16 listopad 2018

Komentarz Leszka Gołąbieckiego, Prezesa Zarządu Unibep SA, do wyników za III kwartał 2018 r.

Grupa Unibep zakończyła III kwartał 2018 roku przy­chodami ze sprzedaży na poziomie 1 227 milionów zło­tych (+15 % rok do roku) i zyskiem netto w wysokości 26,9 milionów złotych (+15 % rok do roku).

Jednocześnie należy podkreślić, że branża budowla­na od wielu kwartałów musi zmierzyć się z wieloma problemami, które istotnie wpływają na wyniki finan­sowe przedsiębiorstw. Co prawda produkcja budow­lano-montażowa dynamicznie rośnie (w tempie po kil­kanaście procent rok do roku), to jednak niekorzystne tendencje – wyższe ceny materiałów, problemy z nie­doborem siły roboczej, rosnąca presja cenowa ze strony podwykonawców i pracowników – mają nieko­rzystny wpływ na sytuację całej branży budowlanej. Niestety, ta tendencja utrzymuje się we wszystkich segmentach branży i co gorsza brak pracowników i podwykonawców nie pozwalają dzisiaj sądzić, aby ta sytuacja uległa szybko zmianie.

Dlatego by przeciwstawić się tej trudnej sytuacji ryn­kowej, w tym od wzrostu kosztów materiałów i usług, rozbudowujemy siły własne, zwłaszcza w segmentach infrastrukturalnym i produkcyjnym oraz utrzymujemy i wzmacniamy zbudowane przez wiele lat dobre re­lacje z podwykonawcami i dostawcami. Zatrudnienie w Grupie Unibep na koniec września 2018 roku wynio­sło 1 476 osób. Poza tym utrzymujemy i konsekwentnie rozbudowujemy kompetencje w każdym segmencie budowlanym, by być konkurencyjnym na coraz bar­dziej wymagającym rynku.

Nasze generalne wykonawstwo w kraju prowadzi jeszcze prace przy realizacji trudnych umów pod­pisanych w latach 2016-2017, jednak z końcem bie­żącego roku większość tych kontraktów zostanie skończonych, a projekty z akwizycji 2018 roku są po­zyskane z uwzględnieniem obecnej sytuacji rynkowej. Ważne podkreślenia jest, że nasi długoletni partnerzy – inwestorzy prywatni – wykazują duże zrozumienie dla trudnej sytuacji w branży i godzą się na waloryzację wynagrodzenia za nasze usługi. Pracujemy głównie w segmencie mieszkaniowym w Warszawie i taką poli­tykę będziemy utrzymywać, jednakże sytuacja skłania nas do większej dywersyfikacji – zarówno pod wzglę­dem geograficznym (prócz Warszawy i Poznania, pra­cujemy m.in. w Krakowie, Łodzi i okolicach), jak i pro­duktowym (kilka realizacji przemysłowych).

Rozwijamy naszą działalność eksportową – rozpoczy­namy projekt budowlany na kolejnym rynku, na Ukra­inie. W Kijowie będziemy budować kompleks han­dlowo-rekreacyjny. Realizacja dla Unibep SA będzie bezpieczna pod względem finansowym – inwestor ma uzyskać finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajo­wego SA. Na Białorusi prowadzimy nadal trzy budowy – zgodnie z założonymi parametrami.

Kolejny segment Grupy Unibep, deweloperski pro­wadzony przez Unidevelopment SA, konsekwentnie prowadzi realizacje i sprzedaż inwestycji, jak również przygotowuje kolejne projekty developerskie oparte o zbudowany bank ziemi. Na rynku warszawskim i po­znańskim pracuje nad kilkoma projektami, w najbliż­szych latach będzie miał do zaoferowania – razem z partnerami biznesowymi – ponad 3700 mieszkań. Podpisał też umowę z CPD SA – jako kontynuację dotychczasowej współpracy – na realizację kolej­nych etapów osiedli mieszkaniowych w dzielnicy Ur­sus w Warszawie. W sumie w tej lokalizacji powstanie kompleks budynków wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej powierzchni użytkowej ponad 40 tys. PUM/PUU. Do tej pory razem z CPD SA zrealizowaliśmy ok. 740 mieszkań. W ramach nowej umowy inwestycyjnej będą to kolejne 742 lo­kale mieszkalne. W przypadku tego projektu Unideve­lopment SA świadczy usługi zastępstwa inwestorskie­go i komercjalizacji.

Unihouse Oddział Unibep SA wraz z Unidevelopment SA realizuje i prowadzi sprzedaż mieszkań w Bielsku Podlaskim, pierwszego projektu deweloperskiego w Polsce realizowanego w eko­logicznej technologii prefabrykowanej o konstrukcji drewnianej. Unihouse jest producentem i generalnym wykonawcą inwestycji.

We wrześniu Unihouse Oddział Unibep SA w czasie targów w Nadarzynie oficjalnie zaprezentował swój produkt prefabrykacji modułowej skierowany na ry­nek polski. W moim przekonaniu jest duży potencjał na budowanie w Polsce w tej technologii, zwłaszcza tam, gdzie ważny jest krótki termin realizacji, wysoka jakość budynku (produkt wytworzony w fabryce) oraz późniejszy niższy koszt eksploatacji. To także atrakcyjna oferta, gdy w branży budowlanej brakuje pracowni­ków.

Unihouse jest także aktywny na rynkach norweskim i szwedzkim – prowadzi akwizycję zarówno wśród in­westorów prywatnych, jak też bierze udział w projek­tach samorządowych.

Oddział Infrastruktury Unibep SA, wraz z konsorcjan­tem, z powodzeniem we wrześniu 2018 r. oddał do użytku 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8. W najbliższych latach skorzysta z boomu inwestycyjne­go w Polsce Wschodniej - realizuje lub będzie realizo­wał wiele znaczących projektów infrastrukturalnych głównie na terenie woj. podlaskiego i mazowieckie­go. Na bieżąco raportujemy podpisywanie umów w tym segmencie. Pragnę podkreślić, że zawarte kontrakty są podpisane w oparciu o rynkowe stawki wykonawstwa i w obecnych realiach są bezpieczne pod względem finansowym i realne do zrealizowania w założonych harmonogramach.

Portfel zleceń Grupy Unibep na koniec września 2018 roku wynosi na kolejne okresy 2,1 mld zł. Tylko w III Q 2018 podpisaliśmy umowy o wartości ok. 390 mln zło­tych, zaś od początku 2018 r. do dnia publikacji ra­portu nasz portfel zleceń powiększył się o 1,5 mld zł. Mając na uwadze bezpieczny poziom portfela zamó­wień oraz wymagającą sytuację rynkową, selektywnie podchodzimy do nowych kontraktów. Już na etapie ofertowania staramy się ograniczać potencjalne ryzy­ka. Dotyczy to wszystkich segmentów budownictwa.

Ze szczególną starannością zwracamy uwagę na bez­pieczeństwo finansowe Grupy Unibep. Dbamy o efek­tywne zarządzanie bieżącą działalnością w poszcze­gólnych segmentach oraz planujemy rozwój Grupy Unibep w najbliższych latach.

Zapraszam do zapoznania się z raportem za III Q 2018 roku.

Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA

Link do raportu za III Q 2018 r.


 • Start
 • Dla mediów
 • Komentarz Leszka Gołąbieckiego, Prezesa Zarządu Unibep SA, do wyników za III kwartał 2018 r.

Kontakt dla mediów

 • (48 85) 731 80 10
 • ul. 3 Maja 19
  17-100 Bielsk Podlaski

 • (48 85) 731 80 00
  (48 85) 731 80 11

 • (48 85) 730 68 68

Bądźmy
w kontakcie!

Newsletter

Budrex Sp. z o.o.Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2022  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Akceptuję
Odrzucam