W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 42/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w przedmiocie zawarcia z MDR Katowice 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Korczaka w Katowicach (Umowa), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 września 2021 r. podpisał aneks do Umowy (Aneks), mocą którego Strony zmodyfikowały treść warunku wejścia Umowy w życie.

Załączniki: