01 wrzesień 2021

Komentarz Prezesa Zarządu Unibep SA do wyników za I półrocze 2021 r.

Ok. 16 mln zł zysku netto (wzrost o ok. 70 proc. rdr), przy sprzedaży na poziomie ok. 694 mln zł (spadek o 5 proc. rdr) – takie są wyniki Grupy Unibep za I półrocze 2021 r. Nadal trwa boom na rynku deweloperskim, dobrze radzą sobie budownictwo kubaturowe oraz infrastruk­turalne, budownictwo modułowe mimo znaczącego wzrostu poziomu sprzedaży nadal musi pracować nad poprawą swego wyniku. Nasz portfel zamówień – w części budowlano-infrastrukturalnej – wynosi ok. 2,2 mld zł, w tym na drugie półrocze 2021 r. ma wartość ok. 1 mld zł – napisał w  liście do akcjonariuszy Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA. 31 sierpnia został opublikowany raport za I półrocze 2021 r. z wynikami Grupy Unibep.

- Nasza spółka deweloperska Unidevelopment SA ko­rzysta z boomu na rynku deweloperskim i rosnących cen mieszkań – tylko w I półroczu jej wynik to blisko 8,5 mln zł netto – dodał prezes i zapowiedział, że „w przypadku Unidevelopment SA większe znacze­nie biznesowe w wynikach Grupy spodziewane jest w ostatnim kwartale 2021 r.”

Obecnie spółka w realizowanych projektach posiada 1560 lo­kali. - Według dostępnych analiz rynkowych hossa na ryn­ku nieruchomości potrwa co najmniej jeszcze kilka kwartałów. Spowodowane jest to m.in. niskimi stopa­mi procentowymi, obawami o rosnącą inflację i rekor­dowym poziomem oszczędności gospodarstw domo­wych, co bezpośrednio przekłada się na silny popyt na mieszkania zarówno wśród klientów korzystających z kredytu hipotecznego, jak i dysponujących własnym kapitałem – tak tłumaczy wynik spółki Leszek Gołąbiecki.

- W ramach generalnego wykonawstwa w kraju obec­nie prowadzimy ponad 40 budów w różnych segmen­tach budownictwa. W tym segmencie działalności nasz portfel zamówień wynosi ok. 1,3 mld i jest w mojej ocenie zadowalający. Od kilku miesięcy rosną ceny materiałów, które bezpośrednio wpływają na poziom kosztów budów. Cały czas monitorujemy ceny i ich wpływ na poszczególne projekty budowlane. Kon­centrujemy się na kontroli i optymalizacji kosztów, co pozwala nam zminimalizować wpływ negatywnych czynników rynkowych i umożliwi osiąganie zakłada­nych rentowności – napisał prezes. - Co istotne, naszymi głównymi klientami są inwestorzy prywatni, z którymi rozmawiamy o rosnących kosztach i efektywnie staramy się o rekompensaty z tym zwią­zane.

Zwrócił także uwagę, że „obecnie sytuacja na Białorusi mocno ogranicza naszą działalność na tym rynku. Dlatego dziś większą uwagę skupiamy na rynku ukraińskim, prowadzimy tam zaawansowane rozmowy dot. kolej­nych projektów budowlanych. O szczegółach będzie­my informować bieżącymi raportami giełdowymi.”

Według Leszka Gołąbieckiego, segment infrastrukturalny w I półroczu 2021 r. osiągnął założone wyniki finansowe. Segment ma bardzo do­bry portfel zleceń – wynosi on ok. 860 mln zł na drugie półrocze 2021 r. oraz lata kolejne.

„Podobnie jak w przypadku generalnego wykonaw­stwa monitorujemy wzrost cen materiałów – m.in. as­faltu i paliw – i analizujemy ich wpływ na poszczegól­ne projekty oraz nieustannie optymalizujemy koszty, by utrzymać zakładane rentowności. W przypadku zamówień publicznych dotyczących dużych inwesty­cji, które prowadzone są przez 3-4 lata – w umowach mamy wpisane klauzule waloryzacyjne – dodał w liście. - W najbliższych latach stawiamy na mocny rozwój tego segmentu naszej działalności, gdyż chcemy skorzystać z realizacji dużych inwestycji infrastruktural­nych prowadzonych w Polsce Wschodniej. Według szacunków w najbliższych latach na te inwestycje infrastrukturalne będą przeznaczone znaczne fundu­sze, pochodzące z różnych programów rządowych i samorządowych. Dlatego rozszerzamy działalność geograficzną segmentu infrastruktury – chcemy być obecni nie tylko na terenie woj. podlaskiego, ale także w województwach: warmińsko-mazurskim, lubelskim oraz we wschodniej części woj. mazowieckiego.

Budrex Sp. z o.o. – spółka budująca wiadukty, mosty i inne obiekty inżynierskie – ma w swoim portfelu zamówienia na kwotę ok. 122 mln zł – i zamierza, podobnie jak Oddział Infrastruktury, wykorzystać wzrost liczby dużych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzonych na terenie Polski Wschodniej.

Unihouse SA – spółka zależna od Unibep SA, produku­jąca budynki wielorodzinne w technologii modułowej drewnianej – ma portfel na poziomie 270 mln zł (na drugie półrocze 2021 r. oraz lata kolejne). Dynamiczny wzrost cen drewna i materiałów drewnopochodnych (m.in. płyt OSB aż o ok. 40 proc.) oraz innych potrzeb­nych materiałów bezpośrednio przekłada się na koszt produkcji modułów, dlatego spółka cały czas monito­ruje sytuację, optymalizuje procesy w fabryce oraz na placach budów, a także prowadzi efektywne nego­cjacje z klientami dotyczące urealnienia cen swoich produktów.

- Jako Grupa Unibep mamy łączny portfel zamówień na poziomie 2,2 mld zł, co jest bardzo dobrym wynikiem – napisał prezes Unibep SA. - Analizując aktualny poziom zamówień i plany finanso­we poszczególnych segmentów spodziewamy się, że w drugiej połowie roku nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży.

Podkreślił, że w lipcu 2021 r., 13. rok z rzędu, Unibep SA – zgodnie z decyzjami, które zapadły w czasie czerwcowego walnego zgromadzenia akcjonariuszy – wypłaciła dy­widendę w wysokości 30 groszy na akcję. To najwyższa w historii Unibep SA dywidenda. W sumie akcjonariu­sze spółki otrzymali 9 471 190,20 złotych. Z wypłaty dy­widendy za rok obrotowy 2020 wyłączone były akcje własne posiadane przez spółkę, a jest ich 3,5 miliona.

– Z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące – podsumował Leszek Gołąbiecki. - Mając na względzie dynamiczną sytuację rynkową, w tym zmiany cen materiałów budowla­nych, z najwyższą starannością skupiamy się na ter­minowej realizacji kontraktów w każdym segmencie działalności, dbaniu o najwyższą jakość oraz pilnowa­niu stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Niezmien­nie prowadzimy też aktywną akwizycję we wszystkich segmentach naszej działalności oraz sukcesywnie wzmacniamy naszą kadrę.

Warto dodać, że w Grupie Unibep na koniec II kwartału 2021 r. pracowało 1586 osób.


  • ul. 3 Maja 19
    17-100 Bielsk Podlaski

  • (48 85) 731 80 00
    (48 85) 731 80 11

  • (48 85) 730 68 68

Bądźmy
w kontakcie!

Newsletter

Budrex Sp. z o.o.Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2022  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Akceptuję
Odrzucam