Ok. 47 mln zł  zysku netto przy sprzedaży na poziomie ok. 1,7 mld zł – takie są wstępne wyniki Grupy Unibep z ubiegły rok. To wyniki lepsze od ubiegłorocznych zarówno po względem sprzedaży (wzrost o ok. 20 mln zł) i zysku (wzrost o ok. 10 mln zł).

Według zarządzających, na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w segmencie działalności deweloperskiej, jak również w dwóch segmentach operacyjnych Grupy Kapitałowej UNIBEP – budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturze.

Wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 33,1 mln zł.

"Zaprezentowane dane finansowe stanowią wstępne dane uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy, według najlepszej wiedzy Zarządu, na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną (w szczególności w toku realizacji czynności rewizji finansowej) okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na zaprezentowane pozycje po dniu opublikowania zaprezentowanych danych finansowych" - poinformował Unibep SA.

Raport giełdowy TUTAJ