopada 2023 r. poprzez zapłatę za każdą obligację serii H kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej obligacji, tj. 100 zł powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii.

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H Dzień Przedterminowego wykupu wypada w dniu 16 listopada 2023 r., a Dniem Ustalenia Praw będzie 8 listopada 2023 r.

Przedterminowy wykup w/w obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż podstawę przedterminowego wykupu w/w obligacji na żądanie Emitenta stanowi pkt. 13 Warunków Emisji tych obligacji.

Łączna wartość obligacji serii G oraz obligacji serii H pozostałych do wykupu wynosi ok 44,9 mln zł + odsetki i
premia, zgodnie z Warunkami Emisji.

 • Utworzono .

Informacja nt. emisji obligacji serii I Unibep S.A.

Numer raportu: 90/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2023 z dnia 13 października 2023 r. informującego o zwiększeniu maksymalnej liczby obligacji serii I [Obligacje] proponowanych do nabycia do 1.380.402 sztuk o wartości nominalnej 100 złotych każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 138.040.200 złotych oraz o ich wstępnej alokacji pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji w systemie KDPW, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o dokonaniu z dniem 19 października 2023 r. rozrachunku transakcji nabycia Obligacji, a tym samym o emisji obligacji serii I z dniem 19 października 2023 r.

Emitent wskazuje, że środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii G i/lub obligacji serii H oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów inwestycyjnych (rozumianych jako realizacja inwestycji deweloperskich lub kontraktów budowlanych), w ramach prowadzonej przez Emitenta lub podmioty zależne działalności biznesowej.

Wyemitowane Obligacje są obligacjami kuponowymi na okaziciela. Obligacje nie są zabezpieczone. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M (lub wskaźnik alternatywny) + marża w skali roku. Odsetki od Obligacji płatne będą w półrocznych okresach.

Wykup Obligacji nastąpi w dniu 19 października 2026 r. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę obligatariuszom za każdą Obligację kwoty w wysokości równej wartości nominalnej jednej Obligacji powiększonej o odsetki. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji każdy obligatariusz może zażądać przedterminowego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli od dnia emisji do momentu ostatecznej spłaty wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji wystąpią zdarzenia lub okoliczności wskazane w warunkach emisji Obligacji.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne. Dzień przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta nie może nastąpić wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji. Kwota wykupu obligacji (w przeliczeniu na jedną obligację) określona została jako suma wartości nominalnej jednej obligacji powiększonej o ustaloną premię.

Grupa Emitenta, jak i sam Emitent, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zamierza utrzymywać zadłużenie na poziomie bezpiecznym, adekwatnym do profilu i skali prowadzonej działalności.

Obligacje nie mają formy dokumentu. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą na rzecz obligatariuszy za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Emitent podejmie czynności mające na celu wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku ASO Catalyst.

 • Utworzono .

Informacja nt. wstępnej alokacji Obligacji Unibep S.A. serii I

Numer raportu: 88/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 80/2023 z dnia 28 września 2023 r. informującego o rozszerzeniu Programu Emisji Obligacji oraz o powzięciu decyzji o emisji obligacji niezabezpieczonych serii I [Obligacje] o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 100 złotych każda oraz łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 złotych, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia łącznej wartości nominalnej oferowanych obligacji do 140.000.000 złotych przed rejestracją w KDPW, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podjęciu w dniu 13 października 2023 r. uchwały w przedmiocie zwiększenia maksymalnej liczby obligacji proponowanych do nabycia do 1.380.402 sztuk i wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 138.040.200 złotych.

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację zakładu produkcyjnego w województwie podlaskim

Numer raportu: 87/2023

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 października 2023 r. zawarł z zakładem produkcyjnym z branży spożywczej [Zamawiający] umowę o roboty budowlane [Umowa] na realizację w systemie generalnego wykonawstwa prac polegających na przygotowaniu projektu wykonawczego oraz wybudowaniu budynku produkcyjno – usługowego z częścią administracyjno – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w województwie podlaskim [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka – granica województwa”

Numer raportu: 86/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 58/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 12 października 2023 r. zawarł umowę [Umowa] na realizację zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka – granica województwa” [Inwestycja].

Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie [Zamawiający].

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 128,4 mln zł brutto, tj. ok. 104,4 mln zł netto
[Wynagrodzenie].

Termin realizacji Inwestycji wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy (bez wliczania tzw. okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca).

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki

Numer raportu: 85/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 72/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 11 października 2023 r. zawarł umowę [Umowa] na realizację inwestycji pn.: „Budowa Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki” [Inwestycja].

Zamawiającym jest Wojskowa Akademia Techniczna [Zamawiający].

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 200,0 mln zł brutto, tj. 163,3 mln zł netto [Wynagrodzenie].

Termin realizacji inwestycji wynosi 48 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

 • Utworzono .

Informacja o liczbie lokali sprzedanych i przekazanych przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep w III kwartale 2023 roku

Numer raportu: 84/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 9 października 2023 r. wstępnej agregacji informacji dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment nt. odnotowanej w III kwartale 2023 roku:

i) liczby lokali rozpoznanych w wyniku (rozumianych jako liczba wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży),

ii) sprzedaży lokali (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie i przedwstępne),

iii) liczby umów rezerwacyjnych,

Emitent poniżej przekazuje dane w tym zakresie.

Grupa Unidevelopment rozpoznała w wyniku za III kwartał 2023 r. 9 lokali.

Narastająco w okresie 9 miesięcy 2023 r. rozpoznano w wyniku 441 lokali, z czego 271 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi, w tym 270 w ramach inwestycji dla klienta instytucjonalnego.

Sprzedaż Grupy Unidevelopment w III kwartale 2023 r. wyniosła 111 lokali, z czego 56 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi. W III kwartale br. Grupa Unidevelopment prowadziła sprzedaż w ramach 6 projektów.

Narastająco w okresie 9 miesięcy 2023 r. zostało sprzedanych 309 lokali, z czego 161 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi.

Na koniec podsumowywanego okresu w ramach realizowanych inwestycji, Grupa miała zawartych 36 umów rezerwacyjnych.

W 2023 r., zgodnie z realizowanym harmonogramem, spółki deweloperskie z Grupy Unidevelopment rozpoczną przekazywanie mieszkań w projekcie Pauza Ochota (Warszawa) oraz w Osiedle Idea Venus (Radom), co przełoży się na wynik w całym 2023 roku.

 • Utworzono .

Zawarcie umowy realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki – Jeże” w województwie warmińsko – mazurskim

Numer raportu: 83/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 75/2023 z dnia 8 września 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 5 października 2023 r. umowy na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki – Jeże” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego przy ul. P. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze” w województwie dolnośląskim

Numer raportu: 82/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2023 z dnia 28 września 2023 r. Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 4 października 2023 r. spółka zależna, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] zawarła umowę na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego przy ul. P. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze” w województwie dolnośląskim.

 • Utworzono .

Aktualizacja informacji nt. umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Herbu Oksza w Warszawie

Numer raportu: 81/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 61/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. informującego o zawarciu z UDI TAU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający] umowy o roboty budowlane [Umowa] na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Herbu Oksza w Warszawie [Inwestycja], Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 2 października 2023 r. otrzymał od Zamawiającego pisemne polecenie rozpoczęcia II etapu prac w ramach Inwestycji, obejmującego realizację budynku D.

Prace w ramach II etapu Inwestycji rozpoczną się w IV kwartale 2023 r., a zakończą w IV kwartale 2024 r.

 • Utworzono .

Informacja nt. zmiany Programu Emisji Obligacji oraz decyzja o emisji obligacji Unibep S.A. serii I

Numer raportu: 80/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 49/2021 informującego o ustanowieniu Programu Emisji Obligacji [Program] uprawniającego do wyemitowania nie więcej niż 1.500.000 sztuk obligacji na okaziciela w ramach jednej lub kilku serii, począwszy od serii H, o wartości nominalnej wynoszącej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150.000.000 złotych, Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podjęciu w dniu 28 września 2023 r. uchwały w sprawie zmiany Programu zgodnie z którą:

i) zwiększeniu o kwotę 40.057.000 złotych ulega łączna nominalna wartość obligacji, które będą mogły zostać wyemitowane w ramach Programu;

ii) Spółka wyemituje nie więcej niż 1.900.570 szt. obligacji na okaziciela, w ramach jednej lub kilku serii, począwszy od serii H, o wartości nominalnej wynoszącej 100 lub 1.000 złotych każda.

W pozostałym zakresie Program nie uległ zmianie.

Spółka informuje, iż w dniu 28 września 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w formie uchwały zgodę na przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji na zmienionych w/w warunkach.

Jednocześnie w dniu 28 września 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o wyemitowaniu, w ramach Programu, obligacji niezabezpieczonych serii I o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 100 złotych każda oraz łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 złotych, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia łącznej wartości nominalnej oferowanych obligacji do 140.000.000 złotych przed rejestracją w KDPW [Obligacje].

Emitent wskazuje, że działania związane ze zwiększeniem wartości Programu Emisji Obligacji oraz z dopuszczeniem możliwości zwiększenia wartości emisji obligacji serii I podyktowane są sygnałami o zainteresowaniu Obligacjami ze strony inwestorów.

Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii G i/lub obligacji serii H oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów inwestycyjnych (rozumianych jako realizacja inwestycji deweloperskich lub kontraktów budowlanych), w ramach prowadzonej przez Emitenta lub podmioty zależne działalności biznesowej.

O kolejnych etapach związanych z emisją Obligacji Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

 • Utworzono .

Zawarcie pakietu umów dotyczących nabycia przez spółki zależne nieruchomości położonych w dzielnicy Chylonia w Gdyni

Numer raportu: 79/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 67/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r., informującego o zawarciu pakietu umów przedwstępnych dotyczących nabycia przez spółkę zależną nieruchomości położonych w dzielnicy Chylonia w Gdyni, Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 28 września 2023 r. przez - należące do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależne od Unidevelopment S.A.- spółki: UNI 10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz UNI 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kupujący] z odrębnymi osobami fizycznymi [Sprzedający] pakietu umów przenoszących na Kupujących własność sąsiadujących ze sobą nieruchomości położonych w Gdyni w dzielnicy Chylonia [Umowy].

Przedmiotem Umów jest nabycie przez Kupujących nieruchomości gruntowych o łącznym obszarze ok. 1,2 ha za zapłatą ceny w łącznej w kwocie ok. 13,55 mln zł netto (Cena). Pozostałe warunki Umów nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

Nabywane nieruchomości zostaną przeznaczone na realizację I etapu kilkuetapowej inwestycji deweloperskiej, w ramach której przewidziane jest zrealizowanie łącznie ok. 780 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie realizacji w/w inwestycji zaplanowane jest na IV kwartał 2024 r.

Obsługa procesu inwestycyjnego w ramach w/w inwestycji będzie należała do Unidevelopment S.A.

 • Utworzono .

Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego przy ul. P. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze” w województwie dolnośląskim

Numer raportu: 78/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 28 września 2023 r. powziął informację o wyborze z tym samym dniem przez Gminę Miejską Kamienna Góra [Zamawiający] jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku komunalnego przy ul. P. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze”.

 • Utworzono .

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Numer raportu: 77/2023

Zarząd Unibep S.A [Spółka] informuje, iż w dniu 26 września 2023 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Prezesa Zarządu, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Transakcja o której mowa w załączonym powiadomieniu notyfikacyjnym dotyczy przyjęcia oferty objęcia 50.000 akcji w ramach obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego z puli dedykowanej dla ww. osoby zarządzającej w roku 2023. W umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Prezes Zarządu, pod rygorem kary umownej, zobowiązał się do niezbywania bez zgody Spółki objętych 50.000 akcji przez 12 miesięcy od nabycia.

 • Utworzono .

Zawarcie przez Unidevelopment S.A. umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności

Numer raportu: 76/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 13 września 2023 r. pomiędzy spółką zależną od Emitenta, Unidevelopment S.A. [Unidevelopment] a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. [Bank] umowy kredytu [Umowa], na mocy której Bank udzielił Unidevelopment kredytu nieodnawialnego w maksymalnej wysokości 20,0 mln zł [Kredyt].

Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Unidevelopment, w tym pożyczek wewnątrzgrupowych. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę. Dzień ostatecznej spłaty Kredytu został ustalony na 31 grudnia 2025 roku.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy są w szczególności: i) nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Gwarancja PLG FGK Banku Gospodarstwa Krajowego; ii) kaucja pieniężna; iii) cesja wierzytelności z umów na inwestorstwo zastępcze i komercjalizację wybranych projektów deweloperskich.

Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do wypowiedzenia czy rozwiązania Umowy, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki – Jeże” w województwie warmińsko – mazurskim

Numer raportu: 75/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 8 września 2023 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki – Jeże” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dobrej w Świdwinie”

Numer raportu: 74/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 70/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 6 września 2023 r. spółka zależna, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] zawarła umowę na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dobrej w Świdwinie” [Umowa].

 • Utworzono .

Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację zadania pn.: „Budowa miejskiego żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie”

Numer raportu: 73/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 30 sierpnia 2023 r. przez spółkę zależną, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] umowy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa miejskiego żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie” [Inwestycja]. Zamawiającym jest Gmina Miejska Ciechanów [Zamawiający].

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki.”

Numer raportu: 72/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2023 r. otrzymał od Wojskowej Akademii Technicznej [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki.” [Inwestycja].

Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły: cena [waga 60%] oraz termin realizacji [waga 40%].

Cena oferty złożonej przez Emitenta wynosi ok. 200 mln zł brutto [Cena].

Termin realizacji inwestycji wynosi 48 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

 • Utworzono .

Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2023 r.

Numer raportu: 71/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023, Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2023 r. z dnia 31 sierpnia 2023 r. na dzień 07 września 2023 r.

 • Utworzono .

Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dobrej w Świdwinie” w województwi

Numer raportu: 70/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. powziął informację o wyborze z tym samym dniem przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie [Zamawiający] jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dobrej w Świdwinie”.

 • Utworzono .

Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep umowy na realizację źródła szczytowo – rezerwowego pary na terenie zakładu produkcyjnego ANWIL S.A. we Włocławku

Numer raportu: 69/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2023 r. konsorcjum firm [Konsorcjum]: UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum], ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Partner Konsorcjum] i Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC S.A. z siedzibą w Długołęce [Partner Konsorcjum] podpisało umowę [Umowa] na realizację inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu źródła szczytowo – rezerwowego pary na terenie zakładu produkcyjnego we Włocławku [Inwestycja].

 • Utworzono .

Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejskiego żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie”

Numer raportu: 67/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 4 sierpnia 2023 r. powziął informację o wyborze z tym samym dniem przez Gminę Miejską Ciechanów [Zamawiający] jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa miejskiego żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Informacja o emisji obligacji serii C przez spółkę zależną Unidevelopment S.A.

Numer raportu: 66/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o dokonanej z dniem 31 lipca 2023 r. przez spółkę zależną, Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie [Unidevelopment], emisji obligacji serii C, w ramach której wyemitowano 20 tys. sztuk obligacji po cenie emisyjnej 1 tys. zł, tj. w łącznej kwocie 20,0 mln zł. Stopa redukcji była na poziomie 33,8%.

 • Utworzono .

Aktualizacja informacji nt. realizacji Programu Motywacyjnego na rok 2022

Numer raportu: 65/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie złożenia oferty sprzedaży akcji Emitenta członkom Zarządu spółki Unidevelopment S.A., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 27 lipca 2023 roku nastąpiło zapisanie akcji Emitenta na rachunkach bankowych beneficjentów Programu Motywacyjnego na rok 2022 wskazanych w ww. raporcie bieżącym.

W konsekwencji z tym samym dniem doszło do przeniesienia akcji oraz ogółu praw korporacyjnych związanych z akcjami Emitenta na poszczególnych członków Zarządu spółki zależnej Unidevelopment S.A. i zrealizowania Programu Motywacyjnego na rok 2022.

 • Utworzono .

Aktualizacja informacji nt. realizacji przez konsorcjum z udziałem UNIHOUSE S.A. umowy na wykonanie domu seniora w Niemczech

Numer raportu: 64/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 51/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zawarcia przez konsorcjum w składzie: FORM2FORM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dawniej: DPZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Lider Konsorcjum] oraz UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Partner Konsorcjum, UNIHOUSE] umowy na realizację domu seniora w Niemczech [Umowa Inwestorska], Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 11 lipca 2023 r. ww. strony konsorcjum zawarły umowę cesji praw i obowiązków z Umowy Inwestorskiej.

Na podstawie umowy cesji Lider Konsorcjum bezwarunkowo przenosi na rzecz Partnera Konsorcjum wszelkie prawa oraz obowiązki wynikające z Umowy Inwestorskiej, a Partner Konsorcjum te prawa oraz obowiązki przejmuje jako generalny wykonawca ww. inwestycji. Przelew praw i obowiązków wynikających z Umowy Inwestorskiej nastąpił za zapłatą przez Partnera Konsorcjum na rzecz Lidera Konsorcjum kwoty ok. 0,4 mln PLN netto.

W związku z powyższym z tytułu realizacji Inwestycji w charakterze generalnego wykonawcy UNIHOUSE otrzyma szacunkowe wynagrodzenie w wysokości 4,32 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 19,19 mln PLN netto.

W pozostałym zakresie informacje przekazane przez Emitenta raportem bieżącym nr 51/2023 pozostają bez zmian.

 • Utworzono .

Informacja o liczbie lokali sprzedanych i przekazanych przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep w II kwartale 2023 roku

Numer raportu: 62/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 7 lipca 2023 r. wstępnej agregacji informacji dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment nt. odnotowanej w II kwartale 2023 roku:

i) liczby lokali rozpoznanych w wyniku (rozumianych jako liczba wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży),

ii) sprzedaży lokali (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie i przedwstępne),

iii) liczby umów rezerwacyjnych,

 • Utworzono .

Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej obiektu hotelowego na rynku duńskim

Numer raportu: 60/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] zawarła z Rødbyhavn Hotel Property ApS [Zamawiający] umowę na realizację w technologii modułowej obiektu hotelowego w miejscowości Holeby w Danii [Umowa].

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany” w województwie warmińsko – mazurskim

Numer raportu: 59/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 26 czerwca 2023 r. otrzymał od Gminy Szczytno [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka – granica województwa”

Numer raportu: 58/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 23 czerwca 2023 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka – granica województwa” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta”

Numer raportu: 57/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 22 czerwca 2023 r. zawarł dwie umowy [Umowy] na realizację inwestycji pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta” [Inwestycja], tj. na realizację Zadania 1 - „Budowa i przebudowa układu drogowego drogi gminnej ul. W. Polskiego II oraz drogi wojewódzkiej nr 662/dawniej DK8/ wraz z niezbędną infrastrukturą” [Umowa 1] oraz Zadania 2 - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej – ul. W. Polskiego II /10409B/ wraz z niezbędną infrastrukturą” [Umowa 2].

 • Utworzono .

Informacja nt. realizacji Programu Motywacyjnego na rok 2022

Numer raportu: 56/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie określenia listy uczestników Programu Motywacyjnego za rok oceny 2022, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 21 czerwca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie weryfikacji spełnienia kryteriów przydziału akcji Spółki za rok oceny 2022 przez uprawnionych uczestników Programu Motywacyjnego i jednocześnie w związku ze spełnieniem kryteriów przydziału przez uczestników będących członkami Zarządu spółki Unidevelopment S.A. [Unidevelopment] Rada Nadzorcza Emitenta podjęła z tym samym dniem decyzję o zaoferowaniu akcji Spółki w odniesieniu do następujących członków Zarządu Unidevelopment: i] 210.000 akcji Panu Zbigniewowi Gościckiemu, ii] 130.000 akcji Pani Ewie Przeździeckiej, iii] 130.000 akcji Panu Mirosławowi Szczepańskiemu, iv] 130.000 akcji Panu Mariuszowi Przystupie.

 • Utworzono .

Nowa kadencja Rady Nadzorczej Unibep S.A.

Numer raportu: 55/2023

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 21 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. podjęło uchwały w przedmiocie odwołania dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji oraz wyboru z tym samym dniem Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję w niezmienionym składzie.

 • Utworzono .

Decyzja ZWZ UNIBEP S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2022

Numer raportu: 53/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 21 czerwca 2023 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 0,22 zł na jedną akcję.

 • Utworzono .

Zawarcie przez konsorcjum z udziałem UNIHOUSE S.A. umowy na realizację domu seniora w Niemczech

Numer raportu: 51/2023

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 6 czerwca 2023 r. powziął informację o podpisaniu z tym samym dniem przez konsorcjum [Konsorcjum]w składzie: DPZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Lider Konsorcjum] i UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE, Partner Konsorcjum] umowy na wykonanie w technologii modułowej domu seniora w miejscowości Detmold w Niemczech [Umowa].

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta.”

Numer raportu: 50/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 1 czerwca 2023 r. otrzymał od Miasta Suwałki [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta.” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „Viva Piast II”, zadanie inwestycyjne II oraz III, przy ulicy Powstańców w Krakowie

Numer raportu: 49/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „Viva Piast II”, realizowanej przy ulicy Powstańców, w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie [Umowa].

 • Utworzono .

Informacja o emisji obligacji serii B przez spółkę zależną Unidevelopment SA

Numer raportu: 48/2023

W nawiązaniu do informacji przekazanych w treści raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 10 marca 2023 r. odnośnie uruchomienia przez spółkę zależną Unidevelopment SA [Unidevelopment] programu emisji obligacji do kwoty 35 mln zł oraz informacji przekazanych w treści raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. odnośnie emisji obligacji serii A, Zarząd Unibep SA [Emitent, Spółka] informuje o dokonanej przez Unidevelopment z dniem 30 maja 2023 r., w ramach w/w programu, emisji 11.400 obligacji serii B, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji wynoszącej 1.000 zł, tj. do łącznej kwoty 11,4 mln zł [Obligacje].

Emitent wskazuje, że po odliczeniu kosztów emisji całość środków z emisji Obligacji zostanie wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Unidevelopment.

Obligacje będą zabezpieczone hipotecznie i oprocentowane według stopy procentowej równiej WIBOR 3M powiększonej o marżę dla inwestorów, a wykup Obligacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia emisji.

Unidevelopment będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

 • Utworzono .

Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez spółkę zależną umów przedwstępnych dotyczących nabycia nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Włochy

Numer raportu: 47/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 23 marca 2022 r. informującego o zawarciu pomiędzy należącą do Grupy Kapitałowej Unibep i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 13 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kupujący] a osobami fizycznymi umów przedwstępnych dotyczących nabycia prawa własności trzech sąsiadujących ze sobą nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Włochy, Zarząd Unibep S.A [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. Kupujący powziął zamiar odstąpienia od w/w umów w związku z wystąpieniem przesłanki umownej o charakterze administracyjnym oraz przygotował stosowne oświadczenia, które zostaną złożone Sprzedającym w trybie przewidzianym dla odstąpienia od Umowy.

 • Utworzono .

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał

Numer raportu: 46/2023

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 21 czerwca 2023 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

 • Utworzono .

Zawarcie Umowy na realizację zadania pn.: „Zabudowa układu kondensacji spalin za kotłem K1 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie”

Numer raportu: 45/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 38/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 17 maja 2023 r. zawarł umowę [Umowa] na realizację w formule „pod klucz” zadania pn.: „Zabudowa układu kondensacji spalin za kotłem K1 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie” [Inwestycja]. Zamawiającym jest PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający].

 • Utworzono .

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Numer raportu: 44/2023

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa], Zarząd UNIBEP S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. do Spółki wpłynęło od PTE Allianz Polska S.A. [Zawiadamiający] zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

 • Utworzono .

Rekomendacja wypłaty dywidendy

Numer raportu: 43/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 16 maja 2023 r. podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za 2022 rok.

 • Utworzono .

Nowa kadencja Zarządu Unibep S.A.

Numer raportu: 42/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta określiła sześcioosobowy skład Zarządu VII kadencji i w tym samym dniu podjęła uchwały w przedmiocie: i) odwołania obecnego składu Zarządu Unibep S.A. VI kadencji oraz ii) powołania w skład Zarządu Unibep S.A. na nową VII kadencję tych samych osób, tzn.:

 1. Pana Dariusza Jacka Blochera – Prezesa Zarządu
 2. Pana Leszka Marka Gołąbieckiego – Wiceprezesa Zarządu
 3. Pana Sławomira Kiszyckiego – Wiceprezesa Zarządu
 4. Pana Krzysztofa Mikołajczyka – Wiceprezesa Zarządu
 5. Pana Adama Polińskiego – Członka Zarządu
 6. Pana Przemysława Wojciecha Janiszewskiego – Członka Zarządu

W/w uchwały Rady Nadzorczej dotyczące odwołania i powołania osób zarządzających wchodzą w życie z chwilą odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unibep S.A. zatwierdzającego rok obrotowy 2022.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje życiorysy wszystkich w/w Członków Zarządu Unibep S.A.

 • Utworzono .

Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – Śniadowo”

Numer raportu: 41/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 9 maja 2023 r. konsorcjum [Konsorcjum] w składzie Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży [Partner Konsorcjum] zawarło umowę [Umowa] na realizację zadania np.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – Śniadowo” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zmiany w Zarządzie Unibep S.A.

Numer raportu: 40/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta, podjęła uchwały w przedmiocie: i) zmiany funkcji Pana Leszka Marka Gołąbieckiego w Zarządzie Spółki VI kadencji z Prezesa Zarządu Spółki na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki; ii) powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki VI kadencji Pana Dariusza Blochera - ze skutkiem od dnia 9 maja 2023 r.

Wobec powyższego od dnia 9 maja 2023 r. Zarząd Spółki będzie funkcjonował w następującym składzie:

 • Pan Dariusz Blocher – Prezes Zarządu
 • Pan Leszek Marek Gołąbiecki – Wiceprezes Zarządu
 • Pan Sławomir Kiszycki – Wiceprezes Zarządu
 • Pan Krzysztof Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu
 • Pan Adam Poliński – Członek Zarządu
 • Pan Przemysław Janiszewski – Członek Zarządu
 • Utworzono .

Aktualizacja informacji nt. zawarcia warunkowej umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Talarowej w Warszawie

Numer raportu: 39/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 21/2023 z dnia 10 marca 2023 r. w przedmiocie zawarcia z Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający] warunkowej umowy [Umowa] na realizację inwestycji mieszkaniowej pn. „Nova Talarowa” przy ul. Talarowej w Warszawie, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 27 kwietnia 2023 r. otrzymał od Zamawiającego polecenie rozpoczęcia robót, w związku z czym z tym samym dniem Umowa weszła w życie.

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Zabudowa układu kondensacji spalin za kotłem K1 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie”

Numer raportu: 38/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2023 r. otrzymał od PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zabudowa układu kondensacji spalin za kotłem K1 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie” [Inwestycja].

Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły: cena [waga 80%] oraz moc układu kondensacji spalin [waga 20%]. Cena oferty złożonej przez Emitenta wynosi ok. 140,3 mln zł brutto, tj. ok. 114,1 mln zł netto [Cena].

 • Utworzono .

Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – Śniadowo”

Numer raportu: 36/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2023 r. otrzymał od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży [Partner Konsorcjum] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – Śniadowo” [Inwestycja].

Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły: cena [waga 60%] oraz okres gwarancji i i rękojmi [waga 40%]. Cena oferty złożonej przez Konsorcjum wynosi ok. 44,5 mln zł netto, tj. ok.

 • Utworzono .

Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez UNIHOUSE S.A. warunkowej umowy o współpracy w zakresie produkcji modułów na rynek niemiecki

Numer raportu: 35/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 29/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. informującego o podpisaniu przez UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] z AH Aktiv-Haus GmbH z siedzibą w Stuttgarcie [Zamawiający] warunkowej umowy o współpracy w zakresie produkcji modułów przeznaczonych na rynek niemiecki [Umowa], Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2023 r. w godzinach wieczornych UNIHOUSE uzyskał informację o zatwierdzeniu treści Umowy przez zgromadzenie wspólników Zamawiającego, skutkiem czego z tym samym dniem Umowa weszła w życie.

 • Utworzono .

Zawarcie przez spółkę zależną przyrzeczonej umowy sprzedaży inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu

Numer raportu: 34/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2020 z dnia 5 grudnia 2020 roku, w sprawie zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej realizacji i sprzedaży projektu mieszkaniowego w Poznaniu, Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 14 kwietnia 2023 roku pomiędzy funduszem inwestycyjnym [Kupujący], a spółką zależną od Unidevelopment S.A. [Unidevelopment] tj. 1 Fama Development Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu [Sprzedający], zawarta została przyrzeczona umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Poznaniu [Umowa] obejmująca inwestycję mieszkaniową pn. Fama Jeżyce Etap II [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla”

Numer raportu: 33/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2023 r. zawarł z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku [Zamawiający] umowę [Umowa] na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla” [Inwestycja].


Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 37,7 mln zł brutto, tj. ok. 30,6 mln zł netto [Wynagrodzenie].


Termin realizacji Inwestycji wynosi 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 15 grudnia do 15 marca).

 • Utworzono .

Informacja o liczbie lokali sprzedanych i przekazanych przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep w I kwartale 2023 roku

Numer raportu: 32/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 11 kwietnia 2023 r. wstępnej agregacji informacji dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment nt. odnotowanej w I kwartale 2023 roku:

i) liczby lokali rozpoznanych w wyniku (rozumianych jako liczba wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży),

ii) sprzedaży lokali (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie i przedwstępne),

iii) liczby umów rezerwacyjnych,

Emitent poniżej przekazuje dane w tym zakresie.

 • Utworzono .

Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. warunkowej umowy o współpracy w zakresie produkcji modułów na rynek niemiecki

Numer raportu: 29/2023

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2023 r. powziął informację o podpisaniu przez UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] z tym samym dniem umowy o współpracy w zakresie produkcji modułów przeznaczonych na rynek niemiecki [Umowa]. Zamawiającym jest AH Aktiv-Haus GmbH z siedzibą w Stuttgarcie [Zamawiający].

 • Utworzono .

Rejestracja zmian Statutu UNIBEP S.A.

Numer raportu: 28/2023

Zarząd Unibep S.A [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 3 kwietnia 2023 r. powziął informację o dokonaniu z tym samym dniem przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki poprzez zmianę §11, §18, §19 ust. 2, §21, §22 ust. 2 lit. d) Statutu.

 • Utworzono .

Rejestracja połączenia UNIBEP S.A. z Budrex Sp. z o.o.

Numer raportu: 27/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., w przedmiocie podpisania planu połączenia pomiędzy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Emitent, Spółka], a Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, jak również uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie połączenia UNIBEP S.A. z Budrex Sp. z o.o., Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2023 r. powziął informację o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji połączenia Emitenta [Spółka Przejmująca] ze spółką zależną Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Spółka Przejmowana].

 • Utworzono .

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla”

Numer raportu: 26/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 28 marca 2023 r. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku [Zamawiający] dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla” [Inwestycja].

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Abrahama w Warszawie

Numer raportu: 24/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 15 marca 2023 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej pn. „Abrahama 14” przy ulicy Abrahama w Warszawie [Umowa]. Zamawiającym jest SG Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Użytkownikiem wieczystym nieruchomości na której realizowana będzie inwestycja jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORLIK – JANTAR”.

 • Utworzono .

Zawarcie umowy na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło

Numer raportu: 23/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 13 marca 2023 r. zawarł umowę [Umowa] na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło” w województwie mazowieckim [Inwestycja].


Zamawiającym jest Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce [Zamawiający].


Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 22,0 mln zł netto [Wynagrodzenie]. Termin realizacji Inwestycji wynosi 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

 • Utworzono .

Informacja o liczbie lokali sprzedanych i przekazanych przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku

Numer raportu: 22/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 10 marca 2023 r. wstępnej agregacji informacji dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment nt. odnotowanej w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku:
i) liczby lokali rozpoznanych w wyniku (rozumianych jako liczba wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny
sprzedaży),
ii) sprzedaży lokali (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie i przedwstępne),
iii) liczby umów rezerwacyjnych,
Emitent poniżej przekazuje dane w tym zakresie.

 • Utworzono .

Zawarcie warunkowej umowy na realizację inwestycji budowlanej przy ulicy Talarowej w Warszawie

Numer raportu: 21/2023

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 10 marca 2023 r. zawarł warunkową umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa (z wyłączeniem robót przygotowawczych określonych w umowie) inwestycji budowlanej pn. „Nova Talarowa” przy ulicy Talarowej w Warszawie [Umowa]. Zamawiającym jest Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający].

 • Utworzono .

Aktualizacja informacji nt. umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Herbu Oksza w Warszawie

Numer raportu: 20/2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 61/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. informującego o zawarciu z UDI TAU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający] umowy o roboty budowlane [Umowa] na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Herbu Oksza w Warszawie [Inwestycja], Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 2 marca 2023 r. otrzymał od Zamawiającego pisemne polecenie rozpoczęcia I etapu prac w ramach Inwestycji, obejmującego realizację budynków C1 i C2.

 • Utworzono .

Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za rok 2022

Numer raportu: 19/2023

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 2 marca 2023 r. procesu przeglądu portfela zamówień oraz jakości struktury należności dla segmentu budownictwa modułowego, realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za 2022 rok, Emitent zamknął w tym samym dniu proces agregacji wstępnych danych finansowych za rok obrotowy 2022.

 • Utworzono .

Relacje Inwestorskie z rynkiem kapitałowym

Wojciech Jarmołowicz

 • ul. 3 Maja 19
  17-100 Bielsk Podlaski

 • (48 85) 731 80 00
  (48 85) 731 80 11

 • (48 85) 730 68 68

Bądźmy
w kontakcie!

Newsletter

Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2022  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Akceptuję
Odrzucam