Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Termin realizacji: XII 2016 - IX 2017

Przebudowa mostu drogowego przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 676

Obiekt mostowy zlokalizowany jest nad rzeką Supraśl, która płynie przez województwo podlaskie i stanowi prawobrzeżny dopływ Narwi. Konstrukcję nośną obiektu stanowią stalowe łuki o profilu skrzynkowym, do których podwieszony jest pomost betonowy składający się z płyty oraz betonowych belek podłużnych, opartych na poprzecznicach podporowych. Ustrój sprężony jest poprzecznie za pomocą kabli bezprzyczepnościowych. Sprężenie podłużne realizowane jest w belkach podłużnych. Belki podłużne podwieszone są do łuków przy pomocy wieszaków w układzie siatkowym.

Obciążenie ruchome mostu: klasa A według PN-85/S-10030.

Charakterystyka obiektu

  • Szerokość jezdni: 8,0 m
  • Powierzchnia całkowita: 1190,80 m2
  • Długość całkowita przęsła: 71,90 m